ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18518
Καρδίζης Ι., Ρουμπής Κ.

Το βιβλίο «Τα Οικονομικά των Επιχειρήσεων για Νομικούς» αποτελεί τη συνέχεια σε εκδοτικό επίπεδο της επιτυχημένης συνεργασίας της Νομικής Βιβλιοθήκης με την Deloitte.

Η κατανόηση βασικών γνώσεων γύρω από ζητήματα λογιστικής, φορολογίας και οικονομικών των επιχειρήσεων είναι πλέον απαραίτητο εφόδιο για κάθε νομικό της πράξης, ο οποίος καλείται να συμβάλλει στην επιτυχία της οικονομικής δραστηριότητας των εντολέων του (επιχειρήσεις κάθε είδους), μέσα από την παροχή των σωστών νομικών συμβουλών, οι οποίες συχνά σχετίζονται απαραίτητα με οικονομικές και λογιστικές πτυχές.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με απλό αλλά όχι υπεραπλουστευμένο τρόπο και μέσα από  πλήθος case studies, οι βασικές οικονομικές, φορολογικές και λογιστικές έννοιες. Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα, όπως:

  • οι λειτουργίες της Οικονομικής Μονάδας
  • οι βασικές έννοιες της Λογιστικής
  • οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων
  • οι Αριθμοδείκτες
  • η Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • ο Προϋπολογισμός και το Νεκρό Σημείο

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει και Προσάρτημα, στο οποίο παρατίθενται παραδείγματα:

  • ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης Λογιστικών εγγραφών υπό μορφή Ταυ
  • σύνταξης ισολογισμού Αποτελεσμάτων χρήσης και Ταμειακών ροών

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των νομικών αναγνωστών με τις έννοιες αυτές και τις συνέπειες των συναλλαγών των επιχειρήσεων, αλλά και να προάγει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η σημασία της οποίας γίνεται όλο και πιο έντονη.

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς της πράξης που επιθυμούν να εξοικειωθούν με στοιχειώδεις και απαραίτητες έννοιες που αφορούν στη χρηματοοικονομική διοίκηση μιας επιχείρησης. Επίσης, απευθύνεται και επαγγελματίες άλλων κλάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές οικονομικές γνώσεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στον εργασιακό χώρο στον οποίο κινούνται.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή 1
Κεφάλαιο 1
Η Οικονομική Μονάδα / Επιχείρηση 5
1.1. Γενικά 5
1.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Επιχείρησης 7
1.3. Οι βασικές λειτουργίες της Επιχείρησης 8
1.3.1. Η Παραγωγική Λειτουργία 8
1.3.2. Η Εμπορική Λειτουργία 8
1.3.3. Η Οικονομική Λειτουργία 9
1.3.4. Η Λειτουργία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 9
1.3.5. Η Διοικητική Λειτουργία 9
1.3.6. Άλλες Λειτουργίες της Επιχείρησης 10
1.4. Η Στελέχωση μιας Επιχείρησης 10
1.5. Το περιβάλλον που κινείται μία Επιχείρηση 11
1.6. Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ως προς τη μορφή τους 12
1.6.1. Ατομικές Επιχειρήσεις 12
1.6.2. Νομικά πρόσωπα – εμπορικές εταιρείες 12
Κεφάλαιο 2
Βασικές Έννοιες της Λογιστικής 15
2.1. Γενικά 15
2.2. Τα λογιστικά συστήματα 16
2.2.1. Απλογραφικό σύστημα 16
2.2.2. Διπλογραφικό σύστημα 17
2.2.2.1. Σύμβαση αγοράς αγαθού 17
2.2.3. Ανάλυση του διπλογραφικού συστήματος 18
2.2.3.1. Τα στάδια της Λογιστικής 19
2.2.3.2. Διακρίσεις της Λογιστικής 20
2.2.3.3. Η έννοια του Λογαριασμού 20
2.2.3.4. Διάκριση των λογαριασμών με βάση τη θέση τους στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 21
2.2.3.5. Η Λογιστική Ισότητα 22
2.2.3.6. Αυξομειώσεις Λογαριασμών 29
Κεφάλαιο 3
Η Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη λογιστική 31
3.1. Βασικά νομοθετήματα 31
3.1.1. N 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 31
