ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 15,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18156
Χρυσανθάκης Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 5η 2021
  • Σχήμα: 10Χ13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 464
  • ISBN: 978-960-654-310-4
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Η παρούσα 5η έκδοση του κώδικα τσέπης "Υπαλληλικό Δίκαιο" περιλαμβάνει τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν 3528/2007) και τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/2007), όπως ισχύουν. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών περιλαμβάνονται όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις υπό την μορφή αγκύλης που έχουν επέλθει από τον Ν 4509/2017 και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Πρόκειται για χρηστικό και απαραίτητο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες.
Περιεχόμενα
[1] Ν 3528/2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
Άρθρο πρώτο Σελ. 1
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Προσόντα και κωλύματα διορισμού [Άρθρα 4-10] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Πλήρωση θέσεων [Άρθρα 11-14] Σελ. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διορισμός [Άρθρα 15-23] Σελ. 9
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Υποχρεώσεις των υπαλλήλων [Άρθρα 24-30] Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περιορισμοί των υπαλλήλων [Άρθρα 31-32] Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ασυμβίβαστα έργα ή ιδιότητες [Άρθρα 33-35] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Κωλύματα [Άρθρα 36-37] Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Αστική ευθύνη [Άρθρο 38] Σελ. 25
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Μονιμότητα [Άρθρα 39-40] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μισθός - Συνθήκες εργασίας [Άρθρα 41-44] Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Θεμελιώδη δικαιώματα [Άρθρα 45-46] Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Εκπαίδευση προσωπικού [Άρθρο 47] Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Κανονική άδεια [Άρθρα 48-49] Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Άδειες διευκολύνσεων [Άρθρα 50-53] Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Αναρρωτικές άδειες [Άρθρα 54-57] Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Ειδικές άδειες [Άρθρα 58-60] Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Ηθικές αμοιβές [Άρθρα 61-64] Σελ. 56
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Κινητικότητα [Άρθρα 65-68] Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Κινητικότητα - Μετάταξη [Άρθρα 69-75] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα [Άρθρα 76-79] Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Προαγωγή - Προϊστάμενοι [Άρθρα 80-98] Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διαθεσιμότητα [Άρθρα 99-102] Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων [Άρθρα 103-105] Σελ. 122
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πειθαρχικά παραμπτώματα και ποινές [Άρθρα 106-121] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Πειθαρχικά παραμπτώματα και βασικές αρχές [Άρθρα 106-108] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Πειθαρχικές ποινές [Άρθρο 109] Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Δίωξη πειθαρχικών παραμπτωμάτων [Άρθρα 110-115] Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Πειθαρχικά όργανα [Άρθρα 116-121] Σελ. 140
ΤΜΗΜΑ Β’
Πειθαρχική διαδικασία [Άρθρα 122-146] Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης [Άρθρα 122-124] Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Προκαταρκτική έρευνα - Ένορκη διοικητική εξέταση - Πειθαρχική ανάκριση [Άρθρα 125-133] Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Απολογία [Άρθρα 134-135] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διαδικασία ενώπιον υπηρεσιακού συμβουλίου [Άρθρα 136-137] Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Γενικές διαδικαστικές διατάξεις [Άρθρα 138-140] Σελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Ένσταση - Προσφυγή - Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας [Άρθρα 141-143] Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Εκτέλεση απόφασης - Διαγραφή ποινών - Δαπάνες [Άρθρα 144-146] Σελ. 171
ΤΜΗΜΑ Γ’
Πειθαρχικά συμβούλια [Άρθρα 146Α-146Β] Σελ. 173
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Λύση υπαλληλικής σχέσης [Άρθρο 147] Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Παραίτηση [Άρθρο 148] Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Έκπτωση [Άρθρα 149-151] Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Απόλυση [Άρθρα 152-156] Σελ. 187
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Υπηρεσιακά συμβούλια [Άρθρα 157-163] Σελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Υγειονομικές επιτροπές [Άρθρα 164-167] Σελ. 207
ΜΕΡΟΣ Η’
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 168-τρίτο] Σελ. 211
[2] Ν 3584/2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Άρθρο πρώτο Σελ. 220
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελ. 220
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-3] Σελ. 220
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Υπηρεσιακά συμβούλια - Υγειονομικές Επιτροπές - Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας [Άρθρα 4-10] Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Προϋποθέσεις διορισμού [Άρθρα 11-30] Σελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Περιορισμοί - Κωλύματα - Αστική ευθύνη των υπαλλήλων [Άρθρα 31-44] Σελ. 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Δικαιώματα των υπαλλήλων [Άρθρα 45-67] Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ [Άρθρα 68-71] Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Υπηρεσιακές μεταβολές - Μεταβολές κατάστασης υπαλλήλου [Άρθρα 72-79] Σελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα [Άρθρα 80-82] Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Προαγωγή - Προϊστάμενοι [Άρθρα 83-102] Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Διαθεσιμότητα [Άρθρα 103-106] Σελ. 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων [Άρθρα 107-109] Σελ. 342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
Πειθαρχικό δίκαιο - Πειθαρχικά παραμπτώματα και ποινές [Άρθρα 110-150] Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’
Λύση της υπαλληλικής σχέσης [Άρθρα 151-160] Σελ. 381
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ειδικές κατηγορίες προσωπικού [Άρθρα 161-167] Σελ. 386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου [Άρθρα 168-216] Σελ. 399
ΤΜΗΜΑ Α’
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 168-177] Σελ. 399
ΤΜΗΜΑ Β’
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου για κάλυψη οργανικών θέσεων ΟΤΑ [Άρθρα 178-204] Σελ. 404
ΤΜΗΜΑ Γ’
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου [Άρθρα 205-216] Σελ. 419
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 217-δεύτερο] Σελ. 427
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 217-225] Σελ. 427
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 226-δεύτερο] Σελ. 433
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 441
Back to Top