ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 31€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 83,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15882
Γκόρτσος Χρ., Λιβαδά Χ., Μικρουλέα Α., Ρόκας Ν.

Η τρίτη, αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου εμπλουτίζει περαιτέρω την ανάλυση της προγενέστερης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θεματικές και δεδομένα που προέκυψαν συνεπεία της διεθνούς και εθνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στην παρούσα έκδοση διατηρείται η δομή της προηγούμενης έκδοσης, με τα οικεία αντικείμενα να έχουν εμπλουτιστεί ώστε να συμπεριλάβουν στην ύλη τους τις μεταβολές που μεσολάβησαν κατά την τετραετία 2012-2016. Έτσι, το εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: α) το Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο και β) το Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο.

Στο πρώτο μέρος αποτυπώνονται με ευσύνοπτο τρόπο οι βαθιές, ριζικές και τεράστιες σε έκταση μεταβολές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο. Αναλύεται έτσι το δίκαιο της πρόληψης και διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, αφού προηγουμένως έχει οριοθετηθεί το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο και έχουν καταγραφεί οι πηγές του μέσα από το πρίσμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου. Στη συνέχεια μελετώνται οι βασικοί θεσμοί (ενωσιακοί και ελληνικοί) που συνθέτουν το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο και αναλύονται οι βασικές ουσιαστικές διατάξεις του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου, ήτοι εκείνες που αφορούν την αδειοδοσία και λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη μικρο-προληπτική εποπτεία τους, το καθεστώς μικρο- και μακρο-προληπτικής ρύθμισής τους, την εξυγίανσή τους και το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του ΤΕΚΕ. Το πρώτο αυτό μέρος του ανά χείρας εγχειριδίου συμπληρώνεται από πληρέστατο παράρτημα πρωτογενών πηγών (διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου) και εκτενή παράθεση δευτερογενών πηγών (ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας).

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και συγκεκριμένα η σχέση τράπεζας και πελάτη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών, τα είδη των τραπεζικών λογαριασμών (κοινός, αλληλόχρεος κ.ά.), η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, οι πιστωτικές συμβάσεις, οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς χρήμα), η έκδοση και διαχείριση των μέσων πληρωμής (επιταγή, πιστωτική κάρτα κ.ά.), οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, οι σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (leasing, factoring, forfaiting, venture capital), και οι επενδυτικές υπηρεσίες, όπως η λήψη και διαβίβαση εντολών, η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων κ.ά., με βάση και τη νέα νομοθεσία. Τα σχετικά θέματα έχουν επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί με νέες θεματικές οι οποίες απασχολούν έντονα τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για θέματα που αφορούν την πιστοδότηση εταιριών που βρίσκονται σε κρίση και την αναπροσαρμογή συμβάσεων λόγω οικονομικής κρίσης, την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων πιστωτών, τις εξελίξεις σε σχέση με την έννοια του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της στεγαστικής πίστης, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με συγκεντρωτική λίστα βιβλιογραφίας, ενώ θεματικές βιβλιογραφικές παραπομπές συμπληρώνουν την ανάλυση των επιμέρους θεμάτων στα οικεία κεφάλαια.

Το εγχειρίδιο συνολικά εμπλουτίζεται από ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Πρόκειται για έναν πληρέστατο οδηγό αναφορικά με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το παρόν εγχειρίδιο θα φανεί χρήσιμο τόσο σε φοιτητές και άλλους μελετητές του τραπεζικού δικαίου, όσο και στους νομικούς της πράξης που επιζητούν καθοδήγηση σε ένα διαρκώς αναμορφούμενο τραπεζικό σύστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΡΟΚΑ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΧΡ. ΓΚΟΡΤΣΟY Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XIII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ Σελ. XLIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1. Γενικά
I. Εξέλιξη, αντικείμενο, οικονομική σημασία, πηγές Σελ. 3
1. Εξέλιξη Σελ. 3
2. Αντικείμενο Σελ. 4
3. Οικονομική σημασία Σελ. 5
4. Πηγές Σελ. 6
§ 2. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Τραπεζικές δραστηριότητες
Ι. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 7
ΙΙ. Τραπεζικές δραστηριότητες Σελ. 9
ΙΙΙ. Η τραπεζική ανώνυμη εταιρία Σελ. 12
Μέρος Α΄
Δημοσιο Τραπεζικο Δικαιο Το δίκαιο της πρόληψης και διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων
Τίτλος Πρώτος:
Το ελληνικό δημόσιο τραπεζικό δίκαιο μέσα από το πρίσμα του διεθνούς και του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου
Κεφάλαιο 1ο
Ορισμός και οριοθέτηση του δημοσίου τραπεζικού δικαίου
I. Το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο ως δίκαιο
της ρυθμιστικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα Σελ. 23
1. Το πλαίσιο αναφοράς Σελ. 23
1.1 Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον ρόλο
των τραπεζών Σελ. 23
1.1.1 Οι δύο λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 23
1.1.2 Η θέση των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 24
1.1.3 Το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» Σελ. 27
1.2 Οι δικαιολογητικές βάσεις ρυθμιστικής παρέμβασης
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 28
1.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 28
1.2.2 Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά λιγότερο
αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη Σελ. 30
1.2.3 Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά αναπτυγμένα κράτη Σελ. 31
1.3 Κριτική θεώρηση Σελ. 33
1.3.1 Η καλούμενη «διαδικασία απελευθέρωσης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος» Σελ. 33
1.3.2 Από τις αστοχίες της αγοράς στις αστοχίες
των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και των εποπτικών αρχών Σελ. 35
1.3.3 Η πρόσφατη (2007-2009) διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
ως τυπικό παράδειγμα μείγματος πολλαπλών αστοχιών Σελ. 37
2. Το «προστατευτικό δίχτυ» του τραπεζικού συστήματος
(bank safety net) Σελ. 38
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 38
2.2 Μέτρα γενικής πρόληψης Σελ. 39
2.2.1 Κανόνες για την έκταση των επιτρεπομένων υπηρεσιών Σελ. 39
2.2.2 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Σελ. 41
2.2.3 Μικρο-προληπτική ρύθμιση Σελ. 41
2.2.4 Μικρο-προληπτική εποπτεία Σελ. 42
2.2.4.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 42
2.2.4.2 Θεσμικά ζητήματα Σελ. 43
2.2.5 Μακρο-προληπτικές πολιτικές Σελ. 45
2.2.5.1 Ορισμός Σελ. 45
2.2.5.2 Μέσα υλοποίησης Σελ. 46
2.3 Πρόληψη κρίσεων Σελ. 47
2.4 Διαχείριση κρίσεων ρευστότητας Σελ. 47
2.4.1 Ορισμός και οριοθέτηση Σελ. 47
2.4.2 Λειτουργίες Σελ. 49
2.4.3 Αρχές που διέπουν την εφαρμογή του τελικού
αναχρηματοδοτικού δανεισμού Σελ. 49
2.5 Κρίσεις φερεγγυότητας Σελ. 50
2.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 50
2.5.2 Εξυγίανση τραπεζών Σελ. 51
2.5.3 Εγγύηση καταθέσεων Σελ. 52
2.5.3.1 Οι λειτουργίες της εγγύησης καταθέσεων Σελ. 52
2.5.3.2 Τα προβλήματα από τη λειτουργία του θεσμού
της εγγύησης καταθέσεων Σελ. 54
II. Τα επίπεδα διαμόρφωσης του δημοσίου τραπεζικού δικαίου
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 55
1.1 Το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο ως κλάδος του δημοσίου
χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 55
