ΣΔΙΤ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το Συμβατικό Πλαίσιο
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11666
Βενιέρης Ι.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 648
  • ISBN: 978-960-272-410-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εμφανίζονται στην Ελλάδα ως ένας νέος τρόπος κάλυψης των δημοσίων απαιτήσεων για δημόσια έργα και για παροχή δημοσίων υπηρεσιών.

Η θεσμοθετημένη εισαγωγή αυτού του τρόπου ικανοποίησης των δημοσίων αναγκών έγινε μέσω του Ν 3389/2005.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προσπάθεια μίας πρώτης προσέγγισης των ΣΔΙΤ ως μέσου συνεργασίας του δημοσίου και των ιδιωτών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, αλλά και ιδιωτικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Προσεγγίζονται αναλυτικά τα ζητήματα που άπτονται των συμβάσεων και των συμφωνιών που καταρτίζονται στα πλαίσια μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ζητήματα που αφορούν περισσότερο στο συμβατικό περιεχόμενο των ΣΔΙΤ και στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων.

Συγκεκριμένα, το έργο επιμερίζεται στις εξής θεματικές ενότητες: Ιδιωτικοποίηση, σύμβαση παραχώρησης και ΣΔΙΤ, Διαδικασία σύμπραξης, Σύμβαση σύμπραξης, Μορφές σύμπραξης και αντίστοιχη συμβατική πρόβλεψη, Συμβατικές ρυθμίσεις στη σύμβαση σύμπραξης και Συμβατικές ρυθμίσεις στις παρεπόμενες συμβάσεις μεταξύ εταιρίας ειδικού σκοπού και ιδιωτικών φορέων.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), το Ν 3389/2005 μαζί με την Εισηγητική του Έκθεση, την Απόφαση της 1ης Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ της 25.1.2006, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σελ. 3
Α. Εισαγωγή Σελ. 3
Ι. Η εθνικοποίηση και η ανάστροφη πορεία Σελ. 3
ΙΙ. Οι αιτίες της ανάστροφης πορείας Σελ. 7
Β. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Σελ. 12
Ι. Ορισμός ΣΔΙΤ Σελ. 13
1) Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία Σελ. 13
2) Σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 Σελ. 18
ΙΙ. Μηχανισμός λειτουργίας των ΣΔΙΤ Σελ. 25
1) Βασικά στοιχεία λειτουργίας των ΣΔΙΤ Σελ. 25
2) Πλεονεκτήματα εκ της λειτουργίας των ΣΔΙΤ Σελ. 33
ΙΙΙ. Ιστορική αναδρομή στην ανάληψη δημοσίων έργων και στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών από ιδιώτες Σελ. 38
1) Μορφές συνεργασίας ιδιωτών-δημοσίου στο εξωτερικό Σελ. 39
2) Μορφές συνεργασίας ιδιωτών-δημοσίου στην Ελλάδα Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΔΙΤ Σελ. 47
Α. Ιδιωτικοποίηση Σελ. 47
Ι. Ορισμός Σελ. 48
ΙΙ. Μορφές ιδιωτικοποίησης Σελ. 53
1) Περιουσιακή ιδιωτικοποίηση Σελ. 53
2) Λειτουργική ιδιωτικοποίηση Σελ. 53
3) Τυπική ή οργανωτική ιδιωτικοποίηση Σελ. 54
4) Ουσιαστική ιδιωτικοποίηση Σελ. 55
5) Σύγκριση μορφών ιδιωτικοποίησης και ΣΔΙΤ Σελ. 56
ΙΙΙ. Αρχές της ιδιωτικοποίησης Σελ. 57
1) Αρχή του τεκμηρίου αρμοδιότητας του δημοσίου Σελ. 57
2) Αρχή της συνεχούς λειτουργίας Σελ. 58
3) Αρχή της καθολικής παροχής Σελ. 60
4) Αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος Σελ. 61
5) Αρχή της προστασίας ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 61
6) Αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος Σελ. 62
ΙΙΙ. Εφαρμογή των αρχών αυτών και στις ΣΔΙΤ Σελ. 62
