WHISTLEBLOWING 360ᵒ (ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Πρακτικές εφαρμογές και προκλήσεις από τον Ν 4990/2022

Εισηγητές: Τσαούσης Η., Παπαδιαμάντης Κ., Ξυνοπούλου Α., Τσάτση Α., Δαή Δ., Δαούτη Χ., Κουρελέας Π.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με εισηγητές έγκριτους νομικούς εταίρους δικηγορικών εταιριών ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου υπό το φως του Ν 4990/2022. Το καινοτόμο και εξαιρετικά ενδιαφέρον ως προς τη θεματολογία του Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αντιμετωπίζει εφ’ όλης της ύλης τα σύνθετα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την προστασία των whistleblowers μέσα από την παρουσίαση case studies.

Η χώρα μας ενσωματώνοντας τον Ν 4990/2022 για τους whistleblowers έκανε ένα ισχυρό βήμα για την ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της νομιμότητας στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Στο πλαίσιο του Εκπ. Προγράμματος θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:

 • Πώς θα επιτύχουν οι επιχειρήσεις αποτελεσματικά την κανονιστική τους συμμόρφωση;
 • Πώς αντιμετωπίζεται η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναφορών;
 • Τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της αποτελεσματικής προστασίας των whistleblowers και την απάλειψη των αποτρεπτικών τους ανησυχιών υπό το φόβο αντιποίνων;
 • Ποια είναι η σχέση του Ν 4990/2022 με τον GDPR;

Τα οικεία ζητήματα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος κλάδων δικαίου, όπως είναι το αστικό, εμπορικό, εργατικό δίκαιο, τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και το ποινικό δίκαιο, δεδομένου ότι η καταγγελία των εκάστοτε παραβάσεων ενεργοποιεί και διαφορετικούς κάθε φορά δικαϊκούς μηχανισμούς. Το Εκπ. Πρόγραμμα, συνεπώς, επιχειρεί να προσεγγίσει κατά τρόπο σφαιρικό και μέσα από case studies με βάση την μεγάλη εμπειρία των εισηγητών τα κρίσιμα ζητήματα που εγείρουν οι whistleblowers, εξετάζοντας όλες τις ανωτέρω πτυχές, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η δύσκολη, πλην όμως αναγκαία για τις εργασιακές σχέσεις αλλά και το δημόσιο συμφέρον ισορροπία.

1η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 (17:00 – 21:00)
«Ζητήματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου»
Εισηγητές: Η. Τσαούσης, Κ. Παπαδιαμάντης, Αθ. Ξυνοπούλου

 • Οι βασικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Ν 4990/2022 – Απαραίτητα βήματα για τη συμμόρφωση μιας επιχείρησης και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου
 • Διαδικασία παρακολούθησης αναφορών – Ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την εξέταση μιας αναφοράς και την εκπλήρωση των καθηκόντων του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
 • Στάθμιση μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των αναφερόντων και των συμφερόντων μιας επιχείρησης – Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των καταχρηστικών αναφορών
 • Αστικής φύσεως διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την εφαρμογή του Ν 4990/2022
 • Παραδείγματα (Case Studies) για την πρακτική εφαρμογή του θεσμού


2η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 (17:00 – 21:00)
«Ζητήματα Εργατικού Δικαίου, Προσωπικών Δεδομένων και Ποινικού Δικαίου»
Εισηγητές: Αγγ. Τσάτση, Χ. Δαούτη, Π. Κουρελέας, Δ. Δαή

 • Ο εργαζόμενος και οι απασχολούμενοι με άλλη έννομη σχέση ως «προστατευόμενοι» μάρτυρες: προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Ν 4990/2022, προστασία από αντίποινα, ρήτρες εμπιστευτικότητας
 • Σχέση με τη διαδικασία του Ν 4808/2021 σχετικά με τις καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης
 • Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο της υποβολής αναφορών υπό το πρίσμα του ΚανΕΕ 2016/679 (GDPR)
 • Η σχέση του Ν 4990/2022 με τον GDPR – Δικαιώματα και περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων – Υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας
 • Το πεδίο εφαρμογής του Ν 4990/2022 με σημείο αναφοράς τις αξιόποινες πράξεις – Η σχέση του Ν 4990/2022 με τον ΚΠΔ – Η προστασία της ταυτότητας του αναφέροντος
 • Η ποινική ευθύνη του αναφέροντος – Η ευθύνη του αναφέροντος σε σχέση με την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση σε πληροφορίες – Οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν 4990/2022
 • Παραδείγματα (Case Studies) για την πρακτική εφαρμογή του θεσμού

