ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας - Δικαιώματα του χρήστη - Δημόσια υγεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16171
Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Π.

Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το Δημόσιο Δίκαιο της Υγείας, ως κλάδο του διοικητικού δικαίου που διέπει την υγειοπροστατευτική δραστηριότητα και προστατεύει την αξία της ζωής και την υγεία του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, το δίκαιο της υγείας και άλλοι κλάδοι του ειδικού διοικητικού δικαίου, όπως το δίκαιο του περιβάλλοντος, σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη, κυρίως υπό την επίδραση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, της αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και των παγκόσμιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, τα οποία απαιτούν συντονισμένη δράση των κρατών. Η νομοθεσία, η νομολογία και η βιβλιογραφία καθημερινά εμπλουτίζονται και δίδεται έμφαση στα θέματα βιοηθικής, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην οργάνωση και τη λειτουργία υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για το σύνολο του πληθυσμού. Τα θέματα αυτά απασχολούν και την Ελλάδα, που καλείται να ανταποκριθεί σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχές του δικαίου, σε ελάχιστα όρια προστασίας, προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και δράσεις.

Η πρώτη έκδοση του δημοσίου δικαίου της υγείας εστίαζε στην οριοθέτηση του δημοσίου δικαίου της, στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και στα θεμελιώδη δικαιώματα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας με βάση τις αρχές λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας υγείας και τις αξίες της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Η παρούσα β΄ ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επέλθει στην περίοδο που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση (2009) μέχρι και σήμερα (2017). Σημαντικές εξελίξεις είναι η αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας της Γαλλίας και του Ην. Βασιλείου, που έχουν αποτελέσει πρότυπα για το ελληνικό σύστημα, η συμπλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την οργάνωση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η έκδοση του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού (25.5.2018) κατάργηση της Οδηγίας 96/46/ΕΚ (που ενσωματώθηκε με τον ν. 2472/1997) και η έκδοση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την απόδοση των δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στην ΕΕ που εφαρμόζεται παράλληλα με τον Κανονισμό 883/2004 και έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4213/2013.

Το έργο έχει εμπλουτισθεί με τέταρτο μέρος που εξετάζει τη δημόσια υγεία, δηλαδή τις ρυθμίσεις της εξουσιαστικής διοίκησης που έχουν σκοπό να προλάβουν και να περιορίσουν προσβολές της υγειονομικής ασφάλειας. Η δημόσια υγεία αξιολογεί τους κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού ή μιας ομάδας ανθρώπων, αναπτύσσει στρατηγικές για την πρόληψη των κινδύνων και ελέγχει τα αποτελέσματά τους. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται η πρωτοβάθμια πρόληψη, ήτοι η καταπολέμηση της επέλευσης ατυχημάτων και της εμφάνισης ασθενειών με τη λήψη μέτρων που εξουδετερώνουν τα αίτιά τους καθώς και η δευτεροβάθμια πρόληψη, δηλαδή η παρέμβαση σε αρχικό στάδιο προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση των πρώτων κλινικών και βιολογικών συμπτωμάτων των ασθενειών. Η δημόσια υγεία στηρίζεται στην ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία, στη συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, στις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης και στην ενεργοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση των υγειονομικών κινδύνων. Οι επιτυχίες της δημόσιας υγείας καταγράφονται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 11
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. 13
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 25
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Υποτυπώδης ανάπτυξη του δημοσίου δικαίου της υγείας στο εσωτερικό δίκαιο Σελ. 33
2. Σταδιακή εδραίωση της αυτονομίας του δημοσίου δικαίου της υγείας στο ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 33
3. Σκοπός και μέθοδος της έρευνας Σελ. 35
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
