TO ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 61,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16101
Δρίτσας Σ., Λιβαδά Χ., Περάκης Ε., Σωτηρόποπουλος Γ., Σωτηρόπουλος Γ.

Το «Δίκαιο της Λογιστικής» αποτελεί έναν κλάδο δικαίου, που στην Ελλάδα δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα ιδιαίτερης προσοχής. Πολλοί νομικοί θεωρούν, ότι η λογιστική δεν είναι δίκαιο, ίσως ούτε καν επιστήμη, αλλά απλά μία «τεχνική» στηριζόμενη σε «ευπροσάρμοστους» σε κάθε επιδίωξη κανόνες. Το αρχικό έναυσμα για τη συγγραφή του παρόντος έργου ήταν η φιλοδοξία να προσφερθεί στη νομική κοινότητα (αλλά και στους φοιτητές) ένα εύληπτο εγχειρίδιο μύησης στον εν λόγω δικαιικό κλάδο, ο οποίος τα τελευταία έτη με την υιοθέτηση από την ΕΕ των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και την αναμόρφωση του ελληνικού λογιστικού δικαίου με τον Ν 4308/2014 έχει επιστημονικά αναζωογονηθεί.

Το παρόν εγχειρίδιο δεν στοχεύει μόνο στη μύηση νομικών στη λογιστική, στοχεύει να απευθυνθεί και στη ίδια τη λογιστική κοινότητα. Πράγματι, ενόψει του ότι η λογιστική είναι δίκαιο (πράγμα που ενίοτε παραγνωρίζουν οι λογιστές) η συμβολή των νομικών στην ερμηνεία των λογιστικών κανόνων μπορεί να είναι χρήσιμη και στους λογιστές, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με κανόνες λογιστικού δικαίου, πολλοί μάλιστα εκ των οποίων είναι ενωσιακής προέλευσης. Η σύνθεση της συγγραφικής ομάδας (τρεις νομικοί - ένας ορκωτός ελεγκτής λογιστής) αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, καθώς κρίθηκε απαραίτητο το μπόλιασμα της νομικής σκέψης και γραφής με την προσέγγιση ενός λογιστή, γνώστη των σύγχρονων τάσεων στην λογιστική και ελεγκτική.

Το έργο παρουσιάζει και προσεγγίζει ερμηνευτικά θεμελιώδεις έννοιες της λογιστικής επιστήμης, τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ, την Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, τα Λογιστικά συστήματα, τις αρχές ελεγκτικής και περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, ενώ συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXIII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το λογιστικό δίκαιο και οι πηγές του
Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 1
Α. Η περίμετρος του λογιστικού δικαίου Σελ. 1
Β. Το λογιστικό δίκαιο, ένας «άχαρος» κλάδος του δικαίου; Σελ. 3
Γ. Iudex non calculat; Σελ. 3
Δ. Γιατί υπάρχει η λογιστική; Σελ. 4
Ε. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά Σελ. 6
ΣΤ. Αριθμοί ή (και) κείμενα; Σελ. 7
Ζ. Μία λογιστική ή περισσότερες; Σελ. 8
ΙΙ. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 8
Α. Το δίκαιο των κοινοτικών Οδηγιών Σελ. 8
Β. Οι κανόνες των λογιστικών Οδηγιών, όπως ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο – Το «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» – Ο «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» και ο «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Σελ. 11
Γ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Σελ. 12
Δ. Σχέση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ με τις λογιστικές Οδηγίες Σελ. 13
Ε. Η εισαγωγή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ στην ΕΕ Σελ. 15
ΣΤ. Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 17
Ζ. Η πρόσφατη ανανέωση του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2013/34/ΕΕ της 26.6.2013) Σελ. 17
Η. Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) Σελ. 18
Θ. Οι οντότητες και η κατάταξή τους από άποψη μεγέθους Σελ. 20
Ι. Το «Σχέδιο Λογαριασμών» του Ν 4308/2014 ως «λογιστικό σχέδιο» Σελ. 21
ΙΑ. Η λογιστική του Ν 4308/2014 και οι φορολογικές υποχρεώσεις Σελ. 25
ΙΒ. Γενικότερη αποτίμηση του Ν 4308/2014 Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Λογιστικό σύστημα και σχέδιο λογαριασμών
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία
Ι. ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν 4308/2014 Σελ. 29
Α. Το «λογιστικό σύστημα» και η αξιοπιστία του Σελ. 30
Β. Η ευθύνη τήρησης του λογιστικού συστήματος Σελ. 32
Γ. Τα «αρχεία» της οντότητας Σελ. 33
Δ. Κανόνες τήρησης των αρχείων Σελ. 35
Ε. Η χρησιμοποίηση του διπλογραφικού και του απλογραφικού συστήματος Σελ. 36
ΣΤ. Υποχρεωτικά και προαιρετικά βιβλία Σελ. 37
