Βιντεοσκοπημένο

ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Μετά τον Ν 4548/2018

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Λιναρίτης Ι.
O συμμετέχων στο Σεμινάριο θα έλθει σε επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις του ενωσιακού δικαίου και της πρόσφατης ημεδαπής νομοθετικής ρύθμισης της ΑΕ (Ν. 4548/2018), όσον αφορά τους διαθέσιμους τίτλους που μπορεί αυτή να εκδίδει, προκειμένου να αντλήσει ίδια και ξένα κεφάλαια. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελέσουν τα τέσσερα (4) ρητώς προβλεπόμενα είδη τίτλων (μετοχές, ομολογίες, ιδρυτικοί τίτλοι, τίτλοι κτήσης μετοχών), με έμφαση, αρχικά, στις δομικές διαφορές μεταξύ των «αρχέτυπων» κινητών αξιών (κοινές μετοχές και κοινές ομολογίες). Στη συνέχεια, θα μελετηθούν εγγύτερα οι δυνατότητες που παρέχουν ορισμένα από τα «σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα» (ιδίως οι προνομιούχες μετοχές, οι εξαγοράσιμες μετοχές, οι μετατρέψιμες ομολογίες, οι τίτλοι κτήσης μετοχών), με άξονες τα νομικά χαρακτηριστικά και τις οικονομικές ιδιότητές τους, προκειμένου για την επίτευξη των στόχων και την ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Παράλληλα, θα διερευνηθούν τα όρια επιτρεπτής διαμόρφωσης νέων κατηγοριών αξιών της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και οι νέες δυνατότητες συζευγμένης διάθεσης αξιών (stapling) και κατάτμησης δικαιωμάτων τίτλων (stripping), συγκριτικά και με αξιόγραφα που έχουν καθιερωθεί στη διεθνή συναλλακτική πρακτική. Η αναλυτική κατανόηση χαρακτηριστικών κατηγοριών τίτλων της ΑΕ θα γίνει και μέσω πραγματικών παραδειγμάτων-μελετών περίπτωσης, τόσο από το χώρο της εγχώριας και αλλοδαπής κεφαλαιαγοράς όσο και μη εισηγμένων εταιριών.

• Εισαγωγή
Η ΑΕ ως ακραιφνής κεφαλαιουχική εταιρεία κατά την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων - Συνθήκες και πηγές χρηματοδότησης με κεφάλαια μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα - Οικονομικοί καταλύτες και εργαλεία για τις μεταβολές του κεφαλαίου

• Κοινές μετοχές - Μεταβολές του κεφαλαίου
Σύγχρονες προκλήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, διοικητικά και περιουσιακά δικαιώματα μετοχών
Αύξηση, Μείωση και Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου
Καταστατική λειτουργία, εποπτεία και δημοσιότητα

• Ομολογιακά δάνεια - Κοινές ομολογίες
Θεσμικό Πλαίσιο - Χαρακτηριστικά ομολογιών - Συγκρίσεις - Βασικές κατηγορίες και ειδικές περιπτώσεις
Προϋποθέσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου - Όροι σύννομης διάθεσης ομολογιών
Σύμβαση & Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου - Εξασφαλίσεις - Μεταβίβαση ομολογιών
Άμβλυνση κινδύνων των ομολογιούχων δανειστών μέσω ειδικών συμβατικών ρυθμίσεων
Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δανειστών - Οργάνωση σε Ομάδα - Συνέλευση ομολογιούχων

• Προνομιούχες μετοχές - Εξαγοράσιμες μετοχές
Είδη μετοχών και προνομίων - Έκδοση προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών - Αλλοίωση των προνομιακών δικαιωμάτων - “Callable vs. Putable shares”

• Μετατρέψιμες ομολογίες
Χαρακτηριστικά και Είδη μετατρέψιμων ομολογιών
Δικαίωμα μετατροπής - Νομική φύση και λειτουργία - Ιδιαίτεροι κίνδυνοι και δυνατότητες έννομης προστασίας πριν από τη μετατροπή
Έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών - Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής - Ειδικά ζητήματα

• Κερδοφόρες Ομολογίες

• Ιδρυτικοί τίτλοι

• Τίτλοι κτήσης μετοχών (Warrants)
Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Warrants - Εταιρικά και Καλυμμένα εισηγμένα warrants
Έκδοση και διάθεση Τίτλων Κτήσης Μετοχών
Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης - Μεταβίβαση των Τίτλων Case Study: Tα καλυμμένα Warrants στην ανακεφαλαιοποίηση των (3) συστημικών ελληνικών τραπεζών (2013)

• Συνδεδεμένες ή συζευγμένες κινητές αξίες (stapled securities)

• Η κατάτμηση (διάσπαση) των δικαιωμάτων των τίτλων (stripped securities)

• Ετεροχρονισμένες μεταβολές κεφαλαίου λόγω έκδοσης σύνθετων τίτλων της ΑΕ

• Ειδικές ρυθμίσεις για τους εισηγμένους τίτλους σε τόπους διαπραγμάτευσης (ΧΑ, ΕΝ.Α., διεθνείς κεφαλαιαγορές)

• Συγκριτικές σταθμίσεις έννομης προστασίας των κομιστών τίτλων της ΑΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομολόγους, οικονομικούς διευθυντές, λογιστές, τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες, που θέλουν να εξοικειωθούν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο των σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης και να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών

Ιωάννης Λιναρίτης

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 17590|17591
8 ώρες
Εισηγητές: Λιναρίτης Ι.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Μετά τον Ν 4548/2018

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Κωδ. 17590|17591
8 ώρες
Εισηγητές: Λιναρίτης Ι.
Back to Top