1.2 Τα τρία επίπεδα διαμόρφωσης Σελ. 56
2. Το διεθνές τραπεζικό δίκαιο στο σύστημα του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 58
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 58
2.2 Το επίπεδο της λήψης των πολιτικών αποφάσεων Σελ. 58
2.3 Το επίπεδο της υιοθέτησης των κανόνων Σελ. 59
2.3.1 Διεθνή fora Σελ. 59
2.3.1.1 Νομική φύση Σελ. 59
2.3.1.2 Κατηγοριοποίηση Σελ. 59
2.3.1.3 Η νομική φύση των διεθνών χρηματοπιστωτικών προτύπων Σελ. 61
2.3.2 Ειδικότερα: η Επιτροπή της Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία Σελ. 62
2.3.2.1 Σύσταση και έδρα Σελ. 62
2.3.2.2 Καθήκον και μέσα υλοποίησης Σελ. 63
2.3.2.3 Μέλη Σελ. 64
2.3.2.4 Νομική φύση της Επιτροπής και των κανόνων της Σελ. 65
2.3.3 Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί Σελ. 66
2.3.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 66
2.3.3.2 Ειδικά: η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
(Bank for International Settlements, BIS) Σελ. 67
2.4 Το συντονιστικό επίπεδο: το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Financial Stability Board, FSB) Σελ. 68
2.4.1 Το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ως πρόδρομος θεσμός Σελ. 68
2.4.2 Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Σελ. 69
2.5 Το επίπεδο της έμμεσης επιβολής της εφαρμογής
των κανόνων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 70
2.5.1 Καθήκοντα και εξουσίες του ΔΝΤ Σελ. 70
2.5.2 Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
(Financial Sector Assessment Program, FSAP) Σελ. 71
3. To ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο μέσα στο σύστημα
του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 73
3.1 Η «χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση» ως εννοιολογική βάση
του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 73
3.1.1 Ορισμός της έννοιας της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης Σελ. 73
3.1.2 Οι δύο διαστάσεις της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης Σελ. 75
3.2 Ο ορισμός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 76
ΙΙI. Ορισμός και οριοθέτηση του Ελληνικού δημοσίου
τραπεζικού δικαίου
1. Ορισμός Σελ. 77
2. Οριοθέτηση έναντι των υπολοίπων κλάδων του δημοσίου
χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 79
2.1 Δημόσιο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 79
2.1.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 79
2.1.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 80
2.1.3 Οριοθέτηση έναντι του τραπεζικού δικαίου Σελ. 81
2.2 Δημόσιο ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 81
2.2.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 81
2.2.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 81
2.3 Δημόσιο δίκαιο της συμπληρωματικής εποπτείας
των ομίλων ετερογενών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων Σελ. 82
2.3.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 82
2.3.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 82
2.4 Δημόσιο δίκαιο των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού Σελ. 83
2.4.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 83
2.4.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 84
2.5 Δημόσιο δίκαιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων
του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 85
2.5.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 85
2.5.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 85
3. Οριοθέτηση έναντι του ευρωπαϊκού νομισματικού δικαίου Σελ. 86
Κεφάλαιο 2ο
Οι πηγές του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου
I. Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου υπό την επίδραση
των διεθνών προτύπων και της δυναμικής των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 89
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 89
2. Η πρώτη περίοδος (1958-1985): η περίοδος της (σχετικής)
αδράνειας Σελ. 90
3. Η δεύτερη περίοδος (1986-1998): η περίοδος της εγκαθίδρυσης
του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου Σελ. 91
3.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 91
3.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις Σελ. 91
3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 91
3.2.2 Οι νομικές πράξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 92
4. Η τρίτη περίοδος (1999-2007): η περίοδος της εμβάθυνσης
του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου Σελ. 94
4.1 Θεσμικές εξελίξεις: η Έκθεση της Επιτροπής Lamfalussy Σελ. 94
4.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 94
4.1.2 Τα τέσσερα επίπεδα της «διαδικασίας Lamfalussy»
και η υλοποίηση των προτάσεων Σελ. 94
4.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις Σελ. 97
4.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 97
4.2.2 Το Πλαίσιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές
Υπηρεσίες του 1999 (FSAP) Σελ. 97
4.2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 97
4.2.2.2 Ειδικά: οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Σελ. 98
5. Η υπο-περίοδος (2008-2010) μετά την εκδήλωση
της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης Σελ. 99
5.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 99
5.1.1 Η Έκθεση της Επιτροπής de Larosière Σελ. 99
5.1.2 Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας (ESFS) Σελ. 100
5.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις Σελ. 102
5.2.1 Η επίδραση του έργου του Financial Stability Board Σελ. 102
5.2.1.1 Προτάσεις για την εξυγίανση τραπεζών Σελ. 102
5.2.1.2 Προτάσεις για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» Σελ. 102
5.2.2 Η επίδραση του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία Σελ. 103
5.2.3 Η επίδραση των διεθνών πρωτοβουλιών για «διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις» Σελ. 103
5.2.4 Αμιγείς ενωσιακές πρωτοβουλίες Σελ. 104
6. Ειδικά: η διαδικασία έκδοσης των νομικών πράξεων που
αποτελούν τις πηγές του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 105
6.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 105
6.2 Νομοθετικές πράξεις Σελ. 105
6.3 Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις Σελ. 106
6.3.1 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής Σελ. 106
6.3.2 Εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου Σελ. 107
6.3.3 Η σημασία των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών
πράξεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 107
6.4 Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις της ΕΒΑ Σελ. 108
ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση Σελ. 109
1. Ιστορική αναδρομή Σελ. 109
1.1 Το καθεστώς πριν από τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 109
1.2 Το καθεστώς μετά τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 110
1.3 Οι πολιτικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του 2012 Σελ. 111
1.3.1 Το αίτημα Σελ. 111
1.3.2 Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 112
2. Οι εξελίξεις κατά τη διετία 2013-2014: θεσμοθέτηση
των βασικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης Σελ. 113
2.1 Μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία τους Σελ. 114
2.1.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 114
2.1.2 Κανονιστικές εξελίξεις Σελ. 115
2.2 Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 117
2.2.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 117
2.2.2 Κανονιστικές εξελίξεις Σελ. 117
2.3 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 118
2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 118
2.3.2 Ειδικά: τα τρία στάδια Σελ. 119
2.3.3 Κανονιστικές εξελίξεις Σελ. 120
3. Οι λοιποί πυλώνες για την πλήρη ολοκλήρωση
