Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ Ν 4412/2016 – ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Εισηγητές: Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19214|19215
3 ώρες
Εισηγητές: Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη
Το Σεμινάριο στοχεύει να παρουσιάσει με ευσύνοπτο, πλην ολοκληρωμένο τρόπο, τόσο τις προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης της Προδικαστικής Προσφυγής του Ν 4412/2016 ενώπιον της ΑΕΠΠ όσο και της παραδεκτής προβολής επιμέρους ισχυρισμών. Και τούτο διότι, ακόμη και στην περίπτωση επίκλησης σοβαρών πλημμελειών της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον η προσφυγή απορριφθεί ως απαράδεκτη, δεν εξετάζονται οι ουσιώδεις ισχυρισμοί με επακόλουθη συνέπεια την απώλεια ανάληψης της σύμβασης. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει και η απαράδεκτη προβολή επιμέρους ισχυρισμών.

Εισαγωγή
   - Η προδικαστική προσφυγή του Ν 4412/2016: χαρακτήρας-στόχοι-αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση ενδίκων βοηθημάτων
   - Αυτεπάγγελτος έλεγχος εκ μέρους της σύνθεσης της ΑΕΠΠ για την εξέταση της προσφυγής και έγερση ζητημάτων απαράδεκτου εκ μέρους των λοιπών ενδιαφερομένων

Ι. Η παραδεκτή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής

  • Α. Τυπικές προϋποθέσεις: ιάσιμες και μη
   - χρήση τυποποιημένου εντύπου, αναλογούν παράβολο, κατάθεση
  • Β. Ουσιαστικές προϋποθέσεις: ο «βασικός πυρήνας» του ζητήματος
    i) υποκειμενικές προϋποθέσεις: εμπρόθεσμη άσκηση, νομιμοποίηση, υπογραφή, έννομο συμφέρον ανά στάδιο της διαδικασίας, αίτημα της προσφυγής
    ii) αντικειμενικές προϋποθέσεις: αρμοδιότητα, φύση της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης (εκτελεστότητα-βεβαιωτικές πράξεις), άσκησης μίας προσφυγής κατά της ίδιας πράξης κ.ά.

ΙΙ. Η απαράδεκτη επίκληση των προβαλλόμενων λόγων και ισχυρισμών.

  • Συνήθεις και μη πλημμέλειες

  • Α. Τα απαγορευτικά 3Α: Ανεπίκαιρο, Αόριστο, Αλυσιτελές
    - Περιπτωσιολογία
  • Β. Μη θεμελίωση εννόμου συμφέροντος - βλάβη
    - Περιπτωσιολογία

* Τα ανωτέρω ζητήματα θα παρουσιαστούν μέσα από την «νομολογιακή» τους προσέγγιση βάσει των αποφάσεων της ΑΕΠΠ, των εθνικών δικαστηρίων αλλά και του ΔΕΕ.

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Νομικούς που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε Δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να εκκινήσουν δραστηριότητα σχετική με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, λόγω και της πρόσφατης αύξησης της δικηγορικής ύλης, και εν γένει σε κάθε εμπλεκόμενο στο πλαίσιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη

Η Χρυσάνθη Ζαράρη αποτελεί Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από τη συγκρότησή της το 2017, διετέλεσε Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου και κατέχει υπερ-εικοσαετή αδιάλειπτη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Έχει εισηγηθεί και συντάξει εκατοντάδες αποφάσεις προδικαστικών προσφυγών και έχει μετάσχει στην εξέταση άνω των χιλίων υποθέσεων. Έχει αποτελέσει, μεταξύ άλλων, ΕΕΠ της ΕΑΑΔΗΣΥ στη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών και Νομική Σύμβουλος της ΕΥΣΕΚΤ με κύριο αντικείμενο το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή το 1998, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το Université Libre de Bruxelles με κατεύθυνση «Δίκαιο των Συναλλαγών» και ο δεύτερος από το EKΠΑ, Τμήμα Νομικής, με κατεύθυνση «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης, έχει εκπαιδευθεί στη Διεθνή Διαπραγμάτευση στην Ecole Nationale d' Administation (ENA), Παρίσι.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top