ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Με έμφαση στους χρηματοοικονομικούς θεσμούς

Σε απόθεμα

Τιμή: 78,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 78,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18175
Ταρνανίδου Χ.
Ζαββός Γ.
Το βιβλίο «Ρυθμίσεις εμπορικών εταιρειών» αναλύει το ελληνικό νομικό σύστημα κάτω από το οποίο λειτουργούν οι εταιρείες. Εισάγει ένα μεθοδολογικό κριτήριο που στοχεύει στην αξιολόγηση και ταξινόμηση των τύπων των εμπορικών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ και ΟΕ) με βάση τον βαθμό της χρηματοοικονομικής δυναμικής τους. Η ΑΕ, κυρίως υπό την ιδιότητά της ως εισηγμένη εταιρεία, αποτελεί έναν από τους κύριους ακρογωνιαίους λίθους αυτής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Το βιβλίο περιλαμβάνει, επίσης, μια συγκριτική ανάλυση των τύπων εμπορικών εταιρειών, που εστιάζει στο δίκαιο περί κινητών αξιών, τη χρηματοδότηση καθώς και τους κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Πρόλογος συγγραφέα Σελ. XΙ
Ακρωνύμια - Συντομογραφίες Σελ. XIΧ
Εισαγωγή Σελ. 1
Α. Ευρωπαϊκή θεώρηση – Σύγχρονοι εταιρικοί θεσμοί Σελ. 11
I. Η εταιρική θεώρηση Σελ. 12
II. Η χρηματοοικονομική θεώρηση Σελ. 19
III. Ρυθμιστικές συγκλίσεις Σελ. 24
B. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες Σελ. 27
I. Η ανώνυμη εταιρεία Σελ. 28
1. Ρυθμίσεις σύστασης Σελ. 30
1.1 Εταιρικός τύπος Σελ. 33
1.2 Όροι σύστασης Σελ. 59
1.3 Καταστατική λειτουργία Σελ. 93
2. Ρυθμίσεις χρηματοοικονομικής λειτουργίας Σελ. 112
2.1 Ρυθμιστικές οριοθετήσεις Σελ. 118
2.2 Εταιρικές τυπολογίες και χρηματοοικονομική δυναμική Σελ. 126
2.2.1 Εισηγμένη εταιρεία Σελ. 127
2.2.2 Εταιρεία ενταγμένη σε ΠΜΔ Σελ. 134
2.2.3 Μη εισηγμένη εταιρεία Σελ. 137
2.3 Μετοχές και μετοχική σχέση Σελ. 141
2.3.1 Μετοχές ως άυλοι τίτλοι Σελ. 154
2.3.2 Μετοχές ως ενσώματοι τίτλοι Σελ. 167
2.3.3 Μετοχές και «ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων» Σελ. 169
2.3.4 Είδη μετοχών ή και άλλων τίτλων Σελ. 171
2.4 Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης Σελ. 178
2.4.1 Χρηματοδότηση μέσω ρυθμιζόμενης αγοράς Σελ. 179
2.4.2 Χρηματοδότηση μέσω ΠΜΔ Σελ. 207
2.4.3 Χρηματοδότηση μέσω συμμετοχικής πληθοχρηματοδότησης (equity crowdfunding) Σελ. 213
2.4.4 Χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού ή και άλλες μορφές Σελ. 220
2.5 Εταιρικές πράξεις χρηματοοικονομικής σημασίας Σελ. 223
2.5.1 Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 223
2.5.1.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 223
2.5.1.2 Μείωση κεφαλαίου Σελ. 234
2.5.2 Έκδοση ομολογιακού δανείου Σελ. 236
2.6 Εταιρικός έλεγχος Σελ. 244
2.7 Η εταιρική προστασία από πράξεις χειραγώγησης αγοράς Σελ. 258
3. Ρυθμίσεις διοικητικής λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 264
3.1 Ο διαχωρισμός της «ιδιοκτησίας» από τη «διοίκηση» Σελ. 271
3.2 Γενική συνέλευση Σελ. 274
3.2.1 Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 274
3.2.1.1 Αρμοδιότητες Σελ. 274
3.2.1.2 Είδη γενικής συνέλευσης Σελ. 275
3.2.2 Ρυθμίσεις σύγκλησης της γενικής συνέλευσης Σελ. 276
3.2.3 Ρυθμίσεις συγκρότησης της γενικής συνέλευσης Σελ. 283
3.2.3.1 Δικαιούχοι συμμετοχής Σελ. 285
3.2.3.2 Ο θεσμός της «ταυτοποίησης» των μετόχων Σελ. 287
