ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Αναγκαιότητα και Αντινομίες

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 55,00 € Ειδική Τιμή 46,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16367
Χουρδάκη Ε.
Μπάρμπας Ν.

To βιβλίο Τα τεκμήρια στο φορολογικό δίκαιο αποσκοπεί αφενός μεν στο να καταγράψει την πληθώρα των εφαρμογών της τεκμαρτής μεθόδου προκειμένου να αποκαταστήσει τις διάφορες απόψεις που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί αναφορικά με τη χρησιμότητά της, αφετέρου δε, μέσω αυτής της συστηματικής καταγραφής, να αναδείξει τις εγγενείς αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Η προσπάθεια να διαφωτιστεί η συμβολή των τεκμηρίων στη διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος, συχνά παρεξηγημένη τόσο από τους νομικούς όσο και τους θεωρητικούς της δημοσίας οικονομικής, αποτελεί το έναυσμα για τη μελέτη των τεκμηρίων ως μεθόδου με αδιαμφισβήτητη συμβολή στην επίλυση ζητημάτων που άπτονται της εξεύρεσης της βάσης επιβολής του φόρου.

Η προσπάθεια μελέτης των τεκμηρίων έγκειται στην κατάδειξη της αναγκαιότητάς τoυς στο φορολογικό σύστημα. Τα τεκμήρια αποτελούν μία έμμεση μέθοδο προσδιορισμού της βάσης επιβολής του φόρου που απαντάται σε όλα τα φορολογικά συστήματα. Με την τεκμαρτή μέθοδο προσδιορίζεται η βάση επιβολής του φόρου, όταν υφίσταται πραγματική αδυναμία ή είναι δυσκολοαπόδεικτος ο προσδιορισμός της πραγματικής φορολογητέας ύλης από τη φορολογική διοίκηση. Σε άλλες περιπτώσεις, η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου σχετίζεται με την απλοποίηση των διαδικασιών είσπραξης και βεβαίωσης του φόρου, κυρίως για επιτηδευματίες με μικρό κύκλο ακαθαρίστων εσόδων ή για ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων. Αρχικά στο βιβλίο γίνεται μία ιστορική επισκόπηση του θεσμού των τεκμηρίων τόσο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο με έμφαση τη Γαλλία, όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της εφαρμογής τόσο του προηγούμενου όσο και του ισχύοντος καθεστώτος, καταβλήθηκε προσπάθεια να επισημανθούν, καταγραφούν και σχολιασθούν όλες οι πιο πάνω απόψεις της θεωρίας και νομολογίας, εντοπίζοντας τις αντινομίες που εμπεριέχουν.

Το βιβλίο Τα τεκμήρια στο φορολογικό δίκαιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος, ενόψει και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας κατά την οποία καθίσταται απολύτως αναγκαία η συμβολή όλων των φορολογουμένων, ανάλογα βέβαια με τη φοροδοτική τους ικανότητα, με απώτερο σκοπό την κάλυψη των δημοσίων δαπανών.

