ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ


Νόμοι 3669/2008, 4070/2012 και 4412/2016

Ερμηνεία και Νομολογία κατ’ άρθρο

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16054
Μητκίδης Χ.

Το ανά χείρας βιβλίο με τίτλο «Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου» συνιστά κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία της Κωδικοποίησης Δημοσίων Έργων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία εκτέλεσης των έργων συντελέστηκαν με το Ν 4070/2012, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε ο Ν 4281/2014, από τον οποίο λίγες διατάξεις εφαρμόστηκαν άμεσα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεών του ανεστάλη αρχικά και εν τέλει δεν εφαρμόστηκε ποτέ, διότι καταργήθηκε πρόσφατα, με την εισαγωγή του Ν 4412/2016, που θέτει ένα νέο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις γενικότερα και όχι μόνο για τα δημόσια έργα. Με το νόμο αυτό ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/24 και 2014/25.

Η ερμηνεία στηρίζεται κυρίως στην υφιστάμενη νομολογία, η οποία παρατίθεται κυρίως σε υποσημειώσεις, με τις σημαντικότερες σκέψεις της απόφασης αυτούσιες ή ελαφρώς αλλοιωμένες χάριν συντομίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει νομολογία, παρατίθεται η άποψη του συγγραφέα. Στη σειρά των άρθρων του κώδικα, παρεμβάλλονται και κάποιες διατάξεις από άλλα νομοθετήματα, που κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να κατατοπιστεί ο αναγνώστης. Το βιβλίο αυτό απλό και εύκολο στη δομή, τη χρήση και την κατανόησή του, αποτελεί ένα αποτελεσματικό βοήθημα στην προσέγγιση αλλά και στην εμβάθυνση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 1
2. Οι συμβάσεις δημοσίων έργων, ως τμήμα του διοικητικού δικαίου Σελ. 2
3. Η αρχή της νομιμότητας στη δράση της διοίκησης Σελ. 3
4. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης Σελ. 5
5. Οι δημόσιες συμβάσεις στους εξαιρούμενους τομείς Σελ. 6
6. Το κατώφλι εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 8
7. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε συμβάσεις κάτω των κατωφλίων Σελ. 9
8. Σημασία της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 10
9. Έννομη προστασία σε περίπτωση παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 11
10. Η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 13
11. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων Σελ. 16
12. Πεδίο εφαρμογής του Ν 3669/2008 Σελ. 17
13. Έννοια του δημοσίου έργου Σελ. 18
14. Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις Σελ. 20
Α. Η διάκριση του έργου από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών Σελ. 21
Β. Διάκριση της σύμβασης έργου από τη σύμβαση προμήθειας Σελ. 23
15. Έννοια δημόσιου τομέα Σελ. 25
16. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας δημοσίων έργων Σελ. 28
17. Εκτέλεση δημοσίου έργου από ιδιώτες Σελ. 29
18. Ορισμοί του δικαίου των δημοσίων έργων Σελ. 30
19. Εργοδότης ή κύριος του έργου Σελ. 30
20. Φορέας κατασκευής Σελ. 32
21. Προϊσταμένη Αρχή Σελ. 33
22. Διευθύνουσα Υπηρεσία Σελ. 34
23. Σύμβαση κατασκευής Σελ. 34
24. Τεχνικό Συμβούλιο Σελ. 34
25. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής στο ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 35
26. Εκτέλεση δημοσίου έργου με αυτεπιστασία Σελ. 37
27. Η εφαρμογή του Ν 4412/2016 Σελ. 39
Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
Ν 3669/2008
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Άρθρο 30. Σύναψη σύμβασης Σελ. 41
29. Έννοια σύναψης της σύμβασης – Συνέπειες Σελ. 43
30. Προσυμβατική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής Σελ. 46
31. Η ακύρωση της πράξης ανάθεσης, μετά την σύναψη της σύμβασης Σελ. 49
32. Η συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα Σελ. 52
Α. Άκυρη σύμβαση – Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 52
