ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 52,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15763
Γεροντίδης Ι., Δρίτσουλας Ι., Πανίτσας Γ.
Λαδάς Δ.

Το παρόν βιβλίο «Τραπεζικές Συναλλαγές» αποτελεί ένα ευσύνοπτο βοήθημα με αμιγώς πρακτικό προσανατολισμό, το οποίο αποσκοπεί στη συνδρομή των εφαρμοστών του δικαίου (δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και νομικών συμβούλων) και των επαγγελματιών που χρειάζονται ορισμένες νομικές γνώσεις (λ.χ. λογιστών, οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων), στα συνήθη ζητήματα του ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος ή επαγγέλματός τους. Ο σκοπός αυτός επιχειρείται να επιτευχθεί με την καταγραφή των βασικών επίκαιρων νομικών ζητημάτων που αναφύονται στην καθημερινή πρακτική των τραπεζικών συναλλαγών, την παράθεση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και την απόδοση των λύσεων που παρέχει η νομολογία των δικαστηρίων μας.

Τα ζητήματα  που ερευνώνται αφορούν κυρίως στη σχέση τράπεζας και πελάτη, στον  Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, στις τραπεζικές καταθέσεις, στις μεταφορές κεφαλαίων, στις τραπεζικές εγγυήσεις και στην εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων, στα τραπεζικά δάνεια, στα στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόμισμα, στα δάνεια στους τραπεζικούς υπαλλήλους, στις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις, στον τραπεζικό αλληλόχρεο λογαριασμό, στην πιστωτική κάρτα, στα κόκκινα δάνεια, στα υπερχρεωμενα φυσικά πρόσωπα και τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις καθώς και στην αναγκαστική εκτέλεση τραπεζών.

Με σχετικά υποδείγματα, ευρετήριο αναλυτικό, το έργο «Τραπεζικές συναλλαγές» αποτελεί  ένα ιδιαίτερο εγχειρίδιο, χρήσιμο για σε κάθε νομικό και εφαρμοστή δικαίου, που οι υποθέσεις του και το πεδίο έρευνάς του ανάγεται στην καθημερινή πρακτική των συναλλαγών με τις Τράπεζες.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι αντισυμβαλλόμενοι τραπεζών: Ο έμπορος και ο καταναλωτής  
Ο εγγυητής Σελ. 4
Ο καταναλωτής Σελ. 6
Ο έμπορος Σελ. 7
Η προστασία Σελ. 11
Η υπαγωγή του εμπόρου στην έννοια του καταναλωτή Σελ. 12
Η καταγγελία της πιστωτικής σύμβασης Σελ. 16
Δικαστικός έλεγχος της καταγγελίας της πιστωτικής σύμβασης Σελ. 18
Συμπέρασμα Σελ. 20
1 ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  
Α. ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ  
Ι. Έννοια και Νομική Ρύθμιση Σελ. 22
ΙΙ. Το περιεχόμενο της σχέσης Σελ. 25
i. Δογματική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ιδιαίτερης σχέσης τράπεζας και πελάτη Σελ. 25
ii. Έναρξη της σχέσης Σελ. 30
iii. Υποχρεώσεις τράπεζας Σελ. 31
III. Ζητήματα ευθύνης Σελ. 38
B. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  
Ι. Νομική Ρύθμιση Σελ. 45
ΙΙ. Η έννοια του καταναλωτή στα πλαίσια τραπεζικών συναλλαγών Σελ. 47
III. Περαιτέρω ζητήματα από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στις τραπεζικές συμβάσεις Σελ. 55
i. ΓΟΣ Σελ. 55
ii. Καταναλωτική πίστη Σελ. 59
iii. Συμβάσεις από απόσταση και αθέμιτες πρακτικές Σελ. 60
ΙV. Προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών Σελ. 61
i. Εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης διαφορών Σελ. 61
ii. Δικαστική προστασία Σελ. 62
2 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν 4224/2013  
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 67
ΙΙ. Περιεχόμενο Κώδικα Δεοντολογίας Σελ. 71
i. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 71