Προλογικό σημείωμα Σελ. VII
Πρόλογος Σελ. IX
Ευχαριστίες Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XXIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ιστορική εξέλιξη του φόρου υπό το ιδιαίτερο πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου
ΤΜΗΜΑ Α Η ιστορική εξέλιξη του φόρου ως τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και η ειδικότερη σχέση της με την τεκμαρτή μέθοδο
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 5
II. Σύντομη αναφορά στη φορολογική νομοθεσία από την αρχαιότητα έως τη Γαλλική Επανάσταση υπό το πρίσμα της τεκμαρτής φορολογίας Σελ. 5
ΤΜΗΜΑ Β Η διαμόρφωση νέων αντιλήψεων σχετικά με τον φόρο, μετά τη Γαλλική Επανάσταση
I. Η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης στη θέσπιση τεκμηρίων Σελ. 9
II. H τεκμαρτή μέθοδος σε σχέση με τις διευρυμένες δημοσιονομικές ανάγκες των σύγχρονων κρατών και τον παρεμβατικό τους ρόλο στην οικονομία Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ H τεκμαρτή μέθοδος σε σχέση με τα είδη του φόρου
ΤΜΗΜΑ Α Ο φόρος και η τεκμαρτή μέθοδος
Ι. Η τεκμαρτή μέθοδος και τα είδη του φόρου Σελ. 15
ΙΙ. Η έννοια της βάσης επιβολής του φόρου και η ειδικότερη σχέση της με τη διαμόρφωση της αξίας αγαθών και υπηρεσιών Σελ. 16
ΤΜΗΜΑ Β Οι διακρίσεις της τεκμαρτής μεθόδου και η συγκριτική ανάλυση με τον πραγματικό προσδιορισμό της βάσης της επιβολής του φόρου
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 17
II. Η μέθοδος των εξωτερικών σημείων ή ενδείξεων Σελ. 18
III. Τα εσωτερικά τεκμήρια (le forfait) Σελ. 20
IV. Η διάκριση μεταξύ της πραγματικής και της τεκμαρτής μεθόδου προσδιορισμού της βάσης επιβολής του φόρου Σελ. 21
A. Διάκριση μεταξύ της πραγματικής και της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 21
B. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις με διττό προσδιορισμό, πραγματικό και τεκμαρτό, της βάσης επιβολής του φόρου Σελ. 22
ΤΜΗΜΑ Γ Η άμεση και η έμμεση φορολογία υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 23
II. Η ειδικότερη σημασία της τεκμαρτής μεθόδου στην άμεση φορολογία Σελ. 24
III. Η ειδικότερη σημασία της τεκμαρτής μεθόδου στην έμμεση φορολογία Σελ. 26
IV. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου με κριτήριο το αντικείμενο του φόρου Σελ. 27
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 27
Β. Η τεκμαρτή μέθοδος στους φόρους εισοδήματος Σελ. 27
Γ. Η τεκμαρτή μέθοδος στους φόρους περιουσίας Σελ. 29
Δ. Η τεκμαρτή μέθοδος στους φόρους επί της δαπάνης Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η συμβολή των τεκμηρίων στη διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος
ΤΜΗΜΑ Α Η σημασία της τεκμαρτής μεθόδου στο φορολογικό σύστημα Σελ. 35
Ι. Ο ταμιευτικός σκοπός του φόρου και η τεκμαρτή μέθοδος Σελ. 35
ΙΙ. H «οικονομικότητα» ή ευθύνεια του φόρου, υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 37
ΙΙI. Απλοποίηση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων Σελ. 38
ΤΜΗΜΑ Β Οι ειδικότερες αρχές του φορολογικού δικαίου υπό το πρίσμα των τεκμηρίων
I. Η ειδικότερη σχέση του ρεαλισμού και της αυτονομίας του φορολογικού δικαίου με την τεκμαρτή μέθοδο Σελ. 39
II. Η τεκμαρτή μέθοδος και ο «εμπειρισμός» του φορολογικού δικαίου Σελ. 42
III. Η αρχή της «οικονομικής πραγματικότητας» και τα τεκμήρια Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η συμβολή των τεκμηρίων στον περιορισμό της φοροδιαφυγής
ΤΜΗΜΑ Α O περιορισμός της φοροδιαφυγής με την τεκμαρτή μέθοδο
I. H έννοια της φοροδιαφυγής Σελ. 45
II. Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής Σελ. 46
III. Τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής Σελ. 48
VI. Η αξιολόγηση της συμβολής της τεκμαρτής μεθόδου στον περιορισμό της φοροδιαφυγής Σελ. 50
A. Η αξιολόγηση της ειδικότερης σχέσης της τεκμαρτής μεθόδου με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής Σελ. 50
B. Η ειδικότερη σχέση του ελέγχου της αξιοπιστίας της φορολογικής δήλωσης με την εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Συμπεράσματα εισαγωγικού μέρους Σελ. 57