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης Σελ. 122
3.1 Ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων με δημόσιους
πόρους: το «DRI» Σελ. 122
3.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 122
3.1.2 Κριτήρια επιλεξιμότητας Σελ. 123
3.1.3 Αιρεσιμότητα Σελ. 124
3.1.4 Διαδικαστικές ρυθμίσεις Σελ. 125
3.2 Εκκρεμή θέματα Σελ. 126
3.2.1 Εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 126
3.2.2 Τελικός αναχρηματοδοτικός δανεισμός από την ΕΚΤ Σελ. 126
4. Συνολική αξιολόγηση Σελ. 126
IIΙ. Οι πηγές του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου Σελ. 131
1. Συνολική θεώρηση Σελ. 131
2. Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 132
3. Διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης και
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 133
4. Διατάξεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας
του τραπεζικού συστήματος Σελ. 134
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 134
4.2 Αδειοδοσία και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 135
4.3 Μικρο-προληπτική εποπτεία και προληπτική ρύθμιση
πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 135
4.4 Μακρο-προληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 136
4.5 Ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 136
4.6 Κρατική ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 137
4.7 Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 138
4.8 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 138
5. Διατάξεις για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα Σελ. 139
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 139
5.2 Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης – εταιρίες παροχής
πιστώσεων – εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 140
5.3 Ιδρύματα πληρωμών Σελ. 140
5.4 Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 141
5.5 Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Σελ. 142
5.6 Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Σελ. 142
Τίτλος Δεύτερος:
Θεσμοί
Κεφάλαιο 3ο
Οι δύο μηχανισμοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης
I. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) Σελ. 145
1. Το θεσμικό πλαίσιο Σελ. 145
1.1 Ο Κανονισμός SSM Σελ. 145
1.1.1 Σκοπός Σελ. 145
1.1.2 Συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 146
1.1.3 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Σελ. 146
1.2 Οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ Σελ. 147
2. Τα βασικά στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Σελ. 148
2.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 148
2.2 Η δομή του SSM Σελ. 148
2.2.1 Τα δύο κύρια στοιχεία του SSM Σελ. 148
2.2.2 Η ΕΚΤ ως επίκεντρο του SSM Σελ. 149
2.2.3 Οι αρμόδιες εθνικές αρχές Σελ. 150
2.3 Η ρυθμιστική περίμετρος Σελ. 150
2.3.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 150
2.3.2 Ειδικά: η διάκριση μεταξύ «σημαντικών» και «λιγότερο
σημαντικών» εποπτευόμενων οντοτήτων Σελ. 151
2.4 Δημιουργία σινικών τειχών (Chinese walls) Σελ. 153
3. Ρυθμίσεις περί συνεργασίας Σελ. 154
3.1 Συνεργασία εντός του SSM Σελ. 154
3.2 Ο SSM ως μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας (ΕSFS) Σελ. 154
3.3 Στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών
των κρατών μελών με παρέκκλιση Σελ. 155
3.3.1 Νομική βάση, διαδικασία και έννομες συνέπειες Σελ. 155
3.3.2 Αναστολή ή τερματισμός της διαδικασίας στενής συνεργασίας Σελ. 156
3.4 Συνεργασία εκτός SSM και ESFS Σελ. 156
3.5 Διεθνής συνεργασία Σελ. 157
4. Οργανωτικές αρχές Σελ. 157
4.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 157
4.2 Η νέα δομή διακυβέρνησης Σελ. 158
4.2.1 Το Εποπτικό Συμβούλιο Σελ. 158
4.2.2 Εσωτερική δομή της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά της
καθήκοντα και νέα σύνθεση του Ευρωσυστήματος/Επιτροπών
του ΕΣΚΤ Σελ. 159
4.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης (ΑBoR) Σελ. 160
4.3 Ανεξαρτησία της ΕΚΤ Σελ. 161
4.3.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 161
4.3.2 Θεσμική ανεξαρτησία Σελ. 162
4.3.3 Οικονομική ανεξαρτησία Σελ. 162
4.4 Λογοδοσία της ΕΚΤ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα εθνικά
κοινοβούλια Σελ. 163
4.4.1 Λογοδοσία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Σελ. 163
4.4.2 Λογοδοσία στα εθνικά κοινοβούλια Σελ. 165
4.5 Τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων για την έκδοση
εποπτικών Αποφάσεων Σελ. 165
4.5.1 Το πλαίσιο Σελ. 165
4.5.2 Εποπτικές διαδικασίες της ΕΚΤ Σελ. 165
4.5.3 Εποπτικές Αποφάσεις της ΕΚΤ Σελ. 166
4.6 Λοιπές διατάξεις Σελ. 166
ΙΙ. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM) και το Ενιαίο Ταμείο
Εξυγίανσης (SRF) Σελ. 167
1. Οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού SRΜ Σελ. 167
1.1 Σκοποί και πεδίο εφαρμογής Σελ. 167
1.2 Συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 168
1.3 Γενικές αρχές Σελ. 168
1.4 Σχέση με την BRRD και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Σελ. 168
1.5 Καταμερισμός καθηκόντων εντός του SRM Σελ. 169
1.5.1 Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) Σελ. 169
1.5.2 Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης Σελ. 170
2. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) Σελ. 171
2.1 Γενικές διατάξεις Σελ. 171
2.1.1 Νομικό καθεστώς Σελ. 171
2.1.2 Σύνθεση Σελ. 171
2.1.3 Διοικητική και διαχειριστική δομή Σελ. 171
2.1.4 Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ Σελ. 172
2.2 Ανεξαρτησία Σελ. 172
2.2.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 172
2.2.2 Θεσμική ανεξαρτησία Σελ. 173
2.2.3 Οικονομική ανεξαρτησία Σελ. 173
2.3 Λογοδοσία Σελ. 174
2.3.1 Λογοδοσία ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 174
2.3.2 Λογοδοσία στα εθνικά κοινοβούλια Σελ. 175
2.4 Λοιπές διατάξεις Σελ. 175
3. Η Διακυβερνητική Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο
Εξυγίανσης (SRF) Σελ. 176
3.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 176
3.2 Συνέπεια και σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 176
3.3 Εφαρμογή Σελ. 176
Κεφάλαιο 4ο
Εθνικοί θεσμοί
I. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) Σελ. 177
1. Η θέση της ΤτΕ στο ευρωπαϊκό και το διεθνές νομισματικό
και χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 177
1.1 Η θέση της ΤτΕ στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα Σελ. 177
1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 177
1.1.2 Καθήκοντα του ευρωσυστήματος και της ΕΚΤ Σελ. 178
1.1.3 Η θέση των εθνικών κεντρικών τραπεζών – μελών
του ευρωσυστήματος Σελ. 179
1.2 Η θέση της ΤτΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας (ESFS) Σελ. 180
1.3 Η θέση της ΤτΕ στον SSM και τον SRM Σελ. 180
1.4 Η θέση της ΤτΕ στο διεθνές νομισματικό και
χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 181
2. Διακυβέρνηση Σελ. 181
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 181
2.2 Όργανα Σελ. 182
2.2.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 182
2.2.2 Τα όργανα Διοίκησης Σελ. 183
2.2.2.1 Το Γενικό Συμβούλιο Σελ. 183
2.2.2.2 Η Εκτελεστική Επιτροπή Σελ. 184
2.2.2.3 Οι «Διοικηταί» Σελ. 184
2.2.2.4 Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής Σελ. 185
2.2.2.5 Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Σελ. 186
2.2.2.6 Το Συμβούλιο Ασφάλισης Σελ. 186
2.3 Θεσμική ανεξαρτησία και λογοδοσία Σελ. 187
2.3.1 Θεσμική ανεξαρτησία Σελ. 187
2.3.2 Λογοδοσία Σελ. 187
3. Σκοποί και αρμοδιότητες Σελ. 188
3.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 188
3.1.1 Οι σκοποί Σελ. 188
3.1.2 Οι αρμοδιότητες: γενική επισκόπηση Σελ. 188
3.1.2.1 Οι κύριες καταστατικές αρμοδιότητες Σελ. 188
3.1.2.2 Άλλες αρμοδιότητες και συναφείς δράσεις Σελ. 189
3.2 Καταστατικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος Σελ. 190
