ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Νομοθεσία - Νομολογία - Πίνακες - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15792
Σπυρίδωνος Α.

Το έργο «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία» συνδυάζει την επιστημονική θεωρητική αρτιότητα και αναλυτικότητα με την πρακτική αποτελεσματικότητα και απλότητα, αφού δεν αναλύει μόνον, αλλά και υποδεικνύει, στη μειοψηφία τον τρόπο άσκησης κάθε δικαιώματος, και στην πλειοψηφία τον τρόπο ανάσχεσης αυτού, μέσα στη διαρκώς εξελισσόμενη νομική και οικονομική πραγματικότητα κάθε ανώνυμης εταιρείας.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμό της ανώνυμης εταιρείας τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη, αφού μόνον όταν σε μία ανώνυμη εταιρεία υφίσταται πλειοψηφία και μειοψηφία μπορούν να αναφανούν κρίσιμα εταιρικά νομικά ζητήματα που αναζητούν άμεση επίλυση και μπορούν τελικά να κρίνουν το μέλλον της ίδιας της ανώνυμης εταιρείας ως συνόλου.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας λειτουργούν αφενός αποτρεπτικά – προληπτικά κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας με μειοψηφία ή κατά την είσοδο μειοψηφούντος μετόχου σε ήδη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία και αφετέρου κατασταλτικά – απολογιστικά μετά την ανάφλεξη των ενδοεταιρικών προβλημάτων και συγκρούσεων πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Καίρια ζητήματα για την ίδια τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας, όπως η σύγκληση έκτακτης ΓΣ και η αναβολή ΓΣ, το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα άσκησης εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου, η άσκηση της εταιρικής αγωγής και ο διορισμός ειδικών εκπροσώπων, η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με μέλη του ΔΣ και άλλα ευαίσθητα πρόσωπα, η ακυρωσία, ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων της ΓΣ, η αναγκαστική δικαστική λύση της ανώνυμης εταιρείας και η αναγκαστική εξαγορά μετοχών, τέμνονται μέσα από τα δικαιώματα μειοψηφίας και εξαντλούνται στην παρούσα μελέτη.

Στη δεύτερη έκδοση, που αποτελεί πλέον μία πλήρη ερμηνεία κατ’ άρθρο όλων των διατάξεων για τα δικαιώματα της μειοψηφίας σε δεκαέξι (16) κεφάλαια, ένα για κάθε δικαίωμα, έχει περιληφθεί το σύνολο των νομοθετικών αλλαγών, μετά κυρίως τον Ν 3604/2007 σε εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση μέχρι και την εντελώς πρόσφατη τροποποίηση του Ν 4403/7.7.2016, με κατ’ άρθρον παρουσίαση όλης της νομοθεσίας, της νομολογίας και της ερμηνείας κάθε άρθρου. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με έναν «Χάρτη» κάθε δικαιώματος, στον οποίον παρουσιάζεται συνοπτικά σε μορφή Πίνακα το σύνολο των ρυθμίσεων για το κάθε δικαίωμα, και με αναλυτικά Υποδείγματα αιτήσεων και αγωγών για την άσκηση κάθε δικαιώματος.

Ακόμη, στη δεύτερη έκδοση έχουν περιληφθεί τέσσερις συγκεντρωτικοί Πίνακες παρουσίασης των διατάξεων όλων των δικαιωμάτων της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία, καθένας από τους οποίους έχει συνταχθεί με μία λογική επιστημονική ή πρακτική βάση: Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τα δικαιώματα κατά τη σειρά εμφάνισης καθενός εξ αυτών στον ΚΝ 2190/1920, ο δεύτερος με βάση το απαιτούμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται να διαθέτει ο μέτοχος για να τα ασκήσει, ο τρίτος με βάση τον τρόπο υπολογισμού του κεφαλαίου ως καταβεβλημένου ή ως εκπροσωπούμενου στη συγκεκριμένη ΓΣ, στην οποία ασκείται το δικαίωμα, ενώ ο τέταρτος πίνακας ακολουθεί τη διαίρεση όλου του βιβλίου σε Πρώτο και Δεύτερο Μέρος, διαιρώντας τα δικαιώματα σε άμεσης εφαρμογής, ήτοι σε αυτά που ασκούνται και επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματά τους κατ’ αρχήν χωρίς παρέμβαση δικαστικής κρίσης, και σε δικαιώματα υποβολής αίτησης ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο, τα οποία επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματα μόνον μετά την έκδοση της θετικής δικαστικής απόφασης.

Α. Διάκριση δικαιωμάτων μειοψηφίας στο ελληνικό δίκαιο

Σελ. 3
Β. Βασικές διαπιστώσεις για το ελληνικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 4
1. Αδυναμία δραστικής παρέμβασης υπέρ της θιγόμενης μειοψηφίας Σελ. 4
2. Προσωποπαγής χαρακτήρας Σελ. 4
3. Απουσία επαγγελματικής εταιρικής διοίκησης Σελ. 5
4. Εγκλωβισμός πλειοψηφίας και μειοψηφίας Σελ. 5
5. Καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων σε βάρος του εταιρικού συμφέροντος Σελ. 5
6. Ειδικές καταστατικές ρήτρες προστασίας μειοψηφίας Σελ. 6
7. Παραεταιρικές συμφωνίες Σελ. 6
8. Ερμηνεία διατάξεων υπέρ της μειοψηφίας Σελ. 7
9. Εμμονή στην προστασία των τρίτων Σελ. 7
10. Κάμψη αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας ως μέσο προστασίας της μειοψηφίας Σελ. 8
Γ. Αποχή του νομοθέτη από την υιοθέτηση δραστικών μέσων προστασίας μειοψηφίας Σελ. 8
Δ. Φορολογική σύγκλιση προς αλλοδαπούς εταιρικούς νομικούς τύπους ιδίως στην Ευρώπη Σελ. 10
Ε. Διαπλοκή εταιρικών μορφών και άμβλυνση των διαφορών μεταξύ τους Σελ. 10
ΣΤ. Συμπέρασμα Σελ. 11
ΠΙΝΑΚΕΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΣ Δικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία κατά τη σειρά εμφάνισης των δικαιωμάτων στον ΚΝ 2190/1920 Σελ. 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Δικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το ποσοστό μετοχών που απαιτείται για την άσκηση αυτών Σελ. 17
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΣ Δικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία αναλόγως της βάσης υπολογισμού επί καταβεβλημένου ή εκπροσωπούμενου σε ΓΣ κεφαλαίου Σελ. 21
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ Δικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία βάσει διάκρισης σε άμεσης εφαρμογής και σε ασκούμενα δια της υποβολής αιτήσεως στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 25
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΣ (αρ. 39 παρ. 1, 8, 9 και 57 εδ. δ΄)  
Α. Έννοια Σελ. 34
Β. Σκοπός Σελ. 34
Γ. Προϋποθέσεις άσκησης Σελ. 37
1. Δικαιούχοι Σελ. 37
2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8) Σελ. 39
3. Έγγραφο αιτήσεως και περιεχόμενο αυτού Σελ. 39
4. Επίδοση του εγγράφου της αιτήσεως Σελ. 41
5. Μη παραίτηση Σελ. 41
6. Ποσοτικοί ή χρονικοί περιορισμοί Σελ. 42
Δ. Περιεχόμενο - Έννομα αποτελέσματα Σελ. 43
Ε. Κυρώσεις Σελ. 45
1. Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ Σελ. 45
2. Αστική ευθύνη μελών ΔΣ Σελ. 45
3. Σύγκληση της ΓΣ από τη μειοψηφία μετά από δικαστική απόφαση (αρ. 39 παρ. 1 εδ. γΑ και δΑ) Σελ. 46
4. Δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ΔΣ σε σύγκληση της ΓΣ Σελ. 48
5. Κύρος αποφάσεων ΓΣ Σελ. 50
ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 50
Ζ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 50
1. Σύγκληση της ΓΣ από τη μειοψηφία χωρίς παρεμβολή δικαστικής κρίσης επί αδρανείας του ΔΣ Σελ. 50
2. Σύγκληση της ΓΣ από μειοψηφία άλλη από την αρχικώς αιτηθείσα τη σύγκληση από το ΔΣ επί αδρανείας του ΔΣ Σελ. 51
3. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας Σελ. 52
Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή σύγκλησης ΓΣ (αρ. 39 παρ. 1, 8, 9 και 57 εδ. δ΄) (Πίνακας) Σελ. 52
Θ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% για επιβολή σύγκλησης ΓΣ (αρ. 39 παρ. 1, 8, 9 και 57 εδ. δ΄) Σελ. 54
1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣ επιδιδόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Σελ. 54
2. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ Σελ. 56
3. Υπόδειγμα πρόσκλησης για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου της ΑΕ μετά από την έκδοση δικαστικής απόφασης παροχής σχετικής άδειας Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΔΗ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΣ (αρ. 39 παρ. 2, 2β, 8, 9)  
Α. Έννοια Σελ. 62
Β. Σκοπός Σελ. 62
Γ. Προϋποθέσεις άσκησης Σελ. 64
1. Δικαιούχοι Σελ. 64
2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8) Σελ. 65
3. Έγγραφο αιτήσεως και περιεχόμενο αυτού (αρ. 39 παρ. 2 εδ. α΄) Σελ. 66
4. Αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης επί εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2 εδ. γ΄) Σελ. 66
5. Περιέλευση του εγγράφου της αιτήσεως (αρ. 39 παρ. 2 εδ. α΄) Σελ. 66
6. Χρόνος περιέλευσης της αιτήσεως (αρ. 39 παρ. 2 εδ. α΄) Σελ. 67
7. Περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με την ίδια ΓΣ Σελ. 67
8. Μη προφανής αντίθεση περιεχομένου προτεινόμενων θεμάτων προς τον νόμο και τα χρηστά ήθη (αρ. 39 παρ. 2β) Σελ. 68
9. Μη παραίτηση Σελ. 69
Δ. Περιεχόμενο - Έννομα αποτελέσματα Σελ. 70
1. Επί μη εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2 εδ. βΑ) Σελ. 70
2. Επί εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2 εδ. γΑ) Σελ. 71
Ε. Κυρώσεις Σελ. 71
1. Αστική ευθύνη μελών ΔΣ Σελ. 71
2. Δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ΔΣ σε προσθήκη των αιτούμενων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ - Εφαρμοστέα διαδικασία Σελ. 72
ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 73
Ζ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 74
1. Ρητή πρόβλεψη περί αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 74
2. Προσθήκη των θεμάτων από τη μειοψηφία χωρίς παρεμβολή δικαστικής κρίσης επί αδρανείας ή μη νόμιμης αρνήσεως του ΔΣ Σελ. 74
H. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή εγγραφής προσθέτων θεμάτων σε ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας ΓΣ (αρ. 39 παρ. 2, 2β, 8, 9) (Πίνακας) Σελ. 75
Θ. Υποδείγματα για την άσκηση δικαιώματος του 5% για επιβολή εγγραφής προσθέτων θεμάτων σε ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας ΓΣ (αρ. 39 παρ. 2, 2β, 8, 9) Σελ. 77
1. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣ για προσθήκη θεμάτων σε ήδη συγκληθείσα ΓΣ Σελ. 77
2. Υπόδειγμα γνωστοποίησης προσθέτων θεμάτων σε ήδη συγκληθείσα έκτακτη ΓΣ από το 5% του κεφαλαίου Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΓΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2α, 2β, 8, 9)  
Α. Έννοια Σελ. 82
Β. Σκοπός Σελ. 82
Γ. Προϋποθέσεις άσκησης Σελ. 82
1. Δικαιούχοι Σελ. 82
2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8) Σελ. 83
3. Έγγραφο αιτήσεως και περιεχόμενο αυτού (αρ. 39 παρ. 2α) Σελ. 84
4. Περιέλευση του εγγράφου της αιτήσεως στο ΔΣ (αρ. 39 παρ. 2α) Σελ. 84
5. Χρόνος περιέλευσης της αιτήσεως (αρ. 39 παρ. 2α) Σελ. 85
6. Μη προφανής αντίθεση περιεχομένου θεμάτων ΓΣ προς τον νόμο και τα χρηστά ήθη (αρ. 39 παρ. 2β) Σελ. 85
7. Μη παραίτηση Σελ. 86
Δ. Περιεχόμενο - Έννομα αποτελέσματα Σελ. 86
Ε. Κυρώσεις Σελ. 87
1. Αστική ευθύνη μελών ΔΣ Σελ. 87
2. Δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ΔΣ σε θέση των σχεδίων αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων - Εφαρμοστέα διαδικασία Σελ. 87
ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 89
Ζ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 89
Ρητή πρόβλεψη περί αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 89
Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή λήψης σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ημερήσιας διάταξης επικείμενης ΓΣ εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2α, 2β, 8, 9) (Πίνακας) Σελ. 90
Θ. Υποδείγματα για την άσκηση δικαιώματος του 5% για λήψη σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ΓΣ εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2α, 2β, 8, 9) Σελ. 92
1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣ για λήψη σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ημερήσιας διάταξης επικείμενης ΓΣ εισηγμένης ΑΕ που έχουν τεθεί από το ΔΣ Σελ. 92
2. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣ για λήψη σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ημερήσιας διάταξης επικείμενης ΓΣ εισηγμένης ΑΕ που έχουν προστεθεί σε αυτήν από μετόχους μειοψηφίας Σελ. 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (αρ. 39 παρ. 3, 8, 9)  
Α. Έννοια Σελ. 98
Β. Σκοπός Σελ. 98
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 99
1. Δικαιούχοι Σελ. 99
2. Είδος συνελεύσεως - θέματα Σελ. 101
3. Αίτηση και τρόπος υποβολής αυτής Σελ. 101
4. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8) Σελ. 102
5. Χρόνος υποβολής Σελ. 102
6. Μη παραίτηση Σελ. 103
7. Μη προηγηθείσα αναβολή Σελ. 104
8. Μη καταχρηστική άσκηση Σελ. 104
9. Αναβολή ως ασφαλιστικό μέτρο Σελ. 105
Δ. Περιεχόμενο - Έννομα αποτελέσματα Σελ. 105
1. Υποχρέωση Προέδρου ΓΣ Σελ. 105
2. Αντικείμενο αναβολής Σελ. 105
3. Εφάπαξ αναβολή Σελ. 106
4. Χρόνος της μετΑ αναβολή συνέλευσης - Περισσότερες αιτήσεις Σελ. 106
5. ΜετΑ αναβολή ΓΣ (αρ. 39 παρ. 3 εδ. β΄) Σελ. 107
Ε. Κυρώσεις Σελ. 108
ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 109
Ζ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 110
H. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή αναβολής λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 3, 8, 9) (Πίνακας) Σελ. 111
Θ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% για επιβολή αναβολής λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 3, 8, 9) Σελ. 113
Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς τον Πρόεδρο της ΓΣ για αναβολή λήψης απόφασης επί θεμάτων ΓΣ Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% Ή ΤΟΥ 20% Ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕ (αρ. 39 παρ. 4, 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α΄, παρ. 3 εδ. δ΄, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄)  
Α. Περιπτώσεις πληροφόρησης ανάλογα με το είδος των αιτούμενων πληροφοριών και το ποσοστό μετοχών του δικαιούχου μετόχου Σελ. 122
1. Ατομικό δικαίωμα μετόχου για επιβολή παροχής πληροφοριών προς τη ΓΣ για εκτίμηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 εδ. αΑ, βΑ, γΑ, εΑ, στΑ, 8, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄) Σελ. 122
2. Δικαίωμα του 5% για επιβολή ανακοινώσεως προς τακτική ΓΣ των καταβολών ή παροχών προς μέλη ΔΣ ή διευθυντές από κάθε σύμβαση ή άλλη αιτία (αρ. 39 παρ. 4 εδ. δΑ-στΑ, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄) Σελ. 123
3. Δικαίωμα του 20% για επιβολή παροχής πληροφοριών προς τη ΓΣ για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας (αρ. 39 παρ. 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 4) Σελ. 123
4. Δικαίωμα πληροφόρησης μελών ΔΣ Σελ. 124
Β. Σκοπός Σελ. 124
1. Σκοπός του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης (αρ. 39 παρ. 4 εδ. αΑ) και του δικαιώματος πληροφόρησης της μικρής μειοψηφίας του 5% (αρ. 39 παρ. 4 εδ. δΑ) Σελ. 124
2. Σκοπός του δικαιώματος πληροφόρησης της μεγάλης μειοψηφίας του 20% (αρ. 39 παρ. 5) Σελ. 126
3. Συγκριτική αξιολόγηση δικαιώματος πληροφόρησης ατομικού και μικρής μειοψηφίας αφενός και μεγάλης μειοψηφίας αφετέρου Σελ. 126
Γ. Δικαιούχοι Σελ. 127
1. Δικαιούχοι του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης του αρ. 39 παρ. 4 εδ. αΑ (πληροφόρηση για θέματα ημερήσιας διάταξης σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ) Σελ. 127
2. Δικαιούχοι του δικαιώματος πληροφόρησης της μικρής μειοψηφίας του 5% του αρ. 39 παρ. 4 εδ. δΑ (ανακοίνωση καταβολών ή παροχών διετίας σε μέλη ΔΣ ή διευθυντές σε τακτική ΓΣ) Σελ. 127
3. Δικαιούχοι του δικαιώματος πληροφόρησης της μεγάλης μειοψηφίας του 20% του αρ. 39 παρ. 5 (πληροφόρηση για πορεία εταιρικών υποθέσεων και περιουσιακή κατάσταση εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ) Σελ. 127
4. Γενικά για τους δικαιούχους μετόχους όλων των περιπτώσεων Σελ. 127
Δ. Τύπος και υποβολή αιτήσεως με αποδεικτικά μετοχικής ιδιότητας Σελ. 128
Ε. Περιεχόμενο αιτήσεως Σελ. 129
1. Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για θέματα ημερήσιας διάταξης σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 εδ. αΑ) Σελ. 129
α. Αίτηση συγκεκριμένων πληροφοριών Σελ. 129
β. Πληροφορίες χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Σελ. 130
γ. Σχέση πληροφοριών με τις υποθέσεις της εταιρείας Σελ. 131
δ. Ενιαία απάντηση σε περισσότερες αιτήσεις (αρ. 39 παρ. 4 εδ. βΑ) Σελ. 131
ε. Πληροφόρηση μέσω εταιρικής ιστοσελίδας (αρ. 39 παρ. 4 εδ. γΑ) Σελ. 131
2. Ανακοίνωση καταβολών ή παροχών διετίας από κάθε αιτία ή σύμβαση σε μέλη ΔΣ ή διευθυντές σε τακτική ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 εδ. δΑ) Σελ. 132
