Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


Κατάρτιση, Ερμηνεία, Πρακτική εφαρμογή
Εισηγητές: Κορτέσης Α., Κουράκης Ν., Κορίτσας Ν. Χ., Σαλακάς Ν. Β., Στρούμπος Π.

Το περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών» (ΔΕΕ) διοργανώνει σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων με σκοπό την κατάρτιση του νομικού κόσμου σε επίκαιρα θέματα πρακτικής σημασίας και εφαρμογής από κορυφαίους νομικούς της πράξης.


Στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου παρέχονται δωρεάν:

 • 5 ώρες* πρόσβαση στην Qualex
 • Επιπλέον παρέχεται έκπτωση για τους συνδρομητές ΔΕΕ: 368€ από 460€

*Η προσφορά ισχύει για έναν μήνα από την ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου.

Oι σύγχρονες εμπορικές συμβάσεις, συχνά εμπνευσμένες από την Αγγλοσαξονική πρακτική, είναι πολυσέλιδα κείμενα με ιδιαίτερη ορολογία, γλώσσα και δομή. Ο σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι πολλαπλός: Πρώτον, να εμβαθύνουν στον τρόπο που διαμορφώνονται οι συμβάσεις αυτές. Δίδεται έμφαση στην ιδιαίτερη δομή και το περιεχόμενο τέτοιων συμβάσεων καθώς και στη διαδικασία από την πρώτη συζήτηση, μέχρι την υπογραφή και την ολοκλήρωσή τους.Δεύτερον, να κατανοήσουν τους σκοπούς των συμβάσεων αυτών και τη μεθοδολογία ερμηνείας τους. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο τόσο στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης (ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη διατύπωση) όσο και στο στάδιο της ex post ερμηνείας της (ώστε π.χ. να εντοπίζονται οι συμφέρουσες ερμηνευτικές εκδοχές που μπορούν να προβληθούν σε διαπραγμάτευση ή αντιδικία). Τρίτον, να αναπτύξουν περαιτέρω την ικανότητά τους να αξιολογούν τους νομικούς κινδύνους που απορρέουν από ορισμένη σύμβαση και να συ ντάσσουν και αντίστοιχες εκθέσεις νομικού ελέγχου (due diligence). Ιδιαίτερη ενότητα αυτού του κύκλου θα αποτελέσει η επιρροή της πανδημίας του Covid-19 στις συμβάσεις και ειδικότερα ο χειρισμός των υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων και η διαμόρφωση ειδικών όρων στις νέες συμβάσεις.

I. Γενικά ζητήματα

Τετάρτη 16/11, Παρασκευή 18/11, Δευτέρα 21/11 και Τετάρτη 23/11/2022 (17:30 - 20:30)

Εισηγητής: Ευάγγελος Ν. Κουράκης, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, LL.M. Cambridge

 

Η σύνταξη και το περιεχόμενο της εμπορικής σύμβασης

 • Η κατάρτιση της σύμβασης από τη σκοπιά του Αστικού Δικαίου. Τρόποι κατάρτισης και ελάχιστο περιεχόμενο.
 • Ειδικά θέματα (συμβάσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.)

Γενικές αρχές και θέματα ειδικής προσοχής.

 • Η βασική συμβατική δομή σε μια σύνθετη εμπορική σύμβαση.
 • Η συμβατική γλώσσα και ορολογία: Το γλωσσικό ύφος των συμβάσεων. Πώς αποφεύγονται οι ασάφειες.
 • Συνήθεις εκφράσεις (στην Ελληνική και την Αγγλική) και η πρακτική σημασία τους.
 • Δηλώσεις και Διαβεβαιώσεις (Representations and Warranties).

Tι προηγείται της κατάρτισης της σύμβασης;

 • Το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) και η σημασία του.
 • Heads of Τerms (κύριοι όροι σύμβασης). Πότε καταρτίζονται. Ποια η σημασία τους.
 • Διαδικασία σύνταξης συμβατικών κειμένων: Ποιος συντάσσει το πρώτο σχέδιο. Το στάδιο ανταλλαγής συμβατικών σχεδίων. Σχόλια στο συμβατικό κείμενο και μέθοδοι σχολιασμού. Συμβουλές για παραγωγικότερη εργασία.
 • Η κατάρτιση του τελικού κειμένου (execution version).

Ερμηνεία της σύμβασης

 • Η σημασία της ερμηνείας για το στάδιο της σύνταξης της σύμβασης.
 • Μεθοδολογία ερμηνείας. Η σημασία της συμβατικής αλληλογραφίας και παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται.
 • Ενδιαφέρουσα νομολογία.