Β. Εφαρμογή των ρητρών των άρθρων 200 και 288 ΑΚ Σελ. 53
33. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού Σελ. 54
34. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου κατά την εκτέλεση της σύμβασης Σελ. 57
Άρθρο 35. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Σελ. 59
35. Οι εγγυήσεις του αναδόχου – Εγγύηση καλής εκτέλεσης Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 36. Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Υπερημερία κυρίου του έργου Σελ. 68
36. Η διοίκηση του έργου Σελ. 70
37. Διαπίστωση πραγματικών περιστατικών Σελ. 74
38. Υπερημερία εργοδότη Σελ. 74
Άρθρο 37. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου Σελ. 80
39. Η κατασκευή του έργου σύμφωνα με τη μελέτη Σελ. 84
40. Άλλες γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου Σελ. 90
Άρθρο 38. Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου Σελ. 94
41. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων Σελ. 94
42. Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο Σελ. 95
Άρθρο 39. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας Σελ. 95
43. Υποχρεώσεις αναδόχου κοινοπραξίας Σελ. 96
Άρθρο 40. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων Σελ. 98
44. Πειθαρχική ευθύνη διοικητικών οργάνων Σελ. 98
Άρθρο 41. Σύμβουλοι Σελ. 99
45. Τεχνικοί, οικονομικοί, κ.λπ. σύμβουλοι του εργοδότη Σελ. 101
Άρθρο 42. Εμπειρογνώμονες Σελ. 102
46. Εμπειρογνώμονες Σελ. 103
Άρθρο 43. Συμβουλευτική Επιτροπή παρακολούθησης του έργου Σελ. 103
47. Συμβουλευτικές Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων Σελ. 105
Άρθρο 44. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση Σελ. 106
48. Κοινοποιήσεις προς τον ανάδοχο Σελ. 106
Άρθρο 45. Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη Σελ. 110
49. Η συμπλήρωση ή και τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου Σελ. 112
50. Ασφάλιση του έργου Σελ. 114
Άρθρο 46. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής Σελ. 115
51. Χρονοδιάγραμμα του έργου Σελ. 116
Άρθρο 47. Ημερολόγιο του έργου Σελ. 118
52. Ημερολόγιο του έργου Σελ. 119
Άρθρο 48. Προθεσμίες Σελ. 120
53. Γενικά - Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου Σελ. 122
54. Είδη προθεσμιών Σελ. 123
55. Οριακή προθεσμία Σελ. 125
56. Παράταση προθεσμιών Σελ. 127
57. Η λήξη των προθεσμιών της σύμβασης, χωρίς περάτωση του έργου Σελ. 129
Άρθρο 49. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου Σελ. 131
58. Ποινικές ρήτρες Σελ. 132
Άρθρο 50. Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) Σελ. 134
59. Πρόσθετη καταβολή – πριμ Σελ. 136
Άρθρο 51. Προκαταβολές Σελ. 138
60. Η χορήγηση προκαταβολής Σελ. 141
Άρθρο 52. Επιμετρήσεις Σελ. 144
61. Η τμηματική υποβολή και η έγκριση των αναλυτικών επιμετρήσεων Σελ. 147
62. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) Σελ. 152
63. Η τελική επιμέτρηση Σελ. 153
Άρθρο 53. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις Σελ. 157
64. Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος Σελ. 161
65. Η σύνταξη και έγκριση του λογαριασμού πληρωμής Σελ. 163
66. Η εξόφληση του εντάλματος πληρωμής Σελ. 170
67. Οι κρατήσεις των «δεκάτων» Σελ. 172
68. Η έκδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 172
69. Υπερημερία του εργοδότη περί την εξόφληση του λογαριασμού Σελ. 174
70. Η σχέση μεταξύ συμπληρωματικής σύμβασης, επιμέτρησης και πιστοποίησης Σελ. 182
71. Κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος Σελ. 183
Άρθρο 54. Αναθεώρηση τιμών Σελ. 187
72. Η αναθεώρηση των τιμών Σελ. 196
Άρθρο 55. Απολογιστικές εργασίες Σελ. 200
73. Εκτέλεση έργου κατά το απολογιστικό σύστημα Σελ. 201
Άρθρο 56. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες Σελ. 205
74. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες Σελ. 205
Άρθρο 57. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Σελ. 207
75. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 212
76. Συμπληρωματικές εργασίες Σελ. 216
77. Η νομοθεσία πριν την εφαρμογή του Ν 2372/1996 Σελ. 226
78. Η διαδικασία σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης Σελ. 228
79. Ο Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Σελ. 230
80. Η αυτοδίκαιη έγκριση των ΑΠΕ Σελ. 233
81. Το όριο του 50% της αρχικής συμβατικής δαπάνης Σελ. 234
82. Αναδρομική σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων Σελ. 235
83. Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών Σελ. 238
84. Ανάλωση της «επί έλασσον δαπάνης» Σελ. 240
Άρθρο 58. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων Σελ. 243
85. Βλάβες του έργου Σελ. 245
Άρθρο 59. Ποιότητα στα δημόσια έργα - Πρόγραμμα Ποιότητας ΄Εργου (Π.Π.Ε.) Σελ. 249
86. Η ποιότητα του έργου Σελ. 251
87. Οι ποιοτικοί έλεγχοι των έργων του ΕΣΠΕΛ Σελ. 253
88. Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) Σελ. 255
Άρθρο 60. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης Σελ. 256
89. Έλεγχος και παραλαβή των υλικών εκτέλεσης του έργου Σελ. 258
90. Αποκατάσταση ελαττωμάτων του έργου Σελ. 258
Άρθρο 61. Έκπτωση αναδόχου Σελ. 264
91. Η έκπτωση του αναδόχου - Προϋποθέσεις Σελ. 268
92. Διαδικασία και συνέπειες της έκπτωσης Σελ. 270
93. Η ανάθεση του υπολειπόμενου έργου Σελ. 273
Άρθρο 62. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης Σελ. 274
94. Η διάλυση της σύμβασης Σελ. 276
Άρθρο 63. Ματαίωση διάλυσης Σελ. 283
95. Η ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης Σελ. 283
Άρθρο 64. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης Σελ. 284
96. Συνέπειες της διάλυσης της σύμβασης Σελ. 285
Άρθρο 65. Υποκατάσταση Σελ. 287
97. Υποκατάσταση ή εκχώρηση του έργου Σελ. 289
Άρθρο 66. Κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 294
98. Κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 294
Άρθρο 67. Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας Σελ. 296
99. Η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας Σελ. 300
Άρθρο 68. Υπεργολαβία Σελ. 301
Άρθρο 69. Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας Σελ. 302
100. Υπεργολαβία. Έννοια – όροι σύναψης – συνέπειες Σελ. 304
Άρθρο 70. Πτώχευση, θάνατος Σελ. 308
101. Πτώχευση – θάνατος του αναδόχου Σελ. 308
Άρθρο 71. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών Σελ. 310
102. Η έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου Σελ. 311
Άρθρο 72. Διοικητική παραλαβή για χρήση Σελ. 313
103. Η διοικητική παραλαβή για χρήση Σελ. 314
Άρθρο 73. Προσωρινή παραλαβή του έργου Σελ. 315
104. Έννοια της παραλαβής του έργου Σελ. 318
105. Η προσωρινή παραλαβή Σελ. 319
Άρθρο 74. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων Σελ. 328
106. Η εγγύηση του έργου Σελ. 329
Άρθρο 75. Οριστική παραλαβή Σελ. 330
107. Η οριστική παραλαβή του έργου Σελ. 331
108. Συνέπειες της οριστικής παραλαβής Σελ. 333
Άρθρο 75Α. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου Σελ. 334
109. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου Σελ. 334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 76. Ενστάσεις - Αιτήσεις Θεραπείας Σελ. 335
110. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 339
111. Ένσταση Σελ. 341
112. Αίτηση θεραπείας Σελ. 347
Άρθρο 77. Δικαστική επίλυση διαφορών Σελ. 352
113. Δικαστική επίλυση των διαφορών Σελ. 353
114. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Εφετείου Σελ. 361
115. Άσκηση αγωγής στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίου έργου Σελ. 364
116. Η άσκηση αίτησης αναίρεσης Σελ. 366
Άρθρο 78. Διαιτητική επίλυση διαφορών Σελ. 368
117. Διαιτητική επίλυση των διαφορών Σελ. 369
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 373
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 375
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Σελ. 395
Back to Top