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τα τεκμήρια στη φορολογία εισοδήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ιστορική εξέλιξη των τεκμηρίων εισοδήματος στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο
ΤΜΗΜΑ Α Η εξέλιξη των τεκμηρίων μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 2000
I. Η εξέλιξη των τεκμηρίων στο ελληνικό φορολογικό σύστημα μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του ‘80 Σελ. 63
A. Η σημασία της φορολογικής μεταρρύθμισης, με βάση τις διατάξεις του Ν 1919/1940 Σελ. 63
Β. Η θέσπιση αμάχητων τεκμηρίων με τις διατάξεις του Ν 820/1978 Σελ. 65
ΤΜΗΜΑ Β Η καθιέρωση της τεκμαρτής μεθόδου για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος στις επιχειρήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του΄80
I. Το τεκμήριο βιωσιμότητας του άρθρου 9 του Ν 1591/1986 Σελ. 70
II. Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας με τις διατάξεις του Ν 2214/1994 Σελ. 74
III. Προσδιορισμός του εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, με βάση τον Ν 2753/1999 Σελ. 80
ΤΜΗΜΑ Γ Η γενίκευση της εξεύρεσης του εισοδήματος με τη λογιστική μέθοδο, από τις αρχές του 2002
I. Η γενίκευση του λογιστικού προσδιορισμού με τις διατάξεις του Ν 3091/2002 Σελ. 81
ΙΙ. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις μετά το 2010, υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 84
Α. Οι μεταβολές στη φορολογία των επιχειρήσεων με τον Ν 3842/2010 Σελ. 84
Β. Η αυστηροποίηση των τεκμηρίων δαπανών και διαβίωσης με τις διατάξεις του Ν 3842/2010 και του Ν 3986/2011 Σελ. 85
Γ. Η τεκμαρτή μέθοδος υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν 4172/2013 Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η τεκμαρτή μέθοδος στη φορολογία εισοδήματος υπό το πρίσμα του Συνταγματικού Δικαίου
ΤΜΗΜΑ Α Η έννοια του φόρου εισοδήματος υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου
I. H φορολογία εισοδήματος υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 89
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 89
Β. Η ειδικότερη σχέση των τεκμηρίων και της φορολογίας εισοδήματος Σελ. 89
ΤΜΗΜΑ Β H ειδικότερη σχέση της τεκμαρτής μεθόδου με την έννοια του εισοδήματος
Ι. Η εν στενή εννοία του εισοδήματος Σελ. 91
ΙΙ. Η εν ευρεία εννοία του εισοδήματος και η ειδικότερη σχέση της με την τεκμαρτή μέθοδο Σελ. 92
ΤΜΗΜΑ Γ H συνταγματικότητα των τεκμηρίων εισοδήματος
Ι. Τα τεκμήρια εισοδήματος από συνταγματική άποψη Σελ. 94
ΙΙ. H ειδικότερη σχέση της τεκμαρτής μεθόδου με την αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη Σελ. 96
ΙΙΙ. Η αρχή της αναλογικότητας υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 99
IV. Ο ανεπίτρεπτος προσδιορισμός του φόρου αντικειμένου με νομοθετική εξουσιοδότηση υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 101
V. Τα τεκμήρια υπό το πρίσμα της προστασίας της ιδιοκτησίας Σελ. 104
VI. Η συνταγματικότητα των τεκμηρίων εισοδήματος και η ειδικότερη σχέση τους με τα δεδομένα κοινής πείρας Σελ. 107
VII. Ο μαχητός χαρακτήρας των τεκμηρίων εισοδήματος ως προϋπόθεση συνταγματικότητάς τους Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Τα τεκμήρια στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
ΤΜΗΜΑ Α Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου
Ι. Η έννοια της παροχής σε είδος υπό το πρίσμα του φορολογικού δικαίου Σελ. 113
II. Ο καθορισμός των παροχών σε είδος στον ΚΦΕ υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 114
ΤΜΗΜΑ Β Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στον καθορισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 118
ΙΙ. Η διάκριση της γενικής και ειδικής εφαρμογής της τεκμαρτής μεθόδου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 119
ΙII. Ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους με την τεκμαρτή μέθοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 120
VI. Ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων με την τεκμαρτή μέθοδο Σελ. 122
