ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (τσέπης)


Δημόσιο - Ιδιωτικό - Ποινικό

Σε απόθεμα

Τιμή: 16,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15938
Γιαννόπουλος Γ., Χριστοδούλου Κ.
Καλογεράκης Γ.

Το έργο «Το Δίκαιο του Διαδικτύου» εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της κωδικοποίησης του ισχύοντος δικαίου του διαδικτύου.

Η ύλη του διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: στο Δημόσιο, το Ιδιωτικό και το Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου, η δε ένταξη των νομοθετημάτων στους τρεις αυτούς κλάδους έχει καθαρά συστηματικό χαρακτήρα.

Για πρακτικούς λόγους, μόνο τα σημαντικότερα από τα νομοθετήματα τίθενται ολόκληρα, ενώ αρκετά νομοθετήματα εντάσσονται σε αποσπασματική μορφή, σε όση έκταση ρυθμίζουν καθοριστικά τις έννομες συνέπειες του διαδικτύου. Έμφαση δίδεται στις ρυθμίσεις, εθνικές και ενωσιακές, που αποδίδουν τις αξιολογικές συνιστώσες του φαινομένου, ενώ αποφεύγεται η εξαντλητική παράθεση καθαρά τεχνικής φύσης νομοθετημάτων, τα οποία ωστόσο τίθενται σε σημειώσεις.

