ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ


Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17425
Παντελίδου Κ.
Γεωργιάδου Μ.
Πιτσιρίκος Ι.

Το παρόν έργο αποτελεί μία πρακτική προσέγγιση του θεσμού του διαζυγίου και των συνεπειών του στη σύγχρονη εθνική και κοινοτική έννομη τάξη. Η ύλη του ενημερώθηκε μέσα από την παράθεση της πλέον πρόσφατης νομοθεσίας, νομολογίας και αρθρογραφίας και πλαισιώθηκε με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα. Καινοτομίες αυτές της έκδοσης αποτελούν η παρουσίαση και ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για το συναινετικό διαζύγιο και των κανόνων που διέπουν την εκδίκαση των γαμικών και οικογενειακών διαφορών κατ’ εφαρμογή του Ν 4335/2015. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της διατροφής των συζύγων (λόγω διάστασης και μεταγαμιαίας), των τέκνων τους αλλά και της ρύθμισης της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας με αυτά, όπως διαμορφώνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. X
Γενική Βιβλιογραφία Σελ. 1
Εισαγωγή
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 3
Ι. Η έννοια του γάμου Σελ. 4
ΙΙ. Ο θρησκευτικός και ο πολιτικός γάμος Σελ. 7
ΙΙΙ. Ο άκυρος και ακυρώσιμος γάμος Σελ. 9
Κεφάλαιο 1ο
Η λύση του γάμου με διαζύγιο
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 13
Ι. Γενικά περί της λύσης του γάμου με διαζύγιο Σελ. 14
ΙΙ. Έννοια διαζυγίου - Ιστορική εξέλιξη/Επισκόπηση δικαίου Σελ. 14
ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του θεσμού του διαζυγίου κατά την ΑΚ 1438 Σελ. 16
IV. Φύση των κανόνων για το διαζύγιο/Κύρος των συμφωνιών των συζύγων Σελ. 21
Κεφάλαιο 2ο
Το δικαίωμα διάζευξης
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 25
Ι. Νομική φύση του δικαιώματος Σελ. 26
ΙΙ. Γέννηση του δικαιώματος Σελ. 29
ΙΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος Σελ. 30
IV. Απόσβεση του δικαιώματος
α. Γενικά περί των λόγων απόσβεσης Σελ. 30
β. Οι λόγοι απόσβεσης Σελ. 31
1. Γενικά Σελ. 31
2. Ο θάνατος και η αφάνεια του δικαιούχου Σελ. 31
3. Η παραίτηση από το δικαίωμα διάζευξης Σελ. 32
4. Η συγγνώμη Σελ. 34
5. Η συναίνεση του δικαιούχου Σελ. 38
6. Η πάροδος χρόνου Σελ. 39
V. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης
α. Γενικά περί της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος Σελ. 40
β. Έλεγχος για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Σελ. 44
1. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης από το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ Σελ. 44
i. Συνέπειες από το διαζύγιο Σελ. 44
ii. Συμφέρον του ενάγοντος από τη διατήρηση του γάμου Σελ. 47
2. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης από το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ Σελ. 48
γ. Η δικονομική μεταχείριση του άρθρου 281 ΑΚ: Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος Σελ. 50
Κεφάλαιο 3ο
Η διαδικασία του διαζυγίου
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 53
Ι. Επισκόπηση δικαίου (προγενέστερου και ισχύοντος) - Η πνευματική λύση του γάμου Σελ. 55
ΙΙ. Η διαδικασία με αντιδικία Σελ. 59
α. Διαδικασία των γαμικών διαφορών Σελ. 59
β. Αρμοδιότητα Σελ. 61
γ. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 62
δ. Διάδικοι Σελ. 68
ε. Ικανότητα δικαστικής παράστασης - Δικαστική πληρεξουσιότητα Σελ. 69
στ. Περιεχόμενο της αγωγής διαζυγίου Σελ. 72
