ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο νέος Ν 4738/2020 με εισαγωγικές παρατηρήσεις - Ενημέρωση με τους Ν 4818 και 4821/2021

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18488
Μιχαλόπουλος Γ.
Περάκης Ε.
Η 6η έκδοση του έργου «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο» παρουσιάζει τον Ν 4738/2020, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν 4818 και 4821/2021, με τον οποίον επιχειρείται η ανακατασκευή των ρυθμίσεων του πτωχευτικού δικαίου. Ιδίως επιδιώκεται η ενιαία αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας φυσικών προσώπων, αδιαφόρως της εμπορικής ή μη ιδιότητάς τους, και νομικών προσώπων, που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών τους και της απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού προσώπου (αλλά και εκπροσώπων νομικού προσώπου). Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του νέου νόμου. Όπως όλες οι προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και η παρούσα περιλαμβάνει τον προϊσχύσαντα ΠτΚ και την ισχύουσα νομοθεσία επί των διασυνοριακών πτωχεύσεων, ενωσιακών και διεθνών.
Περιεχόμενα
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 6η ΕΚΔΟΣΗ Σελ. 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ Σελ. 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 4η ΕΚΔΟΣΗ Σελ. 44
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 3η ΕΚΔΟΣΗ Σελ. 66
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ Σελ. 99
Ι. ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Α. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
[1] Ν 4738/2020
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις Σελ. 117
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
[1.1.] ΚΥΑ ΟικΑναπτΕπενδΕργΚοινΥποθ 67360 ΕΞ /8.6.2021
Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του βιβλίου πρώτου Ν 4738/2020 (Α΄ 207) Σελ. 335
[1.2.] ΚΥΑ ΟικΑναπτΕπενδΕργΚοινΥποθ 74694 ΕΞ /23.6.2021
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του Ν 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου Σελ. 357
[1.3.] ΚΥΑ ΟικΕργΚοινΥποθ 66468 ΕΞ /4.6.2021
Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης Σελ. 359
[1.4.] ΚΥΑ ΟικΨηφΔιακΕπικ 76219 ΕΞ/25.6.2021
Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) Σελ. 368
[1.5.] ΚΥΑ Οικ ΑναπτΕπεν 77697 ΕΞ /29.6.2021
Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Κεφ. Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του Ν 4738/2020. Σελ. 473
[1.6.] ΥΑ Οικ 26411 ΕΞ /3.4.2021
Καθορισμός διαδικασίας και ηλεκτρονικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ν 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» Σελ. 494
[1.7.] ΥΑ Δικ 11223/3.3.2021
Κατάρτιση ολοκληρωμένου καταλόγου ελέγχου για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης Σελ. 506
[1.8.] ΥΑ Οικ 26400 ΕΞ /3.3.2021
Καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου της προβλεπόμενης στο άρθρο 48 του Ν 4738/2020 (Α’ 207) έκθεσης του εμπειρογνώμονα, καθώς και των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσει για την κατάρτιση της έκθεσής του Σελ. 524
[1.9.] ΚΥΑ ΟικΑναπτΕπενδ 17290 ΕΞ /10.2.2021
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 Ν 4738/2020 (Α’ 207) Σελ. 546
[1.10.] ΚΥΑ ΟικΔικ 44809 ΕΞ /13.4/2021
Τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν 4738/2020 (Α’ 207) Σελ. 550
[1.11.] ΥΑ Δικ 16106/ 22.3.2021
Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας Σελ. 551
[1.12.] ΚΥΑ ΟικΕργΚοινΥποθ 44510 ΕΞ /12.4.2021
Διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του Ν 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) Σελ. 556
[1.13.] ΕΕΤΕ 185/1/09.03.2021
Θέσπιση πλαισίου υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών φορέων, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν 4738/2020 Σελ. 561
[1.14.] ΚΥΑ ΔικΟικ 44898 ΕΞ/13.4.2021
Oργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας Σελ. 568
[1.15.] ΚΥΑ ΟικΔικ 44948 ΕΞ /13.4. 2021
Κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στον Ν 4738/2020 Σελ. 573
[1.16.] ΚΥΑ ΟικΔικ 44925 ΕΞ /13.4.2021
Μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ 133/2016 (Α’ 242) στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του άρθρου 234 του Ν 4738/2020 και στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του άρθρου 236 Ν 4738/2020 Σελ. 582
[1.17.] ΥΑ Οικ 40625 ΕΞ/ 5.4.2021
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας Σελ. 584
[1.18.] ΥΑ Δικ 17192οικ/2.4.2021
Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του Ν 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) Σελ. 587
[2] ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019
περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα) Σελ. 591
B. ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ
[3] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας Σελ. 641
ΙΙ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Α. ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
[4] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Συμβουλίου
της 20.5.2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 717
[5] Ν 4364/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.4.2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 (ΕΕ), αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16.11.2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις Σελ. 779
[6] Ν 3458/2006
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις Σελ. 813
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
[7] Ν 3858/2010
Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις Σελ. 829
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 845
Back to Top