3. Πληροφόρηση για πορεία εταιρικών υποθέσεων και περιουσιακή κατάσταση εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 5) Σελ. 137
ΣΤ. Χρόνος υποβολής Σελ. 138
Ζ. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8) Σελ. 140
Η. Μη παρουσία στη ΓΣ Σελ. 141
Θ. Παραίτηση Σελ. 142
Ι. Περιεχόμενο - Έννομα αποτελέσματα - Παρεχόμενες πληροφορίες Σελ. 142
1. Αρμόδιο όργανο Σελ. 142
2. Παροχή μετά από εκπρόθεσμη αίτηση Σελ. 142
3. Παρεχόμενες πληροφορίες Σελ. 143
ΙΑ. Παροχή πληροφοριών ενώπιον ΓΣ Σελ. 145
ΙΒ. Παροχή των πληροφοριών προφορικώς ή εγγράφως Σελ. 145
ΙΓ. Αντίθετη απόφαση ΓΣ Σελ. 146
ΙΔ. Υποχρέωση εχεμύθειας ΔΣ Σελ. 146
ΙΕ. Δικαίωμα αναβολής (αρ. 39 παρ. 3) Σελ. 146
ΙΣΤ. Νόμιμη άρνηση του ΔΣ προς παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, ως ενδεχομένως λόγω εκπροσώπησης στο ΔΣ υπό προϋποθέσεις (αρ. 39 παρ. 4 εδ. εΑ και στΑ και παρ. 5 εδ. βΑ και γΑ) Σελ. 147
1. Έννοια αποχρώντος ουσιώδους λόγου Σελ. 147
2. Εκπροσώπηση στο ΔΣ κατΑ αρ. 18 παρ. 3 ή 6 ως ενδεχόμενος αποχρών ουσιώδης λόγος (αρ. 39 παρ. 4 εδ. στΑ και αρ. 39 παρ. 5 εδ. γΑ) Σελ. 149
3. Λήψη της αιτηθείσας πληροφόρησης κατά τρόπο επαρκή από τα εκπροσωπούντα τη μειοψηφία μέλη ΔΣ (αρ. 39 παρ. 5 εδ. γΑ) Σελ. 151
4. Διαδικασία και απόδειξη επίκλησης Σελ. 152
ΙΖ. Δικαστική κρίση περί της συνδρομής ή μη αποχρώντος ουσιώδους λόγου άρνησης παροχής πληροφοριών που ζητήθηκαν από τη μικρή ή μεγάλη μειοψηφία κατΑ αρ. 39 παρ. 4 εδ. δΑ και παρ. 5 (αρ. 39 παρ. 6) Σελ. 153
1. Προϋποθέσεις αιτήσεως Σελ. 153
2. Αιτούντες - Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας κατΑ αρ. 39 παρ. 8 Σελ. 154
3. Καθών η αίτηση Σελ. 156
4. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Παρέμβαση - Προθεσμία Σελ. 156
5. Βάρος αποδείξεως Σελ. 157
6. Περιεχόμενο δικαστικής κρίσης Σελ. 157
7. Απόφαση - Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο - Καταδίκη της ΑΕ σε παροχή των πληροφοριών (αρ. 39 παρ. 6 εδ. βΑ) Σελ. 157
ΙΗ. Κυρώσεις Σελ. 159
1. Αγωγή ακύρωσης αποφάσεως ΓΣ που ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες (αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 4) Σελ. 159
2. Αγωγή παροχής πληροφοριών Σελ. 160
3. Αγωγή αποζημιώσεως (ΑΚ 914, ΑΚ 71) Σελ. 161
4. Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ (αρ. 58α περιπτ. γΑ) Σελ. 162
ΙΘ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 162
Κ. Αίτηση παροχής πληροφοριών δυνάμει των γενικών διατάξεων περί επιδείξεως εγγράφων (αρ. 902-903 ΑΚ) Σελ. 163
ΚΑ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 165
1. Καθιέρωση ατομικού δικαιώματος ενημερώσεως Σελ. 165
2. Δικαστικός εξαναγκασμός του ΔΣ σε παροχή των πληροφοριών Σελ. 165
3. Αναιτιολόγητη ή σιωπηρή άρνηση παροχής πληροφοριών από το ΔΣ ή παροχή μη προσηκουσών πληροφοριών Σελ. 166
4. Αίτηση αναστολής λήψης εταιρικής αποφάσεως Σελ. 166
5. Έλεγχος της προσήκουσας παροχής των πληροφοριών από το ΔΣ Σελ. 167
6. Άσκηση πριν από οποιαδήποτε ΓΣ Σελ. 167
7. Άσκηση εν όψει ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος μετόχου ή μειοψηφίας Σελ. 167
8. Μη παρουσία των αιτούντων στη ΓΣ Σελ. 168
9. Παροχή των πληροφοριών σε ΓΣ και κατΑ εξαίρεσιν στους αιτούντες ή σε εκπρόσωπο αυτών Σελ. 168
10. Έγγραφη γνωστοποίηση των πληροφοριών ή του λόγου αρνήσεως Σελ. 168
11. Κατάργηση της προϋποθέσεως της μη εκπροσωπήσεως στο ΔΣ Σελ. 169
ΚΒ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος πληροφόρησης (αρ. 39 παρ. 4, 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄) (Πίνακας) Σελ. 170
ΚΓ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης (αρ. 39 παρ. 4, 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄) Σελ. 180
1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου που κατέχει μία μετοχή για πληροφόρηση σε σχέση με θέματα ημερήσιας διάταξης συγκεκριμένης επικείμενης ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 εδ. αΑ) Σελ. 180
2. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς την ΑΕ για ανακοίνωση καταβολών και παροχών της ΑΕ προς μέλη ΔΣ ή διευθυντές (αρ. 39 παρ. 4 εδ. δΑ) Σελ. 182
3. Υπόδειγμα αίτησης του 20% του κεφαλαίου για πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της ΑΕ (αρ. 39 παρ. 5) Σελ. 185
4. Υπόδειγμα άρνησης του ΔΣ να παράσχει πληροφόρηση (αρ. 39 παρ. 4 εδ. εΑ και στΑ και παρ. 5 εδ. βΑ και γΑ) Σελ. 188
5. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για αμφισβήτηση της άρνησης του ΔΣ να παράσχει πληροφόρηση (αρ. 39 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920) Σελ. 189
6. Υπόδειγμα αγωγής του 5% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για ακύρωση απόφασης ΓΣ λόγω μη νόμιμης άρνησης πληροφόρησης (αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. αΑ, παρ. 3 εδ. δΑ, παρ. 6, 7 ΚΝ 2190/1920) Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ (αρ. 39 παρ. 7)  
Α. Έννοια Σελ. 197
Β. Σκοπός Σελ. 197
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 198
1. Δικαιούχοι Σελ. 198
2. Συμμετοχή στη ΓΣ Σελ. 198
3. Θέμα περιεχόμενο στην ημερήσια διάταξη Σελ. 198
4. Αδιάφορη η ύπαρξη προγενέστερης αίτησης Σελ. 198
5. Υποβολή αιτήσεως Σελ. 198
6. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8) Σελ. 199
Δ. Έννομα αποτελέσματα Σελ. 199
Ε. Κυρώσεις Σελ. 201
ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 201
Ζ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 202
Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% να επιβάλει τη λήψη απόφασης ΓΣ κατόπιν ονομαστικής κλήσεως (αρ. 39 παρ. 7) (Πίνακας) Σελ. 203
Θ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% να επιβάλει τη λήψη απόφασης ΓΣ κατόπιν ονομαστικής κλήσεως (αρ. 39 παρ. 7) Σελ. 204
Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς τη ΓΣ για λήψη απόφασης ΓΣ κατόπιν ονομαστικής κλήσεως (αρ. 39 παρ. 7) Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (αρ. 22β σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35)  
Α. Δικαίωμα του 10% για επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22β παρ. 1 -2, 4 σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35) Σελ. 213
1. Έννοια Σελ. 213
2. Σκοπός Σελ. 213
3. Προϋποθέσεις Σελ. 217
α. Δικαιούχοι Σελ. 217
β. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης μετοχικής ιδιότητας (αρ. 22β παρ. 1 εδ. γΑ) Σελ. 217
γ. Ιδιότητα του προσώπου, κατά του οποίου στρέφεται η εταιρική αξίωση (αρ. 22β παρ. 4) Σελ. 218
δ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης ιδιότητας μέλους ΔΣ ή προσώπων που ασκούν εξουσίες του ΔΣ Σελ. 219
ε. Υποβολή και περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 220
στ. Επιρροή αποφάσεων ΓΣ στη λειτουργία του δικαιώματος Σελ. 221
i. Αντίθετη απόφαση ΓΣ Σελ. 221
ii. Απόρριψη πρότασης για άσκηση εταιρικής αγωγής Σελ. 221
iii. Προηγούμενη σύννομη απόφαση ΓΣ (αρ. 22α παρ. 2 εδ. γ΄ και παρ. 6) Σελ. 221
iv. Παραίτηση ή συμβιβασμός (αρ. 22α παρ. 4) Σελ. 223
v. Απαλλαγή από ευθύνη αποζημιώσεως (αρ. 35 παρ. 1) Σελ. 223
ζ. Παραγραφή (αρ. 22α παρ. 5) Σελ. 224
η. Ύπαρξη αξιώσεως της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ που πηγάζει από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 224
i. Παράβαση υποχρεώσεων Σελ. 225
ii. Υπαιτιότητα Σελ. 227
θ. Μη παραίτηση Σελ. 230
4. Έννομα αποτελέσματα Σελ. 230
5. Κυρώσεις Σελ. 232
α. Αξίωση αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ Σελ. 232
β. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων (αρ. 22β παρ. 3) Σελ. 232
6. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 233
7. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 233
α. Καθιέρωση του δικαιώματος μειοψηφίας του αρ. 22β ως ατομικού δικαιώματος Σελ. 233
β. Δικαίωμα επιδιώξεως της έμμεσης ζημίας του μετόχου ως κύρωση επί μη ασκήσεως ή μη συνεχίσεως της εταιρικής αγωγής Σελ. 234
γ. Περιορισμός της εξάμηνης περιόδου αδράνειας του ΔΣ Σελ. 234
δ. Καθιέρωση ειδικού δικαιώματος λήψεως ασφαλιστικών μέτρων προς διασφάλιση της εταιρικής αξίωσης Σελ. 235
ε. Επιδίωξη της εταιρικής αξίωσης μετά την άσκηση της αγωγής Σελ. 235
