ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Μετά τη θέση σε ισχύ των Ν 4242/2014 & 4335/2015

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15905
Τσούμας Β.

Το έργο «Το Δίκαιο των Εμπορικών Μισθώσεων» καλύπτει τις μεταβολές που έχει  εισαγάγει στο δίκαιο του ΠΔ 34/1995 ο Ν 4242/2014, καθώς και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 στη δικονομική αντιμετώπιση των μισθωτικών διαφορών και περιλαμβάνει πολλές παραπομπές σε νεότερες δικαστικές απο­φάσεις δικαστηρίων μας όλων των βαθμών, καθώς και χρήσιμες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Το βιβλίο αφιερώνει μικρότερο χώρο στην εξέταση θε­μάτων των εμπορικών μισθώσεων που έχουν από μακρού εξαντληθεί ή που έχουν αποβάλει την επικαιρότητά τους, ενώ αναλώνει χρόνο σε άλλα που παραμένουν επίκαιρα, όπως π.χ. στη διερεύνηση των δυνατοτήτων δικαστικής αναπροσαρμογής των μισθωμάτων (= μειώσεώς τους, λόγω της δεινής οικονομικής κρίσεως που μαστίζει τη χώρα), κατά τα άρθρα 388 και 288 ΑΚ, που αποτελούν σύνηθες αντικείμε­νο, σήμερα, των εκδικαζομένων αγωγών κατά τη μισθωτική διαδικασία.

Το έργο περιλαμβάνει, υπό μορφή παραρτημά­των, το κείμενο του ΠΔ 34/1995 όπως ήδη ισχύει, τη διαγραμματική απεικόνισή του, μια συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, σχολιασμένες διατάξεις των άρ­θρων 615 έως 620 ΚΠολΔ περί των μισθωτικών διαφορών, καθώς και εκείνες των άρθρων 637 έως 645 ΚΠολΔ για τη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, καθώς και μια ενδεικτική σειρά υποδειγμάτων βασικών αγωγών του χώ­ρου των εμπορικών μισθώσεων.

Η έκδοση αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με τα θέματα των εμπορικών μισθώσεων και συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΠΔ/τος 34/1995 Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η μισθωτική σύμβαση Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών Σελ. 32
1. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή Σελ. 32
α. Υποχρέωση παράδοσης του μισθίου Σελ. 32
β. Η υποχρέωση διατήρησης της καταλληλότητας του μισθίου Σελ. 33
γ. Υποχρέωση για ενέργειες Σελ. 34
δ. Υποχρέωση παράλειψης ενεργειών Σελ. 36
ε. Υποχρέωση για βάρη και φόρους του μισθίου Σελ. 36
στ. Υποχρέωση απόδοσης των δαπανών του μισθωτή Σελ. 37
ζ. Υποχρέωση παραλαβής του μισθίου Σελ. 39
2. Υποχρεώσεις του μισθωτή Σελ. 39
3. Δικαιώματα του εκμισθωτή Σελ. 43
4. Δικαιώματα του μισθωτή Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Προστατευόμενες και μη μισθώσεις Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Η διάρκεια των προστατευομένων μισθώσεων Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Οι συμφωνίες των μερών Σελ. 85
1. Συμφωνίες για μίσθωμα και αναπροσαρμογή μισθώματος Σελ. 85
2. Συμφωνίες για τη χρήση του μισθίου Σελ. 89
3. Συμφωνίες για τη λύση της μίσθωσης Σελ. 90
4. Συμφωνίες για παραίτηση από δικαιώματα εκ του νόμου Σελ. 93
5. Συμφωνίες για την έναρξη της μίσθωσης Σελ. 96
6. Συμφωνίες για καταβολή «αέρα» Σελ. 97
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
7. Συμφωνίες για τον τύπο της μισθωτικής σύμβασης Σελ. 97
8. Συμφωνίες για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης Σελ. 98
9. Συμφωνίες για αναμίσθωση Σελ. 98
10. Συμφωνίες για τη διάρκεια της μίσθωσης Σελ. 99
