ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (τσέπης)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15748
Βενιέρης Ι.

Οι τραπεζικές συναλλαγές και οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή απασχολούν σε μεγάλο βαθμό την νομολογία αλλά και την δικηγορική πρακτική.

Ο παρών κώδικας «Τραπεζικός καταναλωτής» αποτελεί προσπάθεια συγκέντρωσης των κυριότερων εκ των νομοθετημάτων, τα οποία καλείται να ανακαλέσει στη μνήμη του και να αναφέρει στο νομικό του κείμενο ο εκάστοτε συντάκτης ενός νομικού εγγράφου που σχετίζεται με τις υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ Τράπεζας και καταναλωτή.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι κατανεμημένα στις παρακάτω επτά θεματικές ενότητες: 1. ΓΟΣ, 2. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3. Εξασφαλίσεις – Μεταβιβάσεις δανείων, 4. Καταναλωτική πίστη – Δανειοδότηση, 5. Ληξιπρόθεσμες οφειλές 6. Καταθέσεις – Λογαριασμοί και 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Με τον παρόντα κώδικα, ο χρήστης και εφαρμοστής του δικαίου έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει άμεσα στις ρυθμίσεις εκείνες που διέπουν συνήθως την έννομη σχέση τράπεζας και καταναλωτή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σύνταξη νομικών κειμένων χωρίς ο συντάκτης να αναλώνεται σε νομικές αναζητήσεις που τον αποσπούν από την συγγραφή.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους τραπεζικών ιδρυμάτων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα του δίκαιου του καταναλωτή και τραπεζών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Αστικός Κώδικας [1] ΠΔ 456/1984 [Άρθρα 806-809] Σελ. 1
[2] Ν 2251/1994  
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρα 1-15] Σελ. 3
[3] ΥΑ Ζ1-798/2008  
Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί Σελ. 102
Β. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
[4] Ν 3869/2010  
(μέχρι την ισχύ του Ν 4161/2013) [Άρθρα 1-17, 19] Σελ. 107
[5] Ν 3869/2010  
μετά τις τροποποιήσεις του Ν 4336/2015 και του Ν 4346/2015 [Άρθρα 1-13] Σελ. 123
[6] Ερμηνευτική Εγκύκλιος στον Ν 3869/2010  
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΑ 130), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου ΑΑ του Μέρους ΒΑ του N 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ ΑΑ 94) Σελ. 145
[7] Μεταβατικές διατάξεις Ν 4336/2015 και Ν 4346/2015 Σελ. 154
[8] ΚΥΑ 7534/2015  
Τροποποίηση της υπΑ αριθμό Ζ1-1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3.1.2011) Σελ. 157
[9] ΚΥΑ 8986/2015  
Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων Σελ. 159
[10] ΚΥΑ 130377/2015  
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν 3869/2010 Σελ. 161
[11] Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 TτΕ  
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010 Σελ. 169
   
[12] Πολ. 1199/2012  
περί της χορήγησης πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του φορολογούμενου σε τρίτο πρόσωπο Σελ. 177
[13] Πολ. 1036/2016  
Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει Σελ. 179
Γ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ  
Αστικός Κώδικας [14] ΠΔ 456/1984 [Άρθρα 1209-1345] Σελ. 245
[15] ΝΔ της 17.7/13.8.1923  
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών [Άρθρα 37-91] Σελ. 264
[16] Ν 3156/2003  
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα [Άρθρα 10-11] Σελ. 274
[17] Ν 2844/2000  
Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας [Άρθρα 1-21] Σελ. 284
[18] Ν 4354/2015  
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων [Άρθρα 1-3] Σελ. 297
Δ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  
[19] ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔ Ζ1-699/2010  
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008 [Άρθρα 1-14] Σελ. 309
[20] ΥΑ Ζ1-111/2012  
Προστασία συμφερόντων καταναλωτών, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κ.λπ. Σελ. 333
[21] ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002  
Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους Σελ. 337
[22] ΕΤΠΘ 178/19.7.2004  
Διευκρινίσεις των ΠΔΤΕ για την διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων Σελ. 348
[23] Ν 1665/1986  
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης [Άρθρα 1-8] Σελ. 351
Ε. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ  
[24] Ν 4224/2013  
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους [Άρθρα 1-2] Σελ. 363
[25] Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του Ν 4224/2013 Σελ. 370
[26] Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Ν 4224/2013) Σελ. 394
[27] Ν 3758/2009  
Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις [Άρθρα 1-14] Σελ. 407
[28] ΠΔ 59/2016  
Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας [Άρθρα 1-4] Σελ. 421
[29] ΥΑ Ζ4-49/2010  
Μητρώου των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, διαδικασία ελέγχου κ.λπ. Σελ. 423
ΣΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
[30] Ν 5638/1932  
Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν [Άρθρα 1-7] Σελ. 427
[31] ΠΥΣ 45/1971  
Καθιέρωση τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων Σελ. 429
[32] Ν 1059/1971  
Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων [Άρθρα 1-3] Σελ. 431
[33] ΝΔ 1195/1942  
Παραγραφή υπέρ δημοσίου καταθέσεων, τίτλων κ.λπ. [Άρθρα 1-11] Σελ. 434
[34] Ν 4151/2013  
Αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί [Άρθρα 6-10] Σελ. 440
Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
[35] ΑΠΔΠΧ αριθ. 875/2004 (Απόφαση 24/2004)  
Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Σελ. 443
[36] Ν 2472/1997  
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Άρθρα 1, 2, 5, 6, 11] Σελ. 449
[37] Ν 3816/2010  
Διαγραφή από βάση προσωπικών δεδομένων [Άρθρο 6] Σελ. 457
   
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 459
Back to Top