στ. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του αρ. 22β Σελ. 236
Β. Δικαίωμα του 10% για διορισμό ειδικών εκπροσωπών προς επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22β παρ. 3 σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35) Σελ. 237
1. Έννοια Σελ. 237
2. Σκοπός Σελ. 237
3. Προϋποθέσεις Σελ. 238
α. Δικαιούχοι Σελ. 238
β. Παρέλευση εξαμήνου από απόφαση ΓΣ ή από αίτηση μειοψηφίας για έγερση αγωγής Σελ. 239
γ. Υποβολή αιτήσεως - Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 240
δ. Προθεσμία Σελ. 241
ε. Κώλυμα δεδικασμένου Σελ. 241
στ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης ιδιότητας μέλους ΔΣ Σελ. 241
ζ. Βάσιμο και σκόπιμο της εταιρικής αγωγής Σελ. 242
η. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 242
θ. Μη παραίτηση Σελ. 243
4. Έννομα αποτελέσματα Σελ. 244
α. Δικαστικός διορισμός εκπροσώπου Σελ. 244
β. Εξουσίες ειδικών εκπροσώπων Σελ. 244
γ. Αντικατάσταση ειδικών εκπροσώπων Σελ. 247
5. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 247
6. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 247
α. Υποχρεωτικός διορισμός ειδικών εκπροσώπων από το δικαστήριο Σελ. 248
β. Διεύρυνση εξουσιών των ειδικών εκπροσώπων του αρ. 22β παρ. 3 Σελ. 248
Γ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 10% για επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ και για διορισμό ειδικών εκπροσώπων (αρ. 22β σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35) (Πίνακας) Σελ. 249
Δ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 10% για επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ και για διορισμό ειδικών εκπροσώπων (αρ. 22β σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35) Σελ. 252
1. Υπόδειγμα αίτησης του 10% του κεφαλαίου προς την ΑΕ για άσκηση αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22β παρ. 1-2 σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35) Σελ. 252
2. Υπόδειγμα αίτησης του 10% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για διορισμό ειδικών εκπροσώπων προς άσκηση των αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22β παρ. 3) Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 1/3, 10% Ή 5% ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΣ, ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (αρ. 23α και 58α περιπτ. βΑ και αρ. 32 Ν. 4308/2014)  
Α. Έννοια Σελ. 267
1. Δικαίωμα αρνησικυρίας Σελ. 267
2. Ευαίσθητα πρόσωπα Σελ. 267
3. Εξαιρέσεις - Μη εφαρμογή Σελ. 268
α. Απόλυτη απαγόρευση Σελ. 268
β. Άρση απαγόρευσης χωρίς άδεια λόγω του είδους της συναλλαγής ως τρέχουσας Σελ. 268
4. Ειδικά ζητήματα σε μονοπρόσωπη ΑΕ Σελ. 269
5. Κριτήρια απαγορεύσεων Σελ. 269
6. Αντικρουόμενοι σκοποί και συμφέροντα Σελ. 269
7. Κλιμάκωση απαγορεύσεων και ισχύος μειοψηφίας Σελ. 269
Β. Σκοπός Σελ. 270
Γ. Κατηγορίες συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του αρ. 23α Σελ. 272
1. Δάνεια της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5 (αρ. 23α παρ. 1α εδ. αΑ) - Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα Σελ. 272
2. Παροχή πιστώσεων της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5 (αρ. 23α παρ. 1α εδ. βΑ) - Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα Σελ. 273
3. Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών από την ΑΕ υπέρ των ευαίσθητων προσώπων του αρ. 23α παρ. 5 προς τρίτους - Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα (αρ. 23α παρ. 1α εδ. βΑ) - ΚατΑ εξαίρεση εγκυρότητα (αρ. 23α παρ. 1β) Σελ. 273
α. Εξυπηρέτηση εταιρικού συμφέροντος [αρ. 23α παρ. 1β (αα)] Σελ. 273
β. Δικαίωμα αναγωγής της ΑΕ [αρ. 23α παρ. 1β (ββ)] Σελ. 273
γ. Προτεραιότητα ικανοποίησης πιστωτών ΑΕ [αρ. 23α παρ. 1β (γγ)] Σελ. 273
δ. Απόφαση ΓΣ περί παροχής αδείας [αρ. 23α παρ. 1β (δδ)] και ελάχιστο περιεχόμενο αυτής (αρ. 23α παρ. 1γ) Σελ. 273
ε. Έκθεση ΔΣ προς τη ΓΣ [αρ. 23α παρ. 1β (δδ)] Σελ. 274
στ. Δικαίωμα αρνησικυρίας της μειοψηφίας του 10% ή του 5% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου [αρ. 23α παρ. 1β (δδ)] Σελ. 274
ζ. Δημοσιότητα απόφασης ΓΣ περί παροχής άδειας - Έναρξη ισχύος απόφασης (αρ. 23α παρ. 1γ) Σελ. 275
4. Κάθε σύμβαση της ΑΕ με τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5 πλην, αφενός, δανείων και παροχής πιστώσεων από την ΑΕ προς αυτούς και εγγυήσεων ή ασφαλειών της ΑΕ υπέρ αυτών προς τρίτους και πλην, αφετέρου, συμβάσεων εντός ορίων τρέχουσας συναλλαγής (αρ. 23α παρ. 2, 3, 4) - Απαγόρευση και ακυρότητα (αρ. 23α παρ. 2 εδ. αΑ) - ΚατΑ εξαίρεση εγκυρότητα (αρ. 23α παρ. 2 εδ. αΑ, παρ. 3, 4) Σελ. 275
5. Κάθε σύμβαση με τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5, πλην δανείων ή παροχής πιστώσεων από την ΑΕ προς αυτά και πλην εγγυήσεων ή ασφαλειών από την ΑΕ υπέρ αυτών προς τρίτους, ευρισκόμενη εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγής της ΑΕ - ΚατΑ εξαίρεση εγκυρότητα και χωρίς άδεια της ΓΣ (αρ. 23α παρ. 2 εδ. βΑ) - Επιφύλαξη εφαρμογής αρ. 23α παρ. 2 εδ. γΑ για τις εισηγμένες Σελ. 276
6. Εξαιρέσεις επί εισηγμένης ΑΕ (αρ. 23α παρ. 2 εδ. γΑ) Σελ. 277
Δ. Ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 5) Σελ. 277
1. Τα μέλη του ΔΣ (αρ. 23α παρ. 5 εδ. αΑ) Σελ. 277
2. Τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας (αρ. 23α παρ. 5 εδ. αΑ και βΑ) Σελ. 279
3. Σύζυγοι και συγγενείς (αρ. 23α παρ. 5 εδ. αΑ) Σελ. 282
4. Ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 5 εδ. αΑ) Σελ. 282
5. Καταστατικώς οριζόμενα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 5 εδ. γΑ) Σελ. 282
6. Συμβάσεις του αρ. 23α παρ. 1 μεταξύ προσώπων υποκείμενων σε ενοποίηση ή παρεχόμενες προς πρόσωπα υποκείμενα σε ενοποίηση (αρ. 23α παρ. 5 εδ. δΑ) Σελ. 283
Ε. Επέκταση απαγορεύσεων του αρ. 23α παρ. 1-2 σε άλλα πρόσωπα πλην της ΑΕ (αρ. 23α παρ. 6) Σελ. 284
1. Νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την ΑΕ Σελ. 284
2. Ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η ΑΕ είναι ομόρρυθμος εταίρος Σελ. 287
3. Συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα λοιπά πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 6 Σελ. 288
ΣΤ. Συμβάσεις μονοπρόσωπης ΑΕ με τον μοναδικό μέτοχο αυτής πλην δανείων, παροχής πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφαλειών και πλην τρεχουσών συναλλαγών (αρ. 23α παρ. 7) Σελ. 288
1. Συμβαλλόμενοι Σελ. 289
2. Καταλαμβανόμενες συμβάσεις - Εξαιρέσεις Σελ. 289
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 290
Ζ. Οι κατΑ ιδίαν προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας του αρ. 23α παρ. 1β, 3 και 4 Σελ. 291
1. Δικαιούχοι Σελ. 291
2. Επικείμενη απόφαση ΓΣ για έγκριση σύμβασης Σελ. 292
3. Αντισυμβαλλόμενος της ΑΕ Σελ. 292
4. Κρίσιμος χρόνος υπάρξεως της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, του προσώπου που ασκεί έλεγχο επί της ΑΕ ή του συζύγου ή συγγενούς Σελ. 292
5. Φύση σύμβασης Σελ. 293
6. Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις, ασφάλειες (αρ. 23α παρ. 1) Σελ. 294
α. Δάνεια Σελ. 294
β. Πιστώσεις Σελ. 295
γ. Εγγυήσεις και ασφάλειες Σελ. 296
7. Τρέχουσες συναλλαγές της ΑΕ με τρίτους (αρ. 23α παρ. 2 εδ. βΑ) Σελ. 296
8. Συμβάσεις που χρήζουν ειδικής εγκρίσεως από τη ΓΣ (αρ. 23α παρ. 2 εδ. αΑ και παρ. 3 και 4) Σελ. 299
9. Συμβιβασμός και παραίτηση από αξιώσεις κατά μέλους ΔΣ (αρ. 22α παρ 4) Σελ. 302
10. Αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλος ΔΣ (αρ. 24) Σελ. 302
11. Μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού προς την ΑΕ από ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 10) Σελ. 304
12. Συμβάσεις εκτός εταιρικού σκοπού (αρ. 2 παρ. 1 εδ. αΑ) ή αντίθετες προς το καταστατικό της ΑΕ Σελ. 304
13. Μονομερείς δικαιοπραξίες Σελ. 305
14. Αδιάφορος ο τυχόν επωφελής ή ετεροβαρής υπέρ της ΑΕ χαρακτήρας της σύμβασης Σελ. 305
15. Χρόνος σύναψης σύμβασης Σελ. 306
16. Προηγούμενη ειδική άδεια ΓΣ Σελ. 306
α. Τακτική ή έκτακτη ΓΣ Σελ. 306
β. Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 306
γ. Ψήφος αντισυμβαλλομένου Σελ. 307
δ. Άδεια ΓΣ πριν ή μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ ΑΕ και ευαίσθητου προσώπου (αρ. 23α παρ. 3 και 4) Σελ. 307
ε. Ειδική άδεια Σελ. 309
στ. Μονοπρόσωπη ΑΕ Σελ. 310
