Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ερμηνευτικά σχόλια – Νομολογία – Παρατηρήσεις

Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14967
Ληξουριώτης Ι.
Αγγελόπουλος Ε., Βεράρου Δ., Βλαστού Αρ., Γάτσιος Κ., Διπλάρης Χ., Θεοδόσης Γ., Κλωνή Μ., Πέτσα Α., Ρηγάκη Μ.

Το παρόν «Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου», περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό υποδειγμάτων «εργατικών αγωγών», δηλαδή εισαγωγικών δικογράφων της εργατικής δίκης, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία ειδικότερων θεμάτων, που εκτείνονται τόσο στο πεδίο του ατομικού όσο και σʼ αυτό του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Ως γνωστόν το δικόγραφο με το οποίο ξεκινά η εργατική δίκη είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δικαστική εξέλιξη της νομικής διαφοράς. Άγνοιες, λάθη και παραλείψεις ως προς την πληρότητα και τη σωστή δόμηση του δικογράφου «προδιαγράφουν» την καλή ή κακή πορεία και κατάληξη της δίκης.

Καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η πλειονότητα των ειδικότερων θεμάτων εργατικών διαφορών, ώστε ο δικηγόρος να είναι σε θέση να «κτίσει» όσο το δυνατόν ασφαλέστερα το αγωγικό δικόγραφο με βάση τα εκάστοτε υπάρχοντα πραγματικά περιστατικά.

Τα υποδείγματα κατανέμονται σε επτά μεγάλες θεματικές ενότητες: 1) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 2) Χρόνος εργασίας, 3) Αμοιβή εργασίας, 4) Διευθυντικό δικαίωμα, 5) Εργατικό ατύχημα - Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, 6) Λύση σύμβασης εργασίας και 7) Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Παράλληλα, με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακολουθούν κάθε επί μέρους υπόδειγμα, προσφέρονται οι πλέον αναγκαίες θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα και με τις εμπεριεχόμενες παραπομπές καθοδηγείται ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας.

Η έκδοση του βιβλίου «Υποδείγματα αγωγών εργατικού δικαίου» εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου των δικηγόρων, που κατά κανόνα λειτουργεί υπό την πίεση της καθημερινότητας και της στενότητας του χρόνου, και ειδικότερα να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται με δικαστικές διαφορές εργατικού δικαίου.