Ζ. Τα αρχεία του Ν 4308/2014 και τα εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ (άρθρ. 8 επ.) Σελ. 38
Η. Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων Σελ. 39
Θ. Διάρκεια και τόπος διαφύλαξης των αρχείων Σελ. 41
Ι. Το τιμολόγιο Σελ. 41
ΙΑ. Η απόδειξη λιανικής πώλησης (ή παροχής υπηρεσιών) Σελ. 43
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο λογαριασμών - απλογραφικό & διπλογραφικό σύστημα
Ι. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Σελ. 44
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 44
Β. Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των λογαριασμών Σελ. 47
1. Λογαριασμοί ενεργητικού (Ομάδες 1 – 3) Σελ. 49
2. Λογαριασμοί παθητικού (Ομάδες 4 – 5) Σελ. 51
3. Λογαριασμοί εξόδων (Ομάδα 6) Σελ. 52
4. Λογαριασμοί εσόδων (Ομάδα 7) Σελ. 53
5. Συγκεντρωτική παρουσίαση Ομάδων 1 έως 7 Σελ. 54
ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Σελ. 54
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 54
Β. Απλογραφικό σύστημα Σελ. 55
Γ. Διπλογραφικό σύστημα Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι γενικές αρχές κατάρτισής τους
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 67
Α. Η αρχή της καθολικότητας και του «ενιαίου», που διέπει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 67
Β. Η «αναγνώριση» ως προϋπόθεση ενσωμάτωσης στις καταστάσεις Σελ. 68
Γ. Τα είδη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 69
Δ. Τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β’ Σελ. 70
Ε. Η σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 71
ΣΤ. Υποχρεωτικές και προαιρετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 73
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 73
Α. Οι «γενικές αρχές» Σελ. 73
Β. Αρχή της «εύλογης παρουσίασης» (“true and fair view”) Σελ. 75
Γ. Οι «θεμελιώδεις παραδοχές» του «δουλευμένου» και της «συνέχισης της δραστηριότητας» Σελ. 77
Δ. Αρχή της καθολικότητας και του ενιαίου Σελ. 80
Ε. Αρχή της σημαντικότητας Σελ. 80
ΣΤ. Κανόνες σχετικά με τη διαδοχή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 81
Ζ. Αρχή της «σύνεσης» και ο κανόνας απαγόρευσης συμψηφισμών Σελ. 84
Η. Κανόνες σχετικοί με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ Σελ. 87
ΙΙΙ. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
O ισολογισμός
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η λογική του ισολογισμού
I. ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σελ. 91
II. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ; Σελ. 92
III. ΕΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σελ. 93
IV. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΞΗΓΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σελ. 95
V. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ; Σελ. 95
VI. ΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σελ. 98
VII. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΙΣΑ; Σελ. 100
VIII. Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Σελ. 101
IX. Η «ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ», ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 103
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Τα επιμέρους κονδύλια του ισολογισμού
Ι. ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σελ. 106
Α. Τα πάγια («μη κυκλοφορούν» ενεργητικό) Σελ. 108
Β. Τα ενσώματα πάγια Σελ. 109
Γ. Άυλα πάγια στοιχεία Σελ. 110
Δ. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Σελ. 112
Ε. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (financial assets) Σελ. 113
ΣΤ. Αναβαλλόμενοι φόροι (αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις) Σελ. 115
Ζ. Το κυκλοφορούν Σελ. 116
Η. Τα αποθέματα Σελ. 117
Θ. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Σελ. 117
Ι. Τα «δουλευμένα έσοδα περιόδου» και τα «προπληρωμένα έξοδα» Σελ. 118
ΙΑ. Οι «λογαριασμοί τάξεως»; Σελ. 119
ΙΙ. ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σελ. 120
Α. Τα ίδια κεφάλαια («καθαρή θέση») Σελ. 120
Β. Τα καταβεβλημένα κεφάλαια Σελ. 121
Γ. Οι διαφορές εύλογης αξίας Σελ. 123
Δ. Αποθεματικά (άρθρ. 44 ΚΝ 2190/1920, άρθρ. 26 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 123
Ε. Τα αποτελέσματα εις νέο Σελ. 125
ΣΤ. Συναλλαγματικές διαφορές Σελ. 125