17. Αντίθεση μειοψηφίας Σελ. 311
Η. Έννομα αποτελέσματα άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας του αρ. 23α παρ. 1β, 3 και 4 Σελ. 312
1. Ακυρότητα απόφασης ΓΣ Σελ. 312
2. Ακυρότητα σύμβασης Σελ. 312
α. Ακυρότητα Σελ. 312
β. Απόλυτος χαρακτήρας της ακυρότητας Σελ. 313
γ. Μη εκτέλεση σύμβασης Σελ. 314
δ. Βάρος αποδείξεως Σελ. 314
ε. Καταχρηστική επίκληση ακυρότητας Σελ. 314
στ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 315
ζ. Μονοπρόσωπη ΑΕ Σελ. 315
Θ. Κυρώσεις Σελ. 316
1. Ποινικές κυρώσεις (αρ. 58α περιπτ. βΑ) Σελ. 316
2. Αστική ευθύνη Σελ. 316
Ι. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 317
ΙΑ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 318
1. Διεύρυνση του κύκλου των υπόπτων προσώπων του αρ. 23α παρ. 5 Σελ. 318
2. Απαγόρευση με κριτήριο το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου - Εισαγωγή του κριτηρίου του εταιρικού συμφέροντος Σελ. 318
3. Δικαιολόγηση της άρνησης από τη μειοψηφία Σελ. 319
ΙΒ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 1/3, 10% ή 5% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση σύναψης συμβάσεων της ΑΕ με μέλη ΔΣ, ασκούντες έλεγχο επί της ΑΕ και λοιπά πρόσωπα (αρ. 23α και 58α περιπτ. βΑ ΚΝ 2190/1920 και αρ. 32 Ν. 4308/2014) (Πίνακας) Σελ. 320
ΙΓ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 1/3, 10% ή 5% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση σύναψης συμβάσεων (αρ. 23α ΚΝ 2190/1920) Σελ. 328
1. Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) από τη μειοψηφία του 1/3 του εκπροσωπουμένου σε ΓΣ κεφαλαίου για παροχή άδειας σε επικείμενη σύναψη σύμβασης με ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 2-3) Σελ. 328
2. Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) από τη μειοψηφία του 5% του εκπροσωπουμένου σε ΓΣ κεφαλαίου για παροχή άδειας σε συναφθείσα σύμβαση με ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 2, 4) Σελ. 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 20% ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣ (αρ. 22α παρ. 4 και 6 και 35 παρ. 1 εδ. βΑ)  
Α. Έννοια Σελ. 338
Β. Σκοπός Σελ. 338
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 340
1. Δικαιούχοι Σελ. 340
2. Επικείμενη απόφαση ΓΣ για συγκατάθεση σε συμβιβασμό ή παραίτηση της ΑΕ από αξίωση αποζημιώσεως της ΑΕ κατά μελών ΔΣ ή κατά τρίτων ασκούντων εξουσίες του ΔΣ Σελ. 340
α. Νομίμως συνεδριάζουσα ΓΣ Σελ. 341
β. Ημερήσια διάταξη ΓΣ Σελ. 341
γ. Πάροδος διετίας από τη γένεση της αξίωσης Σελ. 341
δ. Δανειστής και οφειλέτης αξιώσεως Σελ. 342
ε. Φύση αξιώσεως Σελ. 344
στ. Συγκατάθεση ΓΣ Σελ. 344
ζ. Απόφαση ΔΣ Σελ. 347
3. Συμμετοχή μειοψηφίας στη ΓΣ Σελ. 348
4. Εναντίωση συμμετέχουσας μειοψηφίας Σελ. 348
Δ. Έννομα αποτελέσματα - Κυρώσεις Σελ. 349
1. Διάκριση της απόφασης ΓΣ από την παραίτηση ή τον συμβιβασμό Σελ. 349
2. Απόλυτη ακυρότητα απόφασης ΓΣ Σελ. 350
3. Ακυρότητα σύμβασης συμβιβασμού ή παραιτήσεως Σελ. 352
4. Ευθύνη οργάνων εκπροσώπησης Σελ. 352
5. Ανίσχυρο απαλλαγής μελών ΔΣ με άλλες αποφάσεις ΓΣ (αρ. 35 παρ. 1 εδ. βΑ) Σελ. 353
Ε. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 355
ΣΤ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 356
Ζ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 20% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση παραίτησης ή συμβιβασμού της ΑΕ σχετικά με αξιώσεις αποζημιώσεως κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22α παρ. 4 και 6 και 35 παρ. 1 εδ. βΑ) (Πίνακας) Σελ. 357
Η. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 20% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση παραίτησης ή συμβιβασμού της ΑΕ σχετικά με αξιώσεις αποζημιώσεως κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22α παρ. 4 και 6 και 35 παρ. 1 εδ. βΑ) Σελ. 358
Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) από τη μειοψηφία του 20% του εκπροσωπουμένου σε ΓΣ κεφαλαίου για παραίτηση ή συμβιβασμό ΔΣ (αρ. 22α παρ. 4, 6) Σελ. 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΟΓΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΔΣ (αρ. 24 παρ. 2 εδ. βΑ σε συνδυασμό προς 24 παρ. 1, 24 παρ. 2 εδ. αΑ και 24 παρ. 3)  
Α. Έννοια Σελ. 364
Β. Σκοπός Σελ. 365
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 366
1. Δικαιούχοι Σελ. 366
2. Απόφαση ΓΣ περί χορηγήσεως αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη ΔΣ Σελ. 367
α. Απόφαση τακτικής ΓΣ Σελ. 367
β. Ειδική απόφαση Σελ. 368
γ. Κρίσιμος χρόνος λήψης απόφασης ΓΣ Σελ. 369
3. Αμοιβή ή αποζημίωση προς μέλος ΔΣ Σελ. 370
α. Αμοιβή δυνάμει της οργανικής σχέσης Σελ. 370
β. Αμοιβή μη προερχόμενη από τα εταιρικά κέρδη ή προερχόμενη από τα εταιρικά κέρδη, αλλά μη καθοριζόμενη στο καταστατικό Σελ. 372
γ. Αμοιβή μη καθοριζόμενη κατά ποσό στο καταστατικό Σελ. 374
δ. Έννοια αμοιβής Σελ. 377
ε. Διακριτική ευχέρεια ΓΣ για τον καθορισμό της αμοιβής Σελ. 378
στ. Κρίσιμος χρόνος ιδιότητος μέλους ΔΣ Σελ. 378
4. Αντίρρηση δικαιούχου Σελ. 379
Δ. Έννομα αποτελέσματα Σελ. 379
1. Γέννηση δικαιώματος μέλους ΔΣ Σελ. 379
2. Γέννηση ατομικού δικαιώματος κάθε μετόχου για κατάθεση αγωγής Σελ. 380
α. Ενάγων Σελ. 381
β. Εναγόμενος Σελ. 381
γ. Αίτημα Σελ. 381
δ. Προθεσμία έγερσης αγωγής Σελ. 382
ε. Αμοιβή υπέρογκη κατΑ αγαθή κρίση Σελ. 382
Ε. Κυρώσεις Σελ. 383
1. Αξίωση ΑΕ για επιστροφή ληφθέντων Σελ. 383
2. Απώλεια αξιώσεως μέλους ΔΣ για το μη καταβληθέν μέρος Σελ. 384
3. Ευθύνη μελών ΔΣ Σελ. 384
ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 384
Ζ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 384
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 384
2. Έννοια αμοιβής Σελ. 385
3. Πληροφόρηση μετόχων Σελ. 386
4. Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως δικαστικής μειώσεως της αμοιβής Σελ. 386
5. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Σελ. 386
Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 10% για διατύπωση αντιρρήσεων κατά αποφάσεως ΓΣ για καταβολή υπέρογκης αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλος ΔΣ (αρ. 24 παρ. 2 εδ. βΑ) (Πίνακας) Σελ. 387
Θ. Υπόδειγμα άσκησης του δικαιώματος του 10% για διατύπωση αντιρρήσεων κατά αποφάσεως ΓΣ για καταβολή υπέρογκης αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλος ΔΣ (αρ. 24 παρ. 2 εδ. βΑ σε συνδυασμό προς 24 παρ. 1, 24 παρ. 2 εδ. αΑ και 24 παρ. 3) Σελ. 388
Υπόδειγμα διατύπωσης αντιρρήσεων από το 10% του εκπροσωπουμένου σε τακτική ΓΣ κεφαλαίου σε υπέρογκη αμοιβή ή αποζημίωση μέλους ΔΣ (αρ. 24 παρ. 2 εδ. βΑ) Σελ. 388
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% Ή ΤΟΥ 20% ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄, 63 παρ. 3, 63β, 63γ)  
Α. Δικαίωμα του 5% για πρόκληση ειδικού εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄, 63 παρ. 3, 63β, 63γ) Σελ. 401
1. Έννοια Σελ. 401
α. Το δικαίωμα του αρ. 40 παρ. 1 εδ. αΑ Σελ. 401
β. Είδη ελέγχου ΑΕ Σελ. 401
i. Τακτικός έλεγχος ή έλεγχος πλειοψηφίας Σελ. 401
ii. Έλεγχος διοικήσεως ή κρατική εποπτεία Σελ. 402
iii. Έκτακτος ή δικαστικός έλεγχος (ενίοτε έλεγχος μειοψηφίας) Σελ. 403
2. Σκοπός Σελ. 404
α. Ανάγκη ελέγχου Σελ. 404
β. Όργανο εκτάκτου ελέγχου Σελ. 405
i. Μέτοχος Σελ. 405
ii. ΓΣ Σελ. 406
iii. Διοίκηση Σελ. 406
iv. Τακτικοί ελεγκτές Σελ. 407
v. Έκτακτοι ελεγκτές Σελ. 407
γ. Πρόκληση ελέγχου από το 5% του κεφαλαίου (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. αΑ) Σελ. 407
δ. Υποβολή αίτησης εντός τριετίας Σελ. 408
ε. Απόδειξη κατοχής μετοχών (αρ. 40 παρ. 4) Σελ. 408
στ. Καταγγελία συγκεκριμένων πράξεων (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. αΑ και παρ. 2) Σελ. 408
ζ. Αποκλειστική δωσιδικία έδρας ΑΕ Σελ. 408
η. Κοινοποίηση του πορίσματος στους αιτούντες και στις αρχές (αρ. 40α παρ. 3) Σελ. 409
3. Προϋποθέσεις Σελ. 409
α. Δικαιούχοι (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. αΑ) Σελ. 409
β. Ελεγκτέα πρόσωπα Σελ. 410
γ. Αίτηση Σελ. 411
i. Μονομελές Πρωτοδικείο έδρας (αρ. 40 παρ. 1 και αρ. 788 ΚΠολΔ) Σελ. 411
ii. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 411
iii. Διάδικοι Σελ. 412
iv. Κοινοποιήσεις Σελ. 412
v. Αίτημα Σελ. 413
vi. Ένδικα μέσα Σελ. 413