ΤΜΗΜΑ Γ Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στην αναγνώριση ή απόρριψη δαπανών
Ι. Η κατ΄ αποκοπήν αναγνώριση δαπανών Σελ. 123
Α. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στις δαπάνες των επιχειρήσεων - οντοτήτων Σελ. 123
Β. Η κατ’ αποκοπήν αναγνώριση επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 128
Γ. Η κατά τεκμήριο προσαύξηση της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Σελ. 131
Δ. Η αναβαλλόμενη φορολογία Σελ. 132
α. H έννοια της αναβαλλομένης φορολογίας Σελ. 132
β. H αναβαλλομένη φορολογία και οι ειδικότερες περιπτώσεις εφαρμογής της Σελ. 133
i. Το πεδίο εφαρμογής των αναβαλλομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων Σελ. 133
ii. Η εννοιολογική διάκριση φορολογικής και λογιστικής βάσης Σελ. 134
iii. Η εννοιολογική διάκριση μεταξύ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποσχέσεων Σελ. 135
γ. Η έννοια της «αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης» του άρθρου 27Α του Ν 4172/2013 Σελ. 136
i. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27Α του Ν 4172/2013 Σελ. 136
ii. Διαδικαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 27Α του Ν 4172/2013 Σελ. 137
iii. Ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης Σελ. 138
iv. Φορολογική μεταχείριση των φορολογικών απαιτήσεων στην περίπτωση κερδών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 138
v. Φορολογική μεταχείριση στην περίπτωση λογιστικής ζημίας στο οικείο φορολογικό έτος Σελ. 139
vi. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 141
ΙΙ. Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του διεθνούς φορολογικού δικαίου Σελ. 145
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 145
α. Η αναγκαιότητα συνεργασίας των κρατών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής λόγω της διεύρυνσης των διεθνοποιημένων οικονομικών δραστηριοτήτων Σελ. 145
β. Η διάκριση μεταξύ μη συνεργάσιμων χωρών και χωρών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 147
Β. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες Σελ. 149
α. Γενικότητες Σελ. 149
β. Η διάκριση της πραγματικής και καταστατικής έδρας υπό το πρίσμα της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 150
γ. Το ρυθμιστικό περιεχόμενο του άρθρου 66 του Ν 4172/2013 Σελ. 153
δ. Οι προϋποθέσεις συμβατότητας των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν 4172/2013 με το κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας εγκατάστασης Σελ. 155
ε. Η έννοια των επίπλαστων καταστάσεων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δ.Ε.Κ. Σελ. 158
Γ. H υποκεφαλαιοδότηση υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 161
α. Η έννοια και η σημασία της υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 161
β. H υποκεφαλαιοδότηση υπό το πρίσμα του ελληνικού φορολογικού δικαίου Σελ. 164
Δ. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στην περίπτωση υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων υπό το πρίσμα του διεθνούς φορολογικού δικαίου Σελ. 165
α. Γενικότητες Σελ. 165
β. Η σημασία του καθορισμού της «τιμής μεταβίβασης» στις ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 167
γ. Η πολυμερής σύμβαση διαιτησίας 90/436/ΕΟΚ Σελ. 171
δ. Oι υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο Σελ. 175
ε. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στην ορθή φορολογική μεταχείριση των «επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων» Σελ. 182
ζ. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης κανόνων τεκμηρίωσης των τιμών μεταβίβασης μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 183
Ε. Συμπεράσματα Σελ. 186
ΤΜΗΜΑ Δ Η γενική εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στις επιχειρήσεις
Ι. Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν 2238/1994 Σελ. 191
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 191
Β. Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων Σελ. 196
Γ. Ο επαναπροσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν 2238/1994 Σελ. 207
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 207