3.2.1 Νομισματική και συναλλαγματική πολιτική – διαχείριση
συναλλαγματικών διαθεσίμων Σελ. 190
3.2.2 Τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ Σελ. 191
3.2.3 Προώθηση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας
των συστημάτων πληρωμών Σελ. 191
3.3 Αυτόνομες καταστατικές αρμοδιότητες Σελ. 192
3.3.1 Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική αρχή Σελ. 192
3.3.1.1 Ιστορική αναδρομή Σελ. 192
3.3.1.2 Στόχοι και περιεχόμενο της εποπτικής αρμοδιότητας Σελ. 193
3.3.2 Ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου Σελ. 194
4. Ειδικά: η χορήγηση τελικού αναχρηματοδοτικού δανεισμού
σε πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 194
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 194
4.1.1 Η προβληματική Σελ. 194
4.1.2 Ο μηχανισμός έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) Σελ. 196
4.2 Το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της ΕΚΤ (2014):
αναλυτική παρουσίαση Σελ. 197
4.2.1 Ορισμός του όρου «έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα» Σελ. 197
4.2.2 H κατανομή έργου μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών
και της ΕΚΤ Σελ. 198
4.2.2.1 Ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών Σελ. 198
4.2.2.2 Ο ρόλος της ΕΚΤ Σελ. 198
4.2.3 Οι διαδικαστικές ρυθμίσεις Σελ. 199
4.3 Μια πρόταση αναθεώρησης του μηχανισμού ELA Σελ. 201
4.3.1 Η θεσμοθέτηση του SSM ως καταλύτης της αναθεώρησης:
διαφοροποίηση ανάλογα με τη «σημαντικότητα»
των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 201
4.3.2 Η δυνατότητα αναγωγής της ΕΚΤ σε τελικό
αναχρηματοδοτικό δανειστή των σημαντικών
πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 202
4.3.2.1 Η έλλειψη συγκεκριμένης εξουσιοδοτικής διάταξης
στη ΣΛΕΕ Σελ. 202
4.3.2.2 Η νομική βάση του ενδεδειγμένου μέσου Σελ. 203
IΙ. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) Σελ. 204
1. Νομική φύση – Σκοποί Σελ. 204
2. Συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων στα τρία σκέλη του ΤΕΚΕ Σελ. 205
2.1 Υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων
στα σκέλη του ΤΕΚΕ Σελ. 205
2.2 Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΚ Σελ. 206
3. Διακυβέρνηση Σελ. 207
3.1 Διοίκηση του ΤΕΚΕ - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 207
3.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο – Διευθυντής Σελ. 207
3.1.2 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 209
3.1.3 Επαγγελματικό απόρρητο και απόρρητο τραπεζικών
καταθέσεων Σελ. 209
3.2 Οικονομικές καταστάσεις και οικονομικός έλεγχος Σελ. 210
3.3 Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως Σελ. 210
4. Χρηματοοικονομικές διατάξεις Σελ. 211
4.1 Ενεργητικό και διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης
Καταθέσεων – Εισφορές Σελ. 211
4.1.1 Διαθέσιμα του ΣΚΚ Σελ. 211
4.1.1.1 Γενικές διατάξεις Σελ. 211
4.1.1.2 Ειδικά: το ΠΚΚΚ Σελ. 212
4.1.2 Επίπεδο-στόχος του ΣΚΚ Σελ. 212
4.1.3 Αρχική εισφορά ΣΚΚ Σελ. 213
4.1.4 Ετήσιες τακτικές εισφορές ΣΚΚ Σελ. 213
4.1.5 Έκτακτες εισφορές ΣΚΚ Σελ. 215
4.1.6 Δανεισμός προς το ΣΚΚ Σελ. 215
4.2 Τέλος συμμετοχής και δαπάνες αποζημίωσης ή εξυγίανσης Σελ. 216
4.3 Τοποθέτηση και χρήση των διαθεσίμων του ΤΕΚΕ Σελ. 216
4.3.1 Τοποθέτηση διαθεσίμων Σελ. 216
4.3.2 Χρήση διαθεσίμων Σελ. 217
5. Λοιπές διατάξεις Σελ. 217
5.1 Συνεργασία του ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα εγγύησης
καταθέσεων στην ΕΕ Σελ. 217
5.2 Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Σελ. 218
IΙΙ. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Σελ. 219
1. Σκοπός και νομική φύση Σελ. 219
1.1 Ο σκοπός και τα μέσα υλοποίησής του Σελ. 219
1.1.1 Ο σκοπός Σελ. 219
1.1.2 Τα μέσα υλοποίησης Σελ. 220
1.2 Η νομική φύση και το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση
το οποίο λειτουργεί του ΤΧΣ Σελ. 221
1.2.1 Η νομική φύση Σελ. 221
1.2.2 Το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 223
2. Διακυβέρνηση Σελ. 224
2.1 Το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή Σελ. 224
2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 224
2.1.2 Το Γενικό Συμβούλιο Σελ. 224
2.1.3 Η Εκτελεστική Επιτροπή Σελ. 225
2.1.4 Η Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α Σελ. 225
2.2 Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη των μελών του Γενικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής Σελ. 226
3. Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης από το ΤΧΣ Σελ. 227
3.1 Προϋποθέσεις και διαδικασίες ενεργοποίησης του ΤΧΣ Σελ. 227
3.1.1 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου
να καταστεί δυνατή η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης Σελ. 227
3.1.2 Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης Σελ. 228
3.2 Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για σκοπούς προληπτικής
ανακεφαλαιοποίησης ή κατ’ εφαρμογή των μέτρων δημόσιας
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Σελ. 229
3.2.1 Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για σκοπούς
προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης Σελ. 229
3.2.2 Η «αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή»
και άλλα ζητήματα Σελ. 231
3.2.3 Η εφαρμογή των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας Σελ. 232
3.3 Τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ Σελ. 232
4. Τα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ στο πλαίσιο της παροχής
εκ μέρους του κρατικής ενίσχυσης Σελ. 232
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 232
4.2 Η συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΧΣ στο ΔΣ του ωφελούμενου
πιστωτικού ιδρύματος Σελ. 233
4.3 Η ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του ωφελούμενου
πιστωτικού ιδρύματος Σελ. 234
4.4 Η αξιολόγηση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης
του ωφελούμενου πιστωτικού ιδρύματος Σελ. 234
4.4.1 Το περιεχόμενο του ειδικού δικαιώματος Σελ. 234
4.4.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης Σελ. 235
4.4.3 Κριτική αξιολόγηση Σελ. 236
4.4.4 Οι συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων
αξιολόγησης του ΤΧΣ Σελ. 237
Τίτλος Τρίτος:
Διατάξεις ουσιαστικού δικαίου
Κεφάλαιο 5ο
Αδειοδοσία, άσκηση δραστηριότητας και ελευθερίες
I. Όροι χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας Σελ. 241
1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Σελ. 241
1.1 Η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας Σελ. 241
1.1.1 Η βάση της διαδικασίας Σελ. 241
1.1.2 Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 221
1.1.3 Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ Σελ. 242
1.2 Ειδικές διατάξεις Σελ. 243
1.2.1 Επιτρεπόμενες νομικές μορφές Σελ. 243
1.2.2 Απαγορεύσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός
των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 243
1.2.3 Επωνυμία των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 243
1.2.4 Ειδικότερες διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού Σελ. 244
2. Οι επιμέρους όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας Σελ. 244
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 244
2.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Σελ. 245
2.2.1 Το περιεχόμενο του προγράμματος Σελ. 245
2.2.2 Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες Σελ. 245
2.2.2.1 Οι διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 245
2.2.2.2 Οι διατάξεις των νόμων 4261/2014 και 3606/2007 Σελ. 246
2.3 Αρχικό κεφάλαιο Σελ. 246
2.4 Υπεύθυνοι της διοίκησης Σελ. 246
2.5 Έδρα της κεντρικής διοίκησης Σελ. 247
2.6 Μετοχική και εταιρική διάρθρωση Σελ. 247
2.7 Λοιποί όροι Σελ. 248
2.8 Ειδικές διατάξεις Σελ. 249
2.8.1 Όροι αδειοδότησης για πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν
επενδυτικές δραστηριότητες Σελ. 249
2.8.2 Ειδικές διατάξεις για πιστωτικά ιδρύματα που είναι
θυγατρικές επιχειρήσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων
του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 249
3. Οι διατάξεις για την ανάκληση άδειας λειτουργίας Σελ. 250
3.1 Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 250
3.2 Οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας Σελ. 251
II. Όροι άσκησης δραστηριότητας Σελ. 252
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 252
2. Ειδικές συμμετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις Σελ. 253
3. Συμμετοχές φυσικών και νομικών προσώπων
σε πιστωτικό ίδρυμα Σελ. 254
3.1 Υποχρεώσεις των προσώπων που προτίθενται να προβούν
σε μεταβολή της συμμετοχής τους σε πιστωτικό ίδρυμα Σελ. 254
3.1.1 Προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής Σελ. 254
3.1.2 Παύση κατοχής ή μείωση συμμετοχής Σελ. 255
3.2 Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 256
3.3 Αξιολόγηση προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής Σελ. 256
3.3.1 Περίοδος αξιολόγησης Σελ. 256
3.3.2 Κριτήρια αξιολόγησης Σελ. 257
3.3.3 Συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος με άλλες
αρμόδιες αρχές Σελ. 258
3.4 Η απόφαση της ΕΚΤ Σελ. 258
3.5 Εξουσία επιβολής κυρώσεων και λήψης μέτρων Σελ. 259
4. Όροι άσκησης δραστηριότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα
που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν
επενδυτικές δραστηριότητες Σελ. 260
ΙΙΙ. Εγκατάσταση μέσω υποκαταστημάτων και δικαίωμα
παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση:
το πλαίσιο αναφοράς Σελ. 260
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 260
2. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών λειτουργίας
πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Σελ. 261
2.1 Περιεχόμενο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης
των αδειών λειτουργίας Σελ. 261
2.1.1 Πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 261
2.1.2 Χρηματοδοτικά ιδρύματα Σελ. 262
2.2 Δραστηριότητες και υπηρεσίες που απολαμβάνουν
αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 263
2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 263
2.2.2 Η γενική προϋπόθεση Σελ. 263
2.2.2.1 Οι διατάξεις της CRD IV Σελ. 263
2.2.2.2 Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID I) Σελ. 263
2.2.3 Η ειδική προϋπόθεση Σελ. 264
3. Οι όροι «υποκατάστημα» και «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών» Σελ. 264
3.1 Υποκατάστημα Σελ. 264
3.2 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 265
3.3 Η «φαιά ζώνη» Σελ. 265
4. Περιορισμοί στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 266
4.1 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος Σελ. 266
4.2 Διαφημίσεις Σελ. 266
ΙV. Οι διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 270
1. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα Σελ. 270
1.1 Οι διατάξεις του ν. 4261/2014 Σελ. 270
1.1.1 Ίδρυση υποκαταστημάτων σε άλλα κράτη μέλη Σελ. 270
1.1.2 Παροχή υπηρεσιών (χωρίς εγκατάσταση)
σε άλλα κράτη μέλη Σελ. 271
1.1.3 Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών
(χωρίς εγκατάσταση) σε τρίτες χώρες Σελ. 272
1.2 Οι ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού SSM και
του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ Σελ. 272
1.2.1 Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη μέλη που
δεν συμμετέχουν στον SSM Σελ. 272
1.2.2 Δικαίωμα εγκατάστασης από πιστωτικά ιδρύματα
σε συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 273
1.2.3 Άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
από πιστωτικά ιδρύματα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 273
1.3 Σύνθεση Σελ. 274
2. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη Σελ. 274
2.1 Οι διατάξεις του ν. 4261/2014 Σελ. 274
2.1.1 Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα Σελ. 274
2.1.2 Παροχή υπηρεσιών (χωρίς εγκατάσταση) στην Ελλάδα Σελ. 275
2.2 Οι ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ Σελ. 275
2.2.1 Κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης
εντός του SSM από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν
σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 275
2.2.2 Κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών εντός του SSM από πιστωτικά ιδρύματα
που εδρεύουν σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 276
3. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες Σελ. 276
4. Λοιπές διατάξεις Σελ. 277
4.1 Αρμοδιότητες της EKT και της Τράπεζας της Ελλάδος
για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους υποδοχής Σελ. 277
4.1.1 Οι διατάξεις του ν. 4261/2014 Σελ. 277
4.1.2 Διατάξεις του Κανονισμού SSM και του Κανονισμού
Πλαίσιο της ΕΚΤ Σελ. 278
4.2 Μέτρα – κυρώσεις Σελ. 278
4.3 Μέτρα σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας Σελ. 280
Κεφάλαιο 6ο
Μικρο-προληπτική εποπτεία
I. Συνολική θεώρηση Σελ. 281
ΙΙ. Τα ειδικά εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ Σελ. 282
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 282
1.1 Ειδικά εποπτικά καθήκοντα σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα
και λοιπές εποπτευόμενες οντότητες που είναι εγκατεστημένα
σε συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 282
1.2 Ειδικά εποπτικά καθήκοντα σχετικά με υποκαταστήματα
εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό
ίδρυμα εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος Σελ. 284
2. Τα ειδικά καθήκοντα της ΕΚΤ βάσει του άρθρου 4(1)
του Κανονισμού SSM Σελ. 284
2.1 Παρουσίαση των επιμέρους καθηκόντων Σελ. 284
2.1.1 Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας Σελ. 284
2.1.2 Διασυνοριακά ζητήματα Σελ. 284
2.1.3 Απόκτηση και διάθεση ειδικών συμμετοχών Σελ. 284
2.1.4 Συμμόρφωση με τους κανόνες μικρο-προληπτικής ρύθμισης Σελ. 285
2.1.5 Συμμόρφωση με λοιπές μικρο-προληπτικές απαιτήσεις Σελ. 285
2.1.6 Διενέργεια εποπτικών ελέγχων και επιβολή ad hoc
πρόσθετων απαιτήσεων Σελ. 285
2.1.7 Μικρο-προληπτική εποπτεία τραπεζικών ομίλων
σε ενοποιημένη βάση Σελ. 286
2.1.8 Συμπληρωματική εποπτεία χρηματοπιστωτικών ομίλων
ετερογενών δραστηριοτήτων Σελ. 288
2.1.9 Εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά σχέδια ανάκαμψης
και έγκαιρη παρέμβαση Σελ. 288
2.2 Έκδοση αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 4 Σελ. 289
3. Τα ειδικά καθήκοντα της ΕΚΤ βάσει του άρθρου 5
του Κανονισμού SSM Σελ. 289
3.1 Γενική διάταξη Σελ. 289
3.2 Ορισμός των μακρο-προληπτικών μέτρων Σελ. 289
3.3 Λήψη μακρο-προληπτικών μέτρων από την Τράπεζα
της Ελλάδος ως αρμόδια ή εντεταλμένη αρχή Σελ. 291
3.3.1 Ουσιαστικές διατάξεις Σελ. 291
3.3.2 Διαδικαστικές διατάξεις Σελ. 292
3.4 Χρήση μακρο-προληπτικών εργαλείων από την ΕΚΤ Σελ. 292
4. Ρυθμιστικές εξουσίες Σελ. 293
4.1 Το ουσιαστικό πλαίσιο Σελ. 293
4.2 Διαδικαστικές διατάξεις Σελ. 294
4.3 Πτυχές λογοδοσίας Σελ. 295
ΙΙΙ. Συνεργασία της ΕΚΤ με την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα
στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) Σελ. 298
1. Γενικές αρχές και υποχρεώσεις που ισχύουν
για τη λειτουργία του SSM Σελ. 298
1.1 Οι βασικές αρχές Σελ. 298
1.2 Γενική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 299
1.3 Λοιπές υποχρεώσεις της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 299
1.4 Οδηγίες της ΕΚΤ προς την ΤτΕ Σελ. 300
2. Μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 300
2.1 Γενικές διατάξεις Σελ. 300
2.1.1 Μεικτές εποπτικές ομάδες: σύσταση και καθήκοντα Σελ. 300
2.1.2 Συντονιστής και υποσυντονιστές JST Σελ. 302
2.2 Διαδικασίες μικρο-προληπτικής εποπτείας Σελ. 303
2.2.1 Μικρο-προληπτική εποπτεία σημαντικών πιστωτικών