vii. Κώλυμα δεδικασμένου Σελ. 414
δ. Πιθανολόγηση παραβάσεων με καταγγελία πράξεων (αρ. 40 παρ. 2) Σελ. 414
i. Είδος παραβάσεων Σελ. 414
ii. Πιθανολόγηση παραβιαζουσών πράξεων Σελ. 415
iii. Πιθανολογούμενες παραβιάζουσες πράξεις Σελ. 416
iv. Χρόνος διενέργειας πράξεων Σελ. 421
v. Χρόνος ισχύος παραβιαζομένων διατάξεων Σελ. 423
vi. Υπαίτια παράβαση Σελ. 423
vii. Παράβαση ζημιογόνος για την ΑΕ Σελ. 423
ε. Προηγούμενος τακτικός έλεγχος Σελ. 423
στ. Προηγούμενη έγκριση διαχείρισης και απαλλαγή του ΔΣ από ευθύνη κατΑ αρ. 35 Σελ. 423
ζ. Εκπροσώπηση αιτούντων στο ΔΣ δυνάμει του αρ. 18 παρ. 3 ή 6 (αρ. 40 παρ. 5) Σελ. 424
η. Κατοχή μετοχών (αρ. 40 παρ. 4) Σελ. 427
θ. Μη παραίτηση Σελ. 428
ι. Αδιάφορη η έγκρισή της Σελ. 428
4. Περιεχόμενο - Έννομα αποτελέσματα Σελ. 428
α. Διαταγή ελέγχου (αρ. 40 παρ. 2 εδ. αΑ) Σελ. 428
β. Κοινοποίηση αποφάσεως Σελ. 428
γ. Αντικείμενο ελέγχου Σελ. 429
δ. Έκτακτοι ελεγκτές Σελ. 430
i. Διορισμός από δικαστήριο (αρ. 40α παρ. 1 εδ. αΑ) Σελ. 430
ii. Διοριζόμενα πρόσωπα (αρ. 40α παρ. 1 εδ. αΑ και αρ. 40α παρ. 2 εδ. αΑ) Σελ. 430
iii. Ορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης ελέγχου (αρ. 40α παρ. 4) Σελ. 430
iv. Νομική φύση Σελ. 430
v. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 431
vi. Κωλύματα διορισμού Σελ. 431
vii. Αποδοχή διορισμού Σελ. 431
viii. Υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 431
ε. Αντικατάσταση ελεγκτών (αρ. 40α παρ. 4) Σελ. 432
στ. Αμοιβή ελεγκτών - Υπόχρεος καταβολής της (αρ. 40α παρ. 1 εδ. βΑ-γΑ και αρ. 40α παρ. 2 εδ. βΑ-δΑ) Σελ. 433
ζ. Δικαιώματα ελεγκτών και αντίστοιχες υποχρεώσεις της ΑΕ κατά τον έλεγχο Σελ. 433
i. Ανοχή πράξεων ελέγχου Σελ. 433
ii. Γενική πρόσβαση σε βιβλία και στοιχεία Σελ. 433
iii. Ειδική υποχρέωση επίδειξης ή παράδοσης βιβλίων και στοιχείων Σελ. 434
iv. Αυτοτελής έρευνα σε βάρος τρίτων Σελ. 434
η. Ολοκλήρωση ελέγχου - Υποβολή πορίσματος (αρ. 40α παρ. 3) Σελ. 435
θ. Λήψη αντιγράφων Σελ. 436
ι. Δικαστικά έξοδα Σελ. 436
ια. Δεδικασμένο Σελ. 436
ιβ. Ένδικα μέσα - Μεταρρύθμιση Σελ. 436
ιγ. Σχέση του αρ. 40 με το αρ. 69 ΑΚ περί διορισμού προσωρινού ΔΣ Σελ. 437
5. Κυρώσεις Σελ. 437
α. Κυρώσεις κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου Σελ. 437
i. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 437
ii. Αστικές κυρώσεις Σελ. 438
β. Κυρώσεις βάσει των ευρημάτων του ελέγχου Σελ. 439
i. Ενέργειες ελεγκτών Σελ. 439
ii. Ενέργειες εποπτεύουσας αρχής Σελ. 439
iii. Ενέργειες της μειοψηφίας Σελ. 439
6. Καταστατικές ρυθμίσεις - Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού στο ήμισυ (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. αΑ και παρ. 3 εδ. βΑ) Σελ. 439
7. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 441
α. Καθιέρωση ατομικού δικαιώματος ελέγχου Σελ. 441
β. Δικαίωμα ελέγχου σε εταιρείες του ιδίου ομίλου Σελ. 442
γ. Μείωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος Σελ. 442
δ. Καταστατική μείωση του απαιτούμενου προς άσκηση του δικαιώματος ποσοστού κεφαλαίου Σελ. 443
ε. Γνωστοποίηση του πορίσματος και στους λοιπούς μετόχους μειοψηφίας Σελ. 443
στ. Κατάργηση της δυνατότητας αποκλεισμού του δικαιώματος λόγω εκπροσώπησης στο ΔΣ του αρ. 40 παρ. 5 Σελ. 445
ζ. Διεύρυνση του αντικειμένου του ελέγχου Σελ. 445
η. Μείωση του χρόνου διάρκειας του ελέγχου Σελ. 446
θ. Διεύρυνση εξουσιών ελεγκτών - Υποχρέωση ΑΕ προς διευκόλυνση του ελέγχου - Κυρώσεις Σελ. 447
ι. Διάταξη ελέγχου ως ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 448
ια. Υποχρέωση εχεμύθειας ελεγκτών Σελ. 448
ιβ. Κυρώσεις εις βάρος των ελεγκτών Σελ. 448
Β. Δικαίωμα του 1/5 για πρόκληση γενικού εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ (αρ. 40 παρ. 3-4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. αΑ, 63 παρ. 3, 63β, 63γ) Σελ. 449
1. Έννοια Σελ. 449
2. Σκοπός Σελ. 449
3. Προϋποθέσεις Σελ. 450
α. Δικαιούχοι Σελ. 450
β. Άσκηση διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων κατΑ αντίθεση προς τους κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης Σελ. 450
i. Παράβαση κανόνων χρηστής και συνετής διαχείρισης Σελ. 450
ii. Πιστευτό παραβάσεως Σελ. 453
iii. Συναγωγή παραβάσεως από την όλη πορεία της εταιρείας Σελ. 453
iv. Εξέταση κερδοφορίας ή ζημιών σε σχέση με το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας Σελ. 455
v. Χρόνος διενέργειας πράξεων και υποβολής αίτησης μεγάλης μειοψηφίας Σελ. 456
γ. Αντικείμενο ελέγχου Σελ. 457
4. Λοιπά ζητήματα Σελ. 457
Γ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% ή του 20% για πρόκληση εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄, 63 παρ. 3, 63β, 63γ) (Πίνακας) Σελ. 458
Δ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% ή του 20% για πρόκληση εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄, 63 παρ. 3, 63β, 63γ) Σελ. 463
1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για επιβολή εκτάκτου ελέγχου (αρ. 40 παρ. 1α, 2, 4, 5) Σελ. 463
2. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 20% του μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για επιβολή εκτάκτου ελέγχου (αρ. 40 παρ. 3, 4, 5) Σελ. 467
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 2% Ή ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ ΑΕ - ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ ΑΕ (αρ. 35α, 35β, 35γ, 58α περίπτ. στΑ, 77 παρ. 1 περίπτ. βΑ και 86 παρ. 1)  
Α. Σκοπός των διατάξεων των αρ. 35α, 35β και 35γ Σελ. 480
Β. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 2% ή του 5% για ακύρωση αποφάσεων ΓΣ (αρ. 35α) Σελ. 482
1. Λόγοι ακύρωσης (αρ. 35α παρ. 1-2) Σελ. 482
α. Διαδικασία αντίθετη στον νόμο Σελ. 482
β. Διαδικασία αντίθετη στο καταστατικό Σελ. 483
γ. Μη νόμιμη σύγκληση ΓΣ Σελ. 483
i. Μη σύγκληση - Σύγκριση με περιπτώσεις ακυρότητας Σελ. 483
ii. Πρόσκληση από πρόσωπο που δεν είχε σχετική εξουσία Σελ. 483
iii. Ελλιπής πρόσκληση Σελ. 483
iv. Πρόσκληση μη προερχόμενη από την εταιρεία Σελ. 484
v. Αιφνίδια μεταβολή του τρόπου πρόσκλησης σε προσωποπαγή ΑΕ Σελ. 484
vi. Σύγκληση από αναρμόδια πρόσωπα Σελ. 484
δ. Μη νόμιμη συγκρότηση ΓΣ Σελ. 484
ε. Συμμετοχή ή αποκλεισμός μετόχου ή μη μετόχου από ΓΣ με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 485
στ. Μη παροχή οφειλόμενων πληροφοριών Σελ. 486
i. Νόμιμη αίτηση Σελ. 486
ii. Οφειλόμενες πληροφορίες Σελ. 487
iii. Μη χορήγηση Σελ. 487
iv. Μη αναγκαίος ο επηρεασμός της απόφασης ΓΣ Σελ. 487
ζ. Κατάχρηση εξουσίας πλειοψηφίας Σελ. 487
i. Αντίθεση προς το εταιρικό συμφέρον Σελ. 487
ii. Προσβολή συμφερόντων μειοψηφίας χωρίς αποχρώντα λόγο - Συνθήκες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 488
iii. Προσβολή αρχής ίσης μεταχείρισης μετόχων Σελ. 488
iv. Ανατροπή παραεταιρικών μετοχικών συμφωνιών Σελ. 489
2. Η ακύρωση κατά τις γενικές διατάξεις (ΑΚ 140, 147, 150) Σελ. 489
3. Επιφύλαξη εφαρμογής αρ. 35β περί ακυρότητας αποφάσεων ΓΣ και 35γ περί ανυποστάτου αποφάσεων ΓΣ (αρ. 35α παρ. 1 εδ. αΑ) - Απόφαση υποστατή (αρ. 35γ παρ. 1) Σελ. 491
4. Αιτούντες την ακύρωση (αρ. 35α παρ. 3) Σελ. 492
5. Περιορισμός του δικαιώματος - Ειδικές προϋποθέσεις ακύρωσης (αρ. 35α παρ. 5) Σελ. 494
α. Συμμετοχή σε ΓΣ μη δικαιούμενων προσώπων (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. αΑ) Σελ. 494
β. Άκυρες ή ακυρώσιμες επιμέρους ψήφοι (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. βΑ) Σελ. 495
γ. Ανακρίβεια, αοριστία ή πλημμέλειες πρακτικού ΓΣ (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. γΑ) Σελ. 496
δ. Ελάττωμα απόφασης ΔΣ για σύγκληση ΓΣ (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. δΑ) Σελ. 496
6. Ζημία και υπαιτιότητα της ΑΕ από την ακυρωτέα απόφαση Σελ. 497
7. Έγκριση απόφασης ΓΣ από την εποπτεύουσα αρχή Σελ. 497
8. Διάδικοι - Αρμόδιο δικαστήριο (αρ. 35α παρ. 6 και παρ. 7 εδ. αΑ) Σελ. 497
9. Προθεσμία (αρ. 35α παρ. 7 εδ. αΑ) Σελ. 498
10. Μη παραίτηση ενάγοντος Σελ. 498
11. Μη επικύρωση απόφασης ΓΣ Σελ. 499
12. Μη ανάκληση απόφασης ΓΣ Σελ. 499
13. Μετοχική ιδιότητα ως προϋπόθεση παραδεκτού αγωγής (αρ. 35α παρ. 8 εδ. αΑ) Σελ. 499
14. Μεταβίβαση μετοχών πριν από τη συζήτηση της αγωγής (αρ. 35α παρ. 8 εδ. βΑ) Σελ. 500