11. Συμφωνίες για εγγυοδοσία Σελ. 100
12. Συμφωνίες για ποινικές ρήτρες Σελ. 100
13. Συμφωνίες για παραχώρηση της χρήσης Σελ. 100
14. Συμφωνίες για επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση Σελ. 101
15. Συμφωνίες για διαιτησία Σελ. 101
16. Συμφωνίες για μη ευθύνη του εκμισθωτή επί ελαττωμάτων του μισθίου Σελ. 101
17. Συμφωνίες για καταγγελία της μίσθωσης Σελ. 101
18. Συμφωνίες για αποκλεισμό μαρτυρικής απόδειξης Σελ. 102
19. Η τροποποίηση των συμφωνιών των μερών Σελ. 102
20. Η ερμηνεία των συμφωνιών των μερών Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Το μίσθωμα και η αναπροσαρμογή του, ειδικότερα Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Υπομίσθωση και παραχώρηση της χρήσης του μισθίου Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Εκποίηση μισθίου - Μίσθωση από μη δικαιούμενο Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Η καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης - Η αξίωση απόδοσης της χρήσης του μισθίου Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Οι λόγοι καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 137
α. Καταγγελία βάσει του άρθρου 597 ΑΚ Σελ. 137
β. Καταγγελία βάσει του άρθρου 594 ΑΚ Σελ. 139
γ. Καταγγελία για παράβαση συμβατικού όρου Σελ. 140
δ. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο Σελ. 141
ε. Δυστροπία Σελ. 142
στ. Καταγγελία λόγω ελαττωμάτων του μισθίου Σελ. 144
ζ. Καταγγελία επί κινδύνου υγείας του μισθωτή Σελ. 145
η. Καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή Σελ. 146
2. Ειδικές διατάξεις [ΠΔ 34/1995] Σελ. 146
α. Καταγγελία για ιδιόχρηση Σελ. 146
β. Καταγγελία για ανοικοδόμηση Σελ. 152
γ. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση Σελ. 155
δ. Καταγγελία για δημιουργία κυρίας κατοικίας Σελ. 156
ε. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμορρόπου Σελ. 157
στ. Καταγγελία λόγω πτώχευσης του μισθωτή Σελ. 158
ζ. Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών ΟΤΑ Σελ. 158
η. Καταγγελία από ΟΤΑ για τη δημιουργία πρασίνου κ.λπ. Σελ. 159
θ. Η καταγγελία μεταμελείας Σελ. 160
ι. Η καταγγελία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 Ν 4242/2014 Σελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Ειδικές ρυθμίσεις επί καταγγελίας για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση Σελ. 164
1. Διατυπώσεις καταγγελίας Σελ. 164
2. Αποτελέσματα της καταγγελίας Σελ. 165
3. Η αποζημίωση του αποβαλλομένου μισθωτή Σελ. 166
4. Η παράλειψη ιδιόχρησης/ανοικοδόμησης και οι συνέπειές της Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
Οι μεταβατικές και λοιπές διατάξεις των άρθρων 44 επ. ΠΔ 34/1995 Σελ. 173
1. Η εφαρμογή του Αστικού Κώδικα Σελ. 173
2. Η παραίτηση από τα εκ του ΠΔ 34/1995 δικαιώματα Σελ. 174
3. Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις στο μίσθιο Σελ. 175
4. Οι διατάξεις των άρθρων 615-620 ΚΠολΔ - Δικονομικά Σελ. 176
5. Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών αποφάσεων δημοσίων εκπαιδευτηρίων Σελ. 178
6. Υποχρεώσεις ΔΟΥ Σελ. 179
7. Η προστασία των υπομισθώσεων Σελ. 179
8. Τα καταργηθέντα άρθρα 60 και 61 ΠΔ 34/1995 Σελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
Η αποζημίωση στο δίκαιο των μισθώσεων Σελ. 182