3.2.4 Ρυθμίσεις διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης Σελ. 290
3.2.5 Σύστημα λήψης αποφάσεων Σελ. 296
3.2.6 Η παθογένεια των αποφάσεων Σελ. 298
3.2.7 Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 301
3.2.8 «Ενώσεις μετόχων» Σελ. 303
3.2.9 Ο «ενεργός» μέτοχος Σελ. 304
3.3 Διοικητικό συμβούλιο Σελ. 307
3.3.1 Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 308
3.3.1.1 Ρυθμίσεις σωματειακής λειτουργίας Σελ. 308
3.3.1.2 Ρυθμίσεις σύνθεσης Σελ. 316
3.3.1.3 Ειδικές διοικητικές υποχρεώσεις Σελ. 326
3.3.1.3.1 Υποχρέωση επιμέλειας Σελ. 326
3.3.1.3.2 Υποχρέωση πίστης Σελ. 337
3.3.2 Ρυθμίσεις συνεδρίασης και λήψης απόφασης Σελ. 345
3.3.3 Θέματα ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 355
3.3.3.1 Εννοιολογικές αφετηρίες Σελ. 355
3.3.3.2 Τα ειδικότερα στοιχεία της ευθύνης Σελ. 357
3.4 Λοιπές οργανωτικές ρυθμίσεις Σελ. 371
4. Ρυθμίσεις λύσης και εκκαθάρισης Σελ. 393
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 401
IΙ. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 423
1. Ρυθμίσεις σύστασης Σελ. 425
1.1 Εταιρικός τύπος Σελ. 425
1.2 Όροι σύστασης Σελ. 432
1.3 Καταστατική λειτουργία Σελ. 438
2. Ρυθμίσεις χρηματοοικονομικής λειτουργίας Σελ. 444
2.1 Γενικά Σελ. 444
2.2 Εταιρική συμμετοχή και εταιρικά μερίδια Σελ. 445
2.3 Εταιρικές πράξεις χρηματοοικονομικής σημασίας Σελ. 451
2.3.1 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 451
2.3.2 Μείωση κεφαλαίου Σελ. 454
2.4 Εταιρικός έλεγχος Σελ. 455
3. Ρυθμίσεις διοικητικής λειτουργίας Σελ. 458
3.1 Η εξ ορισμού «αυτοδιαχείριση» στην ΕΠΕ Σελ. 458
3.2 Συνέλευση Σελ. 459
3.2.1 Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 460
3.2.1.1 Αρμοδιότητες Σελ. 460
3.2.1.2 Είδη γενικής συνέλευσης Σελ. 460
3.2.2 Ρυθμίσεις σύγκλησης της συνέλευσης Σελ. 461
3.2.3 Ρυθμίσεις διεξαγωγής της συνέλευσης Σελ. 462
3.2.4 Σύστημα λήψης αποφάσεων Σελ. 463
3.2.5 Η παθογένεια των αποφάσεων Σελ. 464
3.2.6 Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 466
3.3 Διαχειριστές Σελ. 466
3.3.1 Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 468
3.3.1.1 Ρυθμίσεις σωματειακής λειτουργίας Σελ. 468
3.3.1.2 Ρυθμίσεις σύνθεσης Σελ. 470
3.3.1.3 Ειδικές διαχειριστικές υποχρεώσεις Σελ. 471
3.3.2 Θέματα ευθύνης των διαχειριστών Σελ. 476
3.3.2.1 Εννοιολογικές αφετηρίες Σελ. 476
3.3.2.2 Τα ειδικότερα στοιχεία της ευθύνης Σελ. 477
3.4 Λοιπές οργανωτικές ρυθμίσεις Σελ. 478
4. Ρυθμίσεις λύσης και εκκαθάρισης Σελ. 480
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 485
III. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Σελ. 488
1. Ρυθμίσεις σύστασης Σελ. 492
1.1 Εταιρικός τύπος Σελ. 493
1.2 Όροι σύστασης Σελ. 498
1.3 Καταστατική λειτουργία Σελ. 508
2. Ρυθμίσεις χρηματοοικονομικής λειτουργίας Σελ. 515
2.1 Γενικά Σελ. 515
2.2 Εταιρική συμμετοχή και εταιρικά μερίδια Σελ. 516
2.3 Εταιρικές πράξεις χρηματοοικονομικής σημασίας Σελ. 525
2.3.1 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 525
2.3.2 Μείωση κεφαλαίου Σελ. 528
2.4 Εταιρικός έλεγχος Σελ. 530
3. Ρυθμίσεις διοικητικής λειτουργίας Σελ. 533
3.1 Η εξ ορισμού «αυτοδιαχείριση» στην ΙΚΕ Σελ. 533
3.2 Συνέλευση Σελ. 534
3.2.1 Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 534