Το έργο ικανοποιεί όχι μόνο ακαδημαϊκούς, αλλά και πρακτικούς σκοπούς και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλους όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας
[Άρθρα 5Α, 9Α, 19] Σελ. 1
[2] Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
[Άρθρα 7, 8, 11] Σελ. 3
[3] Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
[Άρθρα 8, 10] Σελ. 4
Β. Δημόσιο Δίκαιο του Διαδικτύου
Ι. Καθεστώς Παρόχων Διαδικτυακών Υπηρεσιών
[4] Οδηγία 2000/31/ΕΚ
για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)
[Άρθρο 4] Σελ. 5
[5] Ν 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 18, 19] Σελ. 7
[6] Ν 4002/2011
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
[Άρθρο 45: ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου] Σελ. 11
ΙI. Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων
[7] Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-6] Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Εθνικά Πλαίσια για την Ασφάλεια Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών [Άρθρα 7-10] Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Συνεργασία [Άρθρα 11-13] Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ασφάλεια των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών [Άρθρα 14-15] Σελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Ασφάλεια των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών των Παρόχων Ψηφιακών Υποδομών [Άρθρα 16-18] Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
Τυποποίηση και Εθελούσια Κοινοποίηση [Άρθρα 19-20] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Τελικές Διατάξεις [Άρθρα 21-27] Σελ. 36
[8] Ν 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 37: ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύου] Σελ. 47
ΙII. Ονόματα Χώρου (Domain Names)
[9] Κανονισμός (ΕΕ) 874/2004
για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Πεδίο Εφαρμογής [Άρθρο 1] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Αρχές Καταχώρισης [Άρθρα 2-5] Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γλώσσες και Γεωγραφικές Έννοιες [Άρθρα 6-9] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Σταδιακή Καταχώριση [Άρθρα 10-14] Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Καταχωρίσεις, Δεδομένα WHOIS και Ανάρμοστες Καταχωρίσεις [Άρθρα 15-19] Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ανάκληση και Διευθέτηση Συγκρούσεων [Άρθρα 20-23] Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Τελικές Διατάξεις [Άρθρο 24] Σελ. 71
[10] Ν 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 2 Τμήμα Β΄ εδ. ιε΄, 4 §2 εδ. κβ΄, 5 §2, 12 εδ. κδ΄, 74 §1 εδ. δ΄, 75 §1, 77 §3] Σελ. 72
[11] ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ 750/2/2015
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι [Άρθρα 1-2] Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Σύνθεση ονομάτων χώρου προς εκχώρηση [Άρθρα 3-6] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [Άρθρα 7-9] Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διαδικασίες διαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr [Άρθρα 10-11] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Πράξεις επί εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου [Άρθρα 12-14] Σελ. 102
Κεφάλαιο VI [Άρθρα 15] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Καταχωρητές [Άρθρα 16-18] Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Μητρώο Ονομάτων Χώρου [Άρθρα 19-20] Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Προστασία Δεδομένων [Άρθρο 21] Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Άσκηση Εποπτείας [Άρθρο 22] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 23-26] Σελ. 127
Παράρτημα A’
Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονομάτων για Ονόματα Χώρου υπό το .gr Σελ. 130
Παράρτημα B’
Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές Σελ. 131
Παράρτημα Γ’
Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr Σελ. 132
Παράρτημα Δ’
Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονομάτων Χώρου Σελ. 132
ΙV. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
[12] Ν 3979/2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής Νόμου [Άρθρα 1-2] Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ [Άρθρο 3] Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Γενικές Αρχές και Πληροφοριακές Υποχρεώσεις των Φορέων Δημοσίου Τομέα [Άρθρα 4-6] Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Δικαιώματα των Προσώπων [Άρθρα 7-11] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ηλεκτρονικές Διοικητικές Πράξεις και Ηλεκτρονικά Δημόσια Έγγραφα [Άρθρα 12-20] Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με του Φορείς του Δημοσίου Τομέα [Άρθρα 21-28] Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Επιβεβαίωση Ταυτότητας (Αυθεντικοποίηση) για τη Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Άρθρα 29-33] Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Όργανα Εφαρμογής του Νόμου [Άρθρα 34-37] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Άρθρα 38-40] Σελ. 175
[13] Ν 3861/2010
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-8, 10-10Β] Σελ. 180
[14] ΠΔ 28/2015
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα [Άρθρα 1-4] Σελ. 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας [Άρθρα 5-15, 31, 96] Σελ. 197
V. Προσωπικά Δεδομένα
[15] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 611/2013
σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
[Άρθρα 1-7] Σελ. 213
[16] Ν 2472/1997
Προστασία ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-3] Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Άρθρα 4-10] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων [Άρθρα 11-14] Σελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Κυρώσεις [Άρθρα 21-23] Σελ. 241
[17] Ν 3471/2006
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλες ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201/37 της 31ης Ιουλίου 2002) [Άρθρα 1-6, 11-15] Σελ. 243
[18] Ν 3917/2011
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου για την Διατήρηση Δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε Επεξεργασία σε συνάρτηση με την Παροχή Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Δημοσίων Δικτύων Επικοινωνιών και για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ [Άρθρα 1-13] Σελ. 259
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου για την Διατήρηση Δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε Επεξεργασία σε συνάρτηση με την Παροχή Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Δημοσίων Δικτύων Επικοινωνιών και για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ [Άρθρα 1-13] Σελ. 259
VI. Απόρρητο Επικοινωνιών
[19] Ν 2225/1994
Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 3-5] Σελ. 269
[20] ΠΔ 47/2005
Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Είδη και Στοιχεία Επικοινωνίας [Άρθρα 3-5] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Εξοπλισμός – Μέσα – Μέθοδος – Υποχρεώσεις Παρόχων [Άρθρα 6-9] Σελ. 288