ιδρυμάτων και παροχή συνδρομής από την Τράπεζα
της Ελλάδος Σελ. 303
2.2.2 Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν
την ικανότητα και το ήθος των διευθυντικών στελεχών Σελ. 304
2.2.3 Λοιπές διαδικασίες Σελ. 305
3. Μικρο-προληπτική εποπτεία λιγότερο σημαντικών
πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 305
3.1 Οι διατάξεις του Κανονισμού SSM Σελ. 305
3.1.1 Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΚΤ Σελ. 305
3.1.2 Καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 307
3.2 Οι διατάξεις του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ Σελ. 308
3.2.1 Γενικός κανόνας Σελ. 308
3.2.2 Διαδικασίες μικρο-προληπτικής εποπτείας Σελ. 308
3.2.2.1 Κοινοποιήσεις στην ΕΚΤ Σελ. 308
3.2.2.2 Εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών στην ΕΚΤ Σελ. 309
ΙV. Οι εξουσίες της ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM Σελ. 311
1. Οι γενικές αρχές Σελ. 311
2. Εξουσίες έρευνας Σελ. 312
2.1 Αιτήματα για παροχή πληροφοριών Σελ. 312
2.2 Διεξαγωγή ερευνών και επιτόπιων επιθεωρήσεων Σελ. 312
3. Εποπτικές εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 16
του Κανονισμού SSM Σελ. 313
4. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 313
Κεφάλαιο 7ο
Το καθεστώς μικρο- και μακρο-προληπτικής ρύθμισης
I. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών
ιδρυμάτων Σελ. 317
1. Το σύστημα των κανόνων Σελ. 317
1.1 Κίνδυνοι που καλύπτονται με κεφαλαιακές απαιτήσεις Σελ. 317
1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 317
1.1.2 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι
του πιστωτικού κινδύνου Σελ. 317
1.1.3 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι
των κινδύνων αγοράς Σελ. 318
1.1.4 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του
λειτουργικού κινδύνου Σελ. 321
1.2 Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Σελ. 321
2. Υπολογισμός των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων Σελ. 323
2.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι
του πιστωτικού κινδύνου Σελ. 323
2.1.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση Σελ. 323
2.1.2 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών
διαβαθμίσεων Σελ. 325
2.2 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς Σελ. 325
2.2.1 Κίνδυνος θέσης Σελ. 325
2.2.1.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο Σελ. 325
2.2.1.2 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης Σελ. 326
2.2.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος Σελ. 327
2.2.2.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο Σελ. 327
2.2.2.2 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης Σελ. 328
2.2.3 Κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε βασικά εμπορεύματα Σελ. 328
2.2.3.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη
στον κίνδυνο Σελ. 328
2.2.3.2 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης Σελ. 329
2.3 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι
του λειτουργικού κινδύνου Σελ. 329
3. Εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων Σελ. 330
3.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 330
3.2 Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 Σελ. 331
3.2.1 Κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 Σελ. 331
3.2.1.1 Τα στοιχεία του κεφαλαίου κοινών μετοχών
της Κατηγορίας 1 Σελ. 331
3.2.1.2 Εποπτικές προσαρμογές και αφαιρέσεις Σελ. 332
3.2.1.3 Ορισμός του κεφαλαίου κοινών μετοχών
της Κατηγορίας 1 Σελ. 333
3.2.2 Πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 Σελ. 333
3.3 Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2 Σελ. 334
3.4 Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Σελ. 335
ΙΙ. Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας Σελ. 337
1. Κεφαλαιακό απόθεμα μικρο-προληπτικής ρύθμισης:
το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου Σελ. 337
2. Κεφαλαιακά αποθέματα μακρο-προληπτικής ρύθμισης Σελ. 338
2.1 Ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας
κάθε ιδρύματος Σελ. 338
2.2 Κεφαλαιακό απόθεμα για τα παγκοσμίως συστημικά
σημαντικά ιδρύματα Σελ. 339
2.3 Κεφαλαιακό απόθεμα ασφάλειας για τα λοιπά συστημικά
σημαντικά ιδρύματα Σελ. 341
2.4 Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου Σελ. 343
2.4.1 Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας
συστημικού κινδύνου Σελ. 343
2.4.2 Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας
συστημικού κινδύνου Σελ. 344
IIΙ. Λοιποί κανόνες Σελ. 347
1. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα Σελ. 347
1.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 347
1.2 Απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών για τα μεγάλα
χρηματοδοτικά ανοίγματα Σελ. 348
1.3 Κατ’ αρχήν απαγόρευση υπέρβασης των ανώτατων ορίων Σελ. 348
1.4 Υπέρβαση μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Σελ. 349
2. Απαιτήσεις κάλυψης έναντι του κινδύνου ρευστότητας Σελ. 349
2.1 Οι δύο συντελεστές Σελ. 349
2.2.1 Ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας Σελ. 349
2.2.2 Ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης Σελ. 350
2.2 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ρευστότητας Σελ. 351
3. Δείκτης μόχλευσης Σελ. 351
Κεφάλαιο 8ο
Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 353
1. Η εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ως νέος θεσμός
διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων φερεγγυότητας Σελ. 353
2. Επισκόπηση της εθνικής νομοθεσίας Σελ. 354
2.1 Ο ν. 4335/2015 Σελ. 354
2.1.1 Γενικές διατάξεις Σελ. 354
2.1.2 Οι τρεις πυλώνες του νόμου Σελ. 354
2.2 Ο ν. 4370/2016 Σελ. 355
3. Επισκόπηση του ευρωπαϊκού πλαισίου Σελ. 355
4. Η δομή του παρόντος Κεφαλαίου της μελέτης Σελ. 356
II. Σχεδιασμός εξυγίανσης και έγκαιρη παρέμβαση
στο πλαίσιο λειτουργίας του SRM Σελ. 357
1. Σχεδιασμός εξυγίανσης Σελ. 357
1.1 Γενικές διατάξεις Σελ. 357
1.2 Περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης Σελ. 358
1.3 Εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης Σελ. 358
2. Ειδικά: η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια
και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) Σελ. 359
3. Έγκαιρη παρέμβαση Σελ. 360
III. Βασικές αρχές και βασικοί κανόνες που διέπουν
την εξυγίανση σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 Σελ. 361
1. Στόχοι της εξυγίανσης Σελ. 361
2. Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση Σελ. 362
2.1 Οι αρχές Σελ. 362
2.2 Συναφείς διατάξεις Σελ. 363
3. Προϋποθέσεις εξυγίανσης Σελ. 364
3.1 Οι τρεις προϋποθέσεις Σελ. 364
3.2 Ειδικά η πρώτη προϋπόθεση της κατάστασης αφερεγγυότητας
ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας Σελ. 365
4. Οι διασφαλίσεις και οι εξουσίες των αρχών εξυγίανσης Σελ. 366
IV. Τα μέτρα εξυγίανσης και η εφαρμογή «μέτρων δημόσιας
χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης» σύμφωνα με
τον ν. 4335/2015 Σελ. 367
1. Γενικές αρχές των μέτρων εξυγίανσης Σελ. 367
1.1 Τα τέσσερα (4) μέτρα εξυγίανσης Σελ. 367
1.2 Οι αρχές Σελ. 368
2. Ειδικά: η αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in) Σελ. 369
2.1 Σκοπός Σελ. 369
2.2 Πεδίο εφαρμογής Σελ. 370
2.2.1 Καλυπτόμενες υποχρεώσεις Σελ. 370
2.2.2 Υποχρεωτικά εξαιρούμενες υποχρεώσεις Σελ. 370
2.2.3 Δυνητικά εξαιρούμενες υποχρεώσεις Σελ. 371
2.3 Εκτίμηση του ποσού Σελ. 372
2.4 Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης
παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής «σχετικών
κεφαλαιακών μέσων» Σελ. 373
2.5 Ακολουθία των ενεργειών απομείωσης και μετατροπής
σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού Σελ. 374
2.6 Συντελεστής μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 375
2.7 Μέτρα ανάκαμψης και αναδιοργάνωσης που συνοδεύουν
