Τρίτη 09 Απριλίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4623/2019

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ρίζος Κ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, μέσα από τις νομοθετικές διακυμάνσεις μέχρι και τον Ν 4623/2019, του πάντα επίκαιρου δικαίου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου), η εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα αυτού, καθώς και η εξοικείωση με τα αναφυόμενα δικονομικά ζητήματα, λαμβανομένης υπ’ όψιν της σχετικής πρόσφατης νομολογίας.

 • Έννοια και νομική φύση
 • Η δήλωση της καταγγελίας
 • Αντιπροσώπευση στην καταγγελία
 • Ανάκληση της καταγγελίας
 • Είδη καταγγελίας
 • Διάκριση πειθαρχικής διαδικασίας και καταγγελίας
 • Καταγγελία με σπουδαίο λόγο
  • Έννοια του σπουδαίου λόγου
  • Περιπτωσιολογία
  • Τρόπος άσκησης της καταγγελίας
  • Περιπτώσεις καταβολής αποζημίωσης
  • Πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ
 • Καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο
  • Υπερημερία εργοδότη
  • Δικαιώματα εργαζομένου
 • Τυπικές προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας
  • Έγγραφος τύπος
  • Αποζημίωση
  • Κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου
 • Ουσιαστικές προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας
  • Λόγοι που αφορούν το πρόσωπο του εργαζομένου
  • Μη αντίθεση της καταγγελίας στο άρθρο 281 ΑΚ- ζητήματα μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
  • Οικονομικοτεχνικοί λόγοι - ορθή επιλογή του απολυτέου
 • Ειδικές περιπτώσεις
  • Νομοθετικές απαγορεύσεις της καταγγελίας
  • Συνδικαλιστικά στελέχη
  • Εργαζόμενες γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας
  • Στρατευμένοι εργαζόμενοι
  • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Η αποζημίωση απόλυσης
  • Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
  • Ανώτατα όρια του ύψους της αποζημίωσης
  • Περιπτώσεις καταβολής μειωμένης αποζημίωσης
  • Ποινική κύρωση λόγω μη καταβολής αποζημίωσης
 • Συνέπειες από την ακυρότητα της καταγγελίας
  • Υπερημερία εργοδότη - αξίωση καταβολής αποδοχών υπερημερίας
  • Αξίωση πραγματικής απασχόλησης
  • Αποζημίωση για ηθική βλάβη
 • Έννοια
 • Εργοδοτικές υποχρεώσεις
 • Συνέπειες παραβίασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων
 • Η νομολογία του ΔΕΕ
 • Δήλωση καταγγελίας του εργαζομένου
 • Αποχή από την εργασία ως σιωπηρή καταγγελία
 • Αποχώρηση ή απόλυση λόγω συνταξιοδότησης
 • Αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη
 • Αίτηση για διενέργεια τριμερούς συζήτησης
 • Διαδικασία συζήτησης «εργατικής διαφοράς»
 • Προσδωκόμενο αποτέλεσμα
 • Προθεσμίες
 • Περιεχόμενο αγωγής
 • Ενστάσεις
 • Ζητήματα απόδειξης
 • Ένορκες βεβαιώσεις
 • Προσωρινή δικαστική προστασία

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε Επιθεωρητές Εργασίας, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί από το 2003 δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία σε όλο το φάσμα του Εργατικού Δικαίου. Το 2016 εκδόθηκε η μονογραφία του «Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου», ενώ άρθρα, μελέτες και παρατηρήσεις του σε δικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων δημοσιεύονται τακτικά από το 2005 στον Νομικό Τύπο. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Κείμενα Ξένων Γλωσσών - Για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (2010), «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» (2017) και «Ειδικές Διαδικασίες» (2018) εκδόσεως της Νομικής Βιβλιοθήκης. Είναι μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) από το 2003 και συμμετέχει ως ομιλητής σε ημερίδες και συνέδρια για ζητήματα Εργατικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17090|17091
4 ώρες
Εισηγητές: Ρίζος Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 95,00 € Ειδική Τιμή 66,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4623/2019

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17090|17091
4 ώρες
Εισηγητές: Ρίζος Κ.
Back to Top