Ζ. Προβλέψεις (άρθρ. 22 παρ. 11 επ.) Σελ. 126
Η. Υποχρεώσεις Σελ. 127
Θ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σελ. 129
Ι. Δάνεια, λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σελ. 129
ΙΑ. Κρατικές επιχορηγήσεις Σελ. 130
ΙΒ. Αναβαλλόμενοι φόροι (αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις) Σελ. 131
ΙΓ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σελ. 131
ΙΔ. Επιμέρους βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σελ. 132
ΙΕ. Τα «έξοδα χρήσεως δουλευμένα» και τα «έσοδα επόμενων χρήσεων» Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Επιμέτρηση - Αποσβέσεις - Απομειώσεις
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 135
Α. Βασικές έννοιες Σελ. 135
Β. Μέθοδος του ιστορικού κόστους Σελ. 136
1. Έννοια και η λειτουργία της απόσβεσης Σελ. 137
2. Έννοια και η λειτουργία της απομείωσης Σελ. 139
Γ. Μέθοδος της εύλογης αξίας Σελ. 141
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 141
Α. Επιμέτρηση στοιχείων με βάση τη μέθοδο του ιστορικού κόστους Σελ. 141
1. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (άρθρ. 18) Σελ. 141
2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (άρθρ. 19) Σελ. 146
3. Αποθέματα και υπηρεσίες (άρθρ. 20) Σελ. 148
4. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία (άρθρ. 21) Σελ. 151
5. Υποχρεώσεις (άρθρ. 22) Σελ. 151
6. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι (άρθρ. 23) Σελ. 154
Β. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (άρθρ. 24) Σελ. 154
1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (άρθρ. 24 παρ. 5) Σελ. 156
2. Επενδυτικά ακίνητα (άρθρ. 24 παρ. 6) Σελ. 157
3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (άρθρ. 24 παρ. 7) Σελ. 157
4. Αποθέματα εμπορευμάτων (άρθρ. 24 παρ. 8) Σελ. 158
5. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (άρθρ. 24 παρ. 9) Σελ. 158
6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, που αποτελούν μέρος του εμπορικού χαρτοφυλακίου (άρθρ. 24 παρ. 10) Σελ. 159
7. Παράγωγα για αντιστάθμιση (άρθρ. 24 παρ. 11) Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Κατάσταση αποτελεσμάτων - Διανομή κερδών
Ι. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ. 163
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 163
Β. Τα υποδείγματα κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 164
Γ. Θεμελιώδεις έννοιες Σελ. 166
Δ. Κανόνες αναγνώρισης εσόδων και κερδών Σελ. 169
1. Αναγνώριση εσόδου από πώληση αγαθών (άρθρ. 25 παρ. 3) Σελ. 170
2. Αναγνώριση εσόδου από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια (άρθρ. 25 παρ. 4) Σελ. 170
3. Αναγνώριση εσόδων από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους (άρθρ. 25 παρ. 5) Σελ. 175
Ε. Κατάλογος εξόδων Σελ. 177
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σελ. 180
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Σελ. 180
Β. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος Σελ. 186
ΙΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 188
IV. Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 195
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 195
Β. Προσδιορισμός των κερδών, που μπορούν να διατεθούν Σελ. 197
Γ. Η διαδικασία διάθεσης των κερδών Σελ. 199
1. Πρώτο στάδιο: η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό Σελ. 200
2. Δεύτερο στάδιο: η διανομή του πρώτου μερίσματος Σελ. 201
3. Τρίτο στάδιο: η διάθεση των υπολοίπων κερδών Σελ. 203
Δ. Λοιπά ζητήματα ως προς τη διανομή κερδών Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Έκθεση διαχείρισης - Αριθμοδείκτες
Ι. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Σελ. 207
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 207
Β. Χρησιμότητα και περιεχόμενο Σελ. 207
ΙΙ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ Σελ. 212
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 212
Β. Χρησιμότητα και περιεχόμενο Σελ. 213
1. Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σελ. 214
2. Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Σελ. 217
3. Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σελ. 218
ΙII. ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) Σελ. 219
Α. Η ιδιαιτερότητα του προσαρτήματος σε σχέση με τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 219