την αναδιάρθρωση παθητικού - σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 376
2.8 Αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης παθητικού Σελ. 376
3. Η εφαρμογή «μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής
σταθεροποίησης» Σελ. 377
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 377
3.2 Η παροχή έκτακτης δημόσιας χρηματοπιστωτικής στήριξης
σε πιστωτικά ιδρύματα: έννοια, σκοπός και μέσα υλοποίησης Σελ. 377
3.2.1 Έννοια και σκοπός Σελ. 377
3.2.2 Μέσα υλοποίησης: τα μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής
σταθεροποίησης Σελ. 378
3.3 Εφαρμογή των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής
σταθεροποίησης Σελ. 379
3.3.1 Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 379
3.3.2 Διαδικαστικά θέματα Σελ. 379
3.4 Τα δύο επιμέρους μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής
σταθεροποίησης Σελ. 380
3.4.1 Δημόσια κεφαλαιακή στήριξη Σελ. 380
3.4.2 Προσωρινός δημόσιος έλεγχος Σελ. 381
V. Η εξυγίανση στο πλαίσιο λειτουργίας του SRM Σελ. 381
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 381
1.1 Στόχοι Σελ. 381
1.2 Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση Σελ. 382
2. H διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 382
2.1 Το «καθεστώς εξυγίανσης» (resolution scheme) Σελ. 382
2.2 Διαδικαστικά ζητήματα και εφαρμογή των αποφάσεων Σελ. 383
2.3 Αποτίμηση Σελ. 384
3. Απομείωση ή μετατροπή σχετικών κεφαλαιακών μέσων Σελ. 384
4. Εξουσία επιβολής κυρώσεων Σελ. 385
4.1 Πρόστιμα (fines) Σελ. 385
4.2 Περιοδικές χρηματικές ποινές (periodic penalty payments) Σελ. 385
VI. Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) Σελ. 386
1. Συγκρότηση, διοίκηση και επενδύσεις Σελ. 386
1.1 Συγκρότηση Σελ. 386
1.2 Διοίκηση και επενδύσεις Σελ. 386
2. Χρηματοοικονομικές διατάξεις Σελ. 387
2.1 Επίπεδο-στόχος Σελ. 387
2.2 Τακτικές εκ των προτέρων εισφορές Σελ. 388
2.3 Εκ των υστέρων εισφορές Σελ. 388
3. Αποστολή και χρήση του SRF – Χρήση συστημάτων
εγγύησης καταθέσεων Σελ. 389
3.1 Αποστολή και χρήση του SRF Σελ. 389
3.2 Χρήση συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στο πλαίσιο
της εξυγίανσης Σελ. 390
4. Οι ειδικότερες διατάξεις της Συμφωνίας SRF Σελ. 390
4.1 Η μεταβίβαση εισφορών Σελ. 390
4.2 Τμήματα Σελ. 391
5. Ενεργητικό και διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης
του ΤΕΚΕ – Εισφορές Σελ. 391
Κεφάλαιο 9ο
Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του ΤΕΚΕ
I. Οι όροι λειτουργίας του συστήματος εγγύησης
καταθέσεων του ΤΕΚΕ Σελ. 393
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 393
2. Έκταση κάλυψης Σελ. 393
2.1 Ορισμός της έννοιας των καταθέσεων Σελ. 393
2.2 Επιλέξιμες καταθέσεις – εξαιρέσεις Σελ. 394
3. Όριο κάλυψης Σελ. 395
3.1 Ο κανόνας Σελ. 395
3.2 Το πρόσθετο όριο Σελ. 396
4. Προσδιορισμός του ποσού προς αποζημίωση Σελ. 397
4.1 Κοινοί λογαριασμοί Σελ. 397
4.2 Πραγματικοί δικαιούχοι Σελ. 397
4.3 Συμψηφισμός Σελ. 398
4.4 Ημερομηνία αναφοράς Σελ. 398
5. Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων Σελ. 398
5.1 Η έννοια της «μη διαθέσιμης κατάθεσης» Σελ. 398
5.2 Ενέργειες του ΤΕΚΕ Σελ. 399
5.3 Αναβολή και αναστολή της καταβολής αποζημίωσης Σελ. 400
5.4 Διαδικαστικά ζητήματα Σελ. 401
6. Ειδικές διατάξεις Σελ. 402
IΙ. Ενημέρωση του ΤΕΚΕ – Πληροφόρηση καταθετών Σελ. 403
1. Υποχρέωση ενημέρωσης του ΤΕΚΕ από τα πιστωτικά
ιδρύματα αναφορικά με τις καταθέσεις Σελ. 403
2. Υποχρέωση πληροφόρησης καταθετών από
τα πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 403
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρωτογενείς πηγές Σελ. 407
Α. Διεθνές δίκαιο Σελ. 407
Β. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 408
Γ. Ελληνικό δίκαιο Σελ. 417
Δευτερογενείς πηγές Σελ. 423
Α. Ελληνόγλωσσες Σελ. 423
Β. Ξενόγλωσσες Σελ. 430
Μέρος Β΄
Ιδιωτικο Τραπεζικο Δικαιο Το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων
Κεφάλαιο 1ο
Σχέση τράπεζας και πελάτη
§ 1. Βασικά χαρακτηριστικά. Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
I. Γενικά Σελ. 465
ΙΙ. Η ιδιαιτερότητα της σχέσης Σελ. 465
1. Γενικά Σελ. 465
2. Δογματικά θεμέλια των αυξημένων υποχρεώσεων
των τραπεζών έναντι των πελατών τους Σελ. 467
α. Η διδασκαλία της γενικής τραπεζικής σύμβασης Σελ. 467
β. Η διδασκαλία της «ενοχικής σχέσης χωρίς υποχρέωση
για πρωτογενή παροχή» Σελ. 468
γ. Επαγγελματική ευθύνη Σελ. 469
δ. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ) Σελ. 469
III. Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων
έναντι των πελατών τους Σελ. 470
1. Γενικές υποχρεώσεις Σελ. 470
2. Ειδικές υποχρεώσεις Σελ. 475
α. Υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 475
αα) Το γενικό τραπεζικό απόρρητο Σελ. 475
ββ) Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 477
β. Τραπεζική πληροφόρηση Σελ. 480
αα) Γενικά Σελ. 480
ββ) Ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων Σελ. 481
γ. Υποχρέωση ενημέρωσης. Παροχή συμβουλών Σελ. 481
δ. Υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα Σελ. 485
ε. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το αστικό δίκαιο Σελ. 487
στ. Πιστοδότηση εταιριών που βρίσκονται σε κρίση Σελ. 488
ζ. Ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων πιστωτών Σελ. 490
η. Αναπροσαρμογή συμβάσεων λόγω οικονομικής κρίσης Σελ. 492
θ. Υποχρέωση ελέγχου προέλευσης χρημάτων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων Σελ. 493
ΙV. Ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών Σελ. 495
1. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών Σελ. 495
2. Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως
και άλλες διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα που εφαρμόζονται
στον καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών Σελ. 499
3. Ο ρόλος της αυτορρύθμισης στις τραπεζικές συναλλαγές
και οι μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών Σελ. 499
4. Ο ορισμός του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών Σελ. 500
V. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια Σελ. 505
§ 2. Ο τραπεζικός λογαριασμός Σελ. 510
§ 3. Τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός
I. Έννοια και σημασία Σελ. 514
1. Έννοια Σελ. 514
2. Σημασία Σελ. 517
II. Kαταχώριση στον λογαριασμό Σελ. 518
III. Aποτελέσματα Σελ. 518
1. Συμψηφιστική εκκαθάριση Σελ. 518
2. Kατάλοιπο Σελ. 519
3. Tοκοφορία Σελ. 519
4. Aναγνώριση καταλοίπου Σελ. 520
5. Ευθύνη Εγγυητή Σελ. 521
6. Ευθύνη Ομορρύθμου Εταίρου Σελ. 523
ΙV. Kατάσχεση Σελ. 524
V. Λήξη (οριστικό κλείσιμο) Σελ. 524
VI. Καταδολίευση δανειστών Σελ. 525
VII. Δικονομικά Σελ. 526
Κεφάλαιο 2ο
Εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες
Εισαγωγικά Σελ. 529
§ 4. Η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης
I. Γενικά Σελ. 531
1. Οικονομική λειτουργία Σελ. 531
2. Έννοια Σελ. 531
ΙΙ. Νομική φύση, δικαιούχος, διάθεση Σελ. 533
1. Νομική φύση Σελ. 533
2. Δικαιούχος Σελ. 534
3. Επιδεκτικότητα διάθεσης Σελ. 535
ΙΙΙ. Είδη τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 542
IV. Το βιβλιάριο καταθέσεως Σελ. 548
§ 5. Πιστωτικές συμβάσεις
Ι. Έννοια και σημασία της πίστωσης Σελ. 551
ΙΙ. Τραπεζικό δάνειο Σελ. 554
1. Γενικοί κανόνες Σελ. 554
2. Ειδικές μορφές δανείων Σελ. 559
α. Κοινοπρακτικά δάνεια Σελ. 559
β. Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης Σελ. 560
γ. Δάνεια Εξυγίανσης Σελ. 561
δ. Δάνεια σε ξένο νόμισμα Σελ. 562
III. Τιτλοποίηση απαιτήσεων Σελ. 562
IV. Μεταβίβαση δανείων Σελ. 563
V. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Σελ. 564
VI. Καταναλωτική και στεγαστική πίστη Σελ. 566
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 567
2. Διαφήμιση και πληροφόρηση Σελ. 570
3. Υπεύθυνος δανεισμός Σελ. 572
4. Υπαναχώρηση Σελ. 574
5. Πρόωρη εξόφληση Σελ. 574
6. Χρηματοδοτημένη πώληση και συνδεδεμένες