Η παθολογία της σύμβασης

 • Μεριμνώντας για την παθολογία από την αρχή.
 • Τρόποι προληπτικής αντιμετώπισης πιθανών παθολογιών
 • Ο ρόλος του νομικού συμβούλου όταν ανακύψει η παθολογία.

Νομική αξιολόγηση (due diligence) σύμβασης

 • Έννοια και σκοπός του ελέγχου.
 • Κρίσιμα θέματα.
 • Τρόπος παρουσίασης των ευρημάτων στον πελάτη.
 • Διαβάζοντας νομικούς ελέγχους – τι θα πρέπει να προσέχουμε.

Υπογραφή και ολοκλήρωση της σύμβασης

 • Τα στάδια κατάρτισης.
 • Διαφορές μεταξύ υπογραφής και ολοκλήρωσης.
 • Πρακτικά ζητήματα

Καταρτίζοντας εφαρμόσιμες συμβάσεις

 • Λειτουργικές και μη λειτουργικές συμβάσεις
 • Η «εκτελεσιμότητα» μιας σύμβασης στην πράξη
 • Πρακτικές οδηγίες

Εφαρμογή στην πράξη

 • Ασκήσεις drafting
 • Αξιολόγηση συμβατικών ρητρών

 

II. Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής

Δευτέρα 28/11/2022  (17:30 - 20:30)

Εισηγητής: Αλέξανδρος Κορτέσης, Partner, POTAMITIS VEKRIS

 

 • Θεσμικό πλαίσιο.
 • Έννοια και περιεχόμενο των συμβάσεων αντιπροσωπείας και διανομής. Οι μεταξύ τους διαφορές. Ποια είναι η βέλτιστή κάθε φορά επιλογή.
 • Τύπος των συμβάσεων.
 • Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μερών. Εμπορικές διαστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους δικηγόρους.
 • Βασικοί όροι – ζητήματα άξια προσοχής. Ιδίως θέματα αποκλειστικότητας, χρονικής διάρκειας, στόχων, προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
 • Βέλτιστες πρακτικές κατά τη διαπραγμάτευση και σύνταξη των συμβάσεων αυτών. Ζητήματα στρατηγικής σημασίας.
 • Πλημμελής εκπλήρωση. Εν γένει η παθολογία των συμβάσεων αυτών. Τρόποι αποφυγής της παθολογικής εξέλιξης.
 • Λύση της σύμβασης. Συνέπειες. Ιδίως η αποζημίωση πελατείας. Ανάλυση της σχετικής νομολογίας. Άλλες συνέπειες.
 • Εφαρμοστέο δίκαιο. Ρήτρες δικαιοδοσίας. Ρήτρες διαιτησίας. Ποια είναι η βέλτιστη επιλογή ανά περίπτωση.
 • Άλλες παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται.
 • Αξιολόγηση τέτοιου είδους συμβάσεων στο πλαίσιο νομικού ελέγχου. Τι πρέπει να προσέχουμε.

 

III. Συμβάσεις κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης (EPC και O&M)

Τετάρτη 30/11/2022  (17:30 - 20:30)

Εισηγητής: Ευάγγελος Ν. Κουράκης, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, LL.M. Cambridge

 

Κατάρτιση των συμβάσεων

 • Έννοια EPC & OM. Γενικό πλαίσιο. Πηγές πρότυπων συμβάσεων.
 • Βασικές έννοιες. Η ανατομία των κατασκευαστικών συμβάσεων. Οι παραλλαγές αυτών.
 • Οι βασικοί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τρόποι απομείωσης των κινδύνων. Γενικότερα η κατανομή των κινδύνων.
 • Διαπραγμάτευση και βέλτιστες πρακτικές.
 • Ανάλυση διάφορων κρίσιμων όρων.

Ειδικά θέματα

 • Όροι που είναι κρίσιμοι για τους δανειστές. Μεγιστοποίηση του bankability.
 • Επίλυση διαφορών. Βασικές εναλλακτικές επιλογές. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 

IV. Χρηματοδοτικές Συμβάσεις

Δευτέρα 5/12 και Τετάρτη 7/12/2022 (17:30 - 20:30)

Έννοια της χρηματοδότησης

 

V. Εξαγορές επιχειρήσεων (M&As)

Δευτέρα 12/12 και Τετάρτη 14/12/2022 (17:30 - 20:30)

Δομή μιας διαδικασίας πώλησης επιχείρησης

 • Είδη συναλλαγών (Bilateral, organised processes)
 • Διαδικασία οργανωμένης συναλλαγής πώλησης επιχείρησης και τα στάδια της
 • Ελληνικές ιδιαιτερότητες σε διαγωνισμούς και άλλες συναλλαγές

Σύμβαση Αγοροπωλησίας (Share Purchase Agreement - SPA)