β. Η προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν 2238/1994 υπό το πρίσμα της νομολογίας Σελ. 209
ΙΙ. Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου στις επιχειρήσεις Σελ. 213
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 213
Β. O προσδιορισμός των εσόδων του άρθρου 28 του ΚΦΕ. Σελ. 214
Γ. Συγκριτική ανάλυση του επαναπροσδιορισμού της φορολογητέας ύλης στο γαλλικό και γερμανικό φορολογικό σύστημα Σελ. 224
ΙΙΙ. Η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Σελ. 227
Α. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων υπό το πρίσμα του ελληνικού φορολογικού συστήματος Σελ. 227
Β. Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μετά το 2000 Σελ. 229
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 229
β. Ο «αυτοέλεγχος» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3296/2004 Σελ. 231
γ. Η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με τον Ν 3259/2004 Σελ. 234
δ. Η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με διατάξεις στις αρχές του 2010 Σελ. 235
Γ. Η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από συνταγματικής άποψης Σελ. 237
ΤΜΗΜΑ Ε Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου
Ι. Τεκμήρια δαπανών Σελ. 239
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 239
B. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τις δαπάνες διαβίωσης Σελ. 241
α. Tα τεκμήρια δαπανών για κατοικίες και δεξαμενές κολύμβησης Σελ. 241
β. Τα τεκμήρια δαπανών για αυτοκίνητα Σελ. 244
γ. Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για σκάφη και εναέρια μέσα αναψυχής Σελ. 247
δ. Λοιπές περιπτώσεις εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης Σελ. 250
Γ. Ο μαχητός χαρακτήρας των διατάξεων των τεκμηρίων δαπανών Σελ. 251
ΙΙ. Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΚΦΕ Σελ. 253
Α. Γενικές παρατηρήσεις επί των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 253
Β. Τα τεκμήρια απόκτησης ακινήτων Σελ. 255
Γ. Τα τεκμήρια απόκτησης κινητών μεγάλης αξίας Σελ. 258
Δ. Το τεκμήριο διάθεσης χρηματικών ποσών για τη χορήγηση δανείων και για την αγορά, τη σύσταση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων Σελ. 259
Ε. Το τεκμήριο για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες ποσών άνω των 300 ευρώ και για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων Σελ. 261
ΙΙΙ. Η σημασία της θέσπισης εξαιρέσεων από την εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 261
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 261
Β. Η απαλλαγή από την εφαρμογή του τεκμηρίου δαπανών για την απόκτηση πάγιου επαγγελματικού εξοπλισμού Σελ. 262
ΙV. Η έννοια της διαφοράς στο εισόδημα από την εφαρμογή των τεκμηρίων και οι τρόποι κάλυψής της Σελ. 263
Α. Η έννοια του «κεφαλαίου» για τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 263
B. Η αιτιολόγηση της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος Σελ. 266
ΤΜΗΜΑ ΣΤ Ο καθορισμός του εισοδήματος από κεφάλαιο με την τεκμαρτή μέθοδο
I. Ο διαφορισμός του εισοδήματος από ακίνητα Σελ. 272
II. Η σημασία της τεκμαρτής μεθόδου για τον καθορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία Σελ. 273
III. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία Σελ. 276
ΤΜΗΜΑ Ζ Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου
Ι. H έννοια της υπεραξίας και η ειδικότερη σχέση της με την τεκμαρτή μέθοδο Σελ. 278
II. Η υπεραξία στις μεταβιβάσεις ακινήτων Σελ. 279
ΙΙΙ. Ο φόρος υπεραξίας για κάθε ποσό πέρα από τα μισθώματα Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι ειδικότερες εκφάνσεις της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
ΤΜΗΜΑ Α Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 287
ΤΜΗΜΑ Β H εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία πλοίων
Ι. Ο καθορισμός του φορολογητέου εισοδήματος πλοίων με την τεκμαρτή μέθοδο Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Συμπεράσματα - Συνολική αξιολόγηση της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία εισοδήματος