3.2.1.1 Αρμοδιότητες Σελ. 534
3.2.1.2 Είδη γενικής συνέλευσης Σελ. 535
3.2.2 Ρυθμίσεις σύγκλησης της συνέλευσης Σελ. 535
3.2.3 Ρυθμίσεις διεξαγωγής της συνέλευσης Σελ. 536
3.2.4 Σύστημα λήψης αποφάσεων Σελ. 537
3.2.5 Η παθογένεια των αποφάσεων Σελ. 538
3.2.6 Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 539
3.3 Διαχειριστές Σελ. 540
3.3.1 Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 542
3.3.1.1 Ρυθμίσεις σωματειακής λειτουργίας Σελ. 542
3.3.1.2 Ρυθμίσεις σύνθεσης Σελ. 545
3.3.1.3 Ειδικές διαχειριστικές υποχρεώσεις Σελ. 546
3.3.2 Θέματα ευθύνης των διαχειριστών Σελ. 553
3.3.2.1 Εννοιολογικές αφετηρίες Σελ. 553
3.3.2.2 Τα ειδικότερα στοιχεία της ευθύνης Σελ. 553
3.4 Λοιπές οργανωτικές ρυθμίσεις Σελ. 556
4. Ρυθμίσεις λύσης και εκκαθάρισης Σελ. 558
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 562
Γ. Οι προσωπικές εμπορικές εταιρείες Σελ. 565
I. Η ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 568
1. Ρυθμίσεις σύστασης Σελ. 573
1.1 Εταιρικός τύπος Σελ. 574
1.2 Όροι σύστασης Σελ. 582
1.3 Καταστατική λειτουργία Σελ. 588
2. Ρυθμίσεις εταιρικής υπεγγυότητας Σελ. 596
2.1 Γενικά Σελ. 597
2.2 Εταιρική συμμετοχή Σελ. 597
2.3 Η διαμόρφωση της ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου και του ετερόρρυθμου εταίρου ως στοιχείων εταιρικής υπεγγυότητας Σελ. 608
2.3.1 Ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου Σελ. 609
2.3.2 Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 615
2.4 Εταιρικός έλεγχος Σελ. 616
3. Ρυθμίσεις διοικητικής λειτουργίας Σελ. 620
3.1 Η εξ ορισμού «αυτοδιαχείριση» στην ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 620
3.2 Εταίροι ως ανώτατο όργανο διοίκησης Σελ. 621
3.3 Διαχειριστές & εκπρόσωποι Σελ. 623
3.3.1 Εκφάνσεις προσωποπαγών εξουσιών Σελ. 623
3.3.2 Η «διοικητική» ρύθμιση του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 630
3.3.3 Ειδικές διαχειριστικές υποχρεώσεις Σελ. 636
3.3.4 Θέματα ευθύνης των διαχειριστών Σελ. 641
4. Ρυθμίσεις λύσης και εκκαθάρισης Σελ. 645
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 651
ΙΙ. Η ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 656
1. Ρυθμίσεις σύστασης Σελ. 659
1.1 Εταιρικός τύπος Σελ. 659
1.2 Όροι σύστασης Σελ. 662
1.3 Καταστατική λειτουργία Σελ. 664
2. Ρυθμίσεις εταιρικής υπεγγυότητας Σελ. 665
2.1 Εταιρική συμμετοχή Σελ. 665
2.2 Η διαμόρφωση της ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου ως στοιχείου εταιρικής υπεγγυότητας Σελ. 666
2.3 Εταιρικός έλεγχος Σελ. 667
3. Ρυθμίσεις διοικητικής λειτουργίας Σελ. 668
3.1 Η εξ ορισμού «αυτοδιαχείριση» στην ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 668
3.2 Εταίροι ως ανώτατο όργανο διοίκησης Σελ. 668
3.3 Διαχειριστές & εκπρόσωποι Σελ. 669
3.3.1 Γενικά Σελ. 669
3.3.2 Ειδικές διαχειριστικές υποχρεώσεις Σελ. 671
3.3.3 Θέματα ευθύνης των διαχειριστών Σελ. 671
4. Ρυθμίσεις λύσης και εκκαθάρισης Σελ. 672
ΙΙΙ. Η αφανής εταιρεία Σελ. 673
Δ. Εταιρικοί μετασχηματισμοί Σελ. 677
I. Βασικές οριοθετήσεις Σελ. 677
II. Ειδικοί όροι λειτουργίας του μετασχηματισμού Σελ. 687
III. Εξαγορά επιχειρήσεων Σελ. 694
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 703
Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων Σελ. 707
Back to Top