4. Θεμελίωση του δημοσίου δικαίου της υγείας στην κοινωνική αλληλεγγύη Σελ. 43
ΠΡΩΤO KΕΦΑΛΑΙO
Η ΕΝΝOΙOΛOΓΙΚΗ ΔΙΑΜOΡΦΩΣΗ ΤOΥ ΔΗΜOΣΙOΥ ΔΙΚΑΙOΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
I. Η έννοια της υγείας Σελ. 44
5. Ορισμός της υγείας Σελ. 44
6. Η υγεία ως ατομικό και συλλογικό αγαθό Σελ. 46
ΙΙ. Το δικαίωμα προστασίας της υγείας στο Σύνταγμα Σελ. 48
7. Το ατομικό δικαίωμα στην προστασία της υγείας Σελ. 49
8. Το κοινωνικό δικαίωμα στην προστασία της υγείας Σελ. 51
9. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κοινωνικού δικαιώματος Σελ. 62
ΙΙΙ. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας Σελ. 66
10. Ορισμός του δημοσίου δικαίου της υγείας Σελ. 66
11. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας ως κλάδος του δικαίου της κοινωνικής προστασίας Σελ. 70
12. Η διάκριση του δικαίου της υγείας από το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και το δίκαιο της κοινωνικής πρόνοιας Σελ. 72
ΔΕΥΤΕΡO ΚΕΦΑΛΑΙO
ΥΠΕΡΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤOΥ ΔΗΜOΣΙOΥ ΔΙΚΑΙOΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ι. Το διεθνές δίκαιο Σελ. 78
13. Διακρίσεις των διεθνών συμβάσεων που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείας Σελ. 78
14. Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που εξειδικεύουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείας Σελ. 86
15. Σύγκριση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων στην προστασία της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας σε διεθνές επίπεδο Σελ. 87
ΙΙ. Το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 88
Α. Η νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στην προστασία της υγείας Σελ. 89
16. Oι διατάξεις για την εσωτερική αγορά Σελ. 89
17. Το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ Σελ. 92
18. Η προστασία της υγείας ως δικαίωμα του ανθρώπου Σελ. 97
19. Η πολιτική της ΕΕ και οι δράσεις για την προστασία της υγείας Σελ. 100
B. Η αλληλεπίδραση του δημοσίου δικαίου της υγείας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 105
20. Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων του καταναλωτή Σελ. 105
21. Σύγκριση της νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων στην προστασία του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και της υγείας Σελ. 110
22. Κοινές αρχές των δικαιωμάτων στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτή Σελ. 113
23. Κοινές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα δικαιώματα στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτή Σελ. 120
ΠOΡΙΣΜΑΤΑ Σελ. 124
24. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας ως ιδιαίτερος κλάδος του δικαίου της κοινωνικής προστασίας Σελ. 124
25. Oι αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου παράγοντας συνοχής του δημοσίου δικαίου της υγείας Σελ. 124
ΔΕΥΤΕΡO ΜΕΡOΣ
Η OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
26. Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας προστασίας της υγείας Σελ. 129
ΠΡΩΤO ΚΕΦΑΛΑΙO
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
27. Διακρίσεις Σελ. 134
Ι. Χαρακτηριστικά Σελ. 135
28. Τα πρότυπα Bismarck και Beveridge Σελ. 135
29. Το σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σελ. 140
30. Το σύστημα υγείας της Γαλλίας Σελ. 149
ΙΙ. Κοινά προβλήματα και αρχές για την αντιμετώπισή τους Σελ. 162
31. Η χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας Σελ. 163
32. Η οργάνωση των συστημάτων υγείας Σελ. 168
33. Το μέτρο της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην EE Σελ. 172
ΔΕΥΤΕΡO ΚΕΦΑΛΑΙO
ΤO ΕΛΛΗΝΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ι. Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος Σελ. 187
34. Η προστασία της υγείας πριν από τον Ν 1397/1983 Σελ. 187
35. Η προστασία της υγείας μετά τον Ν 1397/1983 Σελ. 193
36. Oι γενικές αρχές του EΣΥ Σελ. 194
37. Η σχέση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας Σελ. 208
38. Κανόνες, μέθοδοι και μέτρα αποδοτικής διαχείρισης Σελ. 216
ΙΙ. Η επίδραση των αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου στο EΣΥ Σελ. 223
39. Ρυθμίσεις συμβατές με τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 224
40. Πεδία της νομοθεσίας για το EΣΥ δεκτικά προσαρμογών Σελ. 227
ΠOΡΙΣΜΑΤΑ Σελ. 230
41. O έλεγχος των δαπανών περνάει μέσα από τη συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας και των χρηστών στη λειτουργία του συστήματος υγείας Σελ. 230