Β. Σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου και δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 63
Ι. Θεσμικό πλαίσιο για τις παραχωρήσεις δημοσίων έργων Σελ. 63
1) Κοινοτικές ρυθμίσεις Σελ. 63
2) Εθνικές ρυθμίσεις Σελ. 68
ΙΙ. Θεσμικό πλαίσιο για τις παραχωρήσεις δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 70
1) Κοινοτικές ρυθμίσεις Σελ. 71
2) Εθνικές ρυθμίσεις Σελ. 73
ΙΙΙ. Σύγκριση σύμβασης παραχώρησης και ΣΔΙΤ Σελ. 75
1) Όμοια στοιχεία ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης Σελ. 76
α) Διαδικασία επιλογής των ιδιωτών Σελ. 76
β) Στοιχεία σύμβασης Σελ. 77
γ) Αντικείμενο συμφωνίας Σελ. 77
δ) Ανάληψη κινδύνων από τον ανάδοχο ιδιώτη Σελ. 78
ε) Κύρωση της σύμβασης με νόμο Σελ. 79
2) Διαφοροποιά στοιχεία ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης Σελ. 85
α) Αποπληρωμή του ιδιωτικού φορέα Σελ. 85
β) Εφαρμοστέο δίκαιο - δωσιδικία Σελ. 86
γ) Διττό αντικείμενο της συμφωνίας Σελ. 88
δ) Χρηματοδότηση από ιδιωτικό φορέα Σελ. 88
ε) Σύμπραξη μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 89
στ) Θεσμοθέτηση κρατικής εποπτείας-συμμετοχής Σελ. 90
ζ) Απόκλιση από διατάξεις πτωχευτικού και εμπορικού δικαίου Σελ. 91
3) Συμπέρασμα ως προς τη συσχέτιση ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Σελ. 95
Α. Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική Σελ. 97
Ι. Πρώτο στάδιο - Οριοθέτηση στόχων, πιθανού τρόπου υλοποίησης Σελ. 97
ΙΙ. Δεύτερο στάδιο - Προετοιμασία και κατάρτιση τελικού σχεδίου Σελ. 99
ΙΙΙ. Τρίτο στάδιο - Προκήρυξη και διαδικασία ανάθεσης Σελ. 103
IV. Τέταρτο στάδιο - Εκτέλεση συμφωνηθέντων Σελ. 105
V. Εκκαθάριση σχέσεων Σελ. 107
Β. Σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 Σελ. 108
Ι. Οριοθέτηση στόχων-υλοποίησης Σελ. 108
ΙΙ. Προκήρυξη και διαδικασία ανάθεσης Σελ. 117
IΙΙ. Εκτέλεση συμφωνηθέντων - εκκαθάριση σχέσεων Σελ. 135
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Σελ. 139
Α. Νομική φύση σύμβασης σύμπραξης Σελ. 139
Ι. Ιδιωτική ή διοικητική σύμβαση Σελ. 139
ΙΙ. Σύμβαση πλαίσιο Σελ. 141
ΙΙΙ. Μεικτή σύμβαση Σελ. 143
Β. Συμβαλλόμενοι στη σύμβαση σύμπραξης Σελ. 146
Ι. Δημόσιος φορέας Σελ. 146
1) Κριτήριο το πρόσωπο του συμβαλλόμενου Σελ. 146
2) Κριτήριο οι αρμοδιότητες του προσώπου Σελ. 152
ΙΙ. Ιδιωτικοί φορείς Σελ. 155
1) Είδη ιδιωτικών φορέων Σελ. 155
2) Πριν την ανάθεση - κοινοπραξία Σελ. 157
3) Μετά την ανάθεση - εταιρεία ειδικού σκοπού Σελ. 159
α) Λόγοι συμμετοχής μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 160
β) Χαρακτηριστικά εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 164
γ) Ειδικά το ζήτημα της αλλαγής μετοχικής σύνθεσης Σελ. 171
αα) Περιπτώσεις αλλαγής μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 171
ββ) Λόγοι περιορισμού αλλαγών μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 177
γγ) Συμβατότητα της απαγόρευσης με το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 178
δ) Ειδικά η αποκλειστικότητα του σκοπού και η ανεξαρτησία της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 187
αα) Πράξεις εκτός του εταιρικού σκοπού Σελ. 187
ββ) Η αποκλειστικότητα της εταιρείας ως προστασία στην διαδικασία σύμπραξης Σελ. 190
Γ. Αντικείμενο σύμβασης σύμπραξης Σελ. 193
