Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (COVENANTS)


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18496
Σαϊτάκης Κ.
Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ., Πανταζόπουλος Σ., Τσικρικάς Δ., Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
Αντικείμενο της μελέτης «Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και Ρήτρες Ανάληψης Παρεπόμενων Υποχρεώσεων (Covenants)» είναι η διερεύνηση της σχέσης που καθιδρύει η σύμβαση ομολογιακού δανείου και της λειτουργίας των όρων που περιέχονται στη σύμβαση αυτή για την ενίσχυση της θέσης του ομολογιούχου. Η μονογραφία είναι χωρισμένη σε δύο αλληλένδετες θεματικές: Το πρώτο σκέλος είναι αφιερωμένο στη σύμβαση ομολογιακού δανείου και τα χαρακτηριστικά της, ενώ στο δεύτερο σκέλος εξετάζεται ο ρόλος και οι έννομες συνέπειες των ρητρών ανάληψης παρεπόμενων υποχρεώσεων (των λεγόμενων “covenants”) ως συμβατικών μηχανισμών προληπτικής εξασφάλισης και ενίσχυσης της θέσης του ομολογιούχου δανειστή στη σύμβαση ομολογιακού δανείου. Ο όρος «σύμβαση ομολογιακού δανείου» χρησιμοποιείται συλλήβδην στη μελέτη, προκειμένου να υποδηλώσει τα δύο βασικά έγγραφα της εν λόγω χρηματοδοτικής συναλλαγής, ήτοι το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου και τη σύμβαση κάλυψης αυτού, τα οποία διέπουν και ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ εκδότριας και επενδυτή. Η ανάπτυξη των επιμέρους θεματικών γίνεται κυρίως από τη σκοπιά του ενοχικού δικαίου και ιδίως του δικαίου των δικαιοπρακτικών ενοχών. Το βιβλίο συμπληρώνεται με παράρτημα, όπου παρατίθενται στα ελληνικά πρότυποι όροι (model clauses) συμβάσεων ομολογιακών δανείων, ταξινομημένοι ανά κατηγορίες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νομικούς της πράξης ως «εργαλειοθήκη».
Πρόλογος Σελ. VI
Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XI
I. Το νέο νομικό πλαίσιο για τα ομολογιακά δάνεια Σελ. 1
II. Αντικείμενο και σκοποί της έρευνας Σελ. 5
ΙII. Μέθοδος της έρευνας και κατάστρωση της ύλης Σελ. 9
1. Μέθοδος έρευνας Σελ. 9
2. Κατάστρωση της ύλης Σελ. 10
I. Πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης μέσω ομολογιακού δανείου Σελ. 13
1. Ευελιξία και επιμερισμός πιστωτικού κινδύνου Σελ. 13
2. Επιτόκιο Σελ. 14
3. Φορολογικά και λοιπά προνόμια Σελ. 15
II. Εννοιολογικά γνωρίσματα του ομολογιακού δανείου Σελ. 17
1. Δάνειο Σελ. 17
2. Αξιογραφική Ενσωμάτωση Σελ. 20
3. Νομική φύση και περιεχόμενο ομολογίας Σελ. 21
ΙΙΙ. Διαδικασία έκδοσης ομολογιακού δανείου Σελ. 25
1. Αρμοδιότητα έκδοσης Σελ. 25
2. Περιεχόμενο του προγράμματος Σελ. 25
3. Κατάρτιση της σύμβασης ομολογιακού δανείου Σελ. 26
Περιεχόμενα
IV. Πρόσωπα που μετέχουν στην έκδοση ομολογιακού δανείου Σελ. 28
1. Εκδότρια Σελ. 28
2. Ομολογιούχος Σελ. 28
3. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 35
V. Η σύμβαση ομολογιακού δανείου Σελ. 39
1. Έννοια – Σύμβαση ομολογιακού δανείου και σύμβαση κάλυψης Σελ. 39
2. Νομική φύση Σελ. 40
3. Λήξη Σελ. 42
4. Τροποποίηση Σελ. 45
5. Εμπράγματη εξασφάλιση Σελ. 46
Ι. Έννοια και λειτουργία των covenants στα ομολογιακά δάνεια Σελ. 49
1. Έννοια Σελ. 49
2. Λειτουργία Σελ. 50
3. Σημασία των covenants στα ομολογιακά δάνεια Σελ. 51
ΙΙ. Οικονομικό υπόβαθρο: Σύγκρουση συμφερόντων μετόχου - δανειστή Σελ. 53
ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία Σελ. 58
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 58
2. Θετικές υποχρεώσεις Σελ. 59
3. Υποχρεώσεις προς παράλειψη Σελ. 62
4. Ανταπόκριση της εκδότριας σε χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) Σελ. 70