42. Ιδιότυπη μορφή ανταγωνισμού όσον αφορά στο μέτρο της υψηλής ποιότητας εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 231
43. Η οργάνωση του EΣΥ δεν εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Σελ. 231
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
44. Καθιέρωση και διακρίσεις των δικαιωμάτων του χρήστη Σελ. 235
ΠΡΩΤO ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
45. Αναβάθμιση της θέσεως του χρήστη των υπηρεσιών υγείας Σελ. 245
Ι. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας Σελ. 246
46. Η αρχή της ισότητας Σελ. 246
47. Η αρχή της συνέχειας Σελ. 253
ΙΙ. Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας Σελ. 258
48. Η αρχή της προσαρμοστικότητας Σελ. 258
49. Η αρχή της οικονομικότητας Σελ. 262
50. Η αρχή της ασφάλειας Σελ. 268
51. Η δημοκρατία στην υγεία Σελ. 274
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
52. Η ανάπτυξη αυτοτελών δικαιωμάτων για την προστασία του χρήστη Σελ. 279
Ι. O σεβασμός της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου Σελ. 282
53. Η νομική κατοχύρωση της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου Σελ. 282
54. Η ενημέρωση Σελ. 284
55. Η προστασία της ιδιωτικότητας και των πληροφοριών που αφορούν στην υγεία Σελ. 296
Α. Η προστασία της ιδιωτικότητας και το επαγγελματικό απόρρητο Σελ. 296
Β. Τα αρχεία με προσωπικά ιατρικά δεδομένα Σελ. 308
56. Η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου μπροστά στον πόνο και/ή στον θάνατο Σελ. 316
ΙΙ. O σεβασμός της αυτονομίας του ανθρώπου Σελ. 326
57. Η νομική κατοχύρωση της αυτονομίας Σελ. 326
58. Η ελεύθερη επιλογή ιατρού στη δημόσια υπηρεσία υγείας Σελ. 329
59. Η συναίνεση κύριο μέσο για την προστασία της φυσικής και της ψυχικής ακεραιότητας του χρήστη Σελ. 331
ΠOΡΙΣΜΑΤΑ Σελ. 345
60. Oι αρχές λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας Σελ. 345
61. Η εξειδίκευση της αξίας και της αυτονομίας του ανθρώπου ασπίδα προστασίας απέναντι στους κινδύνους από την εξέλιξη της επιστήμης στην ιατρική Σελ. 346
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
62. Η έννοια της πρωτοβάθμιας πρόληψης Σελ. 351
Ι. Η προστασία της δημόσιας υγείας από τη μόλυνση του περιβάλλοντος Σελ. 355
63. Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών Σελ. 355
1. Η έννοια του τροφίμου και της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ποτών Σελ. 355
2. Οι υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 356
α. Ο Codex Alimentarius του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας και του ΠΟΥ Σελ. 357
β. Η Συμφωνία για την Εφαρμογή Μέτρων Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Προστασίας του ΠΟΕ Σελ. 358
γ. Οι υγειονομικοί κανονισμοί της ΕΕ Σελ. 360
δ. Οι εθνικοί υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 365
3. Οι γενικές αρχές του δημοσίου δικαίου της υγείας στη νομολογία του ΔΕΕ για τα τρόφιμα και ποτά Σελ. 367
α. Η αρχή της διασφάλισης υψηλής ποιότητας τροφίμων και ποτών Σελ. 367
• Το παράδειγμα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών Σελ. 370
• Το παράδειγμα των καταλοίπων Σελ. 372
• Το παράδειγμα των πρόσθετων ουσιών και συστατικών Σελ. 374
• Το παράδειγμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των νέων τροφίμων Σελ. 375
β. Η αρχή της προληπτικής δράσεως Σελ. 378
γ. Η αρχή της προφύλαξης Σελ. 381
δ. Η αρχή της συνεργασίας Σελ. 383
ε. Οι αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας Σελ. 387
64. Η υγιεινή και ασφάλεια του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Σελ. 389
1. Οι υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 389
2. Οι γενικές αρχές του δημοσίου δικαίου της υγείας στη νομολογία του ΔΕΕ για το νερό Σελ. 394
α. Η αρχή της υψηλής ποιότητας Σελ. 394
β. Η αρχή της προληπτικής δράσεως Σελ. 397
γ. Η αρχή της προφύλαξης Σελ. 398
δ. Η αρχή της συνεργασίας και της διαφάνειας Σελ. 398
65. Η υγιεινή και ασφάλεια του αέρα Σελ. 399
1. Οι υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 399
α. Οι διεθνείς συμβάσεις Σελ. 399
1. Διεθνείς συμβάσεις με αντικείμενο την προστασία της ατμόσφαιρας Σελ. 400
2. Διεθνείς συμβάσεις που έμμεσα αναφέρονται στο περιβάλλον Σελ. 402
β. Το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 403
γ. Οι εθνικοί υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 404
2. Οι γενικές αρχές του δημοσίου δικαίου της υγείας στη νομολογία του ΔΕΕ για τον αέρα Σελ. 404