Ι. Διεθνής εμπειρία ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων σύμπραξης Σελ. 193
ΙΙ. Πρόβλεψη του αντικειμένου της σύμβασης σύμπραξης εκ του Ν. 3389/2005 Σελ. 195
1) Έργο Σελ. 195
2) Παροχή υπηρεσιών Σελ. 198
ΙΙΙ. Όρια και περιορισμοί Σελ. 202
1) Δραστηριότητες που αποκλείονται από τις συμπράξεις Σελ. 203
2) Λόγοι του αποκλεισμού δραστηριοτήτων Σελ. 207
ΙV. Συνδυασμός έργων και παροχής υπηρεσιών Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Σελ. 213
Α. Πρώτη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο πώλησης στον δημόσιο φορέα με παρακράτηση κυριότητας Σελ. 216
Ι. Στάδια διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 217
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 219
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης του δημοσίου φορέα Σελ. 223
IV. Συμβατικός τύπος συμφωνίας Σελ. 224
Β. Δεύτερη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο χρηματοδοτικής μίσθωσης στον δημόσιο φορέα Σελ. 229
Ι. Στάδια διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 230
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 233
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης του δημοσίου φορέα Σελ. 235
IV. Συμβατικός τύπος συμφωνίας Σελ. 236
Γ. Τρίτη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο μίσθωσης των εγκαταστάσεων στον δημόσιο φορέα Σελ. 238
Ι. Στάδια διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 238
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 240
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης του δημοσίου φορέα Σελ. 240
IV. Συμβατικός τύπος συμφωνίας Σελ. 241
Δ. Τέταρτη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο κυριότητας του δημοσίου φορέα επί των εγκαταστάσεων Σελ. 242
Ι. Στάδια της διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 243
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 245
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων Σελ. 247
IV. Συμβατικός τύπος συμφωνίας Σελ. 248
Ε. Πέμπτη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο ανάθεσης της διαχείρισης στην εταιρεία ειδικού σκοπού Σελ. 250
Ι. Στάδια διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 251
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 253
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων Σελ. 253
IV. Συμβατικός τύπος συμφωνίας Σελ. 254
ΣΤ. Έκτη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο παραχώρησης της λειτουργίας στους ιδιωτικούς φορείς Σελ. 255
Ι. Στάδια διαδικασίας Σελ. 257
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 259
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων Σελ. 261
IV. Συμβατικός τύπος συμφωνίας Σελ. 262
Ζ. Έβδομη μορφή σύμβασης σύμπραξης - Μοντέλο εταιρικής συμμετοχής Σελ. 265
Ι. Στάδια διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 268
ΙΙ. Νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 269
ΙΙΙ. Δικαίωμα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων Σελ. 271
IV. Συμβατικός τύπος της συμφωνίας Σελ. 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Σελ. 273
Α. Μελέτη και κατασκευή έργου Σελ. 274
Ι. Μελέτη έργου Σελ. 274
ΙΙ. Κατασκευή έργου και κατασκευαστικές εργασίες Σελ. 277
B. Ανάληψη κινδύνων Σελ. 286
Ι. Ορισμός κινδύνου Σελ. 287