15. Κήρυξη ακυρότητας - Ισχύς απόφασης και προστασία καλόπιστων τρίτων (αρ. 35α παρ. 9 εδ. αΑ και γΑ) Σελ. 500
α. Γενική ισχύς έναντι πάντων (αρ. 35α παρ. 9 εδ. αΑ) Σελ. 500
β. Αναδρομική ισχύς Σελ. 501
γ. Διασφάλιση καλόπιστων τρίτων από ακυρωθείσα απόφαση ΓΣ (αρ. 35α παρ. 9 εδ. γΑ) Σελ. 501
16. Ακύρωση μέρους απόφασης (ΑΚ 181) Σελ. 502
17. Ακύρωση πράξεων εκτέλεσης της ακυρωθείσας απόφασης Σελ. 502
18. Ένδικα μέσα Σελ. 502
19. Απόρριψη αγωγής Σελ. 503
20. Υποχρεώσεις ΔΣ μετά την ακύρωση της απόφασης της ΓΣ (αρ. 35α παρ. 9 εδ. βΑ) Σελ. 503
α. Γενική υποχρέωση ΔΣ Σελ. 503
β. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης υποχρέωσης ΔΣ Σελ. 503
γ. Περιεχόμενο υποχρέωσης ΔΣ Σελ. 503
δ. Συλλογική ή μη δράση μελών ΔΣ Σελ. 504
ε. Ευθύνη μελών ΔΣ Σελ. 504
στ. Εξαναγκασμός μελών ΔΣ σε λήψη των μέτρων Σελ. 504
21. Καταργηθείσες ποινικές κυρώσεις κατά μελών ΔΣ (αρ. 58α περιπτ. στΑ) Σελ. 506
22. Ασφαλιστικά μέτρα (αρ. 35α παρ. 10) Σελ. 506
α. Αίτηση - Διάδικοι Σελ. 506
β. Χρόνος διάταξης του ασφαλιστικού μέτρου (αρ. 35α παρ. 10 εδ. αΑ) Σελ. 507
γ. Περιεχόμενο (αρ. 35α παρ. 10 εδ. γΑ) Σελ. 507
δ. Παροχή εγγύησης (αρ. 35α παρ. 10 εδ. δΑ) Σελ. 507
ε. Χρόνος άσκησης αγωγής (αρ. 35α παρ. 10 εδ. βΑ) Σελ. 507
23. Δημοσιότητα (αρ. 35α παρ. 11) Σελ. 508
24. Δικαίωμα αποζημίωσης αντί ακύρωσης (αρ. 35α παρ. 4) Σελ. 508
α. Προϋποθέσεις Σελ. 508
β. Διάδικοι - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία (αρ. 35α παρ. 7) Σελ. 509
γ. Υποβολή αιτήματος με τις προτάσεις επί μεταβίβασης των μετοχών των αιτούντων (αρ. 35α παρ. 8 εδ. βΑ) Σελ. 509
25. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 509
26. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 510
α. Δημοσιότητα ακυρωτικής αγωγής και αποφάσεως Σελ. 510
β. Δικαίωμα ακύρωσης και σε παραστάντα και μη αντιταχθέντα μέτοχο Σελ. 511
γ. Δικαίωμα ακύρωσης και σε άλλους μετόχους πέραν αυτών που ζήτησαν τις πληροφορίες Σελ. 511
δ. Περιστολή προστασίας μειοψηφίας Σελ. 511
ε. Ιδιαιτέρως βραχεία προθεσμία άσκησης αγωγής Σελ. 512
στ. Τυπική κατάργηση διάταξης αρ. 58α περίπτ. στ΄ Σελ. 512
Γ. Ακύρωση συγχώνευσης (αρ. 77 παρ. 1 περιπτ. βΑ) και διάσπασης (αρ. 86 παρ. 1) Σελ. 513
Δ. Ακυρότητα απόφασης ΓΣ (αρ. 35β) Σελ. 514
1. Λόγοι ακυρότητας (αρ. 35β παρ. 1) Σελ. 514
α. Μη σύγκληση ΓΣ Σελ. 514
β. Περιεχόμενο αντίθετο στον νόμο Σελ. 515
γ. Περιεχόμενο αντίθετο στο καταστατικό Σελ. 516
δ. Περιεχόμενο αντίθετο στα χρηστά ήθη Σελ. 516
2. Απόφαση υποστατή (αρ. 35γ παρ. 1) Σελ. 516
3. Περιορισμός του δικαιώματος ακυρότητας επί μη προσήκουσας σύγκλησης ή μη σύγκλησης ΓΣ (αρ. 35β παρ. 2-3) Σελ. 517
α. Υπαρκτή αλλά μη προσήκουσα διαδικασία σύγκλησης (αρ. 35β παρ. 2) Σελ. 517
β. Αναγνώριση νομιμότητας σύγκλησης ΓΣ (αρ. 35β παρ. 3) Σελ. 517
4. Αιτούντες την αναγνώριση της ακυρότητας (αρ. 35β παρ. 4 εδ. αΑ) Σελ. 518
α. Κάθε μέτοχος ατομικώς Σελ. 518
β. Τρίτος Σελ. 519
5. Διάδικοι - Αρμόδιο δικαστήριο (αρ. 35β παρ. 4) Σελ. 520
6. Προθεσμία (αρ. 35β παρ. 4) Σελ. 520
α. Ενιαύσια προθεσμία Σελ. 520
β. Απρόθεσμη προβολή Σελ. 521
γ. Αιτία διαφοροποίησης Σελ. 521
δ. Αποσβεστική προθεσμία - Ίαση - Ακυρότητα κατΑ αρ. 180 ΑΚ Σελ. 521
ε. Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 521
στ. Κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 522
7. Λήψη υπόψη αυτεπαγγέλτως (αρ. 35β παρ. 5) Σελ. 522
8. Μη παραίτηση ενάγοντος Σελ. 522
9. Μη επικύρωση απόφασης ΓΣ (αρ. 183 ΑΚ) Σελ. 522
10. Μη ανάκληση απόφασης ΓΣ Σελ. 523
11. Γενική ισχύς απόφασης έναντι πάντων Σελ. 523
12. Ακυρότητα μέρους απόφασης (ΑΚ 181) Σελ. 523
13. Ακυρότητα πράξεων εκτέλεσης της άκυρης απόφασης Σελ. 523
14. Ένδικα μέσα Σελ. 524
15. Απόρριψη αγωγής Σελ. 524
16. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 524
17. Δημοσιότητα (αρ. 35β παρ. 6) Σελ. 524
18. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 524
19. Κριτική - προτάσεις Σελ. 525
α. Ανυπόστατο μη συγκληθείσας Συνέλευσης Σελ. 525
β. Πρόσκληση ΓΣ «προερχόμενη από την εταιρεία» κατΑ αρ. 35β παρ. 2 Σελ. 525
Ε. Ανυπόστατη απόφαση ΓΣ (αρ. 35γ) Σελ. 526
1. Λόγοι ανυποστάτου (αρ. 35γ παρ. 2) Σελ. 526
2. Μη εφαρμογή διατάξεων περί ακυρότητας και ακυρωσίας (αρ. 35γ παρ. 1) Σελ. 526
3. Διάδικοι - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία Σελ. 526
4. Αδυναμία επικύρωσης Σελ. 527
ΣΤ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 2% ή του 5% για ακύρωση αποφάσεων ΓΣ ΑΕ - Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ ΑΕ (αρ. 35α, 35β, 35γ, 58α περίπτ. στΑ, 77 παρ. 1 περίπτ. βΑ και 86 παρ. 1) (Πίνακας) Σελ. 527
Ζ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 2% ή του 5% για ακύρωση αποφάσεων ΓΣ ΑΕ - Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ ΑΕ (αρ. 35α, 35β, 35γ, 58α περίπτ. στΑ, 77 παρ. 1 περίπτ. βΑ και 86 παρ. 1) Σελ. 536
1. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης απόφασης ΓΣ (αρ. 35α) Σελ. 536
2. Υπόδειγμα αγωγής αναγνώρισης άκυρης απόφασης ΓΣ (αρ. 35β) Σελ. 540
3. Υπόδειγμα αγωγής αναγνώρισης ανυπόστατης απόφασης ΓΣ (αρ. 35γ) Σελ. 544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΠΑΡ. 3 (αρ. 18 παρ. 4 εδ. βΑ)  
Α. Έννοια Σελ. 551
Β. Σκοπός Σελ. 551
Γ. Απαγόρευση συνύπαρξης του δικαιώματος διορισμού μελών ΔΣ από τη μειοψηφία κατΑ αρ. 18 παρ. 3 προς σύστημα εκλογής μελών ΔΣ βάσει καταλόγων κατΑ αρ. 18 παρ. 6 (αρ. 18 παρ. 6 εδ. εΑ) Σελ. 553
Δ. Ο διορισμός συμβούλων κατΑ αρ. 18 παρ. 3 ως κώλυμα άσκησης δικαιώματος πληροφόρησης και εκτάκτου ελέγχου Σελ. 554
1. Αποχρών ουσιώδης λόγος άρνησης παροχής πληροφοριών σε μέτοχο μειοψηφίας από το ΔΣ κατΑ αρ. 39 παρ. 4 εδ. στΑ και παρ. 5 εδ. γΑ Σελ. 554
2. Ευχέρεια απόρριψης αίτησης εκτάκτου ελέγχου ΑΕ κατΑ αρ. 40 παρ. 5. Σελ. 554
Ε. Προϋποθέσεις Σελ. 555
1. Δικαιούχοι Σελ. 555
2. Μέλος ΔΣ διορισθέν συμφώνως προς το αρ. 18 παρ. 3 Σελ. 555
3. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου αφορώντος το πρόσωπο του διορισθέντος Σελ. 555
4. Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 556
5. Υποχρέωση κατάθεσης μετοχών Σελ. 557
6. Μη παραίτηση Σελ. 557
ΣΤ. Έννομα αποτελέσματα Σελ. 557
1. Δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης Σελ. 557
2. Αναπλήρωση της θέσεως του ανακληθέντος Σελ. 558
Ζ. Κυρώσεις Σελ. 558
1. Ευθύνη ανακληθέντος Σελ. 558
2. Ευθύνη διορίσαντος Σελ. 559
Η. Καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 559
Θ. Κριτική - Προτάσεις Σελ. 559
Ι. Χάρτης άσκησης του δικαιώματος του 10% για υποβολή αιτήσεως ανακλήσεως μέλους ΔΣ διορισθέντος από μέτοχο δυνάμει του αρ. 18 παρ. 3 (αρ. 18 παρ. 4 εδ. βΑ) (Πίνακας) Σελ. 561
ΙΑ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 10% για υποβολή αιτήσεως ανακλήσεως μέλους ΔΣ διορισθέντος από μέτοχο δυνάμει του αρ. 18 παρ. 3 (αρ. 18 παρ. 4 εδ. βΑ) Σελ. 562
Υπόδειγμα αίτησης μειοψηφίας του 10% του κεφαλαίου για ανάκληση μέλους ΔΣ ορισθέντος από μέτοχο (αρ. 18 παρ. 4 εδ. βΑ ΚΝ 2190/1920) Σελ. 562
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 1/3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9)  
Α. Αγωγή με αίτημα τη δικαστική λύση μη εισηγμένης εταιρείας (αρ. 48α παρ. 1) Σελ. 568
1. Έννοια Σελ. 568
2. Σκοπός Σελ. 569
α. Στάθμιση συμφερόντων - Απεγκλωβισμός εταιρικών οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων - Προστασία μειοψηφίας Σελ. 569
β. Δικαίωμα μειοψηφίας του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ίσες εταιρικές συμμετοχές Σελ. 570
γ. Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη Σελ. 571
δ. Δυνατότητα απεγκλωβισμού μετόχου μειοψηφίας μη εισηγμένης εταιρείας με αδικούσα πλειοψηφία Σελ. 571
3. Προϋποθέσεις δικαστικής λύσεως (αρ. 48α παρ. 1, 2) Σελ. 573
α. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου Σελ. 574
β. Αδύνατη η συνέχιση της εταιρείας Σελ. 574
γ. Προφανής η αδυναμία συνέχισης της εταιρείας Σελ. 576
δ. Μόνιμη η αδυναμία συνέχισης της εταιρείας Σελ. 576
ε. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ σπουδαίου λόγου και αδυναμίας συνέχισης της εταιρείας Σελ. 577
στ. Αδυναμία εκλογής ΔΣ ή αδυναμία λειτουργίας της εταιρείας λόγω ίσων συμμετοχών σε αυτήν (αρ. 48α παρ. 2) Σελ. 577