3.1.2. N 4548/2018 «περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» και N 3190/1955 «περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», N 4072/2012 με αναφορά στην λειτουργία ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ 32
3.1.3. N 4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων 32
3.1.4. N 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 32
3.1.5. N 3299/2004, N 3908/2011, N 4399/2016 Νομοθετήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα 32
3.1.6. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 33
3.2. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων (επιχειρήσεων) με βάση το μέγεθος σύμφωνα με τα ΕΛΠ 33
3.2.1. Πολύ μικρές οντότητες 33
3.2.2. Μικρές οντότητες 33
3.2.3. Μεσαίες οντότητες 33
3.2.4. Μεγάλες οντότητες 33
Κεφάλαιο 4
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων 35
4.1. Κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ για κάθε κατηγορία οντοτήτων 35
4.1.1. Μεγάλες οντότητες 35
4.1.2. Μεσαίες οντότητες 35
4.1.3. Μικρές και πολύ μικρές οντότητες 35
4.1.4. Συνοπτικές πληροφορίες για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 36
4.2. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 38
4.2.1. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών πολιτικών (consistency principle) 40
4.2.2. Μέριμνα ώστε τα ποσά της προηγούμενης περιόδου να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ποσά της τρέχουσας περιόδου 43
4.2.3. Οι αρχές της σύνεσης (prudency principle) και απαγόρευσης των συμψηφισμών 43
4.2.3.1. Η αρχή της σύνεσης 43
4.2.3.2. Η αρχή απαγόρευσης των συμψηφισμών 45
4.2.4. Υποχρέωση αναγνώρισης όλων των αρνητικών προσαρμογών αξιών, ανεξάρτητα του εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία 45
4.2.5. Η αρχή των δουλευμένων εσόδων και εξόδων (accrual principal) 46
4.2.6. Η αρχή της αναγνώρισης λαθών 48
4.2.7. H αρχή της συμφωνίας των υπολοίπων έναρξης της τρέχουσας χρήσης με τα υπόλοιπα λήξεως της προηγούμενης χρήσης 48
4.2.8. Η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχείρησης (going concern) 49
4.2.9. Η αρχή του ιστορικού κόστους (the historical cost or cost principle of accounting) 49
4.2.9.1. Γενικά 49
4.2.9.2. Σημασία της αρχής του ιστορικού κόστους 50
4.2.10. Σημαντικότητα (materiality) 52
4.2.11. Η οικονομική ουσία των συναλλαγών (substance over form) 53
4.2.12. Αναζήτηση στα ΔΠΧΑ 54
4.2.13. Μεταγενέστερα γεγονότα 54
4.2.14. Προϋπόθεση της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας (the business entity principle) 55
4.3. Ισολογισμός (Balance Sheet or Statement of Financial Position) 56
4.3.1. Μία πρώτη προσέγγιση 56
4.3.2. Ορισμοί 60
4.3.3. Απογραφή 61
4.3.4. Η Οικονομική όψη του Ισολογισμού 61
4.4. Ανάλυση στοιχείων Ενεργητικού 61
4.4.1. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Non-current Assets) 61
4.4.1.1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα και Άυλα 63
4.4.1.1.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (Tangible Assets) 63
4.4.1.1.2. Χρηματοδοτική μίσθωση (Finance Lease) 64
4.4.1.1.3. Άυλα ή ασώματα περιουσιακά στοιχεία (Intangible Assets) 68
4.4.1.1.4. Αποσβέσεις (Depreciation) 70
4.4.1.1.5. Απομείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (Impairment of Assets) 70
4.4.1.1.6. Διαγραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων 71
4.4.1.2. Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία (Other non‑current assets) 71
4.4.1.2.1. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 71
4.4.1.2.2. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 71
4.4.1.2.3. Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 71
4.4.1.2.4. Χρεωστικοί τίτλοι 72
4.4.1.2.5. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 72