ΙΙ. Είδη κινδύνων Σελ. 288
1) Στάδιο μελετών και κατασκευής Σελ. 289
2) Στάδιο λειτουργίας και εκμετάλλευσης Σελ. 293
3) Στάδιο εκκαθάρισης Σελ. 295
4) Κίνδυνοι σε διάφορα στάδια της σύμπραξης Σελ. 296
ΙΙΙ. Συμβατική αντιμετώπιση των κινδύνων Σελ. 298
1) Κριτήρια κατανομής κινδύνων Σελ. 298
2) Φορέας ανάληψης κινδύνων Σελ. 305
Γ. Κόστος σύμπραξης - αποπληρωμή - εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων Σελ. 312
Ι. Κόστος σύμπραξης Σελ. 312
1) Στάδιο μελετών και ερευνών Σελ. 313
2) Στάδιο κατασκευών Σελ. 315
3) Στάδιο λειτουργίας και εκμετάλλευσης Σελ. 316
4) Στάδιο εκκαθάρισης Σελ. 317
ΙΙ. Αποπληρωμή Σελ. 317
1) Σημασία αποπληρωμής για τη μορφή της σύμπραξης Σελ. 317
2) Είδη και τρόπος αποπληρωμής Σελ. 319
α) Καταβολές εκ του δημοσίου φορέα Σελ. 321
β) Καταβολές εκ των τρίτων χρηστών Σελ. 323
γ) Καταβολές εκ τρίτων χρηματοδοτών Σελ. 325
δ) Καταβολές εκ της ρευστοποίησης της αξίας των εγκαταστάσεων Σελ. 326
3) Ύψος ποσού Σελ. 327
ΙΙΙ. Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων Σελ. 332
Δ. Ρήτρες ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων Σελ. 334
Ι. Σημασία και ρόλος των ρητρών αυτών Σελ. 334
ΙΙ. Μηχανισμός και πρόσωπο εποπτείας Σελ. 336
ΙΙΙ. Ρήτρες εποπτείας υπέρ του δημοσίου φορέα Σελ. 338
IV. Ποινικές ρήτρες Σελ. 341
V. Ρήτρες επιβράβευσης Σελ. 344
VI. 'Αλλες ρήτρες εκτέλεσης Σελ. 345
Ε. Ρήτρες τήρησης αρχών ιδιωτικοποίησης Σελ. 346
Ι. Αρχή συνεχούς λειτουργίας Σελ. 347
ΙΙ. Αρχή καθολικότητας Σελ. 350
ΙΙΙ. Αρχή προστασίας δικαιωμάτων διοικουμένων Σελ. 352
IV. Αρχή προστασίας περιβάλλοντος Σελ. 356
ΣΤ. Ρήτρες αναπροσαρμογής Σελ. 357
Ι. Μεταβολές κατά την διάρκεια της σύμπραξης Σελ. 357
ΙΙ. Πρόβλεψη ρυθμίσεων αναπροσαρμογής στη σύμβαση σύμπραξης Σελ. 360
ΙΙΙ. Όρια αναπροσαρμογής Σελ. 364
1) Αναπροσαρμογή υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων Σελ. 364
2) Αναπροσαρμογή σε βάρος των ιδιωτικών συμφερόντων Σελ. 367
Ζ. Ρήτρες υποκατάστασης Σελ. 369
I. Πρόβλεψη και όροι υποκατάστασης Σελ. 370
ΙI. Υποκατάσταση εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 372
1) Υποκατάσταση από τον δημόσιο φορέα Σελ. 372
2) Υποκατάσταση από άλλη εταιρεία ειδικού σκοπού Σελ. 373
ΙΙΙ. Υποκατάσταση ιδιωτικών φορέων Σελ. 377
ΙV. Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 377
V. Υποκατάσταση του δημοσίου φορέα Σελ. 379
Η. Ζητήματα εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού Σελ. 380
Θ. Υποχρεώσεις του δημοσίου φορέα Σελ. 385
Ι. Διάρκεια-λήξη σύμπραξης Σελ. 387
Ι. Διάρκεια Σελ. 387
ΙΙ. Συμφωνημένη λήξη Σελ. 389
ΙΙΙ. Ανανέωση-παράταση Σελ. 390
IV. Καταγγελία Σελ. 391
1) Έκτακτη καταγγελία Σελ. 391
2) Λόγοι καταγγελίας Σελ. 393
V. Εκκαθάριση σχέσεων και νομική τύχη των εγκαταστάσεων Σελ. 396
VΙ. Πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων κατά την λήξη Σελ. 399
ΙA. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών των συμβαλλομένων Σελ. 401
Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 401
ΙΙ. Επίλυση των διαφορών των μερών Σελ. 407
1) Συναινετική επίλυση Σελ. 408
2) Ορισμός τρίτων πραγματογνωμόνων Σελ. 409
3) Ορισμός τρίτων διαμεσολαβητών Σελ. 410
4) Διαιτητική επίλυση Σελ. 411
ΙΒ. Κατάρτιση παρεπόμενων συμβάσεων Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Σελ. 419
