ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ανοιχτή Διοίκηση & Κοινωνία της Πληροφορίας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11582
Λαζαράκος Γ.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 204
  • ISBN: 960-272-382-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία. Λαμβανομένης υπόψη της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, πρόκειται για ένα θεμελιώδους σημασίας δικαίωμα που συνδέεται άμεσα με τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της διαφάνειας της διοίκησης, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του πολίτη και της συμμετοχής του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Το έργο δεν εξαντλείται σε μια θεωρητική προσέγγιση του καθεστώτος ελεύθερης πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, αλλά βασίζεται στην έρευνα της καθημερινής πρακτικής της διοίκησης, καθώς και σε πρόσφατο νομολογιακό υλικό και σε συγκριτική μελέτη του ελληνικού, ευρωπαϊκού και αμερικανικού χώρου. Μετά την παρουσίαση της έννοιας της «ανοιχτής διοίκησης» και της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας, αναλύεται η ιδιάζουσα σχέση μεταξύ της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και της πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Στη συνέχεια, εξετάζεται το συνταγματικό και νομοθετικό υπόβαθρο του δικαιώματος πληροφόρησης εντός της ελληνικής έννομης τάξης. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου τομέα, καθώς και στο ρόλο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την επίλυση των διαφορών λόγω άρνησης της διοίκησης να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα. Το έργο συμπληρώνεται με πληρέστατο παράρτημα νομοθεσίας, πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο. Είναι αναμφισβήτητη η χρησιμότητα της παρούσας έκδοσης για τους νομικούς που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες, που οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.
Συντομογραφίες Σελ. XV
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 1
Α) «Ανοιχτή Κοινωνία», «Ανοιχτή Διοίκηση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σελ. 1
1) Η «Ανοιχτή Κοινωνία» Σελ. 1
2) Η «Ανοιχτή Διοίκηση» Σελ. 2
3) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σελ. 3
4) Ελεύθερη και περιορισμένη ροή πληροφοριών Σελ. 5
5) Η Ανοιχτή Διοίκηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας Σελ. 6
Β) Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορικής στην υπηρεσία της Διοίκησης Σελ. 7
ΙΙ. Η Iδιάζουσα Σχέση της Διαφάνειας της Διοικητικής Δράσης και της Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία Σελ. 11
Α) Ιστορική αναδρομή Σελ. 11
Β) Η διαφάνεια στο ελληνικό Σύνταγμα Σελ. 13
Γ) Η σχέση της διαφάνειας με τη δημοσιότητα στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 16
1) Η διαφάνεια στη δράση της νομοθετικής εξουσίας Σελ. 17
2) Η διαφάνεια στη δράση της δικαστικής εξουσίας Σελ. 18
3) Συμπερασματικές επισημάνσεις Σελ. 19
Δ) Η διαφάνεια κατά το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 20
1) Η διαδρομή της διαφάνειας στο πλαίσιο του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου Σελ. 21
2) Η κατοχύρωση διαφάνειας μέσω της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία από το πρωτογενές και το δευτερογενές δίκαιο Σελ. 24
α) Η πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος Σελ. 24
β) Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που κατέχουν τα κοινοτικά όργανα Σελ. 29
αα) Ο Κανονισμός 1049/2001 στην πράξη Σελ. 33
ααα) Περιεχόμενο και φορείς του δικαιώματος πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία Σελ. 33
βββ) Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1049/2001 Σελ. 34
γγγ) Τα όρια του δικαιώματος πρόσβασης Σελ. 37
ι) Οι απόλυτες εξαιρέσεις Σελ. 38
ιι) Ευαίσθητα έγγραφα Σελ. 39
ιιι) Λοιπές εξαιρέσεις και «υπερισχύον δημόσιο συμφέρον» Σελ. 40
δδδ) Πρακτικές Επισημάνσεις Σελ. 42
ββ) Η Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος της Ευρώπης Σελ. 43
Ε) Η ρύθμιση του θέματος στο εσωτερικό δίκαιο κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 44
1) Το δικαίωμα πρόσβασης στις έννομες τάξεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 44
2) Το δικαίωμα πρόσβασης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης - Το παράδειγμα των Η.Π.Α. Σελ. 50
ΙΙΙ. Δικαίωμα Πληροφόρησης και Ελεύθερης Πρόσβασης στα Στοιχεία της Διοίκησης στην Ελληνική Έννομη Τάξη Σελ. 55
Α) Συνταγματικό υπόβαθρο Σελ. 55
1) Το δικαίωμα στην πληροφόρηση στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας (άρθρο 25 Σ) Σελ. 56
2) Δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α παρ. 1 Σ) Σελ. 58
3) Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5Α παρ. 2 Σ) Σελ. 60
4) Δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τηρεί η Διοίκηση (άρθρο 10 παρ. 3 Σ) Σελ. 61
Β) Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 63
1) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 Σελ. 66
2) Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης Σελ. 68
3) «Εύλογο ενδιαφέρον» και «έννομο συμφέρον» Σελ. 73
4) Ερμηνευτικά ζητήματα ως προς την διάκριση «ιδιωτικών» και «διοικητικών» εγγράφων Σελ. 80
α) Η νομοθετική ρύθμιση κατά το ν. 1599/1986 και το ν. 2690/1999 Σελ. 80
β) Το πρόβλημα Σελ. 86
γ) Προτεινόμενη ερμηνεία Σελ. 88
5) Οι εξαιρέσεις Σελ. 91
α) Οι απόλυτες εξαιρέσεις Σελ. 92
αα) «Έγγραφα που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου» Σελ. 93
ααα) Η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής Σελ. 94
βββ) Προσωπικές πληροφορίες κατά την έννοια του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού Σελ. 99
γγγ) Αξιολόγηση του απόλυτου χαρακτήρα της απαγόρευσης - Τα σταθμιζόμενα αγαθά Σελ. 104
δδδ) Διάσταση απόψεων μεταξύ Ν.Σ.Κ. και Α.Π.Δ.Π.Χ. και αντιμετώπισή της Σελ. 110
ββ) Χαρακτηρισμός του εγγράφου ως απορρήτου από τις ειδικές διατάξεις Σελ. 112
β) Οι σχετικές εξαιρέσεις Σελ. 116
IV. Η Δυνατότητα Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Σελ. 119
Α) Ειδικότερες ρυθμίσεις Σελ. 122
1) Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα Σελ. 122
2) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 123
3) Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα Σελ. 124
4) Όροι περαιτέρω χρήσης Σελ. 124
5) Αποφυγή διακρίσεων και αθέμιτος ανταγωνισμός Σελ. 125
Β) Το ζήτημα της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα του δημόσιου τομέα Σελ. 126
Γ) Η προσαρμογή της Διοίκησης στις διεθνείς απαιτήσεις και τις νέες ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σελ. 130
V. Η Επίλυση των Διαφορών Λόγω 'Αρνησης Παροχής Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα - Ο Ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σελ. 133
VI. Συμπερασματικές επισημάνσεις Σελ. 141
Παράρτημα Νομοθεσίας Σελ. 145
Σύνταγμα της Ελλάδας [1975/1986/2001] Σελ. 147
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Σελ. 149
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 Σελ. 150
Ν 1599 /1986 Σελ. 160
Ν 2690/1999 Σελ. 162
N 3448/2006 Σελ. 164
ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/2006 Σελ. 172
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ.13807 Σελ. 183
Βιβλιογραφία Σελ. 193
Ελληνική Βιβλιογραφία Σελ. 193
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Σελ. 198
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 201
Back to Top