Ι. Ενοχική ενέργεια Σελ. 75
1. Αυτούσια εκπλήρωση και αποζημίωση Σελ. 75
2. Δέσμευση των μετόχων μόνον εφόσον συμβάλλονται Σελ. 79
3. Έλλειψη συνεπειών στο εταιρικό επίπεδο Σελ. 80
4. Έλλειψη συνεπειών έναντι τρίτων: Ο κανόνας της ΑΚ 177 Σελ. 81
5. Περιπτώσεις κάμψεις της σχετικής ενέργειας της απαγόρευσης εκποίησης ή επιβάρυνσης Σελ. 86
ΙΙ. Παραβίαση των ρητρών ανάληψης παρεπόμενων υποχρεώσεων και καταγγελία του ομολογιακού δανείου Σελ. 98
1. Προκαταρκτικές επισημάνσεις Σελ. 98
2. Συμβατικός λόγος καταγγελίας του ομολογιακού δανείου ή επιστροφής των ομολογιών στην εκδότρια Σελ. 98
3. Η παραβίαση των covenants ως «σπουδαίος λόγος» καταγγελίας του ομολογιακού δανείου Σελ. 101
4. Περιπτωσιολογική εφαρμογή και έλεγχος καταχρηστικότητας Σελ. 102
5. Αναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου αντί καταγγελίας Σελ. 106
ΙΙΙ. Εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης Σελ. 111
1. Εισαγωγικά Σελ. 111
2. Καταστατική πρόβλεψη για ζητήματα αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου και δικαίωμα αρνησικυρίας Σελ. 112
3. Ποινική ρήτρα Σελ. 113
4. Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων Σελ. 116
IV. Έλεγχος του κύρους των covenants: Η «υπέρμετρη δέσμευση» της επιχειρηματικής ελευθερίας (ΑΚ 179 περ. α΄) ως όριο στη συμβατική ελευθερία; Σελ. 120
1. Θέση του προβλήματος Σελ. 120
2. Ιδία θέση: Απρόσφορος ο αφηρημένος έλεγχος του κύρους των covenants Σελ. 121
3. Κριτήρια καταδυναστευτικότητας Σελ. 124
4. Καταληκτικές επισημάνσεις Σελ. 126
I. Η σύμβαση ομολογιακού δανείου στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου Σελ. 129
II. Ο ρόλος των covenants στη σύμβαση ομολογιακού δανείου Σελ. 134
ΙII. Έννομες συνέπειες των covenants Σελ. 137
IV. Επιλεγόμενα Σελ. 144
I. Ελληνόγλωσση Σελ. 145
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 156
Ι. Εγγυοδοτικές δηλώσεις - Διαβεβαιώσεις (representations and warranties) Σελ. 161
Νομική κατάσταση Εκδότριας/θυγατρικών εταιρειών – Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 161
Νομιμοποίηση – Ισχύς εγγράφων χρηματοδότησης Σελ. 162
Φερεγγυότητα – Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις – Γεγονότα Καταγγελίας Σελ. 164
Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Σελ. 165
Βάρη Σελ. 165
Οικονομικές Καταστάσεις Σελ. 165
Συμμόρφωση με νομοθεσία Σελ. 166
Συμβατικές υποχρεώσεις – Δάνεια – Συνδεδεμένα μέρη Σελ. 167
Κατάταξη Ομολογιούχων Σελ. 167
Διανοητική ιδιοκτησία Σελ. 168
ΙΙ. Θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις - Covenants (affirmative and negative undertakings) Σελ. 169
Α. Θετικές υποχρεώσεις (Affirmative Covenants/Undertakings) Σελ. 169
Β. Αρνητικές υποχρεώσεις (Negative Covenants/Undertakings) Σελ. 179
Γ. Ανταπόκριση σε χρηματοοικονομικούς δείκτες (Financial Covenants) Σελ. 187
ΙΙΙ. Λοιποί όροι Σελ. 194
Α. Κάλυψη και καταβολή Σελ. 194
Β. Προϋποθέσεις κάλυψης Σελ. 198
Γ. Αντικατάσταση τίτλων ομολογιών Σελ. 199
Δ. Νομιμοποίηση ομολογιούχου έναντι της Εκδότριας Σελ. 200
Ε. Καταβολές σε ομολογιούχους Σελ. 200
ΣΤ. Εξασφαλίσεις Σελ. 200
Ζ. Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης Σελ. 201
Η. Τόκοι Σελ. 208
Θ. Καταβολές/Αποπληρωμή Σελ. 210
Ι. Έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις Σελ. 212
ΙΑ. Δικαίωμα Καταγγελίας Σελ. 214
ΙΒ. Μη άσκηση δικαιωμάτων (Remedies and waivers) Σελ. 218
ΙΓ. Διέπον δίκαιο Σελ. 218
ΙΔ. Ρήτρα διαιτησίας Σελ. 219
Aλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 221
Back to Top