Α. Ανάγκη σύναψης παρεπομένων συμβάσεων Σελ. 419
Β. Βασικές αρχές παρεπομένων συμβάσεων Σελ. 423
Γ. Συμβάσεις υπερεργολαβίας και συμβάσεις μετάθεσης των υποχρεώσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 430
Δ. Χρηματοδοτικές συμβάσεις Σελ. 432
Ι. Ρυθμίσεις εκ του Ν. 3389/2005 Σελ. 432
ΙΙ. Έννοια χρηματοδότησης έργων (project finance) και βασικά στοιχεία σύμβασης χρηματοδότησης Σελ. 437
ΙΙΙ. Είδη χρηματοδότησης στην διαδικασία σύμπραξης Σελ. 443
1) Χρηματοδότηση με βάση τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 444
α) Βασικά χαρακτηριστικά χρηματοδότησης με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 444
β) Ίδια κεφάλαια εκ των ιδρυτικών μελών της εταιρείας ειδικού σκοπού Σελ. 447
γ) Ίδια κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 450
2) Χρηματοδότηση με βάση τα ξένα κεφάλαια Σελ. 452
α) Βασικά χαρακτηριστικά χρηματοδότησης με βάση τα ξένα κεφάλαια Σελ. 452
β) Είδη χρηματοδότησης με βάση τα ξένα κεφάλαια Σελ. 455
αα) Κοινοπρακτικό δάνειο Σελ. 455
ββ) Ομολογιακά δάνεια Σελ. 458
γγ) Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 462
δδ) Ειδικά η χρηματοδότηση εκ των δημοσίων φορέων Σελ. 464
3) Χρηματοδότηση με βάση τις εισροές κεφαλαίων εκ της εκμετάλλευσης του αντικειμένου της σύμπραξης Σελ. 468
α) Πρακτορεία απαιτήσεων Σελ. 468
β) Τιτλοποίηση απαιτήσεων Σελ. 471
γ) Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα Σελ. 478
δ) Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 481
ε) Αξιοποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων εκ της διαδικασίας σύμπραξης Σελ. 483
στ) Το αντίτιμο για την χρήση του αντικειμένου της σύμπραξης Σελ. 484
IV. Κριτήρια επιλογής είδους χρηματοδότησης Σελ. 486
α) Επιλογή ανάμεσα στην ιδιωτική και την δημόσια χρηματοδότηση Σελ. 486
β) Επιλογή ανάμεσα στην χρηματοδότηση με ίδια και με ξένα κεφάλαια Σελ. 488
Ε. Εξασφαλιστικές συμβάσεις Σελ. 490
Ι. Σημασία των εξασφαλίσεων στην διαδικασία σύμπραξης Σελ. 490
ΙΙ. Είδη εξασφαλίσεων Σελ. 493
1) Εξασφαλίσεις εκ των ιδιωτικών φορέων Σελ. 493
α) Ασφαλιστικές εταιρείες Σελ. 493
β) Τραπεζικές και προσωπικές εγγυήσεις Σελ. 495
γ) Εμπράγματες ασφάλειες Σελ. 496
2) Εξασφαλίσεις εκ του αντικειμένου της σύμπραξης Σελ. 497
α) Εμπράγματες ασφάλειες επί του αντικειμένου της σύμπραξης Σελ. 497
β) Εκχώρηση των απαιτήσεων εκ της εκμετάλλευσης του αντικειμένου της σύμπραξης Σελ. 498
γ) Ασφάλεια μέσω αποθεματικών λογαριασμών (reserve accounts) Σελ. 498
3) Εξασφαλίσεις εκ του δημοσίου φορέα Σελ. 499
ΙΙΙ. Ειδικά το άρθρο 26 του Ν. 3389/2005 Σελ. 500
ΣΤ. Διαχειριστική σύμβαση Σελ. 504
Ι. Περιεχόμενο σύμβασης Σελ. 504
ΙΙ. Νομική φύση σύμβασης Σελ. 506
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 507
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 527
Ελληνική Βιβλιογραφία Σελ. 527
Ξένη βιβλιογραφία Σελ. 534
Εισηγητική Έκθεση Ν. 3389/2005 Σελ. 545
Ν. 3389/2005 ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005 
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Σελ. 561
Απόφαση της 1ης Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ/25.01.2006 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3389/2005 Σελ. 597
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 603
Back to Top