I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
1. Αναγνώριση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών / έργου ως εξαρτημένης εργασίας [Μ. Κλωνή]Σελ. 3
ΠαρατηρήσειςΣελ. 10
2. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 11
ΠαρατηρήσειςΣελ. 17
3. Άκυρη σύμβαση εργασίας [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 23
ΠαρατηρήσειςΣελ. 29
4. Αναγκαστική σύμβαση εργασίας [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 33
ΠαρατηρήσειςΣελ. 36
5. Δανεισμός εργαζομένου [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 41
ΠαρατηρήσειςΣελ. 46
6. Προσωρινή απασχόληση [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 51
ΠαρατηρήσειςΣελ. 57
II. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
7. Υπερωριακή απασχόληση - Υπερεργασία - Εργασία κατά Σάββατο / Κυριακή [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 61
ΠαρατηρήσειςΣελ. 65
8. Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 71
ΠαρατηρήσειςΣελ. 76
9. Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 81
ΠαρατηρήσειςΣελ. 85
10. Ετήσια άδεια & επίδομα αδείας [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 87
ΠαρατηρήσειςΣελ. 93
11. Αγωγή διευθυντικού στελέχους - Aξιώσεις από την παροχή εργασίας πέραν του νομίμου χρόνου εργασίας [Μ. Κλωνή]Σελ. 99
ΠαρατηρήσειςΣελ. 106
III. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
12. Αποδοχές υπερημερίας [Α. Βλαστού]Σελ. 111
ΠαρατηρήσειςΣελ. 118
13. Οικειοθελείς παροχές - Λειτουργικές δαπάνες [Κ. Γάτσιος]Σελ. 127
ΠαρατηρήσειςΣελ. 131
14. Μισθός (νόμιμος/συμβατικός - Καταλογισμός στις υπέρτερες των νόμιμων) [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 139
ΠαρατηρήσειςΣελ. 144
15. Επιδόματα εορτών [Α. Βλαστού] Σελ. 147
ΠαρατηρήσειςΣελ. 156
16. Πρόσθετη μη συναφής εργασία [Α. Βλαστού] Σελ. 161
ΠαρατηρήσειςΣελ. 166
17. Αγωγή για καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω νόμιμης άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας [Μ. Κλωνή]Σελ. 171
ΠαρατηρήσειςΣελ. 176
IV. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
18. Αρχή ίσης μεταχείρισης (κύρια βάση) [Μ. Κλωνή]Σελ. 181
ΠαρατηρήσειςΣελ. 186
19. Αρχή ίσης μεταχείρισης (επικουρική βάση) [Μ. Κλωνή]Σελ. 189
ΠαρατηρήσειςΣελ. 193
20. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας - Μετάθεση [Μ. Κλωνή]Σελ. 195
ΠαρατηρήσειςΣελ. 201
21. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας - Υποβιβασμός [Μ. Κλωνή]Σελ. 203
ΠαρατηρήσειςΣελ. 210
22. Αγωγή για παράλειψη προαγωγής [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 211
ΠαρατηρήσειςΣελ. 216
23. Πειθαρχικό Δίκαιο - Έφεση κατά πειθαρχικής ποινής (άρθρο 8 ΠΔ 369/1989) [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 221
ΠαρατηρήσειςΣελ. 223
24. Πειθαρχικό Δίκαιο - Αγωγή ακύρωσης πειθαρχικής απόφασης κατά το άρθρο 281 ΑΚ [Μ. Ρηγάκη]Σελ. 227
ΠαρατηρήσειςΣελ. 230
V. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
25. Εργατικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης [Χ. Διπλάρης]Σελ. 233
ΠαρατηρήσειςΣελ. 239
26. Ατύχημα ναυτικού κατά την εργασία του ή από αφορμή αυτή - Απαίτηση για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ναυτικού λόγω ναυαγίου [Χ. Διπλάρης]Σελ. 243
ΠαρατηρήσειςΣελ. 247
27. Αγωγή για μόνιμη σοβαρή σωματική αναπηρία εξαιτίας εργατικού ατυχήματος - Μηνιαία αποζημίωση για δαπάνη συνοδού και για μηνιαία έξοδα φυσιοθεραπείας [Χ. Διπλάρης]Σελ. 251
ΠαρατηρήσειςΣελ. 255
VI. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
28. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου - Έλλειψη σπουδαίου λόγου [Μ. Κλωνή]Σελ. 261
Παρατηρήσεις Σελ. 267
29. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Αγωγή άκυρης απόλυσης λόγω μη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης [Δ. Βεράρου]Σελ. 269
ΠαρατηρήσειςΣελ. 274
30. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Αγωγή άκυρης απόλυσης λόγω μη τήρησης έγγραφου τύπου [Δ. Βεράρου]Σελ. 277
ΠαρατηρήσειςΣελ. 282
31. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Καταχρηστική απόλυση - Αγωγή άκυρης απόλυσης ως καταχρηστικής [Δ. Βεράρου]Σελ. 285
ΠαρατηρήσειςΣελ. 291
32. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Καταχρηστική απόλυση - Αγωγή απόλυσης για οικονομοτεχνικούς λόγους - Επιλογή απολυτέου [Δ. Βεράρου]Σελ. 293
ΠαρατηρήσειςΣελ. 300
33. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία - Απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης [Α. Πέτσα]Σελ. 303
ΠαρατηρήσειςΣελ. 311
34. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία - Απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους [Α. Πέτσα]Σελ. 313
ΠαρατηρήσειςΣελ. 322
35. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία - Aπόλυση εγκύου - Αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 325
ΠαρατηρήσειςΣελ. 328
36. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία - Απόλυση αναγκαστικώς τοποθετηθέντος [Α. Πέτσα]Σελ. 331
ΠαρατηρήσειςΣελ. 339
37. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία - Καταγγελία κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής [Α. Πέτσα]Σελ. 343
ΠαρατηρήσειςΣελ. 348
38. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία - Απόλυση λόγω απόκρουσης σεξουαλικής παρενόχλησης [Α. Πέτσα]Σελ. 349
ΠαρατηρήσειςΣελ. 359
39. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Μονομερής μεταβολή όρων εργασίας [Α. Πέτσα]Σελ. 361
ΠαρατηρήσειςΣελ. 368
40. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Τροποποιητική καταγγελία [Κ. Γάτσιος]Σελ. 371
Παρατηρήσεις Σελ. 378
41. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Δεύτερη έγκυρη επικουρική καταγγελία [Κ. Γάτσιος]Σελ. 383
ΠαρατηρήσειςΣελ. 389
42. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Αγωγή διάκρισης εργατοτεχνίτη - υπαλλήλου [Δ. Βεράρου]Σελ. 393
ΠαρατηρήσειςΣελ. 401
43. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Υπολογισμός / πλάνη / τρόπος / χρόνος καταβολής αποζημίωσης απόλυσης [Δ. Βεράρου]Σελ. 403
ΠαρατηρήσειςΣελ. 410
44. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Αγωγή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (παραίτηση) [Δ. Βεράρου]Σελ. 415
ΠαρατηρήσειςΣελ. 422
45. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Αγωγή μειωμένης αποζημίωσης (15ετία με συγκατάθεση εργοδότη) [Δ. Βεράρου]Σελ. 425
Παρατηρήσεις Σελ. 432
46. Ομαδικές απολύσεις [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 435
ΠαρατηρήσειςΣελ. 440
VII. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
47. Απεργία με αίτημα την ανάκληση απολύσεων [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 445
ΠαρατηρήσειςΣελ. 453
48. Αγωγή για κήρυξη απεργίας ως παράνομης ή/και καταχρηστικής σε επιχείρηση κοινής ωφελείας [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 457
ΠαρατηρήσειςΣελ. 467
49. Μεταβίβαση επιχείρησης & ΣΣΕ [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 469
ΠαρατηρήσειςΣελ. 473
50. Προσβολή απόφασης Γενικής Συνέλευσης Συνδικαλιστικού Σωματείου [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 479
ΠαρατηρήσειςΣελ. 483
51. Κύρια παρέμβαση ή τριτανακοπή - Αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων - Κατάχρηση δικαιώματος [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 487
ΠαρατηρήσειςΣελ. 490
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 495
 
Back to Top