Β. Κύρια σημεία της νομοθετικής ρύθμισης του προσαρτήματος Σελ. 220
Γ. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος Σελ. 222
1. Πληροφορίες σχετικά με την οντότητα / Επεξηγήσεις και συμπληρώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 222
2. Πληροφορίες για στοιχεία, που δεν αποτυπώνονται στον ισολογισμό ή την κατάσταση αποτελεσμάτων Σελ. 225
3. Λοιπές πληροφορίες Σελ. 227
4. Ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων Σελ. 229
ΙV. Η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελ. 234
Α. Η υποχρέωση σύνταξης της έκθεσης διαχείρισης και το περιεχόμενό της Σελ. 234
Β. Επιπρόσθετες απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων Σελ. 237
Γ. Η υποχρέωση δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 238
V. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Σελ. 242
Α. Εισαγωγικά Σελ. 242
Β. Πρώτη κατηγορία: Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης Σελ. 242
Γ. Δεύτερη κατηγορία: Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας Σελ. 244
Δ. Τρίτη κατηγορία: Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής Σελ. 246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 249
Α. Έννοια και λειτουργία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 249
Β. Ισχύον δίκαιο Σελ. 252
Γ. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 253
ΙΙ. Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 253
Α. Ποια οντότητα υποχρεούται να συντάξει ΕΧΚ ως μητρική; Σελ. 253
Β. Ποιες οντότητες περιλαμβάνονται στις ΕΧΚ κάθετου ομίλου; Σελ. 254
Γ. Τι είναι οι οριζόντιοι όμιλοι και ποιες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στην ενοποίηση; Σελ. 259
Δ. Απαλλαγή της μητρικής οντότητας από την υποχρέωση κατάρτισης ΕΧΚ Σελ. 260
1. Μικροί και μεσαίοι όμιλοι Σελ. 260
2. Πολυβαθμικοί όμιλοι Σελ. 261
3. Λοιπές περιπτώσεις Σελ. 264
Ε. Εξαιρέσεις οντοτήτων από τις ΕΧΚ Σελ. 264
ΙΙΙ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 266
Α. Η μέθοδος της ολικής ενοποίησης Σελ. 266
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 266
2. Η διαδικασία ενοποίησης ειδικότερα Σελ. 268
3. Λοιπά ζητήματα Σελ. 272
Β. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης Σελ. 273
Γ. Η μέθοδος της καθαρής θέσης Σελ. 275
IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΧΚ Σελ. 279
A. Σημειώσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης Σελ. 279
B. Δημοσιότητα των ΕΧΚ Σελ. 281
V. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΧΚ Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ι. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Σελ. 291
ΙΙ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 293
ΙΙΙ. Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σελ. 296
Α. Το γενικό πλαίσιο Σελ. 296
Β. Οι εταιρίες, οι οποίες υπόκεινται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο και ο διορισμός ελεγκτή Σελ. 297
Γ. Αντικείμενο του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου Σελ. 298
ΙV. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 299
Α. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 299
Β. Η έννοια του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και της ελεγκτικής εταιρίας και η οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος Σελ. 301
V. ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ IFAC Σελ. 305
Α. Τα Γενικώς Αποδεκτά Πρότυπα Ελέγχου Σελ. 305
Β. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ελεγκτών Σελ. 306
Γ. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή Πρότυπα Δικλείδων Ποιότητας Σελ. 307
VΙ. ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σελ. 311
VIΙ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 313
Α. Το πλαίσιο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου Σελ. 313
Β. Οι τύποι εκθέσεων ελέγχου Σελ. 316
Γ. Η βασική δομή της έκθεσης ελέγχου Σελ. 318
Δ. Έκθεση με «σύμφωνη γνώμη» Σελ. 319
1. Τίτλος Σελ. 319
2. Παραλήπτης Σελ. 319
3. Εισαγωγική παράγραφος Σελ. 319
4. Ευθύνη της διοίκησης Σελ. 321
5. Ευθύνη του ελεγκτή Σελ. 321
6. Γνώμη Σελ. 324
7. Άλλες ευθύνες αναφοράς Σελ. 325
8. Υπογραφή του ελεγκτή Σελ. 326
9. Ημερομηνία Σελ. 326
10. Διεύθυνση του ελεγκτή Σελ. 327
