Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εισηγητές: Παπαδόπουλος Α.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των ειδικότερων μορφών και εκφάνσεων προσωπικής ή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών ή απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο τραπεζικών πιστώσεων ή εταιρικής χρηματοδότησης (financing), καθώς και η ανάδειξη θεμάτων ή ιδιορρυθμιών που αυτές εμφανίζουν στην πράξη, με ταυτόχρονη αναφορά σε νομολογία και τυχόν ειδικά νομοθετικά πλαίσια. Καθώς πρόκειται για ζητήματα με μεγάλη πρακτική σημασία, που όμως δεν έχουν τύχει ακόμα της ίδιας εκτενούς και λεπτομερούς επεξεργασίας με τις εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων (προσημείωση, υποθήκη) από θεωρία και νομολογία, η ανάλυση εστιάζει κυρίως στην πρακτική εφαρμογή των σχετικών κανόνων δικαίου του εκάστοτε ειδικού νομοθετικού πλαισίου επί παραδειγμάτων από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Εγγύηση
 • Έννοια και βασικά στοιχεία της εγγύησης
 • Παροχή εγγύησης από νομικά πρόσωπα και ιδίως κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
 • Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, ΤΕΜΠΜΕ, ΕΤΕΑΝ, Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
 • Θέση και προστασία εγγυητή στο πλαίσιο του δικαίου προστασίας του καταναλωτή
 • Ευθύνη εγγυητή από μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην κύρια σύμβαση πίστωσης
 • Περιπτωσιολογία & νομολογιακά παραδείγματα απαλλαγής ή ελευθέρωσης εγγυητή

Αναδοχή & Υπόσχεση χρέους
 • Διάκριση από εγγύηση
 • Ειδικότερες διακρίσεις:
    - σωρευτική / στερητική αναδοχή χρέους
    - αφηρημένη / αιτιώδης αναγνώριση χρέους
 • Κατά μετατροπή (ΑΚ 182) εξ άκυρης επιταγής ή συναλλαγματικής

Εγγυητική Επιστολή & Εγγυοδοτική σύμβαση

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ενέχυρο - Καταπιστευτική εκχώρηση
 • Εισαγωγή - βασικές έννοιες
 • Είδη ενεχύρου:
    - κοινό - πλασματικό
    - εκ του νόμου - ειδικό εμπορικό (άρθρ. 35 επ. Ν.Δ. 17.7/13.8.1923)
 • Είδη καταπιστευτικής εκχώρησης απαιτήσεων
    - εξασφαλιστική εκχώρηση
    - εκχώρηση προς είσπραξη
 • Ενδεικτική περιπτωσιολογία κατηγοριών προς ενεχύραση απαιτήσεων:
    - καταθέσεων (τραπεζικού λογαριασμού)
    - απαιτήσεων από ασφαλιστήριο συμβόλαιο
    - απαιτήσεων από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος
    - μετοχών (μη εισηγμένων ΑΕ) ή ομολογιών,
    - σημάτων
 • Άλλες ειδικές μορφές:
    - Κυμαινόμενη ασφάλεια (Ν. 2844/2000)
    - Εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων
    - Εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (Ν.3301/2004)
    - Ενεχύραση άυλων τίτλων (μετοχών εισηγμένων ΑΕ, ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, άλλων κινητών αξιών)
 • Ενδεικτική περιπτωσιολογία & νομολογιακά παραδείγματα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται, είτε από πλευράς πιστωτή είτε από πλευράς οφειλέτη, με την εξασφάλιση των πιστώσεων, ιδίως στο πλαίσιο τραπεζικής ή εταιρικής χρηματοδότησης (financing) και τη θέση, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών.

Αχιλλέας Παπαδόπουλος

Ο Αχιλλέας Παπαδόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο (LL.M.), με ειδίκευση σε θέματα αποζημίωσης στην αδικοπρακτική ευθύνη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία χειρισμού εταιρικών, εμπορικών και τραπεζικών υποθέσεων, με έμφαση στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών καθώς και στην επιδίωξη, ρύθμιση και εξασφάλιση απαιτήσεων. Εξειδικεύεται, επίσης, στην σύνταξη και νομικό έλεγχο συμβάσεων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εμπορικές, τεχνικές, επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ιδίως επί θεμάτων εκπροσώπησης, καθημερινής διαχείρισης, συμβάσεων μείζονος αντικειμένου, κανονιστικών υποχρεώσεων και εταιρικής ευθύνης. Παράλληλα, διαθέτει εκτενή εμπειρία και στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου. Έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς δικαστικά και εξωδίκως μεγάλο αριθμό ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19132
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπαδόπουλος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19132
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπαδόπουλος Α.
Back to Top