1. Η αποζημίωση του μισθωτή για τη μη παράδοση ή την παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου Σελ. 182
2. Η λειτουργία της αποζημίωσης του άρθρου 577 ΑΚ Σελ. 184
3. Η ευθύνη του εκμισθωτή κατ’ άρθρο 577 ΑΚ Σελ. 186
4. Η ευθύνη του εκμισθωτή κατ’ άρθρο 578 ΑΚ Σελ. 187
5. Η υπερημερία του εκμισθωτή περί την άρση του ελαττώματος ή την αποκατάσταση της ιδιότητας Σελ. 187
6. Πότε δεν ευθύνεται ο εκμισθωτής για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων Σελ. 189
7. Το αναποζημίωτον του μισθωτή σε ειδικές περιπτώσεις καταγγελίας της μίσθωσης Σελ. 192
8. Η αποζημίωση του βιοτέχνη μισθωτή για την ηλεκτρική εγκατάσταση της νέας επαγγελματικής του στέγης Σελ. 193
9. Αποζημίωση εκμισθωτή για πρόωρη λύση της μίσθωσης λόγω καταγγελίας Σελ. 194
10. Αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο μίσθιο Σελ. 195
11. Αποζημίωση επί παράβασης συμπεφωνημένων Σελ. 200
12. Η αποζημίωση επί καταγγελίας για λόγο μη προβλεπόμενο στον νόμο Σελ. 201
13. Παράλειψη ιδιόχρησης σε αποδοθέν προς τούτο ακίνητο Σελ. 202
14. Η αποζημίωση επί ιδιόχρησης Σελ. 205
15. Η αποζημίωση επί ανοικοδόμησης Σελ. 207
16. Η αποζημίωση επί λύσης μισθώσεων λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων Σελ. 209
17. Η αποζημίωση επί εγκατάλειψης του μισθίου Σελ. 209
18. Η αποζημίωση επί ιδιόχρησης για όμοια δραστηριότητα στο μίσθιο Σελ. 210
19. Η αποζημίωση επί καταγγελίας για ιδιοκατοίκηση Σελ. 211
20. Η αποζημίωση εξ αδικοπραξίας Σελ. 211
21. Η αποζημίωση επί άρνησης παράτασης δεκαετούς μίσθωσης Σελ. 215
22. Η αποζημίωση επί καταγγελίας του μισθωτή Σελ. 216
23. Η αποζημίωση επί παράνομης παρακράτησης του μισθίου Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
Επισκόπηση σε δικονομικά θέματα μισθωτικών διαφορών Σελ. 222
1. Αρμοδιότητα προς κρίση των εκ του ΠΔ/τος 34/95 ανακυπτουσών διαφορών Σελ. 222
2. Η αγωγή, η κατάθεση και η συζήτησή της Σελ. 226
3. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 244
4. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 249
5. Πλειονότητα διαδίκων - Παρέμβαση Σελ. 252
6. Η ανταγωγή Σελ. 256
7. Η απόδειξη, ειδικότερα Σελ. 257
8. Η απόφαση Σελ. 263
9. Δεδικασμένο Σελ. 265
10. Η εκτέλεση της απόφασης Σελ. 267
11. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση Σελ. 270
12. Έφεση - Αντέφεση Σελ. 271
13. Αναίρεση Σελ. 276
14. Ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή και αναψηλάφιση Σελ. 279
15. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 280
16. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου Σελ. 283
17. Η διαταγή πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων Σελ. 283
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΔ 34/1995 [όπως ισχύει μετά τον Ν 4242/2014] Σελ. 287
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Διαγραμματική απεικόνιση του ΠΔ 34/1995 Σελ. 317
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου Σελ. 361
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [άρθρα 615-620, 637-645]
Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές Σελ. 367
Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου Σελ. 383
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Βασικά υποδείγματα αγωγών Σελ. 399
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 415
Back to Top