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών
• Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση των κανόνων του συστήματος προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου
• Όσους πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
• Συμβούλους Ακεραιότητας
• Στελέχη φορέων Δημοσίου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διοικητικά στελέχη, όπως επίσης σε πληθώρα νομικών προσώπων και φορέων

Ηλίας Τσαούσης

Ο Ηλίας Τσαούσης είναι δικηγόρος και εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία PPT Legal. Ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο και τις εμπορικές συμβάσεις και το corporate finance και είναι κάτοχος LLM του King’s College - London. Ασκεί δικηγορία επί 25ετίας και έχει χειρισθεί σημαντικές υποθέσεις εμπορικών συμπράξεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, δημόσιων διαγωνισμών και προγραμμάτων συμμόρφωσης με τον GDPR. Αρθρογραφεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και πραγματοποιεί διαλέξεις και σεμινάρια επί διαφόρων θεμάτων χρηματοδότησης, επενδύσεων και κανονιστικού πλαισίου επιχειρήσεων.

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης

O Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης είναι δικηγόρος Αθηνών και Παρισίων, Διδάκτωρ Νομικής, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ, επικεφαλής του dispute resolution, ασχολείται με αντιδικίες που αφορούν το σύνολο σχεδόν της επιχειρηματικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού ποινικού. Έτσι, δικηγορεί ενώπιον κάθε είδους δικαστηρίων από τα Ειρηνοδικεία έως το ΕΔΔΑ και διαιτητικά δικαστήρια. Διετέλεσε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Emporiki Bank (2008-2013) και συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστική εργασία.

Αθηνά Ξυνοπούλου

Η Αθηνά Ξυνοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, δικηγόρος, ΔΝ (Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Eberhard Karls Tübingen Γερμανία), senior associate στη Δικηγορική Εταιρία «ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ». Εξειδικεύεται στη διεθνή διαιτησία και έχει συμμετάσχει σε σύνθετες δίκες σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Η εμπειρία της καλύπτει επίσης υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, αποκρατικοποιήσεων, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ. Συμμετέχει επίσης συνεχώς σε ομάδες due diligence που επικεντρώνονται στην εξέταση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Εστιάζει επίσης σε θέματα κληρονομικού δικαίου, έχοντας διαχειριστεί σύνθετες οικογενειακές διαφορές δικαστικά και εξωδικαστικά.

Αγγελική Τσάτση

Η Αγγελική Τσάτση είναι δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Αστικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣΑ από το 2005. Είναι εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Εργατικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Από τη θέση αυτή, παρέχει συμβουλές σε ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις επί θεμάτων εργατικού δικαίου που άπτονται της λειτουργίας τους στην Ελλάδα, ενώ χειρίζεται το εργατικό κομμάτι σημαντικών διεθνών συναλλαγών. Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία σε συναλλαγές που αφορούν εξαγορές και εταιρικούς μετασχηματισμούς, καθώς και πολυετή δικαστηριακή εμπειρία.

Χαρά Δαούτη

H Xαρά Δαούτη είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ». Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, Τράπεζες, μεγάλους Ομίλους στον τομέα της υγείας και νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιπλέον, συνεργάζεται και με μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου σχετικά με αιτήματα απόσυρσης που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα, εκπροσωπώντας την τελευταία 15ετία τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών. Προτείνεται από το Chambers & Partners από το 2011, καθώς και από το Legal 500.

Παναγιώτης Κουρελέας

Ο Παναγιώτης Κουρελέας είναι Deputy Managing Partner στη GIANNIDISKOURELEAS Law Firm. Σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στη Γερμανία (LL.M-Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Δήμητρα Δαή

Η Δήμητρα Δαή είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος LL.M (ΕΚΠΑ) και Msc (Law & Economics, ΠαΠει). Είναι Senior Associate στη δικηγορική εταιρεία GIANNIDISKOURELEAS και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων από το 2019. Ειδικεύεται σε υποθέσεις οικονομικού και εταιρικού εγκλήματος εκπροσωπώντας και συμβουλεύοντας ως συνήγορος υπεράσπισης, υπαλλήλους και στελέχη ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων σε υποθέσεις οικονομικού και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20579 | 20580
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
ΑΝΑΜΟΝΗ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
Εισηγητές: Τσαούσης Η., Παπαδιαμάντης Κ., Ξυνοπούλου Α., Τσάτση Α., Δαή Δ., Δαούτη Χ., Κουρελέας Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 310,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικές εφαρμογές και προκλήσεις από τον Ν 4990/2022

WHISTLEBLOWING 360ᵒ (ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20579 | 20580
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
ΑΝΑΜΟΝΗ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
Εισηγητές: Τσαούσης Η., Παπαδιαμάντης Κ., Ξυνοπούλου Α., Τσάτση Α., Δαή Δ., Δαούτη Χ., Κουρελέας Π.
Back to Top