4.4.1.2.6. Παράδειγμα απεικόνισης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 73
4.4.2. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία (Current Assets) 73
4.4.2.1. Αποθέματα (inventories) 74
4.4.2.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 76
4.4.2.2.1. Εμπορικές απαιτήσεις (Accounts Receivables) 76
4.4.2.2.2. Λοιπές απαιτήσεις 78
4.4.2.2.3. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 78
4.4.2.2.4. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (Cash & Cash Equivalents) 80
4.4.2.2.5. Δουλευμένα έσοδα και προπληρωμένα Έξοδα 81
4.5. Ανάλυση στοιχείων Υποχρεώσεων προς Τρίτους 81
4.5.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Long - term liabilities) 82
4.5.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Current / Short - term Liabilities) 82
4.5.2.1. Εμπορικές υποχρεώσεις 82
4.5.2.2. Τραπεζικά δάνεια 82
4.5.2.3. Φόρος εισοδήματος 83
4.5.2.4. Λοιπές υποχρεώσεις 83
4.5.2.5. Λοιποί φόροι και τέλη 83
4.5.2.6. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 83
4.5.2.7. Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επόμενων χρήσεων 83
4.5.2.8. ΕΛΠ και σχετική οδηγία της ΕΛΤΕ 83
4.5.2.9. Αποτίμηση στο κόστος κτήσης 84
4.5.2.10. Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος 85
4.5.3. Παύση αναγνώρισης 86
4.5.4. Τροποποίηση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 86
4.5.5. Κρατικές Επιχορηγήσεις (Government Grants) 87
4.5.6. Προβλέψεις (Provisions) 88
4.5.6.1. Γενικά 88
4.5.6.2. Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 90
4.5.7. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 91
4.5.7.1. Γενικά 91
4.5.7.2. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού 91
4.5.7.3. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 92
4.6. Καθαρή περιουσία ή Ίδια Κεφάλαια (Owner’s Equity - Retained Earnings) 95
4.6.1. Εισαγωγή 95
4.6.2. Μετοχικό Κεφάλαιο στην περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας (Share Capital) 96
4.6.3. Υπέρ το άρτιο (Share Premium Acccount) 96
4.6.4. Καταθέσεις ιδιοκτητών 97
4.6.5. Ίδιοι τίτλοι 97
4.6.6. Αποθεματικά Κεφάλαια (Reserves) 97
4.6.7. Αποτελέσματα εις Νέο 98
4.7. Συμπεράσματα 98
4.7.1. Μειονεκτήματα στην παρουσίαση του Ισολογισμού 98
4.7.2. Βελτιώσεις στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 100
4.8. Είδη Ισολογισμού 101
4.8.1. Ισολογισμός Τέλους χρήσης 101
4.8.2. Ισολογισμός συντασσόμενος για το σκοπό υλοποίησης εταιρικού μετασχηματισμού (Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή κ.λπ.), Ισολογισμός Λύσης και Ισολογισμός Εκκαθάρισης 101
4.8.3. Ενδιάμεσος Ισολογισμός 102
4.8.4. Προσωρινός Ισολογισμός 102
4.8.5. Ενοποιημένος Ισολογισμός 102
4.9. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) – (Profit & Loss Account or Income Statement) 102
4.9.1. Εισαγωγή 102
4.9.2. Συμβάσεις Εσόδων 103
4.9.3. Αναλυτική παρουσίαση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) 103
4.9.3.1. Έσοδα 104
4.9.3.2. Έξοδα 104
4.9.3.3. Ποσοστό ολοκλήρωσης 106
4.9.3.4. Έσοδα προερχόμενα από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τρίτους 108
4.9.4. Παρουσίαση της ΚΑΧ 111
4.9.4.1. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 111
4.9.4.2. Έσοδο λόγω κύκλου εργασιών (Net Revenues) 111
4.9.4.2.1. Αύξηση εσόδων μέσα από τους υπάρχοντες πελάτες 111
4.9.4.2.2. Προσέλκυση νέων πελατών 112
4.9.4.2.3. Πώληση νέων προϊόντων / υπηρεσιών 112
4.9.4.2.4. Τιμολογιακές αυξήσεις 112
4.9.4.3. Κόστος Πωλήσεων 112
4.9.4.4. Μικτό κέρδος (Gross Profit) 113
4.9.4.5. Λοιπά συνήθη έσοδα 114
4.9.4.6. Λειτουργικά Έξοδα (έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών) 114
4.9.4.7. Αποσβέσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (Depreciation of Fixed Assets) 115