ζ. Αίτημα της αγωγής διαζυγίου Σελ. 72
η. Προβολή ισχυρισμών Σελ. 74
θ. Παρέμβαση Σελ. 76
ι. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 77
ια. Ερημοδικία Σελ. 82
ιβ. Κατάργηση της δίκης Σελ. 84
ιγ. Απόφαση διαζυγίου (φύση-χαρακτηριστικά) Σελ. 86
ιδ. Ειδικές ρυθμίσεις για τα ένδικα μέσα Σελ. 88
ιε. Δεδικασμένο Σελ. 90
1. Λειτουργία και έκταση δεδικασμένου Σελ. 90
2. Δεδικασμένο από αλλοδαπή απόφαση Σελ. 92
ΙΙΙ. Η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου Σελ. 96
Κεφάλαιο 4ο
Οι λόγοι διαζυγίου (γενικά) Σελ. 97
Κεφάλαιο 5ο
Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 103
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του συστήματος κλονισμού της έγγαμης σχέσης κατ’ άρθρο 1439 ΑΚ Σελ. 105
ΙΙ. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου (άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ)
α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1439 παρ. 1 Σελ. 109
1. Κλονιστικό γεγονός Σελ. 109
i. Έννοια – περιεχόμενο κλονιστικού γεγονότος Σελ. 109
ii. Κατηγορίες κλονιστικών λόγων Σελ. 113
2. Επέλευση ισχυρού κλονισμού από το κλονιστικό γεγονός Σελ. 117
3. Το βάσιμα αφόρητο εξακολούθησης της έγγαμης σχέσης Σελ. 120
β. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 121
ΙΙΙ. Τα μαχητά τεκμήρια του ισχυρού κλονισμού του γάμου (άρθρο 1439 παρ. 2 ΑΚ)
α. Γενικά και δικονομικά θέματα Σελ. 125
β. Τα επιμέρους μαχητά τεκμήρια κλονισμού Σελ. 126
1. Διγαμία Σελ. 126
2. Μοιχεία Σελ. 129
3. Εγκατάλειψη Σελ. 131
4. Επιβουλή της ζωής Σελ. 134
5. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 136
ΙV. Η διετής διάσταση ως τεκμήριο (αμάχητο) για τον κλονισμό
α. Περιεχόμενο και αιτιολογία άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ Σελ. 138
β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 142
1. Έννοια διάστασης Σελ. 142
2. Διετής διάσταση Σελ. 147
γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 152
V. Το διαζύγιο λόγω αφάνειας Σελ. 156
Κεφάλαιο 6ο
Το συναινετικό διαζύγιο Σελ. 161
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 162
Ι. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού του συναινετικού διαζυγίου μέχρι το Ν 4509/2017 Σελ. 163
ΙΙ. Η διαμόρφωση του συναινετικού διαζυγίου υπό το καθεστώς του Ν 4509/2017 Σελ. 165
ΙΙΙ. Οι προϋποθέσεις του συναινετικού διαζυγίου μετά το Ν 4509/2017
α. Συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου Σελ. 167
β. Συμφωνία για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, την επικοινωνία με αυτά και τη διατροφή τους Σελ. 174
γ. Η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου Σελ. 178
δ. Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο Σελ. 180
ε. Η πνευματική λύση του γάμου Σελ. 180
IV. H αναγνώριση του συναινετικού διαζυγίου στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη Σελ. 181
Κεφάλαιο 7ο
Συνέπειες διαζυγίου Σελ. 183
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 185
I. Γενικά για τις συνέπειες από το διαζύγιο Σελ. 187
ΙΙ. Συνέπειες προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 188
ΙΙΙ. Συνέπειες περιουσιακού χαρακτήρα
α. Περιπτωσιολογία Σελ. 190
β. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 191
IV. Η διατροφή λόγω διακοπής της συμβίωσης - Η ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης
α. Η διατροφή κατά τη διάσταση των συζύγων Σελ. 196