α. Η αρχή της υψηλής ποιότητας Σελ. 404
β. Η αρχή της προληπτικής δράσεως Σελ. 405
γ. Η αρχή της προφύλαξης Σελ. 406
δ. Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει Σελ. 406
ε. Η αρχή της συνεργασίας και της διαφάνειας Σελ. 407
66. Η υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας Σελ. 408
1. Οι υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 408
2. Οι γενικές αρχές του δημοσίου δικαίου της υγείας για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας Σελ. 410
67. Η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας Σελ. 412
1. Αντικείμενο του εργατικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου της υγείας Σελ. 412
2. Οι υγειονομικοί κανονισμοί Σελ. 415
3. Οι γενικές αρχές του δημοσίου δικαίου της υγείας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας Σελ. 418
α. Η αρχή της συνεργασίας Σελ. 418
β. Η αρχή της προληπτικής δράσεως Σελ. 422
γ. Η αρχή της διασφάλισης υψηλής ποιότητας συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας Σελ. 426
δ. Η αρχή της διαφάνειας Σελ. 430
ΙΙ. Οι προληπτικές υπηρεσίες υγείας Σελ. 430
68. Έννοια και πηγές Σελ. 430
69. Η προστασία της αναπαραγωγής, του γεννητικού υλικού, του εμβρύου και της μητρότητας Σελ. 433
1. Ο οικογενειακός προγραμματισμός και η διακοπή της κύησης Σελ. 435
2. Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η παρένθετη μητρότητα Σελ. 438
3. Ο προεμφυτευτικός και ο προγεννητικός έλεγχος Σελ. 451
4. Η έρευνα και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στο ανθρώπινο γενετικό υλικό Σελ. 454
5. Η κύηση και ο τοκετός Σελ. 459
6. Η αναγκαστική στείρωση Σελ. 461
70. Η προστασία του παιδιού Σελ. 462
1. Νεογέννητα με σοβαρές ανωμαλίες Σελ. 463
2. Οι εμβολιασμοί Σελ. 467
3. Η σχολική υγεία Σελ. 473
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
71. Η έννοια της δευτεροβάθμιας πρόληψης Σελ. 476
Ι. Η προστασία από μεταδοτικές ασθένειες, επιδημίες και πανδημίες Σελ. 479
72. Τα γενικά μέτρα προστασίας στους υγειονομικούς κανονισμούς Σελ. 479
1. Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (ΔΥΚ) του ΠΟΥ Σελ. 479
2. Οι υγειονομικοί κανονισμοί της ΕΕ για τις μεταδοτικές ασθένειες Σελ. 485
3. Οι εθνικοί υγειονομικοί κανονισμοί για την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών Σελ. 486
73. Τα ειδικά μέτρα προστασίας Σελ. 490
1. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σελ. 490
2. Το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Aids-HIV) Σελ. 491
3. Η γρίπη Σελ. 494
4. Οι λοιμώξεις λόγω μικροβιακής αντοχής και οι λοιμώξεις στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας Σελ. 495
ΙΙ. Η προστασία από δυνητικά επικίνδυνες μη μεταδοτικές ασθένειες Σελ. 497
74. Οι ψυχικές ασθένειες Σελ. 497
1. Η νοσηλεία των ψυχικά ασθενών Σελ. 498
2. Η ακούσια νοσηλεία Σελ. 507
75. Η πρόληψη των ανίατων, δυσίατων και χρόνιων ασθενειών Σελ. 518
1. Η πρόληψη των καρδιο-αγγειακών παθήσεων Σελ. 519
2. Η πρόληψη του καρκίνου Σελ. 520
3. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝ) Σελ. 523
ΙΙΙ. Η προστασία από τις εξαρτήσεις Σελ. 530
76. Η έννοια των εξαρτήσεων Σελ. 530
77. Η εξάρτηση από τη νικοτίνη Σελ. 531
78. Η εξάρτηση από το αλκοόλ και η κατάχρηση αλκοόλ Σελ. 538
79. Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπους ουσίες Σελ. 545
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Σελ. 554
80. H πρωτοβάθμια πρόληψη Σελ. 554
81. Η δευτεροβάθμια πρόληψη Σελ. 556
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 559
82. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας εστιάζεται στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και στην υγειονομική δημόσια τάξη Σελ. 559
83. O δημόσιος τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ο κορμός του συστήματος υγείας Σελ. 560
84. Η εμπέδωση της σχέσεως εμπιστοσύνης και της συνεργασίας του επαγγελματία υγείας με τον χρήστη τελικός σκοπός των δικαιωμάτων του χρήστη Σελ. 561
85. Το θεσμικό πλαίσιο για τη δημόσια υγεία βελτιώνεται συνεχώς με κανόνες που θέτουν ο ΠΟΥ και η ΕΕ Σελ. 562
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 565
Ξενόγλωσση Σελ. 583
ΠΗΓΕΣ
I. Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 601
ΙΙ. ΠΟΥ Σελ. 604
ΙΙΙ. ΟΚΕ Σελ. 604
IV. Συνήγορος του Πολίτη Σελ. 604
V. Εθνικά Στοιχεία Σελ. 605
VI. Επιστημονικές Εταιρείες Σελ. 606
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ EΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 607
Back to Top