ΤΜΗΜΑ Α Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Σελ. 295
ΤΜΗΜΑ Β Συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής της τεκμαρτής μεθόδου στις επιχειρήσεις στο ελληνικό φορολογικό σύστημα Σελ. 301
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στους φόρους περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών
ΤΜΗΜΑ Α Εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και κληρονομιών
Ι. Το πεδίο εφαρμογής της τεκμαρτής μεθόδου στους φόρους περιουσίας Σελ. 309
II. Ο προσδιορισμός της αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων με βάση τα συγκριτικά στοιχεία Σελ. 312
III. To αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων Σελ. 315
ΤΜΗΜΑ Β Ειδικότερες εφαρμογές της τεκμαρτής μεθόδου στα ακίνητα στη φορολογία κεφαλαίου
I. Η φορολογητέα αξία ενοχικών δικαιωμάτων Σελ. 320
II. Το τεκμήριο του άρθρου 3 του Ν 2961/2001 Σελ. 320
III. Το τεκμήριο του αποπερατωμένου διαμερίσματος Σελ. 321
IV. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός της αξίας των παροχών Σελ. 323
V. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός αξίας της επικαρπίας Σελ. 324
VI. O τεκμαρτός προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας της πραγματικής δουλείας και του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου Σελ. 325
ΤΜΗΜΑ Γ Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στην επαύξηση της περιουσίας από κινητές αξίες στους φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών
I. Ο προσδιορισμός της αξίας των επίπλων Σελ. 327
II. Το τεκμήριο των αδιαίρετων λογαριασμών Σελ. 328
ΤΜΗΜΑ Δ Ο τεκμαρτός προσδιορισμός της αξίας των υλικών και άυλων στοιχείων των επιχειρήσεων
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 329
ΙΙ. Τίτλοι αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Σελ. 330
ΙΙΙ. Τεκμαρτός προσδιορισμός της αξίας των μετοχών ανώνυμων εταιριών μη εισηγημένων στο χρηματιστήριο Σελ. 330
ΙV. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας επιχειρήσεων Σελ. 334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Άλλες περιπτώσεις εφαρμογής των τεκμηρίων στους φόρους περιουσίας
ΤΜΗΜΑ Α Η εφαρμογή των τεκμηρίων στους φόρους περιουσίας Σελ. 339
I. Ιστορική ανασκόπηση των φόρων περιουσίας Σελ. 339
II. Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας Σελ. 340
III. Το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Τ.Α.Κ.) Σελ. 341
IV. Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) Σελ. 343
V. Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Σελ. 344
VI. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Συμπεράσματα για την εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στη φορολογία κεφαλαίου Σελ. 351
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Τα τεκμήρια στη φορολογία επί της δαπάνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στον Φ.Π.Α. και στους δασμούς
ΤΜΗΜΑ Α Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσδιορισμού του Φ.Π.Α. με την τεκμαρτή μέθοδο στο κοινοτικό δίκαιο
Ι. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 357
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 357
B. Ο προσδιορισμός της βάσης επιβολής του Φ.Π.Α. με την τεκμαρτή μέθοδο Σελ. 359
Γ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της τεκμαρτής μεθόδου στον Φ.Π.Α. Σελ. 362
Δ. Η έννοια «κανονική αξία» στο κοινοτικό δίκαιο Σελ. 365
Ε. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στην περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης δεσμών εξάρτησης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων Σελ. 368
ΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις εφαρμογής της τεκμαρτής μεθόδου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 370
Α. Οι οιονεί πράξεις εξ επαχθούς αιτίας κατά το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 370
α. Οι οιονεί παραδόσεις αγαθών εξ επαχθούς αιτίας Σελ. 370
β. Οι οιονεί παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας Σελ. 371
Β. Η διαμόρφωση της βάσης επιβολής στη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων και άλλων δικαιωμάτων Σελ. 375
