ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Στη διοικητική, πολιτική και ποινική δίκη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17389
Χριστοφορίδου Σ.
Παπανικολάου Κ.

Το έργο «Προβολή ισχυρισμών αντισυνταγματικότητας στη διοικητική, πολιτική και ποινική δίκη» αποτελεί έναν χρήσιμο πρακτικό οδηγό για την προβολή του ισχυρισμού της αντισυνταγματικότητας του νόμου (νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης).

Ο διάχυτος και παρεμπίπτων χαρακτήρας του δικαστικού ελέγχου της (αντι)συνταγματικότητας του νόμου συνεπάγεται ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός μπορεί να προβληθεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ενόψει μιας διαφοράς είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου. Ο δικηγόρος πρέπει να συμπεριλάβει τον ισχυρισμό αυτόν στο δικόγραφό του και να τον προβάλει παραδεκτά. Ο θεωρητικός έχει να εξηγήσει και να νομιμοποιήσει γιατί το «χαρτί» αυτό είναι «ατού» και πώς πρέπει τελικά να χρησιμοποιείται.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια:

 • Το πρώτο περιγράφει γενικά και με ακαδημαϊκό ενδιαφέρον το ισχύον σύστημα δικαστικού ελέγχου της αντισυνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα.

 • Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει το γενικό δικονομικό πλαίσιο για την προβολή του ισχυρισμού σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

 • Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις βασικές (δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου) διατάξεις για τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Στο έργο εξετάζονται και οι ειδικές διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στη συγκέντρωση του δικαστικού ελέγχου, όπως, επίσης, και περιπτώσεις, οι οποίες κάμπτουν τα γενικά του χαρακτηριστικά, όπως είναι π.χ. η ευθεία προσβολή των κανονιστικών πράξεων.

Το κείμενο είναι εμπλουτισμένο με σύγχρονη, αλλά και παλαιότερη νομολογία, καλύπτοντας δικονομικά ζητήματα που αφορούν στην προβολή του ισχυρισμού. Αποτελεί έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές και όσους επιθυμούν να επιχειρήσει μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, καθώς και για τους εφαρμοστές του δικαίου που επιζητούν μια πιο πρακτική καθοδήγηση.

Πρόλογος Λίνας Παπαδοπούλου Σελ. ΙΧ
Πρόλογος Κυριάκου Παπανικολάου Σελ. ΧΙ
Ευχαριστίες Σελ. XVII
Εισαγωγή Σελ. 1
Κεφάλαιο Ι: Το ισχύον σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα Σελ. 5
Α. Διάκριση από άλλες μορφές ελέγχου της συνταγματικότητας Σελ. 5
1. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από τη διοίκηση
υπό την οργανική έννοια Σελ. 7
2. Η περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών Σελ. 12
Β. Το συνταγματικό θεμέλιο του δικαστικού ελέγχου
της συνταγματικότητας των νόμων Σελ. 14
Γ. Η μη αντίθεση του περιεχομένου του νόμου στο Σύνταγμα Σελ. 15
1. Η έννοια του νόμου Σελ. 16
i. Η προβληματική της προσβολής του τυπικού νόμου Σελ. 17
α. Η θέσπιση ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα με τυπικό νόμο Σελ. 18
β. Το κατάλληλο ένδικο βοήθημα για την προβολή του ισχυρισμού Σελ. 20
ii. Ο τυπικός νόμος ως υποχρεωτικός εκ του Συντάγματος τύπος Σελ. 23
2. Το ουσιαστικό περιεχόμενο του νόμου Σελ. 24
i. Διάκριση από την τυπική αντισυνταγματικότητα Σελ. 25
ii. Διάκριση από την εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένη βιοτική περίπτωση Σελ. 26
Κεφάλαιο ΙΙ: Το γενικό δικονομικό πλαίσιο για την προβολή του ισχυρισμού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του συστήματος δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων Σελ. 31
Α. Ο διάχυτος και παρεμπίπτων χαρακτήρας του δικαστικού ελέγχου Σελ. 32
1. Δικαιοδοσία και αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 32
i. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα του διάχυτου και παρεμπίπτοντος
ελέγχου και εισαγωγή ειδικών διαδικασιών Σελ. 36
ii. Η αίτηση αναίρεσης ή η έφεση του άρθρου 2 Ν 3900/2010 Σελ. 41
2. Ο τύπος του δικογράφου Σελ. 46
Β. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας του ελέγχου και το έννομο συμφέρον Σελ. 48
1. Η θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος Σελ. 49
2. Η κανονιστική πράξη της διοίκησης Σελ. 51
Γ. Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος και η προβολή του ισχυρισμού Σελ. 56
1. Τεκμήριο συνταγματικότητας και περιεχόμενο του ισχυρισμού Σελ. 57
2. Ο χρόνος προβολής του ισχυρισμού Σελ. 59
Δ. Η ένταση και η έκταση του δικαστικού ελέγχου Σελ. 60
Ε. Οι συνέπειες άσκησης του δικαστικού ελέγχου και ο δηλωτικός
χαρακτήρας της κρίσης περί αντισυνταγματικότητας Σελ. 62
1. Η συμμόρφωση της διοίκησης επί νομοθετικής διάταξης
που κρίθηκε αντισυνταγματική Σελ. 68
2. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 76
Κεφάλαιο ΙΙΙ: Βασικές (δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου) διατάξεις για τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών Σελ. 83
Α. Στη διοικητική δίκη Σελ. 84
1. Το άρθρο 48 ΠΔ 18/1989 Σελ. 85
2. Η περίπτωση της νομοθετικής εξουσιοδότησης Σελ. 87
3. Η κατάργηση της δίκης Σελ. 90
Β. Στην πολιτική δίκη Σελ. 93
Γ. Στην ποινική δίκη Σελ. 96
Επίλογος Σελ. 98
Σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 99
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 105
Back to Top