συμβάσεις πίστωσης Σελ. 575
7. Δάνεια σε ξένο νόμισμα Σελ. 576
VII. Άνοιγμα πιστώσεως Σελ. 580
VIII. Άλλες πιστωτικές συμβάσεις Σελ. 582
IX. Εξασφάλιση των πιστώσεων Σελ. 583
1. Γενικά. Οικονομική λειτουργία. Όρια εγκυρότητας Σελ. 583
2. Μορφές εξασφάλισης Σελ. 585
§ 6. Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς μετρητά)
Ι. Γενικά Σελ. 591
ΙΙ. Σύμβαση τραπεζικού εμβάσματος Σελ. 594
ΙΙΙ. H σύμβαση γύρου Σελ. 595
ΙV. Οι υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τον ν. 3862/2010 Σελ. 596
1. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 597
2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 597
3. Μεμονωμένη σύμβαση και σύμβαση πλαίσιο Σελ. 598
4. Φορείς παροχής υπηρεσιών Σελ. 599
5. Προμήθεια Σελ. 599
6. Προθεσμίες Σελ. 600
7. Ανάκληση Σελ. 600
8. Υποχρεώσεις πληροφόρησης Σελ. 601
V. Ελαττωματική διεκπεραίωση εντολών πληρωμής Σελ. 602
1. Γενικά Σελ. 602
2. Ζητήματα ευθύνης από μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής Σελ. 602
3. Ζητήματα ευθύνης από εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής Σελ. 603
4. Ζητήματα ευθύνης από μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση Σελ. 604
5. Ευθύνη για πταίσμα του πιστωτικού ιδρύματος-ανταποκριτή Σελ. 605
6. Αποκλεισμός ευθύνης Σελ. 606
7. Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμής. Καταναλωτής vs Eπιχείρηση Σελ. 607
8. Λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 608
VI. H Οδηγία 2015/2366/ΕΚ σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών
στην εσωτερική αγορά (PSD II) Σελ. 608
§ 7. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 612
ΙΙ. Διεκπεραίωση πληρωμών με επιταγές Σελ. 613
ΙΙΙ. Η ταξιδιωτική επιταγή Σελ. 614
ΙV. Oι πιστωτικές κάρτες Σελ. 614
V. Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Σελ. 617
VΙ. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα Σελ. 619
§ 8. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
Ι. Λειτουργία και νομική φύση των τραπεζικών εγγυήσεων Σελ. 621
ΙΙ. Η εγγυητική επιστολή Σελ. 622
1. Έννοια, νομική φύση Σελ. 622
2. Σχέσεις των συμβαλλομένων Σελ. 625
3. Μεταβίβαση και διάρκεια της εγγυητικής επιστολής Σελ. 627
4. Επί μέρους ζητήματα Σελ. 628
5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Σελ. 628
ΙΙΙ. Αποδοχή συναλλαγματικών Σελ. 629
IV. Tραπεζική ενέγγυα πίστωση (“πίστωση έναντι εγγράφων”) Σελ. 630
1. Έννοια, πηγές, είδη Σελ. 630
2. Οι σχέσεις μεταξύ των μερών Σελ. 633
3. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Σελ. 635
V. Είσπραξη αξιών Σελ. 636
§ 9. Σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις
I. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) Σελ. 638
1. Έννοια Σελ. 638
2. Nομοθετική ρύθμιση Σελ. 638
3. Oικονομική σημασία Σελ. 640
4. Mορφές εμφάνισης Σελ. 640
5. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων Σελ. 641
6. Εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων σε διαφορετικούς πράκτορες Σελ. 642
7. Φορoλογικά πλεονεκτήματα του factoring Σελ. 643
8. Λήξη Σελ. 643
IΙ. Αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting) Σελ. 643
III. Xρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Σελ. 645
1. Έννοια Σελ. 645
2. Nομοθετική ρύθμιση Σελ. 646
3. Oικονομική σημασία Σελ. 647
4. Mορφές εμφάνισης Σελ. 647
5. Ειδικότερα Ζητήματα Σελ. 649
ΙV. Συμμετοχική χρηματοδότηση (venture capital funds,
private equity funds) Σελ. 650
V. Crowdfunding Σελ. 655
Κεφάλαιο 3ο
Επενδυτικές υπηρεσίες
§ 10. Γενικά
Ι. Το πλαίσιο αναφοράς Σελ. 659
II. Οι επενδυτικές υπηρεσίες Σελ. 663
III. Χρηματοπιστωτικά μέσα Σελ. 664
1. Οι επιμέρους κατηγορίες Σελ. 664
2. Οι κινητές αξίες Σελ. 664
3. Τα μέσα χρηματαγοράς Σελ. 665
4. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Σελ. 665
5. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (δευτερογενή
δικαιώματα, derivatives) Σελ. 667
IV. Η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων Σελ. 669
1. Επιμέρους διακρίσεις Σελ. 669
2. Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές Σελ. 669
3. Χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές και αγορές παραγώγων Σελ. 669
4. Οργανωμένες, μη οργανωμένες αγορές και εναλλακτικά σχήματα Σελ. 670
§ 11. Γενικής ισχύος διατάξεις που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
I. Διατάξεις που εφαρμόζονται στην παροχή όλων
των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών Σελ. 673
1. Εισαγωγικά Σελ. 673
2. Διατάξεις για την κατηγοριοποίηση των επενδυτών-πελατών Σελ. 673
α. Γενικά Σελ. 673
β. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός επενδυτή
ως επαγγελματία πελάτη Σελ. 674
γ. Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας κατόπιν αιτήματος του επενδυτή Σελ. 675
δ. Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι Σελ. 676
3. Διατάξεις για τον εντοπισμό και την αποφυγή συγκρούσεων
συμφερόντων Σελ. 676
α. Το βασικό περιεχόμενο και οι πηγές των καθιερούμενων κανόνων Σελ. 676
β. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των καθιερούμενων κανόνων Σελ. 678
γ. Κριτήρια εντοπισμού σύγκρουσης συμφερόντων. Παραδείγματα Σελ. 678
δ. Υποχρέωση γνωστοποιήσεων και τήρησης αρχείου Σελ. 679
ε. Λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση συναλλαγών
«καλυπτόμενων» προσώπων Σελ. 680
4. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 680
α. Εισαγωγικά Σελ. 680
β. Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές Σελ. 681
II. Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας Σελ. 683
§ 12. Οι επιμέρους επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
I. Λήψη και διαβίβαση εντολών Σελ. 686
1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης Σελ. 686
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών Σελ. 686
II. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών Σελ. 687
1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης Σελ. 687
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών Σελ. 689
α. Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών πελατών Σελ. 689
β. Κανόνες εκτέλεσης των εντολών πελατών Σελ. 691
γ. Υποχρεώσεις ενημέρωσης Σελ. 693
3. Διάκριση από την επενδυτική υπηρεσία της λήψης
και διαβίβασης εντολών Σελ. 693
III. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό Σελ. 694
1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης Σελ. 694
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών Σελ. 695
3. Διάκριση από την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης
εντολών για λογαριασμό πελατών και την συστηματική
εσωτερικοποίηση Σελ. 696
IV. Διαχείριση χαρτοφυλακίων Σελ. 696
1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης Σελ. 696
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών Σελ. 697
V. Παροχή επενδυτικών συμβουλών Σελ. 698
1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης Σελ. 698
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών Σελ. 699
3. Διάκριση από την διαχείριση χαρτοφυλακίων Σελ. 699
VI. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση
χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης Σελ. 700
1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης αναδοχής Σελ. 700
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 700
β. Σύμβαση αναδοχής Σελ. 702
2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών Σελ. 703
α. Σχέση εκδότριας εταιρίας και αναδόχου Σελ. 703
β. Σχέση αναδόχου και εγγραφομένων Σελ. 705
3. Ενημερωτικό δελτίο. Ευθύνη αναδόχου Σελ. 705
VII. Ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος Σελ. 707
§ 13. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων
Ι. Εννοιολογικά Σελ. 708
ΙΙ. Περιεχόμενο της σύμβασης φύλαξης και διαχείρισης τίτλων Σελ. 708
ΒιβλιογραφΙα Σελ. 713
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 715
Back to Top