4.9.4.8. Λοιπά έξοδα και ζημιές 117
4.9.4.9. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 117
4.9.4.10. Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 117
4.9.4.11. Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 117
4.9.4.12. Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 117
4.9.4.13. Λοιπά έσοδα και κέρδη 117
4.9.4.14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 117
4.9.4.15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 118
4.9.4.16. Αποτέλεσμα προ φόρων 118
4.9.4.17. Φόροι εισοδήματος 118
4.9.4.18. Αποτέλεσμα μετά από τόκους και φόρους 118
4.9.5. Πληροφορίες από την ΚΑΧ & τον Ισολογισμό 118
4.9.6. Συμπεράσματα για τους διοικούντες 119
4.10. EBITDA 121
4.10.1. Γενικά 121
4.10.2. Μειονεκτήματα 123
4.11. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 126
4.12. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 129
4.12.1. Εννοιολογική προσέγγιση 129
4.12.2. Στόχοι 130
4.12.3. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 130
4.12.4. Διαχωρισμός κατά λειτουργία 131
4.12.4.1. Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες (Cash flow from operating activities) 131
4.12.4.2. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Cash flow from investing activities) 132
4.12.4.3. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Cash flow from financing activities) 133
4.12.5. Μεθοδολογία 134
4.12.5.1. Άμεση Μέθοδος 134
4.12.5.2. Έμμεση Μέθοδος 135
4.12.5.3. Συνήθεις ταμειακές ροές ανά δραστηριότητα 137
4.12.6. Μειονεκτήματα Κατάστασης Ταμειακών Ροών 143
4.13. Προσάρτημα 143
4.13.1. Εισαγωγή 143
4.13.2. Αρχές για την κατάρτιση του Προσαρτήματος 144
4.13.3. Κέρδη ανά μετοχή 147
4.14. Σύνδεση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – Διαφορά του πλεονάσματος/ελλείματος διαθεσίμων βάση των ταμειακών ροών από το αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) 147
4.14.1. Γενικά 147
4.14.2. Παραδείγματα 148
4.15. Διάθεση Κερδών (Distribution of Earnings) 151
4.15.1. Βασικά σημεία 151
4.15.2. Ελάχιστο μέρισμα 151
4.15.3. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί στη διανομή μερίσματος 152
4.16. Έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 152
4.17. Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 153
Κεφάλαιο 5
Αριθμοδείκτες 157
5.1. Εννοιολογική προσέγγιση 157
5.2. Κανόνες κατάρτισης Αριθμοδεικτών 159
5.3. Κατηγορίες αριθμοδεικτών 159
5.3.1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 160
5.3.1.1. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Working Capital Ratio) 161
5.3.1.2. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 163
5.3.1.3 Δείκτης διαθεσίμων 165
5.3.2. Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας (Financial structure and viability ratios) 166
5.3.2.1. Αριθμοδείκτης Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 166
5.3.2.2. Αριθμοδείκτης Φερεγγυότητας ή Ολικής Ικανότητας Δανεισμού 168
5.3.3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 168
5.3.3.1. Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross margin Ratios) 168
5.3.3.2. Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net margin Ratio) 169
5.3.3.3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας του Ενεργητικού 171
5.3.3.4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Επενδεδυμένων Κεφαλαίων 172
5.3.3.5. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 172
5.3.3.6. Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου (Οperating margin Ratio) 173
5.3.4. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 174
5.3.4.1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων 175