ii. Συνεργάσιμος Δανειολήπτης και Εύλογες Δαπάνες διαβίωσης Σελ. 72
iii. Ζητήματα ως προς την επικοινωνία τράπεζας και οφειλέτη Σελ. 74
iv. Δ.Ε.Κ. Σελ. 76
ΙΙΙ. Αδυναμία εξεύρεσης λύσης στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας Σελ. 80
IV. Ζητήματα ευθύνης της τράπεζας Σελ. 81
V. Υποχρεώσεις οφειλέτη Σελ. 82
VI. Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας Σελ. 83
VIΙ. Πίνακας για Δ.Ε.Κ. Σελ. 84
3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Σελ. 87
Ι. Έννοια και νομική φύση Σελ. 87
ΙΙ. Ζητήματα τραπεζικού δανείου Σελ. 89
i. Γενικά Σελ. 89
ii. Ζητήματα σχετικά με τόκους και επιτόκια Σελ. 94
III. Εξασφαλίσεις Σελ. 98
i. Προσωπικές εξασφαλίσεις Σελ. 98
ii. Εμπράγματες Σελ. 102
IV. Ζητήματα ευθύνης της τράπεζας Σελ. 108
V. Δικαστική προστασία Σελ. 115
4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 119
ΙΙ. Ζητήματα που προκύπτουν από κοινό καταθετικό λογαριασμό Σελ. 125
ΙΙΙ. Απόδοση ποσού από τραπεζική κατάθεση σε μη δικαιούχο Σελ. 129
IV. Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 131
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 137
ΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής Ν 3862/2010 Σελ. 139
ΙΙΙ. Πρόσθετες επιβαρύνσεις για την χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής Σελ. 141
ΙV. Υποχρεώσεις ενημέρωσης Σελ. 142
V. Ζητήματα από ελαττωματική διεκπεραίωση υπηρεσιών πληρωμής Σελ. 143
6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Γενικά Σελ. 148
Α. Χρηματοδοτικές συμβάσεις  
Ι. Factoring Σελ. 148
i. Έννοια και νομική φύση Σελ. 148
ii. Περιεχόμενο της σύμβασης Σελ. 150
iii. Είδη factoring Σελ. 153
iv. Περαιτέρω ζητήματα Σελ. 155
ΙΙ. Forfaiting Σελ. 157
i. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 157
ii. Περιεχόμενο της σύμβασης και διαφοροποίηση από factoring Σελ. 158
iii. Περαιτέρω ζητήματα Σελ. 158
ΙΙΙ. Leasing Σελ. 159
i. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 159
ii. Περιεχόμενο της σύμβασης Σελ. 161
iii. Μορφές εμφάνισης Σελ. 164
iv. Περαιτέρω ζητήματα Σελ. 166
Β. Τραπεζικές εγγυοδοτικές συμβάσεις - Ειδικά η εγγυητική επιστολή Σελ. 170
Ι. Γενικά Σελ. 170
ΙΙ. Εγγυητική επιστολή Σελ. 171
i. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 171
ii. Ορισμένα ζητήματα Σελ. 173
7 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  
I. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 182
II. Το κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 184
i. Οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 184
ii. Προσωρινό (περιοδικό) κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 184
iii. Αναγνώριση του καταλοίπου Σελ. 185
iv. Διαταγής πληρωμής βάσει αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας Σελ. 186
v. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης Σελ. 187
III. Ανατοκισμός Σελ. 189
IV. Καταδολίευση δανειστών Σελ. 191
V. Ευθύνη και υποκατάσταση του εγγυητή Σελ. 192
i. Εγγύηση οφειλής από πίστωση με αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 192
ii. Καταδολιευτική απαλλοτρίωση από τον εγγυητή Σελ. 193
iii. Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα της τράπεζας Σελ. 196
VI. Εισαγωγή στο λογαριασμό απαιτήσεων από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 196
VII. Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου ΟΕ / ΕΕ Σελ. 197
VIII. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 198
i. Διαταγή πληρωμής Σελ. 198
ii. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 200