Ε. Έκθεση με «διαφοροποιημένη γνώμη» Σελ. 327
1. Ευθύνη του ελεγκτή Σελ. 329
2. Βάση για διαφοροποιημένη γνώμη Σελ. 330
3. Γνώμη Σελ. 331
ΣΤ. Έκθεση με παράγραφο έμφασης και παράγραφο άλλου θέματος Σελ. 333
Ζ. Συγκριτικές πληροφορίες - αντίστοιχοι αριθμοί και συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις Σελ. 334
Η. Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Σελ. 337
Θ. Επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων Σελ. 338
Ι. Η έκθεση ελέγχου στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 339
IΑ. Η νέα έκθεση ελέγχου Σελ. 341
ΙΒ. Αλλαγές ανά ΔΠΕ Σελ. 343
1. ΔΠΕ 700 Σελ. 344
2. ΔΠΕ 701 Σελ. 344
3. ΔΠΕ 705 Σελ. 346
4. ΔΠΕ 706 Σελ. 346
5. ΔΠΕ 260 Σελ. 347
6. ΔΠΕ 570 Σελ. 348
ΙΓ. Η δομή και τα περιεχόμενα της νέας έκθεσης Σελ. 348
1. Τίτλος Σελ. 349
2. Παραλήπτης Σελ. 349
3. Εισαγωγική παράγραφος Σελ. 349
4. Γνώμη Σελ. 349
5. Βάση για γνώμη Σελ. 349
6. Σημαντικότερα θέματα ελέγχου Σελ. 350
7. Άλλες πληροφορίες Σελ. 351
8. Ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις Σελ. 351
9. Ευθύνη του ελεγκτή Σελ. 352
10. Άλλες ευθύνες αναφοράς Σελ. 355
11. Εταίρος ανάθεσης Σελ. 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ευθύνη των μελών του ΔΣ ΑΕ σχετικά με την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ι. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 357
Α. Αρμοδιότητα για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 357
Β. Αρμοδιότητα για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 359
ΙΙ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ Σελ. 362
Α. Οι διατάξεις για την εσωτερική ευθύνη Σελ. 362
Β. Η εξαίρεση από την ευθύνη εφόσον αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε η επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία ή εφόσον υπάρχει σύννομη απόφαση της ΓΣ Σελ. 365
Γ. Ο «κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης» Σελ. 366
Δ. Λοιπές διατάξεις για την ευθύνη των μελών του ΔΣ Σελ. 370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς
Ι. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 373
Α. Εισαγωγή στο λογιστικό πλαίσιο Σελ. 373
Β. Χρήστες των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 374
Γ. Οι Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές Σελ. 375
Δ. Η ανάγκη για μία «διεθνή» λογιστική Σελ. 376
Ε. Το εννοιολογικό πλαίσιο της IASB Σελ. 378
ΣΤ. Ο σκοπός και η θεματολογία του Πλαισίου Σελ. 379
Ζ. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Σελ. 380
Η. Θεμελιώδεις λογιστικές παραδοχές και ποιοτικά χαρακτηριστικά Σελ. 381
ΙΙ. ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Σελ. 391
ΙΙI. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 394
Α. Γενικά Σελ. 394
Β. Τα συστατικά των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 394
Γ. Ταξινόμηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Σελ. 395
Δ. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης Σελ. 398
Ε. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος Σελ. 403
ΣΤ. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Σελ. 406
Ζ. Κατάσταση ταμειακών ροών Σελ. 406
Η. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 407
Θ. Επιμέτρηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 408
1. Ιστορικό Κόστος Σελ. 409
2. Τρέχον κόστος Σελ. 409
3. Ρευστοποιήσιμη αξία Σελ. 409
4. Παρούσα αξία Σελ. 409
Ι. Παράδειγμα 1 Σελ. 411
ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 415
Α. Λογιστική προσέγγιση Σελ. 415
Β. Βασικές έννοιες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 417
Γ. Συνενώσεις επιχειρήσεων Σελ. 418
Δ. Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης Σελ. 420
Ε. Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος Σελ. 420
ΣΤ. Λογιστικός χειρισμός συγγενούς επιχείρησης Σελ. 421
Ζ. Διαφορές μεταξύ ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και ΕΛΠ Σελ. 421
Η. Παράδειγμα 2 Σελ. 422
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ν 4308/2014
Παράρτημα Α
Ορισμοί Σελ. 431
Παράρτημα Β
Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 455
Παράρτημα Γ
Σχέδιο λογαριασμών Σελ. 471
Παράρτημα Δ
Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 489
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 505
Back to Top