 • Δομή και επιλογές στα επιμέρους στοιχεία
 • Νομική και οικονομική ανάλυση του κάθε τμήματος του SPA
 • Κατανομή ρίσκου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή
 • Ελληνικό και Αγγλικό δίκαιο – διαφορές στο SPA

Ελληνική πρακτική

 • Διαγωνισμοί του Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ
 • Ιδιαιτερότητες διαδικασιών σε σχέση με τη διεθνή πρακτική

 

VI. Συμβάσεις Παραχώρησης

Δευτέρα 19/12/2022 (17:30 - 20:30)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους (εξωτερικούς και εσωτερικούς) αλλά και στελέχη εταιριών που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε θέματα κατάρτισης και αξιολόγησης σύνθετων εμπορικών συμβάσεων. Η γνώση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη τόσο για αυτούς που ασχολούνται - συμβουλευτικά - με τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση τέ- τοιου είδους συμβάσεων, όσο και για αυτούς που χειρίζονται (στο πλαίσιο τακτικών δικαστηρίων ή διαιτησιών) υποθέσεις σχετικές με τέτοιου είδους ζητήματα.

Αλέξανδρος Α. Κορτέσης

Ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ από το 2012. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. (1998) με εξειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, το διεθνές οικονομικό Δίκαιο και τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, εκπροσωπεί εταιρίες τόσο κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών.

Ευάγγελος Κουράκης

Δικηγόρος, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία Κουταλίδης Ο Ευάγγελος Κουράκης είναι Δικηγόρος Αθηνών και Εταίρος (partner) στην Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, μία από τις μεγαλύτερες Δικηγορικές Εταιρείες στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στους τομείς των εμπορικών συμβάσεων (διαπραγμάτευση και κατάρτιση), της επίλυσης εμπορικών διαφορών, των ιδιωτικοποιήσεων / παραχωρήσεων και της ενέργειας. Είναι αριστούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, καθώς και της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία με κατεύθυνση Ψυχολογίας). Είναι, επίσης, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Cambridge (μεταπτυχιακό πρόγραμμα) με εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς εμπορικού δικαίου, καθώς και υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πλειάδα άρθρων σε νομικά περιοδικά.

Περικλής Στρούμπος

Ο Περικλής Στρούμπος οργάνωσε και διοικεί το Νομικό Τμήμα της Fraport Greece επιτυγχάνοντας την ομαλή ανάληψη της λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων τον Απρίλιο του 2017, ένα έργο αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο Legal 500 GC Powerlist για την Ελλάδα και την Κύπρο του έτους 2018 και τιμήθηκε ως μέλος της ομάδας της Fraport Greece, με τα βραβεία IJ Global Award “Airport Deal of the Year” και EMEA project finance “Best Transport Infrastructure deal in Central and Eastern Europe”. Έχει τιμηθεί με το βραβείο ACC Value Challenge 2016 award ως επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (ΑΑΑΕ) για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την ανάκτηση εσόδων που επέτρεψε στην ΑΑΑΕ να ανακτήσει περίπου 5εκ. € χαμένων διοδίων και παράλληλα να εξοικονομήσει 2.5εκ. € νομικών δαπανών. Ως επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της ΑΑΑΕ πέτυχε την αναδιάρθρωση του Έργου Παραχώρησης Μαλιακός Κλειδί αξίας 1δισεκ. € το 2013. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Περικλής Στρούμπος συμβούλευσε και εκπροσώπησε μεγάλους Πελάτες σε όλα τα στάδια διαπραγματεύσεων και εκτέλεσης της συμβάσεως σε μερικά πολύ μεγάλα Έργα Υποδομής και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση διαφορών. Είναι τακτικός ομιλητής για ζητήματα σχετικά με τη Διεθνή Διαιτησία. Έχει πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή Αθηνών, ΜΒΑ από το CASS Business School, και μεταπτυχιακό δίπλωμα φορολογικού δικαίου.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19331|19332
33 ώρες
16, 18, 21, 23, 28, 30 Νοεμβρίου & 5, 7, 12, 14, 19 Δεκεμβρίου 2022, (Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη , 17:30 – 20:30)
Εισηγητές: Κορτέσης Α., Κουράκης Ν., Κορίτσας Ν. Χ., Σαλακάς Ν. Β., Στρούμπος Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 460,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κατάρτιση, Ερμηνεία, Πρακτική εφαρμογή

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


Κωδ. 19331|19332
33 ώρες
16, 18, 21, 23, 28, 30 Νοεμβρίου & 5, 7, 12, 14, 19 Δεκεμβρίου 2022, (Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη , 17:30 – 20:30)
Εισηγητές: Κορτέσης Α., Κουράκης Ν., Κορίτσας Ν. Χ., Σαλακάς Ν. Β., Στρούμπος Π.
Back to Top