IX. Υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση Σελ. 202
   
8 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ  
I. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 210
II. Η τριμερής έννομη σχέση από την έκδοση και χρήση πιστωτικής κάρτας Σελ. 212
i. Ζητήματα από τη σχέση εκδότη - κατόχου Σελ. 213
ii. Ζητήματα από τη σχέση εκδότη - συμβεβλημένης επιχείρησης Σελ. 214
iii. Ζητήματα από τη σχέση κατόχου - συμβεβλημένης επιχείρησης Σελ. 214
iv. Ζητήματα από την ταχυδρομική αποστολή πιστωτικής κάρτας Σελ. 215
v. «Οικογενειακή» ή «πρόσθετη» κάρτα Σελ. 216
III. Οι ΓΟΣ συμβάσεων πιστωτικής κάρτας Σελ. 217
i. Επιτόκιο Σελ. 217
ii. Προμήθειες Σελ. 218
iii. Υπέρβαση πιστωτικού ορίου Σελ. 219
iv. Συμψηφισμός χωρίς κοινοποίηση δήλωσης Σελ. 219
v. Παροχή συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 220
vi. Αναγνώριση υπολοίπου Σελ. 220
IV. Ζητήματα από την απώλεια/κλοπή/υπεξαίρεση πιστωτικής κάρτας Σελ. 221
V. Πιστωτική κάρτα και δικαίωμα στην προσωπικότητα Σελ. 223
i. Η σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή Σελ. 223
ii. Η αυθαίρετη έκδοση/χρέωση κάρτας ως προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα Σελ. 224
VI. Η ασφάλιση κατόχων πιστωτικής κάρτας Σελ. 224
VII. Ζητήματα προσωπικών δεδομένων Σελ. 226
i. Ανεπαρκής μηχανισμός αυθεντικοποίησης χρήστη ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών αγοράς με πιστωτική κάρτα Σελ. 226
ii. Αυθαίρετη αποστολή προεγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας Σελ. 227
iii. Αυθαίρετη έκδοση πιστωτικής κάρτας Σελ. 228
iv. Χρήση πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο (απαλλαγή της τράπεζας) Σελ. 229
v. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του Ν 2472/1997 Σελ. 229
VIII. Κρίσιμα δικονομικά και πρακτικά θέματα Σελ. 230
i. Εισαγωγικά Σελ. 230
ii. Δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης Σελ. 231
iii. Ανακοπή & αρνητική αναγνωριστική αγωγή Σελ. 231
Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 233
iii. Αγωγή (χρηματικής) ικανοποίησης (λόγω) ηθικής βλάβης Σελ. 234
IX. Υπόδειγμα αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 235
9 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  
I. Έννοια, είδη και χαρακτηριστικά Σελ. 240
II. Τα στεγαστικά δάνεια ως δάνεια καταναλωτών Σελ. 242
i. Τα έξοδα δανείου Σελ. 244
ii. Η εκταμίευση δανείου Σελ. 245
iii. Το επιτόκιο δανείου Σελ. 246
iv. Η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου: Σελ. 247
v. Η μετακύλιση της εισφοράς του Ν 128/1975 Σελ. 249
vi. Το δικαίωμα καταγγελίας Σελ. 250
vii. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας Σελ. 251
III. H είσπραξη των απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια Σελ. 251
i. Οι δυνατότητες της τράπεζας για είσπραξη της απαίτησής της Σελ. 252
ii. Η άμυνα του δανειολήπτη έναντι της δανείστριας τράπεζας Σελ. 253
IV. Τα στεγαστικά δάνεια μέσω Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Σελ. 257
V. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο Σελ. 259
10 ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  
I. Εισαγωγή - Η νομοθεσία για το συνάλλαγμα και το εγχώριο νόμισμα Σελ. 273
II. Το ισχύον δίκαιο για τα δάνεια σε συνάλλαγμα και η λειτουργία τους Σελ. 277
III. Η είσπραξη των απαιτήσεων από δάνεια σε συνάλλαγμα Σελ. 282
i. Οι δυνατότητες της τράπεζας για είσπραξη της απαίτησής της Σελ. 282
ii. Η άμυνα του δανειολήπτη έναντι της δανείστριας τράπεζας Σελ. 284
Επί του πιεστηρίου: Απόφαση Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επί συλλογικής αγωγής Σελ. 290