5.3.4.2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας των εισπράξεων 176
5.3.4.3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας των πληρωμών 177
Κεφάλαιο 6
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  179
6.1. Εισαγωγή 179
6.2. Οι βασικές έννοιες 180
6.2.1. Υποκείμενο του φόρου 180
6.2.2. Το φορολογικό έτος 182
6.2.3. Αντικείμενο του φόρου 182
6.2.4. Η φορολογική εξίσωση 183
6.3. Χρόνος Κτήσης του εισοδήματος 188
6.4. Αφορολόγητα έσοδα και μη εκπιπτόμενες (φορολογικά) δαπάνες 189
6.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 189
6.4.2. Εκπιπτόμενες, υπερ-εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες 190
6.4.3. Λίστα με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες  190
6.4.4. Γενικά κριτήρια εκπεσιμότητας 205
6.4.5. Υπερεκπιπτόμενες δαπάνες (>100% της δαπάνης εκπίπτει για φορολογικούς λόγους) 206
6.4.6. Φορολογικές Αποσβέσεις 208
6.4.6.1. Ο γενικός κανόνας 208
6.4.6.2. Υπεραποσβέσεις 210
6.4.7. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 210
6.4.8. Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 213
6.5. Έσοδα που δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 216
6.5.1. Οριστικές απαλλαγές 217
6.5.1.1. Μερίσματα από συμμετοχές σε άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις εντός ΕΕ 217
6.5.1.2. Κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση συμμετοχών 218
6.5.1.3. Κέρδη από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 220
6.5.1.4. Υπεραξία από την εκποίηση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διανεμόμενα ποσά από ΟΣΕΚΑ 220
6.5.1.5. Μερίσματα από Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) 220
6.5.2. Προσωρινές απαλλαγές 220
6.5.2.1. Υπεραξία από τη μεταβίβαση εταιρικών Ομολόγων 220
6.5.2.2. Εισοδήματα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 221
6.5.2.3. Ωφέλεια από τη διαγραφή τραπεζικού χρέους 221
6.6. Αναμόρφωση προβλέψεων 221
6.7. Αναπτυξιακοί νόμοι 222
6.8. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 223
6.9. Μεταφορά φορολογικών ζημιών σε επόμενα φορολογικά έτη 226
6.10. Ζημιές αλλοδαπής προέλευσης 229
6.11. Εκκαθάριση του φόρου 231
6.12. Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας – κεφαλαιοποίηση αποθεματικών – αρ. 71Β και 71Γ του ΚΦΕ 235
6.13. Η διανομή των κερδών στους μετόχους 238
Κεφάλαιο 7
Προϋπολογισμός, Πρόβλεψη, Οικονομικός Σχεδιασμός 241
7.1. Γενικά 241
7.2. Έλεγχος Προϋπολογισμού 243
7.3. Κέντρα Κέρδους – Κέντρα Κόστους 244
7.4. Διαδικασία Κατάρτισης του Προϋπολογισμού 245
7.5. Σύνδεση Προϋπολογισμού με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 246
7.5.1. Ταμειακός Προϋπολογισμός 246
7.5.2. Προϋπολογισμός Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) 248
7.5.3. Προϋπολογισμός Ισολογισμού 249
7.6. Αποκλίσεις από τον Προϋπολογισμό 249
7.7. Είδη Προϋπολογισμών 250
7.7.1. Προσαυξητικός προϋπολογισμός (Incremental budget) – Παραδοσιακός προϋπολογισμός 250
7.7.1.1. Γενικά 250
7.7.1.2. Πλεονεκτήματα του προσαυξητικού προϋπολογισμού 251
7.7.1.3. Μειονεκτήματα του προσαυξητικού προϋπολογισμού 251
7.7.2. Προϋπολογισμός Μηδενικής Βάσης (Zero Based Budget) 251
7.7.2.1. Γενικά 251
7.7.2.2. Πλεονεκτήματα του Προϋπολογισμού μηδενικής βάσης 252
7.7.2.3. Μειονεκτήματα του Προϋπολογισμού μηδενικής βάσης 253
7.7.3. Κυλιόμενος Προϋπολογισμός Rolling (Continuous) Budgeting 253
7.7.3.1. Γενικά 253
7.7.3.2. Πλεονεκτήματα του κυλιόμενου Προϋπολογισμού 254
7.7.3.3. Μειονεκτήματα του κυλιόμενου Προϋπολογισμού 255
7.8. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Προϋπολογισμών 258
7.8.1. Πλεονεκτήματα 258
7.8.2. Μειονεκτήματα 258
Κεφάλαιο 8
Νεκρό Σημείο Λειτουργίας της Επιχείρησης 259
Παράρτημα 261
Back to Top