1. Γενικές παρατηρήσεις – Νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 196
2. Προϋποθέσεις χορήγησης διατροφής Σελ. 196
3. Υπολογισμός - καταβολή διατροφής Σελ. 199
4. Παύση της υποχρέωσης διατροφής Σελ. 200
5. Δικονομικά θέματα Σελ. 201
β. Η ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης Σελ. 202
1. Νομοθετική ρύθμιση – Έννοια οικογενειακής στέγης Σελ. 202
2. Προϋποθέσεις της ΑΚ 1393 Σελ. 204
3. Οι συνέπειες από την παραχώρηση της οικογενειακής στέγης Σελ. 205
4. Δικονομικά θέματα Σελ. 207
V. Ειδικά η διατροφή των συζύγων μετά το διαζύγιο (μεταγαμιαία διατροφή)
α. Γενικές παρατηρήσεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο Σελ. 209
β. Οι προϋποθέσεις της διατροφής κατά το άρθρο 1442 ΑΚ Σελ. 215
γ. Οι γενικές προϋποθέσεις της διατροφής Σελ. 216
1. Απορία δικαιούχου Σελ. 217
2. Ευπορία υποχρέου Σελ. 221
δ. Οι ειδικές προϋποθέσεις της διατροφής Σελ. 223
1. Αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή υγείας Σελ. 223
2. Αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω επιμέλειας ανηλίκου τέκνου Σελ. 227
3. Αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλης και σταθερής εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης Σελ. 229
4. Λόγοι επιείκειας Σελ. 232
ε. Το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής Σελ. 234
1. Το μέτρο της διατροφής Σελ. 234
2. Το περιεχόμενο της διατροφής Σελ. 236
στ. Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της διατροφής Σελ. 237
1. Ο χρόνος καταβολής της διατροφής Σελ. 237
2. Ο τρόπος καταβολής της διατροφής Σελ. 240
ζ. Η μεταβολή των όρων διατροφής και η εντεύθεν μεταρρύθμιση της σχετικής δικαστικής απόφασης Σελ. 241
η. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός της διατροφής Σελ. 242
θ. Η παύση του δικαιώματος διατροφής Σελ. 248
ι. Δικονομικά και άλλα ειδικά θέματα διατροφής Σελ. 252
1. Αξίωση παροχής πληροφοριών Σελ. 252
2. Δικονομικά θέματα Σελ. 255
VΙ. Η διατροφή των παιδιών μετά τη λύση του γάμου Σελ. 260
α. Το δικαίωμα διατροφής του ανηλίκου τέκνου Σελ. 261
β. Η από κοινού υποχρέωση των γονέων προς διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους Σελ. 262
1. Χαρακτηριστικά της κοινής υποχρέωσης των γονέων Σελ. 262
2. Η συνεισφορά των γονέων Σελ. 266
γ. Το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής Σελ. 271
1. Σκοπός του άρθρου 1493 ΑΚ Σελ. 271
2. Το μέτρο της διατροφής Σελ. 272
3. Το περιεχόμενο της διατροφής Σελ. 276
4. Ειδικά η ανάλογη διατροφή του ανηλίκου δικαιούχου - Η διατροφή του ενηλίκου τέκνου Σελ. 278
i. Ανατροφή Σελ. 278
ii. Εκπαίδευση Σελ. 279
δ. Μεταβολή των όρων διατροφής Σελ. 283
ε. Δικονομικά θέματα Σελ. 289
VIΙ. Η ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας μετά τη λύση του γάμου - Η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας
α. Εισαγωγικά Σελ. 298
β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1513 ΑΚ Σελ. 302
γ. Η κατ’ ιδίαν δικαστική ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας Σελ. 303
1. Το συμφέρον του τέκνου Σελ. 303
2. Η γνώμη του τέκνου Σελ. 313
3. Οι τρόποι ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας Σελ. 315
i. Ανάθεση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα Σελ. 315
ii. Ανάθεση της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς από κοινού Σελ. 319
iii. Κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων Σελ. 321
