Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Εισαγωγική παρουσίαση και κριτική προσέγγιση του Ν 4782/2021
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Σειραδάκης Μ., Φρατζέσκος Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18254
6 ώρες
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Σειραδάκης Μ., Φρατζέσκος Α.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί
  Βιβλίο (Έντυπο)
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Ν 4412/2016
  Έκδοση 2019

  Κυκλοφορεί έως 31/5

  Τιμή 80,00 €
  X1
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Ν 4412/2016
  +
  Βιντεοσκοπημένα (Εκπαίδευση/Εκδηλώσεις)
  Τιμή 160,00 €
  X1
  ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  =
  Σύνολο: -41.66%

  140,00 € 240,00 €

Το νέο νομοθετικό καθεστώς (Ν 4782/2021 – ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωσητου ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις επιφέρει εκτενείς τροποποιήσεις σε μια σειρά από άρθρα του Ν 4412/2016. Ο στόχος του Σεμιναρίου είναι να επισημάνει τις βασικότερες αλλαγές που επέρχονται σε μια πρώτη εισαγωγική παρουσίαση και κριτική προσέγγιση, έτσι ώστε ο συμμετέχων σε αυτό να ενημερωθεί επαρκώς για τις αλλαγές αυτές και να μπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις επαγγελματικές του ανάγκες που αφορούν στον χειρισμό υποθέσεων δημοσίων συμβάσεων. Το Σεμινάριο επίσης κινείται επάνω στην βασική παραδοχή ότι η σπουδαιότητα και χρησιμότητα του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων έχει πλήρως αναδειχθεί σε όλη την περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης, συναντώντας ειδικά τα τελευταία χρόνια το αυξανόμενο ενδιαφέρον ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την εμπλοκή τους στους αντίστοιχους δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ από όλες τις πλευρές (αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς) είχαν επισημανθεί τα προβλήματα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο η ενημέρωση για το νέο καθεστώςκαθίσταται αναγκαία για κάθε επαγγελματία που κινείται στον χώρο αυτό.

• Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
   -
Διαδικασίες και τεχνικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων >Φάκελος δημόσιας σύμβασης> Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις > Αποκλεισμός οικονομικού φορέα > Κριτήρια επιλογής > Κριτήρια ανάθεσης > Τεχνικές προδιαγραφές > Υπεργολαβία > Εγγυήσεις >Προσφορές (περιεχόμενο, τρόπος σύνταξης κ.λπ.) > Aξιολόγηση προσφορών >Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης > Ματαίωση διαδικασίας > ΚΗΜΔΗΣ > ΕΕΕΣ

Ανάθεση κάτω από τα κατώτατα όρια
   -
Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας > Απευθείας ανάθεση > Έναρξη διαδικασίας σύναψης > Οικονομικές προσφορές > Έννομη προστασία

Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
   - Διοίκηση έργου > Υποχρεώσεις αναδόχου > Σύμπραξη μελετητή > Χρονοδιάγραμμα κατασκευής > Ημερολόγιο έργου > Προθεσμίες > Ποινικές ρήτρες > Προκαταβολές > Επιμετρήσεις > Λογαριασμοί > Βλάβες στα έργα > Έκπτωση αναδόχου > Διακοπή εργασιών – Διάλυση σύμβασης > Υπεργολαβία > Επίλυση διαφορών > Ποινικές ρήτρες > Αμοιβή αναδόχου > Έγκριση μελέτης > Αποζημίωση, έκπτωση, υποκατάσταση αναδόχου

Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
   -
Παρακολούθηση-παραλαβή αντικειμένου σύμβασης > Tροποποίηση σύμβασης > Τρόπος πληρωμής > Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου > Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων

Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρούμενων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)

Έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων
   - Διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής > Προσωρινά μέτρα > Δικαστική προστασία-Αρμόδιο δικαστήριο

Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις – Ισχύς νέων διατάξεων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, στελέχη της Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουνή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου,μηχανικούς, λογιστές και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που κινείται στον χώρο των δημοσίων συμβάσεω

Απόστολος Φρατζέσκος

Ο Απόστολος Φρατζέσκος είναι Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε φορείς του Δημοσίου. Επί τριάντα πέντε και πλέον έτη υπηρέτησε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την περίοδο 2011-2014 ήταν Πρόεδρος-Συντονιστής της Ομάδας Έργου υπεύθυνης για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2019 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΣΗΔΗΣ. Έχει διατελέσει καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και είναι πιστοποιημένος εισηγητής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ίδιου Οργανισμού, έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top