ζ. Αδιάφορη η υπαιτιότητα - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Σελ. 579
η. Μη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε Χρηματιστήριο (αρ. 48α παρ. 9) Σελ. 580
4. Παρέμβαση στη δίκη για τη δικαστική λύση (αρ. 48α παρ. 3 εδ. βΑ) Σελ. 580
5. Απόπειρα άρσης λόγων λύσης εντός ευλόγου προθεσμίας (αρ. 48α παρ. 4) Σελ. 581
6. Δημοσιότητα (αρ. 48α παρ. 8) Σελ. 581
7. Αρμόδιο δικαστήριο - Διάδικοι - Τρίτοι μέτοχοι μη μετασχόντες στην δίκη Σελ. 581
8. Τελεσιδικία - Εκτέλεση δικαστικής απόφασης Σελ. 582
9. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης (αρ. 47α και 49) Σελ. 582
α. Λύση με δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 2) Σελ. 582
β. Ορισμός εκκαθαριστού και ανάκληση αυτού (αρ. 47α παρ. 3 εδ. δΑ) Σελ. 582
γ. Αδυναμία αναβίωσης, συγχώνευσης ή διάσπασης μετά τη δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 4, 5, 6) Σελ. 583
δ. Διενέργεια εκκαθάρισης κατΑ αρ. 49 Σελ. 584
Β. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου για άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσεως μη εισηγμένης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9) (Πίνακας) Σελ. 584
Γ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου για άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσεως μη εισηγμένης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9) Σελ. 587
Υπόδειγμα αγωγής λύσης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-2) Σελ. 587
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 20% ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αρ. 48α παρ. 5, 6, 7 και 9)  
Α. Αίτημα του παρεμβαίνοντος για εξαγορά από αυτόν των μετοχών του ενάγοντος στο πλαίσιο ανοιγείσης δίκης αναγκαστικής λύσης της εταιρείας (αρ. 48α παρ. 5) Σελ. 593
Β. Σκοπός Σελ. 593
1. Στάθμιση συμφερόντων - Απεγκλωβισμός μειοψηφίας και εξυγίανση εταιρείας Σελ. 593
2. Δικαίωμα μειοψηφίας - Προστασία μειοψηφίας Σελ. 594
3. Άρση εταιρικών αδιεξόδων Σελ. 595
4. Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη Σελ. 595
Γ. Προϋποθέσεις αναγκαστικής εξαγοράς (αρ. 48α παρ. 5 σε συνδυασμό προς παρ. 1) Σελ. 596
1. Ασκηθείσα αγωγή με αίτημα τη δικαστική λύση μη εισηγμένης εταιρείας (αρ. 48α παρ. 1) Σελ. 596
2. Το παραδεκτό και βάσιμο της αγωγής αναγκαστικής λύσης Σελ. 596
3. Ασκηθείσα παρέμβαση στην αγωγή δικαστικής λύσης (αρ. 48α παρ. 3 εδ. βΑ και παρ. 5) Σελ. 596
4. Άσκηση από τους ιδίους τους παρεμβάντες μετόχους Σελ. 597
5. Μη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε Χρηματιστήριο (αρ. 48α παρ. 9) Σελ. 598
Δ. Εξαγορά μέρους μετοχών Σελ. 598
Ε. Δικαστικός προσδιορισμός ανταλλάγματος Σελ. 599
1. Πραγματική αξία Σελ. 599
2. Δικαστική πραγματογνωμοσύνη (αρ. 48α παρ. 5 εδ. γΑ σε συνδυασμό προς αρ. 9 παρ. 1 και 4) Σελ. 599
3. Κτήση ελέγχου εταιρείας ως αποτέλεσμα της εξαγοράς (αρ. 48α παρ. 5 εδ. δΑ) Σελ. 600
4. Έννοια ελέγχου - Κτήση μερικού ελέγχου Σελ. 600
α. Απόκτηση του 50% πλέον μίας μετοχής Σελ. 600
β. Απόκτηση των 2/3 πλέον μίας μετοχής Σελ. 600
γ. Απόκτηση της καταστατικής απαρτίας και πλειοψηφίας πλέον μίας μετοχής Σελ. 600
δ. Απόκτηση ποσοστού παρακωλύοντος την άσκηση δικαιωμάτων αρνησικυρίας Σελ. 601
5. Απόκτηση ποσοστού παρακωλύοντος την άσκηση λοιπών δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 601
6. Έλεγχος θυγατρικής εταιρείας από τη μητρική (αρ. 32 Ν. 4308/2014) Σελ. 602
7. Κτήση ελέγχου δυνάμει παραεταιρικής συμφωνίας Σελ. 603
8. Δικαιώματα παρεμβαινόντων από παραεταιρική συμφωνία των εναγόντων - Υπεισέλευση σε παραεταιρική συμφωνία Σελ. 604
9. Ανώτατο και όχι κατώτατο όριο ποσού εξαγοράς (αρ. 48α παρ. 5 εδ. εΑ) Σελ. 604
10. Έννοια δικαίου ανταλλάγματος - Η σημασία του στοιχείου της υπαιτιότητος Σελ. 605
11. Όροι καταβολής ανταλλάγματος Σελ. 606
12. Διασφάλιση αποπληρωμής του ανταλλάγματος Σελ. 606
13. Προθεσμία ολοκλήρωσης εξαγοράς - Χρόνος καταβολής ανταλλάγματος Σελ. 607
14. Αναγκαστική λύση ως κύρωση της υπαίτιας μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς Σελ. 607
15. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού αξίας ανταλλάγματος Σελ. 608
16. Σημασία του προσδιορισμού της αξίας εξαγοράς Σελ. 609
ΣΤ. Νομική φύση αποφάσεως εξαγοράς Σελ. 609
Ζ. Άσκηση δεύτερης παρέμβασης και αίτησης εξαγοράς Σελ. 609
Η. Νομοθετική πρόβλεψη αδρανοποίησης καταστατικών διατάξεων (αρ. 48α παρ. 6 σε συνδυασμό προς αρ. 3 παρ. 7) Σελ. 610
Θ. Δυνατότητα καταστατικής διαφοροποιήσεως (αρ. 48α παρ. 6) Σελ. 611
Ι. Μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητος Σελ. 612
ΙΑ. Τρίτοι μέτοχοι μη μετασχόντες στη δίκη Σελ. 613
ΙΒ. Τελεσιδικία - Εκτέλεση δικαστικής απόφασης Σελ. 613
ΙΓ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου για υποβολή αιτήσεως αναγκαστικής εξαγοράς από αυτήν των μετοχών των εναγόντων στο πλαίσιο ανοιγείσης δίκης για αναγκαστική λύση της εταιρείας (αρ. 48α παρ. 5, 6, 7 και 9) (Πίνακας) Σελ. 615
ΙΔ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου για άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσεως μη εισηγμένης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9) Σελ. 617
Υπόδειγμα αιτήματος εξαγοράς μετοχών των εναγόντων σε ανοιγείσα δίκη κατά της ΑΕ για δικαστική λύση αυτής (αρ. 48α παρ. 5) Σελ. 617
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΑΣ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 48Α ΠΑΡ. 5 (αρ. 48α παρ. 7-9)  
Α. Έννοια Σελ. 624
Β. Σκοπός η στάθμιση συμφερόντων - Το κρίσιμο του στοιχείου της υπαιτιότητας Σελ. 624
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 625
1. Άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσης της εταιρείας από το 1/3 του κεφαλαίου κατΑ αρ. 48α παρ. 1 Σελ. 625
2. Άσκηση παρέμβασης στην αγωγή αναγκαστικής λύσης από το 1/5 του κεφαλαίου κατΑ αρ. 48α παρ. 3 εδ. βΑ Σελ. 625
3. Υποβολή αίτησης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών κατΑ αρ. 48α παρ. 5 Σελ. 626
4. Έκδοση απόφασης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών κατΑ αρ. 48α παρ. 5 Σελ. 626
5. Ορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας εξαγοράς Σελ. 626
6. Μη ολοκλήρωση της εξαγοράς εντός της ταχθείσης προθεσμίας (αρ. 48α παρ. 7) Σελ. 626
7. Πταίσμα του υποχρέου σε εξαγορά (αρ. 48α παρ. 7) Σελ. 627
8. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πταίσματος του υποχρέου και μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς εντός της ταχθείσης προθεσμίας (αρ. 48α παρ. 7) Σελ. 627
Δ. Διαδικασία Σελ. 628
1. Νέα αγωγή λύσης Σελ. 628
2. Χρόνος άσκησης νέας αγωγής Σελ. 628
3. Ενάγων Σελ. 629
4. Αρμόδιο δικαστήριο - Εναγόμενος Σελ. 630
5. Νέα παρέμβαση Σελ. 630
6. Δημοσιότητα (αρ. 48α παρ. 8) Σελ. 630
7. Μη εφαρμογή σε μη εισηγμένες εταιρείες (αρ. 48α παρ. 9) Σελ. 630
Ε. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης (αρ. 47α και 49) Σελ. 630
1. Λύση με δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 2) Σελ. 630
2. Ορισμός εκκαθαριστού και ανάκληση αυτού (αρ. 47α παρ. 3 εδ. δΑ) Σελ. 631
3. Αδυναμία αναβίωσης, συγχώνευσης ή διάσπασης μετά τη δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 4, 5, 6) Σελ. 631
4. Διενέργεια εκκαθάρισης κατΑ αρ. 49 Σελ. 631
ΣΤ. Χάρτης άσκησης ατομικού δικαιώματος μετόχου για λύση ΑΕ λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών (αρ. 48α παρ. 7, 8, 9) (Πίνακας) Σελ. 632
Ζ. Υπόδειγμα για την άσκηση του ατομικού δικαιώματος μετόχου για λύση ΑΕ λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών (αρ. 48α παρ. 7, 8, 9) Σελ. 634
Υπόδειγμα αγωγής για δικαστική λύση της ΑΕ λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών (αρ. 48α παρ. 7) Σελ. 634
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΗΜΕΔΑΠΗ Σελ. 639
ΑΛΛΟΔΑΠΗ Σελ. 648
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
Ολομέλεια Αρείου Πάγου Σελ. 649
Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 649
Άρειος Πάγος Σελ. 649
Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 651
Εφετεία.... Σελ. 651
Πολυμελή Πρωτοδικεία Σελ. 655
Μονομελή Πρωτοδικεία Σελ. 656
Ειρηνοδικεία Σελ. 658
Προεδρικές Σελ. 658
Συμβούλια Σελ. 658
ΝΣΚ.............. Σελ. 658
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 659
   
Back to Top