Γ. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διαδικτύου
Ι. Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
[21] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120
για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
[Άρθρα 1-6] Σελ. 293
[22] Ν 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 65-68] Σελ. 301
ΙI. Ηλεκτρονικό Έγγραφο - Ηλεκτρονική Υπογραφή
[23] Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014
Σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση [Άρθρα 6-12] Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Υπηρεσίες Διασφάλισης της Εμπιστοσύνης
ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 13-16] Σελ. 327
ΤΜΗΜΑ 2
Εποπτεία [Άρθρα 17-19] Σελ. 329
ΤΜΗΜΑ 3
Εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης [Άρθρα 20-24] Σελ. 334
ΤΜΗΜΑ 4
Ηλεκτρονικές υπογραφές [Άρθρα 25-34] Σελ. 340
ΤΜΗΜΑ 5
Ηλεκτρονικές σφραγίδες [Άρθρα 35-40] Σελ. 347
ΤΜΗΜΑ 6
Ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες [Άρθρα 41-42] Σελ. 350
ΤΜΗΜΑ 7
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης [Άρθρα 43-44] Σελ. 351
ΤΜΗΜΑ 8
Πιστοποίηση γνησιότητας ιστοτόπων [Άρθρο 45] Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ηλεκτρονικά Έγγραφα [Άρθρα 46, 50] Σελ. 353
[24] Αστικός Κώδικας
[Άρθρα 159-160] Σελ. 354
[25] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
[Άρθρα 443-445, 448, 457] Σελ. 355
[26] Ν 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 12 εδ. κε΄, με΄: αρμοδιότητα ΕΕΤΤ] Σελ. 357
[27] N 3448/2006
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
[Άρθρο 20: παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης] Σελ. 359
[28] ΠΔ 150/2001
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές
[Άρθρα 1-10] Σελ. 364
ΙII. Διαδικτυακές Συναλλαγές – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
[29] Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013
για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-4] Σελ. 376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Πλατφόρμα ΗΕΔ [Άρθρα 5-15] Σελ. 379
[30] Νόμος 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών
[Άρθρα 3-3β, 3δ-3ιγ, 4θ, 9 §5, 9η περ. γ΄, άρθρ. 10 §16 περ. α’ υποπερ. αα΄, στστ’] Σελ. 391
[31] Ν 4446/2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
[Άρθρο 111: βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας] Σελ. 425
[32] ΠΔ 131/2003
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] Σελ. 429
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ
1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση Άρθρα 3-4] Σελ. 435
2. Εμπορικές επικοινωνίες [Άρθρα 5-7] Σελ. 437
3. Συμβάσεις καταρτιζόμενες με ηλεκτρονικά μέσα [Άρθρα 8-10] Σελ. 438
4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών [Άρθρα 11-14] Σελ. 440
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] Σελ. 442
IV. Πληρωμές στο Διαδίκτυο
[33] Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ
[Άρθρα 4 περ. 5-6, 8, 11-12, 14, 16-18 και άρθρα 65-66 §1] Σελ. 446
[34] Πράξη Ε.Ε.Τ.Ε. 59/18.1.2016
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12)
Μέρος Ι.
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Σελ. 450
Μέρος II.
Γενικό περιβάλλον ελέγχου και ασφάλειας Σελ. 454
Μέρος III.
Ειδικά μέτρα ελέγχου και ασφάλειας για τις πληρωμές μέσω διαδικτύου Σελ. 460
Μέρος IV.
Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επικοινωνία με τους πελάτες Σελ. 468
Μέρος V.
Τελικές διατάξεις Σελ. 471
V. Πνευματική Ιδιοκτησία
[35] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
[Άρθρα 1-4, 28Β, 45Α, 51, 60, 63Α, 64-65, 66Α-66Γ, 67, 71 §§5, 6, 8, 72 §8] Σελ. 472
Δ. Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου
[36] Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Σύμβαση Βουδαπέστης της 23.11.2001) και Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών
[άρθρο πρώτο κυρωτικού Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016)] Σελ. 493
Κεφάλαιο I
Ορολογία [Άρθρο 1] Σελ. 494
Κεφάλαιο II
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο
Τμήμα 1
Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο
Τίτλος 1
Εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων και συστημάτων υπολογιστών [Άρθρα 2-6] Σελ. 495
Τίτλος 2
Εγκλήματα σχετικά με υπολογιστές [Άρθρα 7-8] Σελ. 498
Τίτλος 3
Εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο [Άρθρο 9] Σελ. 498
Τίτλος 4
Εγκλήματα σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων [Άρθρο 10] Σελ. 499
Τίτλος 5
Εξαρτημένη ευθύνη και κυρώσεις [Άρθρα 11-13] Σελ. 501
Τμήμα 2
Δικονομικό Δίκαιο
Τίτλος 1
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 14-15] Σελ. 502
Τίτλος 2
Κατεπείγουσα διατήρηση αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστών [Άρθρα 16-17] Σελ. 504
Τίτλος 3
Διαταγή επίδειξης [Άρθρο 18] Σελ. 505
Τίτλος 4
Έρευνα και κατάσχεση αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή [Άρθρο 19] Σελ. 506
Τίτλος 5
Συλλογή δεδομένων υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο [Άρθρα 20-21] Σελ. 507
Τμήμα 3
Δικαιοδοσία [Άρθρο 22] Σελ. 509
Κεφάλαιο III
Διεθνής συνεργασία
Τμήμα 1
Γενικές αρχές
Τίτλος 1
Γενικές αρχές σχετικά με την διεθνή συνεργασία [Άρθρο 23] Σελ. 510
Τίτλος 2
Αρχές σχετικά με την έκδοση [Άρθρο 24] Σελ. 511
Τίτλος 3
Γενικές αρχές σχετικά με την αμοιβαία
συνδρομή [Άρθρα 25-26] Σελ. 512
Τίτλος 4
Διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ελλείψει ισχυουσών διεθνών συμφωνιών [Άρθρα 27-28] Σελ. 514
Τμήμα 2
Ειδικές διατάξεις
Τίτλος 1
Αμοιβαία συνδρομή σχετικά με προληπτικά μέτρα [Άρθρα 29-30] Σελ. 518
Τίτλος 2
Αμοιβαία συνδρομή σχετικά με ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 31-34] Σελ. 521
Τίτλος 3
Δίκτυο 24/7 [Άρθρο 35] Σελ. 522
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, Στρασβούργο 28.1.2003
Κεφάλαιο I
Κοινές Διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 524
Κεφάλαιο ΙΙ
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο [Άρθρα 3-7] Σελ. 525
Κεφάλαιο ΙΙΙ
Σχέσεις μεταξύ της Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου [Άρθρο 8] Σελ. 527
[37] Ποινικός Κώδικας
[Άρθρα 5, 13 περ. γ’, ε’ και θ’, 292Α-292Γ, 337, 348-348Β, 370Α-370Ε, 381Α-381Β, 386Α] Σελ. 528
[38] Ν 4267/2014
Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 18] Σελ. 544
[39] Ν 927/1979
Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις
[Άρθρο 1-5] Σελ. 546
[40] Ν 2472/1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
[Άρθρο 22] Σελ. 551
[41] Ν 3471/2006
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997
[Άρθρο 15] Σελ. 554
[42] Ν 3917/2011
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις
[Άρθρο 11] Σελ. 556
[43] Ν 3115/2003
Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
[Άρθρο 10] Σελ. 558
[44] Ν 2121/1993
Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα
[Άρθρο 66] Σελ. 559
[45] Ν 4002/2011
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
[Άρθρο 52 §§1-3, 9-11: παίγνια μέσω διαδικτύου] Σελ. 567
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 571
Back to Top