ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 15,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18689
Χρυσανθάκη Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 6η 2022
  • Σχήμα: 10x13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 480
  • ISBN: 978-960-654-876-5

Η παρούσα 6η έκδοση του κώδικα τσέπης "Υπαλληλικό Δίκαιο" περιλαμβάνει τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν 3528/2007) και τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/2007), ενημερωμένους έως και τον Ν 4954/2022. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών περιλαμβάνονται όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις υπό την μορφή αγκύλης που έχουν επέλθει από τον Ν 4509/2017 και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Πρόκειται για χρηστικό και απαραίτητο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες.

Πρόλογος VII

[1] Ν 3528/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Άρθρο πρώτο 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-3] 1

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Προσόντα και κωλύµατα διορισµού [Άρθρα 4-10] 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Πλήρωση θέσεων [Άρθρα 11-14] 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διορισµός [Άρθρα 15-23] 9

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Υποχρεώσεις των υπαλλήλων [Άρθρα 24-30] 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Περιορισµοί των υπαλλήλων [Άρθρα 31-32] 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ασυµβίβαστα έργα ή ιδιότητες [Άρθρα 33-35] 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Κωλύµατα [Άρθρα 36-37] 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Αστική ευθύνη [Άρθρο 38] 25

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Μονιµότητα [Άρθρα 39-40] 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μισθός - Συνθήκες εργασίας [Άρθρα 41-44] 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Θεµελιώδη δικαιώµατα [Άρθρα 45-46] 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Εκπαίδευση προσωπικού [Άρθρο 47] 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Κανονική άδεια [Άρθρα 48-49] 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άδειες διευκολύνσεων [Άρθρα 50-53] 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Αναρρωτικές άδειες [Άρθρα 54-57] 47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Ειδικές άδειες [Άρθρα 58-60] 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Ηθικές αµοιβές [Άρθρα 61-64] 57

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Κινητικότητα [Άρθρα 65-68] 59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Κινητικότητα - Μετάταξη [Άρθρα 69-75] 65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα [Άρθρα 76-79] 75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Προαγωγή - Προϊστάµενοι [Άρθρα 80-98] 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Διαθεσιµότητα [Άρθρα 99-102] 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων [Άρθρα 103-105] 125

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α’

Πειθαρχικά παραπτώµατα και ποινές

[Άρθρα 106-121] 130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Πειθαρχικά παραµπτώµατα και βασικές αρχές

[Άρθρα 106-108] 130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Πειθαρχικές ποινές [Άρθρο 109] 135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Δίωξη πειθαρχικών παραµπτωµάτων [Άρθρα 110-115] 139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Πειθαρχικά όργανα [Άρθρα 116-121] 144

ΤΜΗΜΑ Β’

Πειθαρχική διαδικασία [Άρθρα 122-146] 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης [Άρθρα 122-124] 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Προκαταρκτική έρευνα - Ένορκη διοικητική

εξέταση - Πειθαρχική ανάκριση [Άρθρα 125-133] 154

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Απολογία [Άρθρα 134-135] 162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διαδικασία ενώπιον υπηρεσιακού συµβουλίου

[Άρθρα 136-137] 164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Γενικές διαδικαστικές διατάξεις [Άρθρα 138-140] 166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ένσταση - Προσφυγή - Επανάληψη

πειθαρχικής διαδικασίας [Άρθρα 141-143] 169

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Εκτέλεση απόφασης - Διαγραφή ποινών - Δαπάνες

[Άρθρα 144-146] 175

ΤΜΗΜΑ Γ’

Πειθαρχικά συµβούλια [Άρθρα 146Α-146Β] 177

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Λύση υπαλληλικής σχέσης [Άρθρο 147] 189

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Παραίτηση [Άρθρο 148] 189

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Έκπτωση [Άρθρα 149-151] 191

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Απόλυση [Άρθρα 152-156] 192

ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Υπηρεσιακά συµβούλια [Άρθρα 157-163] 195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Υγειονοµικές επιτροπές [Άρθρα 164-167] 212

ΜΕΡΟΣ Η’

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 168-169, δεύτερο-τρίτο, δέκατο] 217

[2] Ν 3584/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών

και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Άρθρο πρώτο 225

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 225

Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-3] 225

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Υπηρεσιακά συµβούλια - Υγειονοµικές Επιτροπές -

Οργανισµοί εσωτερικής υπηρεσίας [Άρθρα 4-10] 226

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Προϋποθέσεις διορισµού [Άρθρα 11-30] 240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Περιορισµοί - Κωλύµατα -

Αστική ευθύνη των υπαλλήλων [Άρθρα 31-44] 255

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Δικαιώµατα των υπαλλήλων [Άρθρα 45-67] 267

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ [Άρθρα 68-71] 298

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Υπηρεσιακές µεταβολές - Μεταβολές κατάστασης

υπαλλήλου [Άρθρα 72-79] 299

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα [Άρθρα 80-82] 310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Προαγωγή - Προϊστάµενοι [Άρθρα 83-102] 312

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Διαθεσιµότητα [Άρθρα 103-106] 347

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων [Άρθρα 107-109] 349

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Πειθαρχικό δίκαιο - Πειθαρχικά παραπτώµατα

και ποινές [Άρθρα 110-150] 354

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’

Λύση της υπαλληλικής σχέσης [Άρθρα 151-160] 388

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ειδικές κατηγορίες προσωπικού [Άρθρα 161-167] 393

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου [Άρθρα 168-216] 406

ΤΜΗΜΑ Α’

Γενικές διατάξεις

[Άρθρα 168-177] 406

ΤΜΗΜΑ Β’

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου

για κάλυψη οργανικών θέσεων ΟΤΑ

[Άρθρα 178-204] 412

ΤΜΗΜΑ Γ’

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου ορισµένου χρόνου

[Άρθρα 205-216] 426

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Άρθρα 217-δεύτερο] 435

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

Τελικές διατάξεις

[Άρθρα 217-225] 435

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μεταβατικές διατάξεις

[Άρθρα 226-δεύτερο] 440

 

Αλφαβητικό ευρετήριο 447

 

Back to Top