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
I. Εισαγωγή Σελ. 298
i. Ο Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Σελ. 298
ii. Ο Ν 4354/2015 για τη διαχείριση και μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων Σελ. 299
II. Η ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Σελ. 300
i. Το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 300
ii. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 302
iii. Η αίτηση υπαγωγής στον Ν 3869/2010 Σελ. 304
iv. Η συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο Σελ. 309
v. Η δικαστική απόφαση ρύθμισης των χρεών Σελ. 310
vi. Η προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2 επ.) Σελ. 314
III. Ο Ν 4354/2015 για τη διαχείριση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Σελ. 320
i. Εισαγωγή Σελ. 320
ii. Εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΔΑΔΠ και ΕΑΑΔΠ Σελ. 321
iii. Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων Σελ. 321
iv. Συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων (άρθρο 3) Σελ. 323
12 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
I. Εισαγωγή: Η έννοια και οι συνέπειες της υπερχρέωσης και οι τρόποι αντιμετώπισής της Σελ. 328
II. H διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99-106ι ΠτΚ) Σελ. 330
i. Γενικές παρατηρήσεις - Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία Σελ. 330
ii. Η δίκη για το άνοιγμα της διαδικασίας Σελ. 333
iii. Η λήψη προληπτικών μέτρων Σελ. 336
iv. Η συμφωνία εξυγίανσης Σελ. 339
v. Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 343
III. H διαδικασία αναδιοργάνωσης (άρθρα 107-131ΠτΚ) Σελ. 346
IV. H ρύθμιση οφειλών με βάση τα άρθρα 61 επ. Ν 4307/2014 Σελ. 350
V. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 352
13 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
I. Η ιδιαιτερότητα της τραπεζικής εταιρείας ως προς τις απαιτήσεις της Σελ. 354
II. Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το ΝΔ 17.7/13.8.1923 Σελ. 356
i. Γενικά Σελ. 356
ii. Η αναγκαστική εκτέλεση επί παροχής ενεχύρου Σελ. 357
iii. Η αναγκαστική εκτέλεση επί παροχής υποθήκης Σελ. 358
III. Τα προνόμια των τραπεζών στην αναγκαστική εκτέλεση σε ειδικούς νόμους Σελ. 360
i. Η «πρώιμη» είσπραξη του πλειστηριάσματος Σελ. 360
ii. Τα ειδικά προνόμια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 361
IV. Οι περιορισμοί της αναγκαστικής εκτέλεσης των τραπεζών σε ειδικούς νόμους Σελ. 362
i. Οι διατάξεις για τον περιορισμό του ύψους του τραπεζικού ανατοκισμού Σελ. 362
ii. Οι περιορισμοί στην αναγκαστική εκτέλεση με βάση το Ν 3816/2010 Σελ. 368
iii. Ο περιορισμός του πλειστηριασμού της α΄ κατοικίας από τις τράπεζες Σελ. 370
iv. Η απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων από τις τράπεζες Σελ. 372
14 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
I. Το ζήτημα Σελ. 373
II. Κοινωνικοποίηση της συμβατικής ελευθερίας Σελ. 374
III. Ο κρίσιμος συμβατικός δεσμός Σελ. 376
IV. Τα σημεία ελέγχου του συμβατικού όρου Σελ. 377
i. Συλλογικό επίπεδο Σελ. 377
ii. Στάδια ουσιαστικού ελέγχου του περιεχομένου συμβατικών όρων Σελ. 379
V. Η σύμβαση τοκοχρεολυτικού στεγαστικού δανείου Σελ. 380
VI. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου Σελ. 381
VII. Ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απολύσεως με την απαίτηση του εργοδότη από το χορηγηθέν στεγαστικό δάνειο Σελ. 385
VIII. Συμπέρασμα Σελ. 389
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 391
Back to Top