iv. Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτο Σελ. 324
4. Το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα Σελ. 324
5. Δικονομικά θέματα Σελ. 334
Κεφάλαιο 8ο
Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 343
Ι. Γενικά Σελ. 346
ΙΙ. Νομική φύση, χαρακτηριστικά και λειτουργία της αξίωσης Σελ. 347
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης
α. Λύση ή ακύρωση του γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διάστασης Σελ. 354
β. Αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου Σελ. 357
γ. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίας Σελ. 369
δ. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αύξησης και συμβολής Σελ. 377
ΙV. Παραγραφή της αξίωσης Σελ. 377
V. Κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 381
VI. Προστασία της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα
α. Προστασία του δικαιούχου επί απαλλοτρίωσης των περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου Σελ. 382
β. Υποθήκη Σελ. 385
γ. Παροχή ασφάλειας Σελ. 387
δ. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 388
VΙΙ. Δικονομικά θέματα
α. Διαδικασία Σελ. 391
β. Αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 393
γ. Η αγωγή από το άρθρο 1400 ΑΚ Σελ. 396
δ. Απόδειξη Σελ. 402
ε. Επιμέρους δικονομικά ζητήματα Σελ. 403
VIΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 404
Υποδείγματα Σελ. 407
I. Υποδείγματα αγωγών κατ’ αντιδικία διαζυγίου
A. Ισχυρός κλονισμός (ΑΚ 1439 § 1)
1. Λόγοι που αφορούν το πρόσωπο του εναγομένου (σκηνές ζηλοτυπίας, προσβολή της προσωπικότητας) Σελ. 411
2. Έννοια κλονιστικού γεγονότος Σελ. 414
3. Παράβαση υποχρέωσης για συμβίωση από τον εναγόμενο (ΑΚ 1386) ως κλονιστικό γεγονός και ταυτόχρονα ως λόγος διακοπής έγγαμης συμβίωσης με εύλογη αιτία (ΑΚ 1391 § 1- με αναγκαστική αποχώρηση της ενάγουσας από τον συζυγικό οίκο) Σελ. 418
4. Αντισυζυγική συμπεριφορά εκδηλούμενη σε διάπραξη οικονομικών αδικημάτων στην επιχείρηση του άλλου συζύγου Σελ. 421
5. Έκταση αναιρετικού ελέγχου ως προς την εφαρμογή της ΑΚ 1439 § 1 Σελ. 424
Β. Μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (ΑΚ 1439 § 2)
6. Διγαμία Σελ. 428
7. Επιβουλή της ζωής με προπαρασκευαστική πράξη ή έστω απρόσφορη απόπειρα Σελ. 433
8. Επιβουλή της ζωής με παράλειψη Σελ. 436
9. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 439
Γ. Αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού (ΑΚ 1439 § 3)
10. Αποχώρηση από τη συζυγική οικία και εγκατάσταση σε άλλο μέρος Σελ. 444
11. Η έννοια της διαστάσεως στην ΑΚ 1439 § 3 και η σχέση της προς τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης στην ΑΚ 1391 § 1 Σελ. 447
12. Η διετής διάσταση στην ΑΚ 1439 § 3: πρόκειται για αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού ή για αυτοτελή λόγο διαζυγίου; Σελ. 451
Δ. Αφάνεια (ΑΚ 1440)
13. Αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας κηρυχθείσης ένεκα εξαφάνισης κατά την ύπαρξη κινδύνου ζωής Σελ. 456
14. Αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας κηρυχθείσης ένεκα απουσίας πολύ καιρό (τουλάχιστον 5 έτη) χωρίς ειδήσεις Σελ. 460
ΙΙ. Υποδείγματα συμφωνητικού & πράξης συναινετικού διαζυγίου
15. Ιδιωτικό συμφωνητικό συναινετικής λύσης του γάμου Σελ. 464
16. Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης γάμου Σελ. 465
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 475
Back to Top