Γ. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου για τον καθορισμό του αναλογικού (prorata) ποσού έκπτωσης από τον φόρο Σελ. 377
ΙΙΙ. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στα απλοποιημένα ειδικά καθεστώτα Σελ. 380
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 380
Β. Το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων Σελ. 381
Γ. Το κοινό κατ΄ αποκοπήν καθεστώς αγροτών Σελ. 382
Δ. Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών Σελ. 384
Ε. Ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων αγαθών Σελ. 386
ΤΜΗΜΑ Β Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στοn Φ.Π.Α. κατά το ελληνικό φορολογικό δίκαιο
Ι. Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στην αυτοπαράδοση αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 388
Α. Η αυτοπαράδοση αγαθών και υπηρεσιών Σελ. 388
Β. Η παράδοση νεόδμητων κτισμάτων Σελ. 389
ΙΙ. Ειδικά κατ’ αποκοπή καθεστώτα Φ.Π.Α. υπό το πρίσμα της τεκμαρτής μεθόδου Σελ. 395
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 395
Β. Το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κ. Φ.Π.Α. Σελ. 396
Γ. Το ειδικό καθεστώς του κατ΄ αποκοπήν φόρου σύμφωνα με  το άρθρο 40 του Κ. Φ.Π.Α. Σελ. 396
Δ. Η κατ΄ αποκοπή επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες Σελ. 397
ΙΙΙ. Ο προσδιορισμός του Φ.Π.Α. με την τεκμαρτή μέθοδο κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου Σελ. 400
Α. Οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 του Κ. Φ.Π.Α. Σελ. 400
Β. H προσωρινή πράξη προσδιορισμού του Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 50 του Κ. Φ.Π.Α. Σελ. 402
Γ. Η περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Σελ. 404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα τεκμήρια στους δασμούς σύμφωνα με το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο
ΤΜΗΜΑ Α Η σημασία των δασμών στο κοινοτικό δίκαιο
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 407
II. Η δασμολογητέα αξία στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (Κ.Τ.Κ.) Σελ. 408
ΤΜΗΜΑ Β Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στους δασμούς
Ι. Το κοινό δασμολόγιο Σελ. 411
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αμφισβήτησης της δασμολογητέας αξίας από τις τελωνειακές αρχές υπό το πρίσμα του K.T.K. Σελ. 413
ΙΙΙ. Η αμφισβήτηση της δασμολογητέας αξίας στην περίπτωση διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης των αντισυμβαλλομένων Σελ. 416
ΤΜΗΜΑ Γ Ο επαναπροσδιορισμός της δασμολογητέας αξίας
Ι. Οι μέθοδοι επανακαθορισμού της δασμολογητέας αξίας σύμφωνα με τον K.T.K. Σελ. 418
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
ΤΜΗΜΑ Α Η εξεύρεση της βάσης επιβολής του φόρου στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης με την τεκμαρτή μέθοδο
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 423
ΙΙ. Η επιβολή τελών ταξινόμησης με την τεκμαρτή μέθοδο υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου Σελ. 426
ΙΙΙ. Ο κατ΄ αποκοπή προσδιορισμός της βάσης επιβολής του φόρου στη μπύρα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου Σελ. 430
ΤΜΗΜΑ Β H εφαρμογή της τεκμαρτής μεθόδου στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο
Ι. Η τεκμαρτή μέθοδος προσδιορισμού των τελών ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο Σελ. 433
Α. Η προσέγγιση του προϊσχύοντος ελληνικού δικαίου Σελ. 433
Β. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιβολής τελών ταξινόμησης στον Ε.Τ.Κ. . Σελ. 437
ΙΙ. Το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών Σελ. 440
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Συμπεράσματα της εφαρμογής της τεκμαρτής μεθόδου στην έμμεση φορολογία Σελ. 443
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 445
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνόγλωση Σελ. 453
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 461
Γ. Ηλεκτρονικές πηγές Σελ. 462
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 463
Back to Top